دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله مسموميت الكل و رابطه آن با ارتكاب جرائم

مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم

كليات درباره مسموميت ها

بعقيده پرفسور تار ديو استعمال سموم عملي است فير طبيعي و اگر جانيان احمقان و بي مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسموميت و علائم آن در علم طب وجود خارجي نداشت ولي بعقيده پرفسور بالتازا همانطور كه ضرب و جرح ضايعاتي توليد مي كند كه بدن بايد در مقابل آنها دفاع و ضايعه را مرمت نمايد در مسموميت نيز همين امر وجود دارد. بخصوص كه ميكروبها هم در بدن سمومي ترشح مي كنند و در مقابل هر يك بنحوي خاص دفاع مينمايند پس وقوف بر مسموميتها چه از نقطه طب عمومي چه از نظر پزشكي قانوني لازم و داراي اهميت است .

قانون مجازات عمومي ايران ماده 170 ميگويد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است و ماده 176 چنين مي گويد: هر كس عمدا بديگري داروي سمي يا مشروباتي بدهد كه موجب قتل يا مرض يا عجزاواز كار گردد مثل آن است كه بواسطه جرح يا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .

مواد فوق در واقع مانند واد 30 و 317 قانون مجازات فرانسه است كه ضمنا تعريف مسموميت را هم نموده است بهر حال ماده 170 قانون مجازات قتل عمد را اعدام مي داند و بدون ذكر علت قتل .

بنابراين مسموست عمدي را نيز شامل است و ماده 176 دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته يعني در صورتيكه دارو و مشروبات كشند باشند و قصد كشتن نداشته باشند ولي منتهي بقتل شده باشند مرتكب از سه تا ده سال محكوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو كشنده باشد ياقصد قتل داشته باشد مرتكب در حكم قاتل عمدي و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهاي بقطع يا نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهاي به بيماري دائمي يا فقدان يكي از حواس گردد مرتكب به دو تا ده سال حبس مجرد محكوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض يا سلب قدرت كار كردن در مدتي زائد بر 20 روز گردد مرتكب به 6 ماه تا يك سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و اگر موجب مرض يا سلب قدرت كار كردن در مدتي كمتر از 20 روز گردد مرتكب به 11 روز تا ده ماه حبس تاديبي محكوم خواهد گرديد .

از نقطه نظر پزشكي قانوني در مسموميتها سه مطلب مورد توجه است:

1-تعيين وجود سم در بدن شخص مظنون به مسموميت

2-تعيين ضايعاتي كه سم مذكور در اعضا و نسوج مختلفه بدن توليد مي كند .

3-تعيين اينكه عوارض حاصله مربوط بسم مذكوره بوده يا نه .

در قسمت اول كار مهم مربوط بشيمي و آزمايشههاي مخصوص مي باشد كه در بعضي موارد نسبتا آسان است مثلا وجود سمي بخوبي بواسطه فعل و انفعالات شيميائي ثابت مي گردد و در بعضي موارد بسيار مشكل است. مخصوصا اگر كالبد شكافي و آزمايشهاي شيميائي مدتي پس از مرگ انجام گرفته و عفونت و پوسيدگي شروع شده باشد .

در قسمت دوم اطلاعات حاصله نتيجه تجربياتي است كه با سموم در يدن حيوانات شده با تشريحي كه از سموم بعمل آمده كه قصد خودكشي داشته و سم استعمال شده معلوم نبوده است .

در قسمت سوم پزشكي قانوني از نتايج حاصله از آزمايشهاي شيميائي و امتحانات نسجي و ضايعات تشريحي و علائم مرگ و آنچه كه عملا و علما بر او ثابت مي شود بايد در گزارش خود بطور قطع و يقين ذكر كند و درباره آنچه كه با وجود آزمايشات دقيق مشكوك باقي مي ماند حق ندارد بطور قطع و يقين اظهار نظر نمايد.

نوشابه هاي الكلي

اگر در بحث مسموميت سخن از نوشابه هاي الكلي به ميان مي آوريم از آنجهت است كه اين سهم مهلك موجب بروز بسياري از حوادث ناگوار و جنايات هولناك مي شود .

و اگر آنرا در فصل پزشكي قانوني جا داده اند از آن نظر است كه نوشابه هاي الكلي پس از استعمال سريعا جذب خون مي شوند و خون در مسير خود مغز و مغز حرام را نيز بي نصيب نميگذارد و در نتيجه عمل سلسله اعصاب رو به ضعف ميرود و كف نفس كه ارادي بوده و منشا شرم و حيا در انساني است و مانه از بروز اعمال وقيحانه است از كف بدر مي رود بعبارت ديگر الكل عاليترين اعمال مغزي يعني اعمال توقفي را فلج مينمايد. و انسان را بهمان سيرت و منش اوليه خالي از ملكات و فضائل اكتسابي و بري از دانش و بينش كه ساليان دراز در راه كسب آن مرارتها كشيده نمودار مي سازد .شخصيت حقيقي انسان كه بوسيله شرم و حيا بر روي آن سرپوشي بوده و خويشتن داري افسار و مهار آنرا بدست دستگاه مركزي اعصاب سپرده بود با ضعيف شدن اين فرمانده لجام گسيخته خود را همچنانكه هست نشان مي دهد .بعضي ها بسيار خوشحال و شاداب شده و رفتار دوستانه خواهند داشت . برخي تندخو و ستيزه جو مي گردند و بعضي ديگر ممكنست بشدت افسرده شده چون ماتمزدگان در غم موهوم سوگواري نمايند و زار زار بگريند .نظر باينكه عمل قوه عاقله موقتا تعطيل ميس شود شخص مست با گذشته خود فاصله مي گيرد . نگرانيها و آلام روحي و دغدغه خاطر خويش را فراموش مي كند . بعبارت ديگر چون قدرت فكر كردن از او سلب مي شود ديگر دچار كابوس افكار نيست باصطلاح از چاله درآمده بچاه افتاده و از مار بعقرب پناه برده است . چون شرم و حيا از بين رفت بالمال ارتكاب شنيع و قبيح و ارتكاب جرايم براي اشخاص مست بعلت ضايع شدن قوه درك قباحت تسهيل مي شود .جنايات جنسي آدم كشي ضرب و جرح دزدي و ولگردي در بسياري از موارد متعاقب استعمال نوشابه هاي الكلي رخ مي دهد در شهرهائيكه نظم و ترتيبي در امور رانندگي وجود دارد چنانچه بي نظمي و حادثه اي در امر عبور و مرور روي دهد منشا آنرا بايد در استعمال نوشابه هاي الكلي بوسيله راننده مزاحم و مست جستجو كرد.

الكل و مسائل اجتماعي

در كشورهاي آمريكا و اروپا تعداد جرائم مربوط به ضرب و جرح در روزهاي شنبه و در اطراف شهر روزهاي يكشنبه بيش از ساير روزهاست چون مرد در كافه هاي دهكده دور هم براي سرگرمي جمع مي شوند و بر اثر افراط در استعمال نوشابه هاي الكلي محيط دوستانه آنان بتدريج بيك محيط آشفته و خصمانه تبديل مي گردد و چه بسا اتفاق مي افتد كه بين آنان زد و خوردي روي ميدهد كه منتهي بقتل مي شود و گاهي اوقات با چوب دستي يا گرز و چماق خود بجان يكديگر مي افتند و برخي كه براي احتياط معمولا پنجه بكس با خود همراه دارند ضربات كشنده بيكديگر وارد مي كنند و بعضي آنان هم با پي (شاخ ) گاو و يك قطعه سرب حربه خطرناكي درست ميكنند و يا بسك شكارچيان كوهستان آلپ چاقوي بزرگ شكاري با غلاف چرمي بكمر ميبندند و پس از مستي به چاقو كشي مي پردازند.بطور كلي زندگي اين قبيل شهرنشيانان بيشتر دستخوش مخاطرات ناشي از نوشابه هاي الكلي است

 

دکمه دانلود 2

 

لینک دانلود غیر مستقیم
منبع : پروژه . آی آر
لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید

نوشته دكتر سعيد حكمت

استاد دانشگاه و عضو هيئت رئيسه سازمان بين المللي جرم شناسي