حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه نظام آموزشی کشورهای جهان
دانلود پروژه نظام آموزشی کشورهای جهان

دانلود پروژه نظام آموزشی کشورهای جهان

نظام آموزشی کشورهای جهان
فهرست مطالب
مقدمه ۷
چشم انداز اقتصادی- اجتماعی ایران ۱۴
سیاستهای آموزشی ایران ۱۶
برنامه ریزی آموزشی ۱۷
برنامه ریزی آموزشی ۱۹
ساختارنظام آموزشی ایران ۲۲
مقطع تکمیلی متوسطه ۲۳
تاریخچه آموزش پیش دبستانی ایران ۲۵
آموزش پیش دبستانی ایران ۳۱
برنامه های آموزشی ۳۱
برنامه ریزی و مدیریت آموزشی ۳۲
اهداف آموزشی ۳۳
اهداف مقطع آموزش پیش دبستانی ۳۳
استراتژی های آموزشی ۳۵
آموزش ابتدایی ایران ۳۶
اهداف مقطع آموزش ابتدایی ۳۶
مدت زمان دروس آموزشی مقطع آموزش ابتدایی ۳۷
اهداف کیفی آموزش ابتدایی ۳۷
اهداف کمی آموزش ابتدایی ۳۸
مشکلات اصلی آموزش ابتدایی ۴۱
نرخ ثبت نام ناخالص ۴۳
دلایل افزایش نرخ ثبت نام ناخالص (GER) 44
دلایل کاهش نرخ ثبت نام ناخالص (GER) 45
(نرخ ثبت نام خالص NER) 47
مقطع آموزش راهنمایی ایران ۴۹
اهداف مقطع آموزش راهنمایی ۴۹
برنامه های آموزشی ۴۹
مقطع تکمیلی متوسطه ۵۰
اهداف مقطع تکمیلی متوسطه ۵۰
مقطع آموزش پیش دانشگاهی ایران ۵۱
برنامه های آموزشی ۵۱
نظام آموزش عالی ایران ۵۲
تاریخچه تحولات آموزش عالی ۵۲
ارکان نظام آموزش عالی ۵۳
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ۵۶
مراکز دولتی ۵۷
مراکز غیردولتی ۵۸
دانشگاه آزاد اسلامی ۵۸
مؤسسات آموزش عالی غیردولتی (غیرانتفاعی) ۵۹
آموزش از راه دور ۶۰
گزینش دانشجو ۶۲
گزینش دانشجو در مراکز دولتی ۶۲
گزینش دانشجو در مراکز غیردولتی ۶۳
دوره های آموزشی ۶۴
برنامه ریزی آموزشی ۶۵
هیأت علمی مراکز آموزش عالی ۶۶
پژوهش و فناوری ۷۱
اقدامات ۷۲
منزلت و رسالت فرهنگی و اجتماعی ۷۳
روابط علمی، منطقه ای و بین المللی ۷۵
مدیریت اجرایی، امور معیشتی و رفاهی ۷۶
ارزیابی‌ داخلی مراکز آموزش عالی ۷۷
تحولات برنامه ریزی آموزشی مراکز آموزش عالی ۷۷
کمیسیون جامع برنامه ‏ریزی آموزش عالی ۷۸
اهداف کمیسیون ۸۰
وظایف کمیسیون ۸۰
فعالیت های ‏کمیسیون ۸۱
فعالیت های کلان برنامه ‏ریزی ۸۱
فعالیتهای اجرایی ۸۲
کمیسیون معین برنامه‏ ریزی ۸۲
آموزش غیر رسمی ایران ۸۳
برنامه ریزی و مدیریت آموزشی ۸۴
سازمان نهضت سوادآموزی (LMO) 84
مقاطع تحصیلی ۸۴
مقطع ابتدائی ۸۵
مقطع تکمیلی ۸۵
مقطع نهائی ۸۶
پایه پنجم تحصیلی ۸۶
دوره های تکمیلی سوادآموزی ۸۶
طرحهای سوادآموزی پایه ۸۷
مشکلات عمده سازمان نهضت سوادآموزی (LMO) 95
سیاستهای اخیر سازمان نهضت سوادآموزی ۹۶
راه کارها و طرحهای آتی سازمان ۹۸
آموزش استثنائی ایران ۹۹
معلمین آموزش استثنائی ۱۰۰
نرخ معلمین آموزش استثنائی با صلاحیت انجمن علمی ۱۰۰
آموزش معلمان ایران ۱۰۴
دوره های آموزش ضمن خدمت ۱۰۴
اصول و اهداف کلی آموزشی ایران ۱۰۵
اولویتها و علایق آموزشی ایران ۱۰۶
طرح های آموزشی ایران ۱۰۷
طرح آموزش و پرورش دختران ۱۰۸
نتیجه گیری ۱۱۰
طرح آموزش زنان ۱۱۱
طرح آموزش و پرورش پناهندگان ۱۱۲
طرح آموزش والدین ۱۱۳
طرح آموزش خانواده ۱۱۳
تأمین بودجه برنامه‌های آموزش خانواده ۱۱۴
طرحهای عملی آموزشی ۱۱۵
برنامه‌های عملی ۱۱۵
اهداف و استراتژی‌ ۱۱۵
اصلاحات آموزشی ایران ۱۱۷
افزایش فضاهای آموزشی ۱۱۸
ارزیابی آموزشی ۱۱۹
قوانین آموزشی و پرورشی ایران ۱۲۲
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ایران ۱۲۳
نهادهای مرکزی مدیریتی ۱۲۴
عملکرد وزارت آموزش و پرورش ۱۲۸
بودجه و هزینه‏های جاری آموزشی ایران ۱۳۴
ملاحظات تاریخی فرانسه ۱۳۶
ملاحظات جغرافیایی ۱۳۸
ملاحظات سیاسی ۱۳۹
ملاحظات اقتصادی ۱۴۰
جمعیت ۱۴۱
جمعیت خارجی ۱۴۲
ملاحظات علمی ۱۴۲
سیاستهای آموزشی فرانسه ۱۴۳
اصلاح سیاستهای آموزشی ۱۴۷
ساختار آموزشی فرانسه ۱۴۹
آموزش پیش دبستانی فرانسه ۱۵۳
ساختار آموزشی ۱۵۳
سیاستهای آموزشی ۱۵۵
اهداف آموزشی ۱۵۵
نقاط ضعف و قوت آموزشی ۱۵۸
آموزش پایه  فرانسه ۱۶۰
آموزش ابتدایی فرانسه ۱۶۲
تاریخچه ۱۶۲
ساختار آموزشی ۱۶۳
اهداف آموزشی ۱۶۵
برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی ۱۶۵
آموزش متوسطه فرانسه ۱۶۸
تاریخچه ۱۶۸
ساختارآموزشی فرانسه ۱۶۹
اهداف آموزشی ۱۷۰
ساختار آموزشی ۱۷۲
مدیریت آموزشی ۱۷۳
نهادهای مدیریتی ۱۷۵
مراکز اطلاع رسانی و مشاوره تحصیلی (CIO) 177
سیاستهای آموزشی ۱۷۹
ساختار آموزشی ۱۸۰
مقاطع تحصیلی ۱۸۴
دوره‌های درازمدت آموزشی ۱۸۷
کالجهای آموزش عالی ۱۹۵
سایر انستیتوهای آموزش عالی ۱۹۸
مراکز تکنسین عالی (STS) 198
کلاسهای مقدماتی و مدارس عالی ۱۹۸
مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای(ITU) 200
مراکز ‌آموزش پزشکی ۲۰۱
انستیتوهای تخصصی دانشگاهی (IUP) 201
ارزشیابی تحصیلی ۲۰۲
مراکز خدماتی دانشگاهی ۲۰۷
اصلاحات آموزشی ۲۰۹
حرکت شتابنده به سوی جذب دانشجوی خارجی ۲۱۴
آموزش غیر رسمی فرانسه ۲۱۹
مدارس آزاد ۲۱۹
تاریخچه ۲۱۹
آموزش از راه دور ۲۲۱
سیاستهای آموزشی ۲۲۱
آموزش استثنایی فرانسه ۲۲۲
آموزش معلمان فرانسه ۲۲۳
تاریخچه ۲۲۳
آموزش معلمین مقطع ابتدایی ۲۲۴
آموزش معلمین مقطع متوسطه ۲۲۶
تاریخچه ۲۲۶
آموزش معلمین فنی و حرفه ای ۲۲۷
آموزش اساتید دانشگاهی(IUFM) 228
انستیتوهای دانشگاهی آموزش معلمان ۲۲۸
آموزش ضمن خدمت ۲۲۹
دوره‌های آموزشی ۲۲۹
اصول و اهداف آموزشی فرانسه ۲۳۱
اولویتهای آموزشی فرانسه ۲۳۲
سازماندهی نظام آموزشی ۲۳۲
طرح‌های آموزشی ۲۳۴
اصلاحات آموزشی  فرانسه ۲۴۴
ارزیابی تحصیلی فرانسه ۲۴۶
قوانین آموزشی فرانسه ۲۴۷
مدیریت آموزشی ۲۵۰
تقسیم مسئولیت ها ۲۵۴
بودجه آموزشی فرانسه ۲۵۵
نهادهای تأمین کننده بودجه مقطع آموزش متوسطه ۲۵۵
هزینه زندگی دانشجویان خارجی ۲۵۶
مقدمه
آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون آموزش های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد. سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسائل آموزشی در سطوح و حوزه های مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه وآموزش عالی و نظایر آن یکی از سرنوشت سازترین حوزه ها است. سیاست گذاری در این حوزه امری پویا و متحول است که به فراخور نیاز جوامع باید دست خوش تغییر و اصلاح گردد. در این بین بهره مندی از سیاست ها و تجارب آموزش سایر کشورها در طراحی نظام آموزشی کشور بسیار مفید و مؤثر می باشد.
امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار می باشند که طبیعتاً ساختارهای فوق در هرکشوری بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می باشد. دراین میان، تلاش براین است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولات اجتماعی و پیشرفت های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی های لازم بین برنامه های آموزشی و بازار کار در حوزه های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و غیره برقرار گردد.
در طی سال های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و روی کردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره وری از فن آوری روز در ابعاد مختلف آن و… دست خوش تحولاتی نه چندان گسترده و بعضاً موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز ازشکل آرمانی برخوردار نگردیده است،آشنایی و بررسی ساختار نظام به عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار می باشند مطرح می باشد.
قاره آسیا
در قاره پهناور آسیا با مجموعه متنوعی از نظام های آموزشی مواجه می باشیم که از یک سو برخی به دلیل تطابق بیش تر وضعیت نظام با اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب تری برخوردار بوده و از سوی دیگر برخی نیز با ادامه حاکمیت روش های سنتی برنظام آموزشی مدارس از بازدهی لازم برخوردار نبوده و به دلایل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، عدم برخوداری از امکانات، فرصت ها، تجهیزات و شرایط لازم از آموزشی پویا محروم می باشند. در این پیش گفتار تجزیه و تحلیل نظام آموزشی کشورهای جهان مد نظر نبوده بلکه به نگاهی توصیفی به اطلاعات موجود اکتفا می گردد.
مقطع آموزش پایه : براساس قوانین مصوب هر یک از کشورهای جهان بخشی از مقطع تحصیلی به عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و کلیه شهروندان مؤظف اندکه پس از احراز شرایط لازم و قانونی ازآموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت ها نیز به نوبه خود مؤظف اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلات لازم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به صورت رایگان مبادرت نمایند.مقطع آموزش اجباری در برخی از کشورهای قاره آسیا (۲۶ درصد) من جمله کشورهای ترکیه، سوریه، ویتنام، ایران، امارات متحده عربی و….. تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی و در سایر کشورها نیز (۴۸ درصد) این مقطع دو مقطع آموزش ابتدایی و مقدماتی متوسطه را شامل می گردد.در میان کشورهای آسیایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای برونئی دارالسلام با ۱۲ سال و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان به مدت ۱۱ سال تعلق دارد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل دوره آموزشی ۵ سال به طول می انجامد. از جمله کشورهای فوق می توان به کشورهای میانمار، مغولستان، و.یتنام و…..اشاره نمود.
سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی : در میان کشورهای آسیایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن ۲ سالگی ( در کشورهای قبرس و اسرائیل(فلسطین اشغالی) و بیش ترین سن ورود به این مقطع سن۵ سالگی است که در کشورهای تایلند، اندونزی، ایران و…. مشاهده می گردد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره آسیا سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی ۳ سال (۴۸ درصد) و یا ۴ سال (۳۴ درصد) می باشد.لازم به ذکر است مقطع آموزش پیش دبستانیی در عمده نظام های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.
مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۵ سالگی (در کشورهای، پاکستان، سریلانکا، میانمار) و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای فلسطین و اردن به دلیل طولانی بودن آن مقطع با ۱۵ سال سن و کشور یمن با ۱۴ سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع آموزش ابتدایی (۱۰ سال) در کشورهای فلسطین و اردن مشاهده می گردد.
مقطع آموزش متوسطه : مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می گردد در برخی از کشورهای قاره آسیا (۱۴ درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از انشعابات بیشتری برخوردار نمی باشد. به عنوان مثال درکشور آنگوئیلا (دوره ابتدایی ۱۰ سال و مقطع متوسطه۴ سال)، یمن (دوره ابتدایی ۹ سال و مقطع متوسطه ۳ سال ) به طول می انجامد و این درحالی است که در اکثر کشورهای این قاره (۸۶ درصد ) مقطع آموزش متوسطه خود از دو مقطع کوتاه تر با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه متشکل می گردد.کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره آمریکا در کشور ونزوئلا با طول مدت ۲ سال و در کشور السالوادور و برزیل با طول مدت ۳ سال و طولانی ترین مقطع متوسطه ۸ سال نیز در کشورهای سریلانکا،کویت ودر کشورهای آذربایجان، بنگلادش، ترکمنستان، سنگاپور، هند به مدت (۷سال) مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سریلانکا با ۶ سال طول مدت مقطع و کوتاه ترین آن با ۲ سال طول مدت مقطع در کشور بوتان مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۴ سال (در کشور های پاکستان، کویت، ایران) و کوتاه ترین مقطع در کشورهای چین، گرجستان، مغولستان، مالدیو و….مشاهده می گردد.
قاره اروپا
درمیان قاره های جهان قاره اروپا را می توان به عنوان جایگاهی قلمداد کرد که مجموعه ای از پیشرفته ترین و متنوع ترین نظام های آموزشی را در خود جای داده است. دلایل پیشرفت این نظام ها را می توان در عواملی ذیل جستجو نمود:
۱- استقرار و اجتماع اکثر کشورهای توسعه یافته در این قاره،
۲- قدمت فرهنگی و سوابق ممتد و طولانی علمی و آموزشی در هر یک از کشورها،
۳- وقوف براهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه و سرمایه گذاری های لازم در این زمینه،
۴- شناسایی و بهره برداری مفید کشورها از منابع، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود خود،
۵- برنامه ریزی و آینده نگری ها لازم،
۶- ساختار مناسب مدیریتی حاکم بر نظام آموزشی،
۷- بهره گیری از مشارکت های مؤثر مردمی،
۸- برخورداری و به کارگیری فن آوری پیشرفته در چارچوب برنامه آموزشی
لازم به توضیح است میزان کارآیی نظام های آموزشی و برخوداری از عوامل فوق در کشورهای این قاره یک سان نبوده و می توان کشورهای مختلف را از این نظر به سطوحی مختلفی تقسیم بندی نمود. اما شاخص ترین نمونه ها را می توان در کشورهای آلمان، انگلیس، اسکاندیناوی و… مشاهده کرد. همان گونه که در ابتدا نیز در این نوشتار نگاهی توصیفی به ساختار نظام آموزشی مدنظر بوده و طرح مطالب فوق تنها به منظورجلب توجه پژوهش گران و علاقه مندان به این حوزه برای بررسی و مطالعه در زمینه شیوه های مختلف مدیریت و اداره آموزش و پرورش، نوآوری های آموزشی، پیوند آموزش با بازار کار و اشتغال، حضور مؤثر مردم و مشارکت های مردمی در آموزش و غیره است که در گام های بعدی می تواند حوزه مطالعاتی مناسبی را پیش روی علاقه مندان امر آموزش قرار دهد.
مقطع آموزش پایه : آموزش پایه در تعداد کمی از کشورهای این قاره (۷ درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه، لهستان و….. تنها مقطع ابتدایی را در برمی گیرد. در اکثر کشورها نیز (۸۸ درصد) این مقطع شامل مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه می گردد. این وضعیت در کشورهایی مانند آلمان، بلژیک، انگلیس، هلند و….. مشاهده می شود. لازم به توضیح است تعداد معدودی از کشورها (۵درصد) اطلاعات ویژه این مقطع را گزارش نکرده اند.
درمیان کشورهای اروپایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشور هلند با ۱۳ سال و بعد از آن کشورهایی مانند آلمان، جبل الطارق، بلژیک و… به میزان ۱۲ سال به طول می انجامد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز ۸ سال بوده که در کشورهایی مانند اسلوانی، بلغارستان، رومانی، سن مارینو و… مشاهده می گردد.
سن ورود به آموزش پیش دبستانی : درمیان کشورهای اروپایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانی سن ۲ سالگی بوده که در کشورهای، اسپانیا، ایسلند، فرانسه و…. مشاهده شده و بیش ترین سن ورود به این مقطع ۵ سالگی است که تنها در کشور سوئیس به اجرا در می آید. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش دبستانیی سن ۳ سال است.
مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن ۴ سالگی است که در کشور جبل الطارق دیده شده و در عین حال پایین ترین سن ورود به این مقطع در جهان می باشد و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای لهستان و مقدونیه به دلیل طولانی بودن آن مقطع با ۱۴ سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع ابتدایی با ۸ سال طول مدت مقطع نیز در کشورهای آلبانی، جبل الطارق و مقدونیه، به اجرا در می آید. کوتاه ترین طول مقطع نیز ۳ سال بوده که متعلق به کشورروسیه فدرال می باشد و در عین حال این مدت زمان رکورد کوتاه ترین مقطع ابتدایی در جهان نیز به حساب می آید.
مقطع آموزش متوسطه : به طور کلی مقطع های آموزش رسمی با توجه به اهمیت آن ها در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی ابتدایی و متوسطه تقسیم می شوند در برخی از کشورها قاره اروپا (۷ درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه و لهستان (دوره ابتدایی ۸ سال و مقطع متوسطه ۴ سال) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم شده و از تفکیک بیشتری برخودار نمی باشد ، اما در اکثر کشورهای این قاره (۸۶ درصد ) مقطع متوسطه به دو مقطع کوتاه تر تقسیم گردیده که با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می شوند. کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره اوروپا در کشورآلبانی، مقدونیه و لهستان با طول مدت ۴ سال مشاهده گردیده و طولانی ترین مقطع متوسطه ۹ سال می باشد که در کشور آلمان به اجرا در می آید و در عین حال طولانی ترین دوره متوسطه در جهان به حساب می آید. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور آلمان با ۶ سال و سپس ۵ سال در کشورهای لتونی، لیتوانی، روسیه فدرال و….مشاهده می شود. و کوتاه ترین آن نیز با ۲سال طول مدت درکشورهای اسپانیا، استونی، بلژیک، مالت و… به اجرا در می آید. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه ۵ سال است که در کشورهایی مانند سن مارینو و مالت، و کوتاه ترین مقطع با ۲ سال طول مدت مقطع در کشورهایی مانند اوکراین، ایرلند، روسیه سفید و مشاهده می شود………….
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است