دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه موانع و مشکلات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا

بررسی موانع و مشکلات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا

مقدمه :

طرح مسئله : يكي از عمده ترين سياست هاي تركيه از بدواستقرار حكومت جمهوري دراين كشوروروي كارآمدن مصطفي كمال ـ معروف به آتاتورك ـ تلاش در جهت پيوستن به اردوگاه غرب بوده است ؛ كوشش دولت مردان اين كشوردر طي سه دهه گذشته براي اتحاد با اروپا وورود به جامعه اروپا ،درراستاي رسيدن به همين هدف بوده است. در چارچوب اين سياست ، تركيه، در بيشترسازمان هاي بين المللي كه در اروپا تاسيس شد،( مانند ناتو ـ شوراي اروپا ـ سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، سازمان ملل متحد، بانك جهاني، جامعه ي اقتصادي اروپا و… ) شركت جست..پس از پيدا يش” بازار مشترك اروپا” نيز دولت هاي اين كشوراعم از نظامي ـ غيرنظامي ـ ائتلافي و…   همه دررسيدن به اين هدف گام برداشته ودر فرصت هاي مناسب تمايل خود را براي پيوستن به جامعه اروپا اعلام داشته اند.اينكه چه علل وعواملي موجب توجه دولت مردان تركيه به اروپا و پيوستن به اتحاديه ي اروپايي شده است را مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود :

الف ـ تركيه به علت در پيش گرفتن يك سياست غرب گرايانه ، بلوك غرب را به بلوك شرق ترجيح مي داد ؛ومي توان گفت كه با اين عمل تمايل داشت خود را يك كشور غربي معرفي نمايد.

ب ـ درخواست عضويت يونان در جامعه اروپا ـ8 ژوئن 1958ـ ورقابت تركيه با آن كشور .

ج  ـ به علت اهميت خاصي كه اعضاي جامعه اروپا در تجارت خارجي ، بخصوص در صادرات محصولات كشاورزي دارند .

د  ـ استفاده كشورهاي عضو جامعه اروپا از وامها و تسهيلات ما لي 

ه- به علت اينكه بخشي از خاك تركيه(3%) ـ تراس شرقي ـ دراروپا قراردارد.(ژئوپليتيك)‍

اما علي رغم تلاش ها ي بيشمار دولت مردان تركيه در جهت پيوستن به اتحاديه اروپايي ، اين كشور تاكنون نتوانسته است به اين خواست وتمايل قديمي خود ( بيش از 40 سال انتظار ) جامعه عمل بپوشاند؛ودر طول اين مدت زمانِ  نسبتاً طولاني همواره با موانع عمده اي روبرو بوده است كه رفع آن موانع ، پيش شرط مهم اتحاديه ي اروپايي براي پذيرفتن تركيه در ميان اعضاء خودمي باشد . موانعي  كه بارها و بارها از سوي مقامات اتحاديه ي اروپا ـ كميسيون اروپاـ در نشست ها واجلاس هاي متعدد خود از جمله ، اجلاس سران اين اتحاديه در نويل اسپانيا ژوئن  2002 ) وكپنهاك دانمارك (12اكتبر2002)نيز مورد تاكيد مجدد قرار گرفت .

لذا با توجه به مطالب مطروحه ، هدف اين رساله ، بررسي ، تحقيق و نهايتاً تجزيه و تحليل اين موانع مي باشد ؛اينكه به چه علت كشور تركيه ودولت مردان آن تاكنون علي رغم تمامي تلاش هاي خود ، هنوز بادربهاي بسته اتحاديه ي اروپا به روي خود مواجه بوده و نتوانسته اند مجوز ورود به باشگاه اروپائيان را بدست آوردند، سئوالي است كه يافتن پاسخ آن هدف تحرير رساله حاضر را تشكيل مي دهد .

روش تحقيق :

در اين تحقيق به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش و به اقتضاي ماهيت مطالعات وموضوعات حوزه ي روابط بين المللي از روش « توصيفي ـ تاريخي » استفاده خواهد شد .

روش گردآوري مطالب ،« كتابخانه اي »بوده ودربررسي و جستجوي منابع علاوه بر كتب و مقالات به زبان فارسي حتي الامكان سعي شده است از جد يدترين متون نيز استفاده گردد .

 اهميت و علت انتخاب موضوع :

جمهوري تركيه در منطقه ي استراتژيكي وحساسي چون خاورميانه قرار دارد؛ و به همين علت بررسي سياست خارجي اين كشورازاهميت بسزايي برخوردارمي باشد. اين كشور با داشتن تنگه هاي بسفر وداردانل درشمال، مدتها مورد توجه قدرت هاي بزرگ در عرصه روابط بين المللي بوده است ؛و به اين جهت تحولات بيشماري را گذرانده است.در منطقه ي خاورميانه نيز، تركيه جايگاه ويژه و ممتازي دارد . آنچه كه به عنوان عنصري اساسي و محوري در سياست خارجيِ منطقه اي تركيه مي تواند مطرح گردد ، موضوع ”عدم مداخله در سياست هاي منطقه اي” ازابتدا تا كنون (بجز جنگ كره و خليج فارس )ميباشد  .

به جهت نزديكي اين كشور به اروپا، سياست ”اروپايي گرايي، ساختار اصلي فعاليت هاي سياست خارجي و تصميم گيرندگان سياسي اين كشور را در طول تاريخ  تشكيل داده است . هر چند كه تاكنون اين كشوردرپيگيري اين رهيافت     موفقيت هاي نسبي اي را بدست آورده است ،(از جمله عضويت در برخي           سازمان هاي اروپايي نظير ناتو و … ) اما اين كشوردر راه عضويت در مهمترين سازمان اروپائي ـ اتحاديه اروپا ـ موفق نبوده است ،و سران اين اتحاديه هر بار با پيش كشيدن موانعي چند بر سرراه تركيه‌ به اتحاديه ، مانع از پيوستن اين كشوردرجمع خود شده اند. به هر جهت اين استراتژي در عرصه سياست خارجي تركيه ـ اروپايي گرايي ـ يكي از عوامل مهم عدم توجه اين كشور  به تحولا‏‎ت ومسائل منطقه بوده است؛اما تحولات كنوني درمنطقه و جهان، بويژه ” فروپاشي شوروي سابق” وظهور و بروز ”جمهوريهاي مسلمان تازه استقلال يافته”، موجب تحولات شگرف درسياست هاي منطقه اي اين كشورشده است فصل اول : کلیات

مقدمه
روش تحقيق  
اهميت و علت انتخاب موضوع  
اهداف تحقيق  
سابقه موضوع‌
بررسي ادبيات موجود  
فرضيه اصلي
متغيرها و مفاهيم تحقيق  
سازمان دهي تحقيق  
فصل دوم   بررسي تاريخچة روابط تركيه و اتحاديه اروپا
بخش اول  بررسي تاريخچه روابط تركيه و اتحاديه اروپا
الف 1 ـ سابقه روابط تركيه با كشورهاي اروپايي
الف 2 ـ ورود تركيه به جوامع و سازمانهاي غربي و اروپايي ( ظهور تفكر كماليسم(
ب روابط نوين تركيه با اتحاديه اروپا ( موافقت نامه آنكارا(
ب 1 ـ مرحله مقدماتي  
ب2 ـ مرحله انتقالي  
ب 3 ـ مرحله نهايي  
.بخش دوم  علل و انگيزه هاي جمهوري تركيه در ورود به جامعه اروپا  
1 ـ انگيزه هاي سياسي  
2 ـ انگيزه هاي اقتصادي  
فصل سوم  بررسي موانع سياسي الحاق تركيه در اتحاديه اروپا
بخش اول  ساختار و موانع سياسي
1 ـ مسئله دمكراسي و حقوق بشر در تركيه  
2 ـ مسئله نظاميان و دخالت ارتش در سياست  
3 ـ نقض حقوق اقليت هاي نژا دي و فقدان نهادهاي دموكراتيك در تركيه
2 ـ مسئله ارامنه در تركيه  
3- مواضع احزاب اسلامي  حزب رفاه
4- نظريه كمسيون اروپا در خصوص اصلاحات سياسي در تركيه ( دموكراسي و حقوق بشر(
5 ـ چشم اندازه آينده  
6 ـ تحولات سياسي جديد در تركيه و تأثير آن بر مواضع اتحاديه اروپا
فصل چهارم  بررسي موانع اقتصادي الحاق تركيه به اتحاديه اروپا
1 ـ مروري بر اقتصاد تركيه
2ـ سيستم اقتصادي در امپراطوري عثماني ـ تركيه ( تحليل نظري(
3 ـ روند تحولات اقتصادي در جمهوري تركيه
4 ـ بررسي تطبيقي شاخص هاي مختلف اقتصادي تركيه با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ( دهة 1980 )
5 ـ تبعات منفيِ اقتصاديِ پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا  
فصل پنجم  بررسي موانع فرهنگي و مذهبي الحاق تركيه به اتحاديه اروپا
ـ مروري بر شرايط فرهنگي ـ مذهبي در تركيه
1ـ ساختار فرهنگي در جامعه تركيه
2 ـ اصلا حات فرهنگي _ اجتماعي در تركيه 
ـ اختلافات و تضادهاي فرهنگي _ مذهبي جامعه تركيه و جوامع اروپايي
4 ـ مخالفت احزاب ، گروهها و دستجات اسلامي
فصل ششم  بررسي موانع منطقه اي و جهاني الحاق تركيه به اتحاديه اروپا
بخش اول  موانع منطقه اي 
1 ـ بررسي جايگاه منطقه اي تركيه  
2 ـ مشكلات خاص منطقه اي  
3 ـ تنش زدايي در حوزه اژه 
بخش دوم  بررسي موانع جهاني الحاق تركيه به اتحاديه اروپا
1_ موقعيت نظام بين الملل پس از جنگ دوم جهاني ( دوران جنگ سرد(
2 ـ عوامل موثر بر پذيرش تركيه در پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو( )
3 ـ دوران بعد از جنگ سرد ، سقوط ارودگاه شرق
4 ـ اقدامات تركيه پس از فرو پاشي شوروي در جهت جلب نظر اروپا
نتيجه گيري
فهرست منابع و مآخذ ( فارسي(

فهرست منابع و مآخذ ( فارسي ) :

الف ـ كتب

ـ آل احمد ، جلال ،  غربگرايي ( تهران  : انتشارات رواق ، چاپ دوم ،  1375 )

ـ آمبروز ، استفن ، « روند سلطه گري ( تاريخ سياست خارجي آمريكا ) » ، مترجم : احمد تابنده ، تهران : انتشارات  چاپ پخش  ، چاپ دوم ، 1364 .

ـ انصاري جواد « ،تركيه در جستجوي نقش تازه در منطقه » ، تهران  : انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه  ، چاپ دوم  ،  1373 .

ـ اسپنر ، ويليام ، « سرزمين رسوم تركيه » ، مترجم : علي اصغر بهرام بيگي  ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، چاپ اول ،  1343 .

ـ بهمنش ، احمد ، مسئله شرق ، بي جا ،  1325 .

ـ برشتين ، سژريلزا ، پي ير ، « تاريخ قرن بيستم » ، مترجم : امان الله  ترجمان  : مشهد ، انتشارات آستان قدس ،  چاپ دوم ، 1370 ، جلد اول  .

ـ پل رو ، ژان ، تركيه ( جغرافيا ، اقتصاد تاريخ ، تهران ، فرهنگ ) مترجم : خانبايا بياني : تهران : بنگاه ترجمه ونشر كتاب ، چاپ اول ،  1352 .

ـ پورگشتال ، هامر ، « تاريخ امپراطوري عثماني » ،مترجم : ميرزاكي علي آبادي ، تهران : انتشارات زرين ، چاپ دوم ،  1376 ، جلد 1 .

ـ پيرن ، ژاك ، « جريانهاي تاريخ  معاصر » ، قديم ، رضا مشايخي ،تهران ، انتشارات امير كبير ، چاپ اول ،  1357 ، جلد  5 .

ـ پروند ، شادان ، زهرا سنجاني ، « زمينه هاي شناخت جامعه و فرهنگ تركيه » ، تهران ، مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي ، چاپ دوم ، 1373 .

ـ  پالمر ، رابرت ، روزول ، « تاريخ جهاني نو » ، مترجم : ابوالقاسم طاهري ، تهران ، انتشارات  امير كبير ، چاپ اول ، 1349 .

ـ چارگي لي ، اوزون ، « تاريخ عثماني » ، مترجم ، ايرج نوبخت ، تهران ، موسسه كيهان ، چاپ اول ،  1348 .

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 170

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

دانلود پروژه موانع و مشکلات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد