دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقایسه تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

فهرست مطالب
فصل اول- طرح پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت واهمیت پژوهش
هدف کلی پژوهش
اهداف اختصاصی
فرضیه های پژوهش
پیش فرض­های پژوهش
محدودیت های پژوهش
متغیرهای غیرقابل کنترل
متغیرهای قابل کنترل
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم- پیشینه ی پژوهش
مقدمه
زیربنای نظری پژوهش
جنسیت
سن
درصد چربی
نوع تارهای عضلانی
تخلیه­ی فسفوکراتین
تجمع اسید لاکتیک
حرارت
پلایومتریک
ویژگی تمرین های پلایومتریک
فیزیولوژی تمرین­های پلایومتریک
اصول اساسی تمرین­های پلایومتریک
رابطه میان قدرت، توان و سرعت ناجیان غریق
پیشینه­ی پژوهش
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
نحوه گزینش آزمودنی ها
متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته
برنامه تمرین
ابزارهای اندازه گیری
نحوه ی جمع آوری داده ها یا نحوه ی اجرای آزمون ها
روش­های آماری پژوهش
فصل چهارم- روشهاي آماري
روش­های آماری داده ها
1- آنالیز داده ها( آمار توصیفی )
2- استنباط کلاسیک و نظریه تصمیم( آمار استنباطی)
آمار توصیفی
1-جداول مقدماتی آمار توصیفی
2-بررسی نرمال بودن تمامی متغیرها
تست نرمال بودن گروه خشکی ( پیش آزمون و پس آزمون )
تست نرمال بودن گروه آب ( پیش آزمون و پس آزمون )
تست نرمال بودن گروه کنترل ( پیش آزمون و پس آزمون )
آمار استنباطی
آزمون فرضیه های مقدماتی
آنالیز واریانس
آزمون فرضیه های نهایی
فصل پنجم-بحث،نتیجه گیری،پیشنهادها
مقدمه
یافته های پژوهش
یافته های جانبی پژوهش
بحث، تحلیل و نتیجه گیری
پیشنهاد های پژوهش
منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی 

مقایسه تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد