هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » پروژه » زمین شناسی و معدن » دانلود پروژه مهندسی زلزله
دانلود پروژه مهندسی زلزله

دانلود پروژه مهندسی زلزله

مهندسی زلزله

فهرست مطالب
۱-۱) مقدمه ۷
۱-۲) اهداف مجموعه حاضر ۹
۱-۳) ساختار مجموعه حاضر ۱۱
فصل دوم ۱۴
تئوری های حاکم بر رفتار لرزه ای سازه ها ۱۴
۲-۱) مقدمه ای بر طراحی لرزه ای و اهداف آن ۱۵
شکل(۲-۱ )حلقه هیسترزیس بار-تغییر مکان ۲۰
۲-۲-۲) رابطه نیرو – تغییر شکل تحت بار صعودی ۲۲
۲-۳) شکل پذیری ۲۳
شکل(۲-۵ )رفتار مصالح شکننده و شکل پذیر ۲۵
۲-۳-۴-۱) شکل پذیری جنس ماده ۲۸
۲-۳-۴-۲) شکل پذیری چرخشی ۲۹
۲-۳-۵) ضریب مقاومت تسلیم همپایه شده ۳۱
۲-۳-۷) طراحی براساس شکل پذیری ۳۵
۲-۳-۸) طیف طرح با شکل پذیری ثابت ۳۸
شکل (۲-۱۳) مقادیر مقاومت همپایه شده نیومارک [۲] ۴۰
۲-۳-۹)جذب و استهلاک انرژی ۴۰
۲-۴-۲) فرضیه برابری تغییر مکان ها ۴۳
شکل( ۲-۱۵ )فرضیه برابری تغییرمکانها ۴۴
شکل( ۲-۱۶ )فرضیه برابری انرژی های جذب شده ۴۴
۲-۴-۳) فرضیه برابری انرژی جذب شده ۴۴
۲-۴-۴) تعیین ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری ۴۵
شکل( ۲-۱۷) منحنی پاسخ کلی سازه ها ۴۶
شکل( ۲-۱۸ )تأثیر عوامل زمان تناوب و نوع خاک بر ضریب شکل پذیری سازه [۲۷] ۴۸
شکل (۲-۱۹) ضرب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری با پریود ارتعاشی ۵۰
شکل( ۲-۲۰ ) رابطه خطی ضریب رفتار سازه در مقابل پریود ارتعاشی ۵۱
جدول( ۲-۲ )ضرایب روابط ۲-۲۹ الی ۲-۳۱٫ ۵۲
۲-۵)مبانی نظری رفتار و عوامل مؤثر در آن ۵۴
۲-۵-۲) روش های محاسبه ضرایب رفتار ۵۹
۲-۵-۲-۱) روش های آمریکایی ۵۹
۲-۵-۲-۱-۱) روش طیف ظرفیت فریمن ۵۹
شکل( ۲-۲۲ طیف نیروهای وارده بر سازه در دو حالت ارتجاعی و غیرارتجاعی ۶۱
۲-۵-۲-۱-۲) روش ضریب شکل پذیری یوانگ ۶۱
شکل(۲-۲۳)رفتار کلی یک سازه متعرف [۵] ۶۲
ضریب تنش مجاز(Y) 66
فرمولبندی ضریب رفتار ۶۷
۲-۵-۱ -۲)روش های اروپایی ۶۹
۲-۵-۱-۲-۱) روش تئوری شکل پذیری ۷۰
شکل( ۲-۲۴) مدل رفتاری ساده شده برای سیستم یک درجه آزاد ۷۱
۲-۵-۳) مقایسه روشهای محاسبه ضریب رفتار ۷۲
۲-۵-۵-۱) عوامل مؤثر در مقاومت افزون ۷۶
۲-۵-۵-۲) تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون ۷۷
شکل(۲-۲۶) منحنی پاسخ کلی واقعی و ایده آل شده سازه ۷۹
۵-۶)کاهش نیروی زلزله توسط ضرایب تنش مجازه سازه ۸۲
۲-۵-۷) درجه نامعینی ۸۳
شکل(۲-۲۷) سیستم سازه ای سری و مدل قابلیت اعتماد آن ۸۶
شکل (۲-۲۸ )سیستم سازه ای موازی و مدل قابلیت اعتماد آن ۸۷
۲-۵-۷-۲) اثر نامعینی سازه ای در آیین نامه های مختلف ۸۹
جدول(۲-۳) مقادیر ضرایب نامعینی در ATC و مقادیر محاسبه شده از پیشنهاد موسز ۸۹
۲-۵-۷-۳) آثار درجه نامعینی بر پاسخ لرزه ای سازه ها ۹۱
فصل سوم ۹۳
بررسی رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی قابهای فولادی با مهاربندی واگرا(EBF) 93
۳-۱)کلیات ۹۴
شکل (۳-۱ )نمودار بار- تغییر مکان ۹۵
۳-۲) مشخصات سیستم های لرزه بر فولادی و مقایسه آنها ۹۵
۳-۲-۲) سیستم قاب با مهاربندی همگرا (CBF ) 96
شکل(۳-۳ ) قاب های با مهاربندی همگرا ۹۷
۳-۲-۳) سیستم قاب با مهاربندی واگرا ( EBF ) 98
شکل (۳-۶) نمونه  قاب EBF 99
شکل (۳-۷)انواع قابهای EBF 100
شکل (۳-۸ )تیر پیوند با لنگر انتهایی مساوی و نا مساوی ۱۰۱
۳-۳-۱) آزمایشات تیر پیوند با لنگرهای انتهایی مساوی ۱۰۱
شکل( ۳-۱۳) نمونه پس از ازمایش تیر پیوند( الف) بلند( ب)کوتاه ۱۰۵
۳-۳-۲)آزمایشات تیر پیوند با لنگرهای انتهایی نا مساوی ۱۰۵
شکل ۳-۱۴ آزمایش تیر پیوند با لنگرهای انتهایی نا مساوی ۱۰۶
۳- ۴)رفتار قابهای با مهاربندی خارج از مرکز ۱۰۸
۳-۴-۱-۲ عوامل مؤثر بر پریود قابهایEBF 110
۱۱۴
فصل چهارم ۱۱۹
بررسی تأثیرمشخصات تیرپیوند در ضریب رفتار قاب های فولادی با بادبند واگرا ۱۱۹
۴-۱) مقدمه ۱۲۰
فصل پنجم ۱۶۲
جمع بندی نتایج و پیشنهادات ۱۶۲
منابع ۱۷۱
فصل اول
۱-۱) مقدمه
۱-۲) اهداف مجموعه حاضر
میلیون ها سال است که زلزله در جهان به وقوع پیوسته و در آینده نیز به همانگونه که در گذشته بوده است، اتفاق خواهد افتاد. این پدیده طبیعی هنگامی به یک مصیبت بزرگ انسانی تبدیل می گردد که در منطقه ای شهری با بافت متراکم اتفاق بیافتد. نمونه آثار این سانحه مرگ آور، در زلزله های بزرگ ایران همچون زلزله سال ۱۳۸۲ بم و زلزله ۱۳۶۹ منجیل بر هیچکس پنهان نیست. با وجود آگاهی از بسیاری از عوامل وقوع این پدیده، جلوگیری از وقوع این پدیده، با علم کنونی بشر امکان پذیر نمی باشد؛ لیکن کاهش اثر ارتعاشات نیرومند زلزله در قالب تقلیل خسارات، صدمات و مخصوصاً تلفات جانی ناشی از آن امکان پذیر می باشد.
علم مهندسی زلزله به اثرات زلزله بر انسان ها و محیط آن ها و همچنین روش های کاهش این آثار می پردازد. مطالعه زلزله و اثرات ناشی از آن با توجه به مدارک مکتوب متعلق به زلزله های ژاپن و نواحی شرق مدیترانه به تقریباً ۱۶۰۰ سال قبل برمی گردد. سوابق مطالعات زلزله در نواحی فعال لرزه ای آمریکا تنها به ۲۰۰ الی ۳۵۰ سال قبل برمی گردد. ولی بشر میلیون ها سال است که از وقوع این پدیده مطلع است ولی تجربه و دانش او از علم زلزله خیلی کمتر از عمر این پدیده است. مهندسی زلزله در ابتدای قرن بیستم زاده و در انتهای آن به کمال خود رسید. از سال ۱۹۰۸ در ایتالیا ضوابط بارگذاری لرزه ای براساس قضاوت مهندسی آغاز و در بسیاری کشورهای جهان پذیرفته و اجرا شد. با تولد رایانه ها و افزایش استفاده از آن ها در انجام عملیات های زمان بر و تکراری دستی، علم دینامیک سازه به طور جدی به عرصه مهندسی زلزله وارد شد. اما ۴۰ سال طول کشید تا طراحی لرزه ای متکی بر تحلیل های دینامیکی سازه گردد. در فاصله دهه ۶۰میلادی تا اواخر دهه ۷۰، تلاش ها، عمدتاً صرف آشتی دادن ضوابط قبلی و یافته های جدید شد و معرفی ضریب رفتار حاصل این تلاش های آشتی جویانه است. در کنار شناخت ماهیت زلزله و نحوه وارد آوردن نیرو به ساختمان ها همواره آنچه نیروی زلزله بر آن وارد می شود یعنی خود ساختمان و سیستمی که مقاومت لازم در برابر قدرت ارتعاشات را داشته باشد مورد توجه مهندسین سازه بوده است. رشد و توسعه انواع سیستم های سازه ای از ساختمان های خشتی تا آسمان خراش ها، از مصرف خشت و چوب تا طراحی قالب های لرزه بر با استفاده از بتن و فولاد و امروز مصالح ترکیبی (کامپوزیت) و …، همگی گواه این مسئله می باشند. اما آنچه مهم است، طراحی لرزه ای این سیستم ها و اهداف آن ها که پایه و اساس روابط حاکم بر آن را تشکیل می دهد، می باشد. اهداف طراحی لرزه ای و روابط معادلات موجود حال در مسیر تکامل، به طراحی براساس عملکرد لرزه ای سازه رسیده است. چیزی که عرصه جدیدی از طراحی لرزه ای و لزوم تحقیق و جستجو در این زمینه را پیش رو مهندسین سازه نهاده است. مطالعه لرزه ای سیستم های معمول سازه ای یا به عبارتی یافتن یک تعادل بین مقاومت سازه و اثرات ناشی از زلزله مانند تغییر مکان ها، کاهش و افت  مقاومت و سختی و نهایتاً شکست و فروپاشی مصالح و کل سازه، می رود تا شکل تازه ای به خود بگیرد. لذا در راستای طراحی سازه براساس عملکرد، که در آن در سطح کاربردی معمول به دنبال از بین بردن تلفات جانی و استقرار سازه در محدوده های ایمنی هستیم، بازنگری مجدد سیستم های سازه ای و خصوصیات سختی و شکل هندسی و محدودیت های شکل پذیری و تغییر مکان های آن ها، از جمله فعالیت های مؤثر تا دستیابی به روش های طراحی براساس عملکرد می باشند.
یکی از این سیستم های سازه ای که تولد آن نشانه تیزبینی پروفسور پوپوف و همکارانش بوده است و در سازه های بزرگ بسیاری در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته است، سیستم قاب های لرزه بر فولادی با مهاربندی واگرا می باشد. رفتار این سیستم ها که دارای شکل پذیری بالایی می باشند و از لحاظ عملکرد هندسی و معماری بسیاری از محدودیت ها را از میان برمی دارند، حداقل در کشور ما آنچنان معرفی نشده است.
۱-۲) اهداف مجموعه حاضر
با پیش رو بودن عصر نوین در طراحی لرزه ای و توجه به خصوصیات و پاسخ های متفاوت سیستم های لرزه بر در برابر زلزله استفاده از  سیستم های بادبندی برون محور  بسیار گسترش یافته است. با توجه به اینکه کشور ایران در مجموعه کشورهای لرزه خیز می باشد و همچنین توجه به این مسأله که این کشور در حال توسعه اقتصادی است، احداث بناهای با کاربردی های متفاوت و با درجات اهمیت بالا و متوسط، بسیار حیاتی می باشد، لذا لزوم یک آیین نامه قدرتمند که بتواند با اعمال قوانین روشن و واضح در عرصه طراحی و اجرای  همگام با توسعه ساخت و ساز در کشور، حافظ منافع و منابع ملی این مرز و بوم باشد، شدیداً احساس می شود. آنگونه که مشاهده میشود، استاندارد ۲۸۰۰ ایران توانسته به گوشه ای از این اهداف دست یابد. خوشبختانه ا ستاندارد مذکور در حال توسعه و بازنگری دائمی بوده و امید آن می رود که روزی به یک مجموعه مستقل در بخش طراحی لرزه ای و مهندسی زلزله از لحاظ مبانی، تبدیل گردد. در ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ (۱۳۸۴)، که آخرین ویرایش آن تا این تاریخ می باشد، بسیاری تفاوت ها و تغییرات بنیادی در ارقام کنترل و طراحی در مقایسه با ویرایش های قبلی به چشم می خورد. لیکن به جهت مطالعه تحقیقی بخش کوچکی از این آیین نامه به مطالعه قاب های ساده با بادبندهای برون محور و عوامل مؤثر بر ضرایب رفتار خطی و غیرخطی آن پرداخته شده.  در این  ویرایش همچنین این قاب ها جز معدود مواردی هستند که عدد جدیدی برای آن اعلام نشده است. لذا ما در این مجموعه با مطالعه و تحلیل پارامترهای ضریب رفتار سیستم مذکور همچون شکل پذیری، ضرایب اضافه مقاومت و ضرایب تنش مجاز متأثر از مشخصات هندسی مرسوم این سازه ها که در بخش های آتی بدان ها پرداخته خواهد شد، به دنبال تعیین ضریب رفتار سیستم های قاب های ساختمانی فولادی ساده با بادبندهای برون محور هستیم. تا بتوان نقص این آیین نامه را در این مورد در حدامکان نشان دهیم، امید است این تحقیق باعث صرفه جویی در مصرف و کاربرد غیرلازم فولاد، این سرمایه ملی و گران قیمت گردد.
۱-۳) ساختار مجموعه حاضر
پایان نامه حاضر با اهدافی که در بخش های پیشین عنوان گردید، در پنج فصل نگاشته و تنظیم شده است:
فصل یکم: پیش گفتار و ساختار
این فصل شامل پیشگفتار و مقدمه ای بر مهندسی زلزله و لزوم انجام تحقیق درباره ضریب رفتار سازه ها با سیستم های باربری لرزه ای متفاوت من جمله سیستم قاب ساده فولادی با بادبند واگرا می باشد.
فصل دوم: تئوری های حاکم بر رفتار لرزه ای سازه
در این فصل پس از بیان مقدمه ای بر طراحی لرزه ای و اهداف آن در آیین نامه های زلزله ایران،SEAOC ، ATC40 و UBC97 به رفتار نیرو – تغییر شکل سازه ها تحت بارهای چرخه ای و صعودی می پردازیم. مفهوم شکل پذیری و عملکرد انواع مختلف آن در این فصل توضیح داده خواهد شد. با معرفی شکل پذیری نیاز و مقدمه ای بر طراحی سازه براساس شکل پذیری به دنبال یافتن تأثیر شکل پذیری در کاهش نیروی طراحی خواهیم بود. در ادامه با مروری بر طیف ظرفیت و تعریف ضریب رفتار سازه به تعیین عوامل مؤثر بر آن با توجه به طیف ظرفیت پرداخته و مفاهیم اضافه مقاومت و ضرایب تنش مجاز و در نهایت خود ضریب رفتار بازگو خواهد شد. در بخش های دیگری  با معرفی روش آنالیز غیر خطی استاتیکی یا روش بارافزون (pushover) و ترازهای عملکرد لرزه ای سازه در تحلیل های غیرخطی به تعیین نقطه عملکرد سازه خواهیم پرداخت. مفاهیم تبدیل منحنی ظرفیت و نیاز به فرمت یکسان ADRS  و میرایی و انواع رفتار سازه ای از دیگر مباحث فصل دوم می باشد. پس از مروری بر انواع مفاصل پلاستیک در این بخش و ملاک های پذیرش و کنترل عملکرد سازه به تعیین ضریب رفتار سازه با استفاده از طیف های ظرفیت – نیاز سازه پرداخته می شود. با ارائه مفاهیم کاهش تأثیر زلزله به علت افزایش پریود، اتلاف انرژی و میرایی، اضافه مقاومت و کنترل ضریب رفتار و مبانی مفروض در این تحقیق مباحث فصل دوم به سرانجام می رسد.
فصل سوم: بررسی رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی قابهای فولادی با بادبند واگرا
در این فصل ابتدا به معرفی عمومی سیستم های قاب فولادی مهاربندی شده با بادبند واگرا EBF و ذکر محاسن و لزوم استفاده از این نوع سیستم باربر سازه ای پس از ذکر تاریخچه تولد این نوع آرایش سازه ای پرداخته و با معرفی انواع اشکال هندسی این نوع سازه ها به پردازش سختی، زمان تناوب و مقاومت و رابطه آن ها با خصوصیات هندسی سازه خواهیم پرداخت. پس از مطالعه رفتار هیسترزیس این سیستم به بحث ملاحظات طراحی این گونه قاب ها می رسیم. در این بخش به صورت خلاصه عمده مباحث موجود در مورد طراحی این نوع سیستم ها و علی الخصوص مشخصات تیر پیوند در این قاب ها و انواع رفتارهای مکانیکی مربوطه پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم: بررسی تأثیرمشخصات تیرپیوند در ضریب رفتار قاب های فولادی با بادبند واگرا
در این فصل پس از انتخاب مدل و شرح ملاحظات تحلیل خطی و غیرخطی استاتیکی به ارائه نتایج تحلیل غیرخطی و محاسبه پارامترهای رفتار غیرخطی استاتیکی به ارائه نتایج تحلیل غیرخطی و محاسبه پارامترهای رفتار غیرخطی سازه براساس طیف های ظرفیت سازه پرداخته خواهد شد. در این راستا قاب های EBF با ترازهای ارتفاعی و خصوصیات هندسی متفاوت مورد تحلیل قرار می گیرد. از دیگر مواردی که در این فصل به آن پرداخته شده تحلیل و تعیین پارامترهای مؤثر بر ضریب رفتار سازه و تعیین ضریب رفتار سازه های طراحی شده براساس عملکرد مناسب لرزه ای می باشد. در ادامه با بررسی تحلیلی ارقام به دست آمده، نتایج مدل سازی ها ارائه می شود.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است