دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مقايسة خودپندره دختران و پسران نوجوان

مقايسة خودپندره دختران و پسران نوجوان

فهرست مطالب

 فصل 1    
مقدمه

1-1      بيان مسئله
2-1      پرسشهاي پژوهش
3-1      ضرورت پژوهش
4-1      اهميت پژوهش
5-1      فرضيات پژوهش
6-1متغيرها و تعاريف آن
فصل 2
مقدمه
الف : ادبيات و نظرات خودپنداره
1-2      خود و تعريف آن
2-2      تاريخچه كشف مفهوم خود
3-2      انواع خود
4-2فرآيند تشكيل خود، خودپنداره و ادراك آن
5-2نظريه‌هاي “خود” و خودپنداره
5-2-1 خود در دیدگاه فروید
5-2-2 خود از دیدگاه آدلر
5-2-3 خود در دیدگاه آلبرت الیس
5-2-4 خود از دیدگاه اریک برن
5-2-5 خود از دیدگاه یونگ
5-2-6 خود از دیدگاه گلاسر
5-2-7 خود از دیدگاه راجرز
5-2-8 خود از دیدگاه مدل انگیزشی
5-2-9 خود از دیدگاه کوپر اسمیت
5-2-10 خویشتن از دیدگاه آلپورت
عزت نفس از دیدگاه اسلام
نیازهای مرحله نوجوانی
ب: تحقيقات انجام شده در مورد خودپنداره
فصل 3
مقدمه
1-3 جامعة آماري و ويژگي آن
2-3      نمونه و ويژگيهاي آن
1-2-3 – روش نمونه‌گيري
3-3      ابزار پژوهش
1-3-3- آزمون خودپنداره راجرز
2-3-3روايي و پايايي ابزار پژوهش
4-3روش اجراي آزمون
5-3نمره‌گذاري آزمون
6-3روش جمع‌آوري داده‌ها
7-3    روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل 4
جداول و نمودارها
فصل 5
مقدمه
1-5 خلاصه تحقیق
2-5 محدودیت ها
3-5 پیشنهادات
منابع و پیوست ها
چكيده :
هدف از پژوهش حاضر مقايسة خودپندره دختران و پسران نوجوان مي‌باشد بدين منظور 30 نفر از دانش‌آموزان دختر و 30 نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمايي منطقة 4 شهر تهران از طريق نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله به گونة تصادفي انتخاب شدند پس از انتخاب نمونه‌هاي تحقيق از آنها خواسته شد تا به آزمون خودپنداره راجرز پاسخ دهند تا ارتباط آنهامورد بررسي قرار گيرد. پس از جمع‌آوري داده ها از T مستقل براي تجزيه و تحليل فرضيه پژوهش استفاده گرديد و اين نتيجه بدست آمد كه بين خودپنداره دختران و پسران نوجوان تفاوت معناداري وجود ندارد.

دانلود پروژه مقايسة خودپندره دختران و پسران نوجوان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد