دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان

نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان    
فهرست مطالب
مقدمه. 4
ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد در تعاليم اسلامي.. 4
تعريف ارزيابي عملكرد. 4
هدفهاي ارزيابي عملكرد. 5
فوايد ارزيابي كاركنان.. 6
كاركردهاي ارزيابي.. 7
ويژگيهاي نظام ارزيابي اثربخش…. 8
فرآيند ارزيابي عملکرد. 10
مراحل اجراي ارزيابي.. 10
نظريه هاي ارزيابي.. 12
نگاهي نوين به ارزيابي.. 12
اهميت تدوين شاخصها در سيستم ارزيابي.. 15
شاخصهاي سازماني.. 17
روشهاي ارزيابي.. 18
منابع ارزيابي عملكرد. 20
محدوديتهاي ارزيابي.. 21
ضرورت ارزيابي.. 23
ارزيابي عملکرد در عمل.. 24
نتيجه‌گيري.. 26
فهرست منابع و مآخذ.. 29
مقدمه
 مردم بدون اينکه خود متوجه باشند، به طور مداوم به ارزشيابي امور مشغول هستند. آنها در مورد  پديده هاي اطراف خود اظهار نظر و داوري مي کنند. به عنوان مثال: چه کارمند وقت شناسي؟ چه بازيکن ماهري؟ البته اينگونه ارزيابي ها بر اساس اطلاعات محدود صورت مي گيرد.
مديران براي تحقق اهداف سازماني  بايد ارزيابي دقيق تر و کاملتري از کار خويش و عملکرد کارکنان به عمل آورند.
ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد در تعاليم اسلامي
1.سوره ملک آيه 3:
خدايي که مرگ و زندگاني را آفريد که شما بندگان را بيازمايد تا کدام نيکوکارتر و خلوص اعمال بيشتر است و او مقتدر و آمرزنده گناه بندگان است.
2.فرازي از نامه حضرت علي (ع) به مالک اشتر:
نبايد نيکوکار و بدکار نزد تو به يک پايه باشند که آن، نيکوکاران را از نيکي کردن بي رغبت مي سازد و بدکاران را به بدي کردن وادارد، هر يک از ايشان را به آنچه گزيده، جزا ده.
تعريف ارزيابي عملكرد(1)
به منظور درك صحيح هر پديده يا موضوع، لازم است آن پديده تعريف و برداشت و فهم مشترك حاصل شود. موضوع ارزيابي عملكرد از اين قاعده مستثني نيست. در ادامه تعاريف رايج از نظر برخي صاحبنظران اين رشته مطرح و در نهايت تعريف مورد نظر ارائه خواهد شد.
ارزيابي عملكرد، فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصل معين و به طور رسمي مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد. محقق ديگر ارزيابي عملكرد را به عنوان مرور و توصيف نظام‌مند عملكرد فرد در شغل مورد نظر تعريف مي‌كند. از نظر وردر و ديوس ارزيابي عملكرد فرايندي است كه عملكرد شاغل با آن اندازه‌گيري مي‌شود و هنگامي كه درست انجام شود كاركنان، سرپرستان، مديران و در نهايت سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد. كاسيو ارزيابي عملكرد را توصيف نظامدار نقاط قوت و ضعف عملكرد فرد يا گروه در رابطه با اجراي وظايف محوله تعريف مي كند. واژه فرايند در تعاريف بالا بر مجموعه‌اي از اقدامات با ترتيب و توالي خاص به منظور تحقق اهداف دلالت دارد. به عبارت ديگر نظام‌مند بودن تمامي فعاليتها در فرايند ارزيابي منجر به اثر بخشي نظام ارزيابي مي‌شود. شكل صفحه بعد نشانگر فرايند عمومي ارزيابي است.

دانلود مقاله نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد