دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده

مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

ايرانيان از زمان هخامنشيان رابي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفترها و سازمان‎هاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اين سازمان به صورت كامل‎تري درآمد و در آن هنگام وصول ماليات به سه صورت زير انجام مي‎گرفته است.
1- ماليات ارضي (خراج) كه به نسبت كشت هر ده و دهستاني از يك ششم تا يك سوم محصول وصول مي‎گرديده است.
2- ماليات سرانه، اين‎گونه ماليات از كلية كساني كه داراي خانه و ساختمان بودندگرفته مي‎شد و اندازة آن برحسب دارائي و ثروت شخص تعيين مي‎گرديد.
پس از تسلط اعراب به ايران تا مدتي دفترهاي ديواني به فارسي نگهداري مي‎شد و در زمان حجاج‎بن يوسف شفقي از فارسي به عربي برگردانده شد و از اين زمان است كه به جاي «خزانة كشور» به نام «بيت‎المال» برمي‎خوريم و ماليات به صورت قوانين مقرر در دين اسلام به عنوان خمس، زكات،  صدقات و جزيه پرداخت مي‎شده است.

فهرست مطالب
فصل اول: تاريخچه 3
فصل دوم: مفاهيم و كليات 4
فصل سوم: ضرورت ايجاد تحول در نظام مالياتي 6
فصل چهارم: مباني عمومي ماليات بر ارزش افزوده 7
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه‎گيري 10
فصل اول: تاريخچه 10
2- تاريخچة ماليات بر ارزش افزوده: 18
اجراي طرح 27
فصل دوم: مفاهيم و كليات 29
1- مفاهيم و محتواي ماليات 29
1-2-1- مأخذ و مبناي ماليات 30
1-3- اصول يك نظام مالياتي مطلوب: 33
1-3-1- اصل عدالت و برابري: 33
1-3-3- اصل سهولت يا اصل سهل‎الوصول بودن 33
1-3-4- اصل صرفه‎جويي 33
2-1- مالياتهاي مستقيم: 34
2-1-1- ماليات بردرآمد 34
ج- نظام نرخ مختلط: 35
2-1-3- مزاياي ماليات‎هاي مستقيم 36
2-1-4- معايب ماليات‎هاي مستقيم: 37
2-2- ماليات‎هاي غيرمستقيم 38
2-2-1- ماليات بر واردات 38
2-2-2- ماليات بر معاملات (فروش و مصرف) 39
2-2-3- مزاياي ماليات‎هاي غيرمستقي 40
2-2-4- معايب ماليات‎هاي غيرمستقيم 41
4- غيراقتصادي بودن 42
3- محتواي سود حسابداري 43
ب- برآوردهاي حسابداري 44
3-1- مبناي محاسبة سود: 45
3-2- سود هر سهم: 46
3-3- نرخ رشد سود 46
3-4- سود تقسيمي 47
4- مفاهيم و محتواي ارزش افزودة اقتصادي ‎(EVA) 48
4-1- تعريف ‎EVA: 49
4-2- محاسبه ارزش افزودة اقتصادي: 51
4-3- اهميت و دلايل مطرح شدن ارزش افزودة اقتصادي 52
4-4- مزاياي ارزش افزودة اقتصادي ‎ 53
4-5- معايب ‎EVA: 56
فصل سوم: 58
2- درآمدهاي مالياتي: 60
2-1- ماليات‎هاي مستقيم: 61
2-1-2- ماليات بردرآمد 63
2-2- ماليات‎هاي غيرمستقيم: 64
4-3-1- ماليات بر واردات 65
2-2-2- ماليات بر مصرف و فروش 66
3-1- هزينه‎هاي جاري: 68
3-2- هزينه‎هاي عمراني 69
4- ظرفيت مالياتي: 70
4-1- عوامل اجتماعي و فرهنگي: 72
4-3- عوامل سياسي: 74
5- مشكلات نظام مالياتي كشور: 74
5-1- مشكلات فرهنگي 75
5-2- مشكلات قوانين موجود مالياتي: 75
5-3-1- مشكلات مربوط به نارسايي سازمان تشخيص: 76
5-3-2- مشكلات مربوط به تشخيص علي‎الرأس ماليات 77
5-3-3- وجود تأخيرات زماني در زمينة وصول مالياتها: 78
فصل چهارم: مباني عمومي ماليات بر ارزش افزوده 81
1- انواع محاسبة پاية مالياتي ماليات بر ارزش افزوده ‎(VAT) 82
1-1- ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي:‌ 83
1-2- ماليات برارزش افزوده از نوع درآمدي: 84
1-3- نوع مصرفي ماليات برارزش افزوده: 85
1-4- مقايسة سه نوع ماليات برارزش افزوده: 85
2- قاعدة مبدأ در مقايسه با قاعدة مقصد: 87
3- روشهاي محاسبة ماليات برارزش افزوده: 88
3-1- روش اعتباري (جمع): 89
3-2- روش تفريقي: در روش تفريقي ارزش افزوده برابر است با: 95
3-3- روش جريان وجوه نقدي: 102
5- نرخ‎هاي متعدد يا نرخ واحد: 104
7- مزاياي ماليات برارزش افزوده: 107
7-1- توان درآمدزايي بالا 108
7-4- اجتناب از پديدة ماليات مضاعف: 110
7-5- خنثي بودن: 110
7-6- سطح بالاي ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشي: 110
7-7- كاهش نرخ ماليات: 111
7-8- تمايز هزينه‎هاي مصرفي نهايي و هزينه‎هاي مصرفي واسطه‎اي: 111
7-9- باثباتي و در عين حال انعطاف‎پذير بودن: 112
8- معايب ماليات برارزش افزوده: 113
8-1- نزولي بودن ماليات برارزش افزوده: 113
8-2- تورم‎زا بودن اجراي ماليات برارزش افزوده: (در كوتاه مدت) 113
8-3- مشكلات اجرايي: 114
9- روش‎هاي تهية صورت ارزش افزوده 115
9-1- روش از پايين به بالا 115
9-2- روش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته: 117
9-3- روش حسابداري مالي 119
10- تبعات اقتصادي حاصل از اجراي ماليات برارزش افزوده: 121
10-2- اثر قيمتي ماليات برارزش افزوده: 122
11- پيش‎نويس لايحه ماليات برارزش افزوده 124
الف) در مورد عرضه كالا: 126
11-2- فصل دوم ‎- معافيتها 127
فصل سوم ‎- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبه ماليات 129
فصل چهارم ‎- وظايف و تكاليف مؤديان 131
فصل پنجم ‎- سازمان ماليات برارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن 133
فصل ششم ‎- ساير مقررات 135
خلاصه و نتيجه‎گيري 138

فصل اول: تاريخچه
1- تاريخچه و نحوة پيدايش ماليات در ايران
1-1- محاسبة ايران در عصر قديم تا دوران مشروطيت
1-2- مالية ايران پس از مشروطيت
2- تاريخچة ماليات بر ارزش افزوده
3- ماليات بر ارزش افزوده در ايران
فصل دوم: مفاهيم و كليات
1- مفاهيم و محتواي كلي ماليات
1-1- تعريف ماليات
1-2-1- مأخذ و مبناي ماليات
1-2-2- نرخ ماليات
1-2-3- مبلغ ماليات
1-3- اصول يك نظام مالياتي مطلوب
1-3-1- اصل عدالت و برابري
1-3-2- اصل معين و مشخص بودن
1-3-3- اصل سهولت يا اصل سهل‎الوصول بودن
1-3-4- اصل صرفه‎جويي اقتصادي
2- انواع ماليات
2-1- مالياتهاي مستقيم
2-1-1- ماليات بردرآمد
2-1-2- ماليات بردرآمد دارايي
2-1-3- مزاياي ماليات‎هاي مستقيم
2-1-4- معايب ماليات‎هاي مستقيم
2-2- ماليات‎هاي غيرمستقيم
2-2-1- ماليات بر واردات
2-2-2- ماليات بر معاملات (فروش و مصرف)‌
2-2-3- مزاياي ماليات‎هاي غيرمستقيم
2-2-4- معايب ماليات‎هاي غيرمستقيم
3- مفاهيم و محتواي سود حسابداري
3-1- مبناي محاسبة سود
3-2- سود هر سهم
3-3- نرخ رشد سود
3-4- سود تقسيمي
4- مفاهيم و محتواي ارزش افزوده
4-1- تعريف ارزش افزودة اقتصادي ‎(EVA)
4-2- محاسبة‌ ارزش افزوده 
4-3- اهميت و دلايل مطرح شدن ارزش افزوده 
4-4- مزاياي ارزش افزوده 
4-5- معايب ارزش افزوده 
فصل سوم: ضرورت ايجاد تحول در نظام مالياتي 
1- درآمدهاي دولت
2- درآمدهاي مالياتي
2-1- ماليات‎هاي مستقيم
2-1-1- ماليات بر شركتها
2-1-2- ماليات بر درآمد
2-1-3- ماليات بر شروت
2-2- ماليات‎هاي غيرمستقيم
2-2-1- ماليات بر واردات
2-2-2- ماليات بر مصرف و فروش
3- هزينه‎هاي دولت
3-1- هزينه‎هاي جاري
3-2- هزينه‎هاي عمراني
4- ظرفيت‎هاي مالياتي
4-1- عوامل اجتماعي و فرهنگي
4-2- عوامل اقتصادي
4-3- عوامل سياسي
5- مشكلات نظام مالياتي كشور
5-1- مشكلات فرهنگي
5-2- مشكلات قوانين موجود مالياتي
5-3- مشكلات اجرايي
5-3-1- مشكلات مربوط به نارسايي سازمان تشخيص
5-3-2- مشكلات مربوط به تشخيص علي‎الرأس ماليات
5-3-3- وجود تأخيرات زماني در زمينة وصول مالياتها
فصل چهارم: مباني عمومي ماليات بر ارزش افزوده
1- انواع روش‎هاي محاسبة پاية مالياتي ماليات بر ارزش افزوده
1-1- ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي
1-2- ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي 
1-3- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي 
1-4- مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده 
2- قاعدة مبدأ در مقايسه با قاعدة مقصد 
3- روشهاي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده 
3-1- روش اعتباري (جمع)
3-2- روش تفريقي (تفريق)‌
3-3- روش جريان وجوه نقدي
4- ساختار نرخ‎هاي ماليات بر ارزش افزوده
5- نرخ‎هاي متعدد يا نرخ‎هاي واحد
6- نرخ ماليات بر ارزش افزوده با شمول ماليات يا بدون شمول ماليات
7- مزاياي ماليات بر ارزش افزوده
7-1- توان درآمدزايي بالا
7-2- پايين بودن هزينة اخذ ماليات
7-3- به حداقل رساندن فرار مالياتي
7-4-  اجتناب از پديدة ماليات مضاعف
7-5- خنثي بودن
7-6- سطح يالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشي
7-7- كاهش نرخ ماليات
7-8- تمايز هزينه‎هاي مصرفي نهايي و هزينه‎هاي مصرفي واسطه‎اي
7-9- باثباتي و در عين حال انعطاف‎پذير بودن
8-  معايب ماليات برارزش افزوده
8-1- نزولي بودن ماليات بر ارزش افزوده
8-2- تورم‎زا بودن اجراي ماليات بر ارزش افزوده
8-3- مشكلات اجرايي
9- روش‎هاي تهيه صورت ارزش افزوده
9-1- روش از پايين به بالا
9-2- روش براي تمام شدة كالاي فروش رفته
9-3- روش حسابهاي ملي
10- تبعات اقتصادي حاصل از اجراي ماليات بر ارزش افزوده
10-1- اثر درآمدي ماليات بر ارزش افزوده 
10-2- اثر قيمتي ماليات بر ارزش افزوده 
10-3- روش توزيعي ماليات بر ارزش افزوده 
11- پيش‎نويس لايحة ماليات بر ارزش افزوده 
11-1- كليات و تعاريف
11-2- معافيت‎ها
11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة ماليات
11-4- وظايف و تكاليف مؤديان
11-5- سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
11-6- ساير مقررات
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه‎گيري
فصل اول: تاريخچه
1- تاريخچه پيدايش ماليات در ايران:
ايرانيان از زمان هخامنشيان رابي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفترها و سازمان‎هاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اين سازمان به صورت كامل‎تري درآمد و در آن هنگام وصول ماليات به سه صورت زير انجام مي‎گرفته است.
1- ماليات ارضي (خراج) كه به نسبت كشت هر ده و دهستاني از يك ششم تا يك سوم محصول وصول مي‎گرديده است.
2- ماليات سرانه، اين‎گونه ماليات از كلية كساني كه داراي خانه و ساختمان بودندگرفته مي‎شد و اندازة آن برحسب دارائي و ثروت شخص تعيين مي‎گرديد.
پس از تسلط اعراب به ايران تا مدتي دفترهاي ديواني به فارسي نگهداري مي‎شد و در زمان حجاج‎بن يوسف شفقي از فارسي به عربي برگردانده شد و از اين زمان است كه به جاي «خزانة كشور» به نام «بيت‎المال» برمي‎خوريم و ماليات به صورت قوانين مقرر در دين اسلام به عنوان خمس، زكات،  صدقات و جزيه پرداخت مي‎شده است.
پس از استقرار دولت‎هاي ايراني باز هم وضع دفترهاي مالي كشور داراي نظم و ترتيبي ديگر شده و سلسله پادشاهان ايران بعد از اعراب هر يك به روش خاصي به درآمد و هزينة كشور پرداخته‎اند.
در دورة سلجوقيان، عبدالملك كندري وزير طغرل دستور داد دفترهاي ديواني را كه به عربي برگردانده بودند، دوباره به فارسي بازگردانند.
هنگام سلطنت صفويه به ويژه در زمان شاه عباس كبير، امر دارائي مملكت اوضاع ديگري گرفت. وي ظاهراً در اصلاح درآمدها سعي نموده و تجارت خاصي را برپا كرد و توسعه داد و درآمدهاي گمركي را به ديگر درآمدهاي كشور افزود، درآمد املاك خالصه را به خزانه كشور ريخت و علاوه بر توازن درآمد و هزينه، موجودي خزانه را فزوني داد.
نادر، بنيان‎گذار سلسله افشار با كوشش خود و برقراري اصول جديدي براي دريافت ماليات، مخارج هنگف لشكركشيها و جنگ‎هاي داخلي و خارجي را تأمين نمود و گوهرهاي گرانبهاي معروفي كه از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واريز كرد.
در دورة كريمخان زند نيز وضع خزانه و مالية كشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملكت به او فرصت مي‎داد كه براي دريافت ماليات به مردم فشار نياورد.
در دوران قاجاربيه وضع مالية كشور به واسطة هزينة‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملكرد رژيم مزبور آشفته گشت و اميركبير به اصلاح امور همت گماشت و كوشش كرد تا به وضع مالية اسفناك مملكت سر و سامان بدهد و براي وصول و نگهداري پول و مصرف بيت‎المال مقررات جديدي وضع نمود و امور مالي كشور را براساس نويني استوار سازد و در اين كار مانند ساير كارهاي آباداني مملكت با تحمل مشقات و زحمات بسيار گام‎هاي سو دمندي برداشت.
وظيفة وصول ماليات و نظارت بر خرج، پيش از مشروطيت زير نظر شاه انجام مي‎گرفت و براي وصول ماليات هر ولايت، مستوفياني در تهران بودند كه به موجب فرمان شاه به اين سمت منصوب گشته و زير نظر يك نفر كه به نام وزير دفتر ناميده مي‎شد به تحصيل ماليات ايالات و ولايات مي‎پرداختند. كار ماليات كشور را مستوفيان در منازل خود انجام داده و هفته‎اي يك روز نيز در منزل وزير دفتر جمع مي‎شدند و به تنظيم و تنسيق امور مي‎پرداختند. هر مستوفي داراي جزء جمع خاصي بود كه اسامي دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت مي‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق كتابچه و دستورالعمل بود كه به وسيلة مستوفيان مربوط كه در تهران مي‎زيستند و به نام مستوفيان ولايت و ايالت ناميده مي‎شدند تعيين مي‎گرديد، اين دستورالعمل‎ها شامل طومارهايي از ماليات نقدي و جنسي و مخارج مستمري بود كه پس از صحة شاه، براي والي و حكام جهت اجراء فرستاده مي‎شد و اين طومارها شامل دو قسمت بود:
1- جمع‎آوري مالياتي كه به وسيلة‌حكام بايد وصول شود.
2- مخارجي كه در محل بايد پرداخت گردد يا از مركز دستور پرداخت آن صادر شود.
مازاد درآمد نيز نسبت به خرج براي هزينه‎هاي مركز به تهران فرستاده مي‎شد و در مركز نيز مخارجي از قبيل هزينه تشكيلات دولتي، بيوتات سلطنتي، حقوق مستوفيان و سررشته‎داران و ساير مأموران مشغول خدمت دولت و يا از قبيل شهريه و مستمري با صدور فرامين و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسيلة خزانه پرداخت مي‎گرديد و اين وضع تا صدر مشروطيت و انتخاب اولين دولت يعني تا سال 1285 خورشيدي ادامه داشت.
1-2- ماليه ايران پس از مشروطيت:
پس از برقراري رژيم مشروطيت در سال 1285 و در اولين كابينه قانوني كه ميرزا نصراله خان مشيرالدوله تشكيل داد، ناصر‎الملك به عنوان نخسين وزير ماليه مشروطه به مجلس شوراي ملي وقت معرفي گرديد.
پس از انتخاب وزير ماليه چون تشكيلات تازه‎اي براي ماليه وجود نداشت، همان مستوفيان مانند سابق و به همان روش قبلي مدتها كارها را در منازل خود، منتهي زيرنظر وزير ماليه انجام مي‎دادند و ناصرالملك محل كنوني ادارة انتشارات و راديو را كه جايگاه ادارة گمرك بود به وزارت ماليه اختصاص داد و مستوفيان را وادار ساخت كه دفاتر خود را به آنجا منتقل كرده و امور ماليات را در مركز دولتي به نام «وزارت ماليه» انجام دهند.
مستوفيان نيز مدتها در محل كنوني ساختمان تبليغات كه مي‎توان آنجا را محل اوليه وزارت ماليه دانست روي زمين نشسته و امور ماليه را انجام مي‎دادند و ارباب رجوع نيز به جاي منزل به آنجا مراجعه مي‎نمودند تا در اوايل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشكيل شد و اين اولين سازمان رسمي وزارت ماليه بود و مي‎توان گفت اساس اين تشكيلات مانند قبل از مشروطيت بود، كه هر ايالت و ولايتي به وسيلة يك نفر مستوفي در مركز اداره مي‎شد ولي پس از اين، وظايف به وسيلة هفت مستوفي با  عهده‎دار بودن رياست هفت اداره انجام مي‎گرديد.
مهمترين سازمان‎هاي وزارت ماليه در اين زمان خزانه‎داري كل و گمرك و وصول عايدات بود كه گاهي خزانه‎داري اهميت بيشتري داشت و گاهي ادارات وصولي بيشتر مورد توجه واقع مي‎شدند، زماني كه «شوستر» به سمت خزانه‎داري كل انتخاب شد تشكيلات ماليه را به پارك اتابك، محل كنوني باغ سفارت شوروي انتقال داد و در اواخر اقامت وي ادارة تشخيص عايدات گرديد. سپس از شوستر، بلژيكي‎ها عهده‎دار امور ماليه شدند ولي پس از جنگ جهاني اول، مجلس اختياراتي را كه به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور ماليه كشور به بلژيكي‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزير ماليه واگذار كرد و مستخدمين اتباع خارجه كه در ماليه خدمت مي‎نمودند، مسئول شخص وزير ماليه گرديدند و طبق قانون مذكور وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد كه شامل دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصجات و مسكوكات، خزانه‎داري كل، محاسبات كل وديون عمومي و وظايف، گمركات، محاكمات ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالي براي محاكمات اداري بود.
ادارات نامبرده كه هر يك داراي يك نفر رئيس بود و به اندازة لازم كارمند داشت زيرنظر مستقيم و زيرماليه اداره مي‎گرديد.
در بيستم آبان 1300 ماده واحده‎اي راجع به سازمان وزارت ماليه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجب آن قوانين مربوط به تشكيلات ادارات وزارت ماليه از تاريخ تصويب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزير ماليه وقت اجاره داده شد كه ادارات مربوط به آن قوانين را منحل نموده و اداراتي را كه مصلحت باشد  تشكيل دهد و قوانين مربوط به آن ادارات را پس از طي دورة آزمايشي به مجلس پيشنهاد كند. از اين‎رو در وزارت ماليه آن روز بعضي از ادارات منحل شد و در بعضي از ادارات، تغييراتي داده شد ولي قبل از انقضاي مدت سه ماه مذكور هنوز اعتبار ماده واحده به پايان نرسيده بود كه كابينة وقت مجبور به استعفا گرديد و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دكتر ميلسپو به عنوان رياست كل ماليه، متصدي امور وزارت ماليه گرديد و وظايف و اختياراتي به وي داده شد كه به موجب همان مقررات و اختيارات تشكيلات وزارت ماليه را بررسي و اصلاح كرد.
در زمان وزارت (داور) از 26 شهريور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغييراتي در وضع مالي و اقتصادي كشور به وجود آمد، وي در ضمن همين مدت به منظور راهنمايي بازرگانان و سرمايه‎داران، شركت‎هاي بازرگاني متعددي با سرمايه دولت تشكيل داد و با شركت دولت در كارهاي خصوصي بازرگانان و سرمايه‎داران را تشويق نمود كه سرمايه‎هاي خود را متمركز ساخته تا با وسايل بهتري بتوانند كالاي صادراتي را به بازارهاي كشورهاي بيگانه عرضه نمايند و براي همين منظور در حدود چهل شركت دولتي تأسيس گرديد.
در زمان وزارت امير خسروي، شركتهاي دولتي به كلي منحل شد و بعضي از شركت‎هاي اقتصادي دولتي به صورت ادارات اقتصادي تقسيم و به وسيلة‌ دو معاون و هفت مدير كل اداره مي‎گرديد.
طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دكتر ميليسپو براي بار دوم به عنوان رئيس كل دارائي استخدام گرديد و به موجب قانون مذكور اختياراتي به وي داده شد كه تحت نظارت كلي وزير دارائي انجام وظيفه نمايد و در صورتي كه جهت انجام وظايف محوله احتياج به تجديد سازمان وزارت دارايي و ساير دواير دولتي كه بستگي مستقيم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومي دارد پيدا كند، سازمان جديدي با تصويب وزير دارايي به وجود آوردم ميليسپو پس از مدتي، در گزارش اسفند 1321 خود يادآور شد، هنگامي كه به رياست كل دارائي انتخاب گرديد وزارت دارائي 34 ادارة مختلف بوده است و براي استقرار سازمان بهتري ولي با موافقت وزارت درايي 9 ادارة ديگر نيز تشكيل داده است………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 145

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد