دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان
فهرست مطالب
آيا باروشهاي تدريس آشنا هستيد؟ 1
روشهاي جديد تدريس 1
روشهاي انفرادي 1
هدفهاي آموزشي انفرادي 2
1-رعايت تفاوتهايي فردي: 3
2-رشد استقلال در عمل و يادگيري. 4
3-عادت به مطالعه. 4
4-ايجاد مهارت در مطالعه. 4
طرح کلر و سطوح مختلف آن 6
1-پيشرفت بر اساس توان فردي: 6
2-يادگيري تا حد تسلط: 7
3-تدريس خصوصي 7
4-راهنمايي 7
5-تکنيکها و رشهاي مکمل، همراه آموزش سنتي: 8
روشهاي مختلف آموزش انفرادي 10
يادگيري تا حد تسلط 10
تدريس خصوصي 13
آموزش برنامه اي (PI) 14
آموزش به وسيله رايانه (CAI) 18
سازماندهي مجدد مدارس براي آموزش انفرادي 20
نظريه‌هاي مربوط به آموزش انفرادي 20
آموزش انفرادي تجويز شده (IPI) 21
نقش معلم در آموزش انفرادي تجويز شده (IPI) 22
آموزش انفرادي هدايت شده (IGE) 23
ارزشهاي IPI و CAL و IGE و ساير روشها 26
خلاصه 27
روش مساله اي 28
شرايط اجراي روش مساله اي 29
چگونگي اجراي روش مساله اي 30
محاسن و محدوديتها روش مساله اي 31
روش واحدها 32
ويژگيهاي روش واحدها 33
مراحل اجراي روش واحدها 34
روش واحد موضوع: 36
ويژگيهاي روش واحد وموضوع 36
محاسن و محدوديتهاي روش واحد موضوع 37
روش واحد تجربي 38
ويژگيهاي روش واحد تجربي 39
روش واحد طرح 41
ويژگيهاي روش واحد طرح 42………………
آيا باروشهاي تدريس آشنا هستيد؟
روشهاي جديد تدريس
در اين جا شما با روشهاي جديد آموزشي آشنا خواهيد شد. بحث در مورد روشهاي جديد در دو قسمت تحت عنوان (روشهاي آموزش انفرادي) مطرح شده است. در قسمت روشهاي آموزش انفرادي، با طرح كلر وسطوح مختلف آن، روش يادگيري تا حد تسلط، تدريس خصوصي، آموزش برنامه اي (pi)، آموزش به وسيله رايانه (CAI)، آموزش انفرادي تجويز شده (IPI)، آموزش انفرادي هدايت شده (IGE) و روش ارزشيابي آنها آشنا مي‌شويد. در قسمت ديگر، ابتدا روش حل مساله اي و سپس روش واحدها مطرح مي‌شود. در روش واحدها، پس از تحليل واحد و ويژگيهاي آن و چگونگي مراحل اجرا، سه روش واحد موضوع، واحد تجربي .و واحد طرح مورد بررسي قرار مي‌گيرد .
روشهاي انفرادي
بسياري از روانشناسان تربيتي و مربيان آموزش اعتقاد دارند كه موقعيت يادگيري بايد چنان سازماندهي شود كه هر شاگرد بر اساس تواناييهاي خود به فعاليت و يادگيرير بپردازد. براي نيل به چنين هدفي، روشهاي آموزش انفرادي، روشهاي بسيار مناسبي هستند، زيرا در اين نوع از روشها، شاگردان بر حسب توانايي شان پيش مي‌روند و معلم نيز وقت كمتري صرف تدريس و زمان بيشتري صرف رسيدگي به فرد فرد شاگردان مي‌كند. البته اولين واساسي ترين گام در راه تحقق چنين هدفي پذيرفتن مفهوم (شاگرد محوري) در طراحي و آموزش است. در بسياري از مواقع، دستيابي به هدفهاي آمورشي، از طريق انفرادي بسيار آسانتر و امكان پذيرند از روشهاي سنتي ديگر است، پوژه اگر روش آموزش انفرادي به طور صحيح به كار گرفته شود، روحيه استقلال طلبي شاگردان در اجراي طرحهاي كوچك و بزرگ تقويت مي‌شود. آموزش انفرادي، الزاما به معناي آموزش يك نفر شاگرد توسط يك معلم با برنامه خاص نيست. آموزش انفرادي ممكن است به صورت گروهي نيز انجام گيرد. البته وقتي آموزش انفرادي به صورت گروهي طراحي مي‌شود.، بهتر است گروهي از شاگردان كه داراي ويژگيهاي مشترك هستند، تحت آموزش قرار گيرند روشهاي آموزش انفرادي از نظر نحوه اجرا و مواد آموزشي عبارتند از:
-آموزش برنامه اي (PI)
-آموزش به وسيله رايانه(CAI)
-آموزش انفرادي تجويز شده(IPI)
آموزش انفرادي هدايت شدهIGE)
 تمام روشهاي فوق ريشه در (آموزش برنامه اي) دارند. اين روشها از زماني كه فن آوري توليد مواد آموزشي گسترش يافت، در نظامهاي آموزشي مطرح شدند.
هدفهاي آموزشي انفرادي
همانگونه كه روشهاي سخنراني و بحث گروهي براي هدفهاي آموزشي خاصي مناسبند، در بسياري از مواقع لازم است شاگردان بتهايي كار كنند، اما اين مواقع چه زمانهايي هستند؟ يا در چه موقعي شارگرد را مي‌توان در اجراي قعاليتهاي آموزشي با مجموعه اي از مطالب چاپ شده يا آموزش برنامه اي تنها گذاشت.؟ پاسخ به چنين سوالهايي احتياج به شناخت هدفهاي آموزشي و تحليل آنها دارد، ولي اينكه آموزش انفرادي چ هدهايي را دنبال مي‌كند، به شرح ذيل است………….

دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد