دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست

مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست

فهرست مطالب

چكيده
هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت روان در بين زنان با سرپرست و بدون سر پرست حدود سني 35 ساله شهرستان رشت است كه جامعه آماري مشخص شده عبارتند از زنان داراي شوهر و بدون شوهر كه طبق آمار بدست آمده از اداره ثبت احوال از بين 12000 زن حدود سني 35 سال و مشخص كردن آمار زنان بي سرپرست و با سرپرست 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و جهت سنجش اين آزمودنيها پرسش نامه سلامت عمومي گلدنبرگ كه داراي 28 سوال چهار گزينه اي است استفاده گرديده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري t متغير مستقل استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني و اضطراب و افسردگي و نشانه هاي بدني در بين زنان با سرپرست و بدون سرپرست تفاوت معني داري وجود دارد .
چكيده
فصل اول:كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوال مسئله
فرضيه تحقيق
متغيرها
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق
تعريف سلامت رواني
مشكل تعريف
مختصري درباره تاريخچه و پيشينه سلامت رواني در ايران
تاريخچه بهداشت و سلامت رواني
زمينه تاريخي آسيب شناسي رواني
موضوع آسيب شناسي رواني
تعريف آسيب شناسي
ديدگاه اختلالات اضطرابي در سلامت عمومي
ديدگاه روان پويايي
ديدگاه رفتار گرايي
ديدگاه شناختي
نظريه ها ، تحقيقها و درمان افسردگي در سلامت عمومي
نظريه هاي زيست شناسي
تحقيقات انجام شده در خارج و داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
فصل سوم: روش تحقيق
طرح تحقيق
جامعه تحقيق
حجم نمونه تحقيق
پرسشنامه سلامت عمومي(ghq)
روش تحليل داده ها
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه فصل چهارم
جدول -: مقايسه سلامت رواني
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها
منابع و ماخذ

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 116

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد