دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I

مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مسئله 5
سوال مسئله 6
اهداف تحقیق 6
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 8
زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی 9
اختلال وسواس-بی اختیاری 19
تعریف 19
شکل گیری وسواس در جریان تحول 25
ضوابط تشخیصی اختلال وسواس-بی اختیاری بر اساس DSMIV 33
دیدگاههای نظری درباره ی اختلال وسواس-بی اختیاری 35
الگوی زیستی شناختی اختلالهای وسواس-بی اختیاری 49
دیدگاه رفتار شناسی طبیعی 52
الگوهای غریزی 54
مکانیزمها و کنشهای فعالیت جانشینی 55
فعالیت های جانشینی در انسان 56
آیینهای وسواسی 57
رهنمودهایی در زمینه درمانگری 59
درمانگری شناختی-رفتاری 63
دارو درمانگری 66
نتیجه گیری کلی درباره شیوه های درمانگری 68
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور 69
فصل سوم: تعیین روش تحقیق 71
متغییرهای تحقیق 72
جامعه مورد مطالعه 73
حجم نمونه 73
روش نمونه گیری 73
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر 74
روش تحقیق 75
روش آماری مربوط به فرضیه 76
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 77
جدول 1-4 : نمرات خام آزمودنی ها از آزمون 78
جدول 2-4 : مقایسه ضعف روانی 81
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 82
بحث و نتیجه گیری 83
پیشنهادات 86
محدودیت 87
ضمائم پرسشنامه m.m.p.I 88
پاسخنامه 94
منابع-ماخذ 95
چکیده :
هدف از تحقیق حاضر مقایسه ضعف‌روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی و زنان دارای زندگی عادی شهرستان ابهر از طریق پرسش ناسر m.m.p.I است که فرضیه عنوان شده عبارت است از اینکه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی است جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35-30 ساله است که دارای زندگی عادی و دارای اختلالات و مشکل در زندگی هستند که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده که آزمون بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات و مشکلات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی هستند .

مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد