دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نظام آموزشی هند

نظام آموزشی هند
فهرست مطالب ساختار نظام آموزشي 5
ساختار آموزش پس از استقلال 6
آموزش پايه 7
وسيع سازي بعد سيستم آموزش پايه 7
زبان آموزشي 8
آموزش زبان هندي 9
آموزش زبان انگليسي 9
آزمون عمومي 9
تعداد روزهاي درسي 10
مقطع آموزش پيش دبستاني 10
اهداف آموزشي 10
منبع: شاخصهاي آموزش همگاني  EFA 13
طرح آموزش و مراقبت هاي دوران کودکي ( ECCE ) 14
مقطع آموزش ابتدايي 15
ساختار آموزشي 15
آمار آموزشي مقطع آموزش ابتدايي 15
نرخ افت تحصيلي (طي سال 1996) 16
طرح هاي اجرايي 17
1- پروژه Lok jumbish 17
2- پروژه Shksha karmi 18
3- پروژه آموزش ابتدايي Andra Pradesh 19
4- پروژه آموزش پايه Uttar Paradash 19
5- پروژه آموزشي Bihar 20
6- پروژه آموزش ابتدايي منطقه اي 20
7- طرح ملي تغذيه رايگان 21
تمرکززدايي آموزشي 22
نرخ ثبت نام و حضور در مدارس 22
.  عدم آمادگي مدارس جهت ارائه خدمات آموزشي 24
مقطع آموزش متوسطه 26
ساختار آموزشي 26
سيستم امتحاني و مدارک تحصيلي 28
آمار تحصيلي مقطع آموزش متوسطه 28
آموزش عالي 29
مقاطع تحصيلي  آموزش عالي 30
تقويم دانشگاهي 31
نهادهاي آموزش عالي 32
نهادهاي مرکزي 32
ارزشيابي مدارک تحصيلي 33
پذيرش تحصيلي 34
دانشگاهها و نهادهاي همپاية آن 36
زبان آموزشي 37
اعتبار سنجي  آموزشي 37
تعداد موسسات آموزش عالي طي دهه 1990 38
نرخ دانشجويان آموزش عالي طي دهه 1990 38
طرح هاي آموزشي 39
1- طرح حرفه اي سازي آموزشي 39
2- طرح احداث کالج هاي خودمختار (آزاد) 39
3-  طرح برگزاري آزمون ملي سنجش توانايي هاي آموزشي 39
4- طرح تمرکز بر برنامه نهم توسعه 40
کميسيون کمک هزينه تحصيلي دانشگاهي (UGC) 40
اهداف 40
خصوصي سازي آموزش عالي و احداث دانشگاه هاي خودگردان 41
دانشگاه هاي خودگردان 41
بين المللي سازي آموزش عالي 43
فقدان ديدگاه براي آينده 44
وضعيت آموزش عالي 45
شوراي تحقيقات علمي و صنعتي هند 48
شوراي تحقيقات و آموزش کشاورزي 49
شوراي تحقيقات پزشکي هند 50
انجمن دانشگاههاي هند 50
اهداف 51
ساختار سازماني 52
کميته دائمي 52
الف – واحد ارزشيابي مدارک و گواهينامه هاي علمي 55
ب. واحد خدمات و اطلاعات دانشجويي انجمن 55
پ .واحد کتابخانه و مرکز اسناد مدارک 56
ت.واحد تحقيقات 56
ث. واحد تربيت بدني 56
ج.واحد انتشارات و فروش 57
چ.واحد امور جوانان 57
ح.واحد همايش هاي علمي 57
کمسيون اعتبارات دانشگاهي هند 57
ساختار تشکيلات کميسيون 58
وظايف و اختيارات کميسيون 59
روش کار کميسيون 61
بازنگري ساختار آموزش عالي 62
الف – توسعه کيفي 62
ب – توسعه کمي فضاي آموزش عالي 64
جايگاه نظام آموزش عالي 64
جايگاه آموزش عالي در توسعه ملي 65
نظام برنامه ريزي آموزش عالي 66
فاصلة نژادي در آموزش عالي 68
ساختار نظام آموزشي
در ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء آن استوار مي باشد. بعلاوه، ساختار سيستم آموزشي كشور هندوستان بر رشد آموزشي مناطق مختلف كشور و برقراري رقابتهاي آموزشي ميان اين مناطق تأكيد دارد. در حال حاضر، تعداد 888 نهاد آموزشي در كشور هندوستان فعاليت دارد كه به ثبت نام از 179 ميليون دانش آموز مبادرت مي نمايند. سيستم آموزش ابتدايي در هندوستان از دومين رتبة جهاني برخوردار است. اين سيستم آموزشي از 4/149 ميليون كودك 6 تا 14 ساله و 9/2 ميليون آموزگار، متشكل مي گردد. لازم به ذكر است كه نرخ مذكور به 82 درصد از كل كودكاني است كه در اين گروه سني قرار دارند مشتمل مي گردد. پس از استقلال هند طي سال 1947 سياستمداران ,مسئولان و صاحب نظران آموزش و پرورش كشور تلاشهاي فراواني در جهت ارائه الگوي مشترك ساختار آموزشي پذيرش كليه ايالت عمل آورند. طي سال 1966 كميسيون آموزش و پرورش هند مبادرت به انتشار ساختار آموزشي طرح سيستم (2+10) نمود. سيستم مذكور پس از بازنگري و جرح و تعديل طي سالهاي 1986 و 1992 به عنوان خط مشي جديد نظام آموزشي ملي به تصويب رسيد در حال حاضر كليه ايالت هاي كشور از آن پيروي مي نمايند. نكته قابل تامل در فرايند تصويب طرح مذكور طول مدت بررسي آن است كه مدت زمان سه دهه از زمان طرح اوليه آن تا جرح و تعديل و تصويب و اجراي فراگير و نهايي آن به طول انجاميد است كه خود نشان دهنده بر طرف نمودن احتمالي نواقص و نارسايي هاي طرح اوليه مي باشد. بر اساس الگوي قيد شده در فوق نظام آموزش پيش دانشگاهي كشور هند خود از دو دوره آموزش ابتدايي و متوسطه متشكل مي گردد. با وجودي كه ساختار آموزشي كشور هند بر (سيستم 2+10) استوار مي باشد. با اين حال در ميان ايالات مختلف در خصوص تعداد مدارس ابتدايي و متوسطه، شرايط سني پذيرش در مدارس متوسط، آزمون هاي عمومي، آموزش هندي و انگليسي، تعداد ساعات و جلسات درسي، مدت تعطيلات، ميزان دستمزدها، آموزش پايه و … تفاوت عمده اي وجود دارد. آموزش در كشور هند، از سن پنج سالگي آغاز شده و از سه مرحله ابتدايي، متوسطه و عالي (دو دوره 5 ساله ابتدايي و متوسطه و يك دوره 2 ساله تكميلي) متشكل مي گردد. در مجموع، دوره تحصيلات ابتدايي و متوسطه 12 سال به طول مي انجامد.
طبق آمار به دست آمده طي سال 1996 نرخ ثبت نام ناخالص بر مبناي سطوح مختلف آموزشي به شرح ذيل مي باشد:
. پيش دبستاني : 5 درصد
. اولين سطح : 101 درصد
. دومين سطح : 49 درصد
. سومين سطح : 9/6 درصد
ساختار آموزش پس از استقلال
پس از استقلال كشور هند به دليل نرخ بالاي بي سوادي (در حدود 85 درصد) ، سرمايه هنگفتي به توليد كتب درسي ارزان قيمت تخصيص يافت. سه دهه پس از استقلال كشور، هزينه آموزشي به 40 برابر و نرخ افراد باسواد به بيش از 2 برابربالغ گرديد.از سوي ديگر پيشرفت هاي آموزشي و افزايش تعداد موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي وصنعتي به گسترش انواع كتابخانه ها و فراهم آمدن بازار كار براي افراد آموزش ديده منجرگرديد. در سال1956 كميسيون اعتبارات دانشگاهي هند با عنوان (يو.جي .سي ) عهده دار مسوو ليت تصويب مقررات ويژه آموزش عالي و تعيين استانداردهاي آموزشي و تحقيقاتي گرديد. طي سال 1961 كميسيون مذكور به منظورارزيابي و پيشنهاد معيارهايي جهت ارتقائ استانداردهاي آموزشي در هند، به تشكيل كميته بررسي علوم به رياست دكتر رانگاناتان مبادرت نمود. تا پيش از دهة 70 ، تنها سه دانشگاه دهلي (1948) ، بنارس (1966) و بمبئي (1967) از دوره كارشناسي ارشدبرخوردار بودند.اين درحاليست كه در آغاز اين دهه 4 دانشگاه ا ليگر، ميسور ،كارناتاك و ويكرام به افتتاح دوره هاي كارشناسي ارشد خود مبادرت نمودند. پس از استقلال كشور اين روند سرعت گرفت.
آموزش پايه
در 4 ايالت مختلف كشور آموزش پايه منحصرا بر نخستين مرحلة آموزشي (آموزش ابتدايي) شامل مي گردد و اين در حالي است كه در 8 ايالت ديگر كشور دوره آموزش پايه بر كليه مقاطع آموزشي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) مشتمل مي گردد.
وسيع سازي بعد سيستم آموزش پايه
كشور هندوستان، 50 سال پس از استعمار انگلستان اقدام به اجراي سياست آموزش توده اي نمود. از آن زمان تاكنون اين سيستم از لحاظ تعداد مدارس و تعداد كودكان ثبت نامي در اين مدارس چندين بار گسترش يافته است. جدول ذيل نرخ ثبت نامي افراد طي دهة 1990و 4 دهة قبل از آن را به تصوير مي كشد.
نرخ رشد ثبت نام در مقاطع آموزشي پايه (برحسب ميليون) طي سال هاي 1997 – 1950
سال  پسران  دختران  تعداد كل
ابتدايي و مقدماتي متوسطه 8-1  مقطع آموزش مقدماتي متوسطه 8-6  مقطع آموزش ابتدايي 5-1  ابتدايي و مقدماتي متوسطه 8-1  مقدماتي متوسطه 8-6  ابتدايي 5-1  ابتدايي و مقدماتي متوسطه 8-1  مقدماتي متوسطه 8-6  ابتدايي 5-1
1951  77/16  98/2  79/13  18/6  67/0  51/5  95/22  65/3  30/19
1961  6/31  62/5  98/25  99/14  87/1  12/13  58/46  48/7  10/39
1971  42/46  64/9  61/36  07/26  04/4  03/22  50/72  68/13  82/58
1981  40/61  69/14  71/46  64/36  25/7  29/39  07/98  95/21  11/76
1991  69/80  05/22  64/58  90/55  60/13  30/42  59/136  65/35  94/100
1992  09/79  22/21  58/57  62/54  87/12  75/41  50/151  09/34  62/99
1996  20/87  7/24  5/62  20/64  3/16  9/47  50/151  0/41  4/110
1997  53/85  7/23  38/61  39/63  80/15  59/47  91/148  50/39  41/109
نرخ ثبت نام در مدارس ابتدايي در فاصله سال هاي 1997-1951 شش بار افزايش داشته است و اين در حالي است كه در همين فاصله نرخ ثبت نام در مدارس مقدماتي متوسطه (8-6) يازده بار افزايش داشته است. اين روند افزايشي در خصوص مدارس ابتدايي دخترانه نه بار و در خصوص مدارس مقدماتي متوسطه 20 بار بوده است. به طور كلي مي توان گفت روند كلّي افزايش نرخ ثبت نام در مدارس ابتدايي 76/3 درصد و در مدارس مقدماتي متوسطه 06/4 درصد بوده است.
با توجه به جدول فوق مي توان چند نكته به شرح ذيل را استنباط نمود:
1- سيستم آموزش ابتدايي كشور هندوستان از لحاظ بعدي پيشرفت قابل توجهي داشته است. به گونه اي كه بالغ بر 150 ميليون نفر در مدارس ثبت نام نموده اند. اين امر نشانگر تلاشي است كه در زمينه ايجاد مديريت دقيق و بسيج منابع صورت گرفته است.
2- اگر چه روند افزايش نرخ ثبت نام دختران طي 10 سال اخير سريع تر از پسران بوده است با اين حال اختلافات ميان دو جنس همچنان به قوت خود باقي است.
3- اگر چه نرخ ثبت نام در كلاسها تحسين برانگيز است، امّا بايد توجه داشت كه رشد جمعيت طي چند دهة اخير نيز بسيار بالا بوده است. با مقايسه كل جمعيت واجد شرايط جهت ثبت نام در كلاسها، درمي يابيم كه همچنان چندين ميليون كودك وجود دارد كه از نعمت برخورداري از آموزش ابتدايي محروم مانده اند.
زبان آموزشي
در اكثر ايالات، زمان مادري يا زمان محلّي به عنوان واسطة آموزشي مورد استف اده قرارمي گيرد. اين در حالي است كه تسهيلات آموزشي و ساير امكانات از مكاني به مكان ديگر متفاوت مي باشد.
آموزش زبان هندي
علاوه بر مناطقي از كشور كه مردمانش به زبان هندي تكلم مي نمايند در اكثر ايالت هاي غيرهندي زبان آموزش زبان هندي اجباري است. آموزش اجباري زبان هندي از ايالتي به ايالت ديگر متفاوت مي باشد. اين در حالي است كه آموزش هندي در تاميل نادو، تري پورا و ناحية كاريكال پونديچري اجباري نمي باشد.
آموزش زبان انگليسي
آموزش انگليسي در تمامي ايالات بغير از ايالت بيهار، اجباري مي باشد. با وجود اين كه آموزش انگليسي در اكثر مدارس اجباري است، از ايالتي به ايالت ديگر متفاوت مي باشد. به طوركلي آموزش انگليسي در اغلب ايالات در كلاس هاي شش الي ده اجباري مي باشد.
آزمون عمومي
در كليه ايالات در پايان كلاس هاي 10 و 12 آزمون عمومي به عمل مي آيد. در چندين ايالت حداقل سن لازم جهت حضور در آزمون هاي تكميلي متوسطه، چهارده تا شانزده سال تمام مي باشد. كه از آن جمله مي توان به ايالات آندهراپرادش، اورناچل پرادش، آسام، بيهار، گجرات، جامووكشمير، كاراناتاكا، كرالا، مهاراشترا، منيپور، اوريسا، پنجاب، تاميل نادو، تري پورا، بنگال غربي، جزاير آندامان و نكوبار، دهلي، لكشادويب و پونديچري اشاره نمود. در ايالت منيرورام حداقل سن لازم جهت حضور در اين آزمون، 13 سال تمام مي باشد، اين در حالي است كه در ديگر ايالت ها هيچ گونه محدوديت سني وجود ندارد. در ايالات اروناچل پرادش، بيهار، گجرات، جاموركشمير، كرالا، مهاراشترا، پنجاب، تاميل نادو، تريپورا، آندامان و نكوبار، لكشادويپ و پونديچري، حداقل سن لازم جهت حضور در آزمون هاي مذكور برخورداري از 16 تا 18 سال تمام مي باشد. در برخي از ايالات آزمون عمومي در مقطع آموزش مقدماتي متوسطه برگزار مي گردد.
تعداد روزهاي درسي
در نظام آموزشي كشور هند تعداد روزهاي درسي در طول يكسال در كليه ايالات بر200 روز آموزش بالغ مي گردد.
مقطع آموزش پيش دبستاني
طول مقطع آموزش پيش دبستانی بردوره آموزشي1ساله كه ازسن 5 سالگي آغاز و تا سن 6 سالگي به طول مي انجامد، مشتمل مي گردد.
سال تحصيلي  تعداد دانش آموزان دختر  تعداد كل دانش آموزان  تعدادمدارس
1990  687278  1510090  15427
1991  639116  1435724  13515
1992  652090  1463486  13662
1993  882886  1940692  17172
1994  986055  2115751  41187
1995  981279  2139200  38510
1996  1115307  2382401  38553
اهداف آموزشي
آموزش دوران كودكي از اهميت قاطعي برخوردار است. از اين روي سياست ملّي آموزش بر اجراي برنامه هاي مراقبتي دوران كودكي ( ECCE) تأكيد فراوان نموده است. گفتني است كه اجراي چنين برنامه هايي به تسريع روند جهاني سازي آموزش ابتدايي و برنامه هاي توسعة زنان نيز ياري مي رساند. از اين طرح انتظار مي رود كه آمادگي لازم جهت برطرف نمودن نيازهاي آموزش ابتدايي را فراهم سازد. اين امر به طور غيرمستقيم با فراهم نمودن تسهيلات مراقبتي براي كودكان، به افزايش نرخ ثبت نام دختران در كلاس هاي ابتدايي منجر گرديده است. در بخش هاي مختلف، طرح هايي در حال اجرا مي باشند كه هدف از اجراي آن دسترسي به كودكان مناطق آسيب پذير و دورافتاده مي باشد. با اين هدف كه آنها را از لحاظ بهداشتي، تغذيه اي و آموزش ابتدايي تأمين نمايد. از جمله اين خدمات مي توان به تغذيه تكميلي. ايمن سازي، آزمايشات بهداشتي، آموزش غيررسمي پيش دبستاني و مشاركت عموم جامعه در ارائه خدمات به كودكان زير رده سني 6 سال و مادران باردار اشاره نمود كه توسط دولت مركزي تأمين اعتبار مي گردد.
هرچند  ICDS عمده ترين پايگاهي است كه احتياجات آموزش همگاني EFA را  برآورده مي سازد با اين حال چندين طرح ديگر نيز توسط دولت مركزي و دولت هاي ايالتي به مورد اجرا گذارده شدند كه عمده هدف آنها تكميل فرآورده هاي ICDS از لحاظ محتويات بوده است. به عنوان مثال طرح مركزي از آن عده از سازمان هايي كه داوطلب برگزاري كلاس هاي پيش دبستاني مي باشند، حمايت مي نمايد…………….

دانلود پروژه نظام آموزشی هند
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد