دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي

دانلود مقاله نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي

درس : نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي

فهرست

عنوان

بخش اول

* برخي مفاهيم و نظريه هاي ناظر بر تأثير پيام هاي ارتباطي بر مخاطبان

– روند تاريخي – تحقيقي

1- نظريه تزريقي

2- نظريه استحكام يا تأثير محدود

3- نظريه استفاده و رضامندي (نيازجويي)

4- نظريه برجسته سازي

5- نظريه وابستگي مخاطبان

6- نظريه شكاف آگاهي

7- نظريه كاشت

بخش دوم

*شخصيت سازي و چهره پردازي در وسائل ارتباط جمعي :

– مقدمه

1- تحقيق درباره شخصيت

2- تعريف شخصيت بر مبناي خصلت هاي ثابت و متناقص نما

3- خلق پيش داستان

4- روانشناسي شخصيت

5- خلق روابط شخصيت

6- شخصيت هاي فرعي

7- گفتگو نويسي

8- خلق شخصيت هاي غير واقعي

9- ماواري خلق شخصيت هاي قالبي

بخش اول

نظريه هاي مربوط به تأثير پيامدهاي ارتباطي

– تاريخچه تحقيق در تأثيرات رسانه ها

در بسياري از موارد ، تاريخ تحقيق در ارتباط ، در واقع تاريخ تحقيق در تأثيرات است كه خود نشان دهنده اهميت تأثيرات در مطالعات ارتباطات است . در طول سالها ، مفهوم سازي از تأثيرات حد زيادي تغيير كرده است . در اين تحول ، سه مرحله كم و بيش مجزا شناسايي شده است :

در مرحله آغازين ، تصور مي شد ارتباط جمعي داراي تأثيرات بسيار نيرومند است . اين نظريه در سالهاي ميانه دو جنگ جهاني برتري داشت . اصطلاحاتي مانند « نظريه گلوله جادويي» و « نظريه تزريقي » براي توصيف اين مرحله آغازين مفهوم سازي از تأثيرات ارتباط جمعي به كار مي رود .

مرحله دوم زماني پديدار شد كه محققان در باب اين تأثيرات به ترديد افتادند و شواهدي براي تأييد آنها پيدا نكردند . بسياري از آنان عباراتي مانند « نظريه تأثير محدود » يا « استحكام » را بكار گرفتند تا جريان عمده اين مرحله را كه از پايان جنگ جهاني دوم تا آغاز دهه هفتاد طول كشيد ، نامگذاري كنند .

از آن زمان تاكنون ، محققان بسياري از بازگشت به مفهوم رسانه هاي جمعي نيرومند جانبداري كرده اند . « اسپ » (1986) فرضيات اصلي مرحله اول را چنين توصيف مي كند :

1- عوامل محرك (محتواي رسانه ها ) نقش اصلي را در فراگرد تأثير بازي مي كنند ؛

2- مردمي كه محتواي رسانه ها به آنان عرضه مي شود ؛ به شكل يكساني واكنش  نشان مي دهند ، يعني تفاوتهاي فردي روانشناختي چندان اهميتي ندارند ؛

3- تأثير فوراً و مستقيماً روي مي دهد . از آنجا كه فرد مجزا ديده مي شود ، عوامل زمينه اي در نظر گرفته نمي شوند .

امروزه ، محققان ارتباطي اين دوره از تحقيق را دوره خام دستي و ساده انديشي به شمار مي آورند .

در مرحله شك و ترديد نسبت به قوت و فوريت تأثيرات رسانه هاي جمعي افزايش مي يابد . به نظر « اسپ » اين ترديد دو خاستگاه داشت : اول ، گروه تحقيق دانشگاه « بيل » به رهبري « كارل هاولند » تعدادي از عوامل نافذ در فراگرد تأثير ار كشف كرد . يكي از الگوهايي كه از تحقيقات گروه بيل استخراج شده ، به تعبير « دي فلوئر » و « بال كيج » الگوي « روان پويايي » است :

الف : پيام هاي اقناع كننده ،

ب : فراگردهاي روان شناختي ناپيدا را تغيير مي دهند يا فعال مي كنند و

ج : از اين طريق كنش هاي مطلوب آشكار به دست مي آيند .

با اين استدلال ، اهميت پيام كمتر مي شود . عوامل ديگر ، مثل ويژگي هاي گيرنده اهميت بسيار مي يابند و در فراگرد ميان محرك ها و واكنش ها دخالت مي كنند .

خاستگاه دوم اين شك ، مطالعات گروهي از محققان دانشگاه « كلمبيا» بود كه رياست آن را« پل لازارسفلد » به عهده داشت . مطالعات اين گروه درباره رفتار رأي دادن نشان داد كه توانايي ارتباط جمعي براي تغيير سليقه هاي حزبي مردم بسي كمتر از آن چيزي است كه انتظار مي رفت . حداقل دو عامل در اين باره مؤثر بودند : به نظر مي رسيد كه مردم از رسانه ها هرچه را مي خواهند بر مي گزينند و ارتباط ميان فردي در تغيير عقائد و نگرشه مؤثرتر از ارتباط جمعي است .

« كلاپر» تفكر مرحله دوم را با اين عبارت خلاصه كرد كه ارتباط جمعي معمولاً علت ضروري و كافي تأثير بر مخاطب نيست ، بلكه به عنوان بخشي از مجموعه عوامل ميانجي عمل مي كند.

مرحله سوم شاهد بازگشت به مفهوم رسانه هاي جمعي پرقدرت بوده است . محققان به چند دليل مفهوم تأثيرات محدود را ، حداقل بطور نسبي ، كنار گذاشتند . استفاده گسترده از تلويزيون باعث شده است كه اعتقاد به تأثيرات قوي دوباره پديدار شود . محققان ماركسيست هم اعتقاد دارند كه ارتباط جمعي در مشروعيت دهي به جوامع سرمايه داري و بوروكراتيك بسيار مؤثر است . انواع تازه هاي از تأثيرات ، مثل « اثرات كاشت » و « برجسته سازي » پديدار شده اند .

« اسپ » معتقد است كه نظريات مربوط به تأثير به دلايل متعددي تغيير كردند ، از جمله به دليل تغييراتي كه در درك فراگرد نفوذ پيش آمد ، به ويژه با توجه به اينكه تأثيراتي براي مطالعه داراي اهميت اند . در مرحله اول ، عوامل محتواي در ايجاد اثرات برتري داشتند ، در مرحله دوم ، ويژگي هاي فردي مهم تر قلمداد شدند . سومين مرحله ، طبق نظر « اسپ » عوامل محتوايي و فردي را با هم تركيب كرد . مرحله اول رسانه ها « قدرت مطلق » مي پنداشت . مرحله دوم رسانه ها را « فاقد قدرت » تلقي مي كرد و مرحله سوم رسانه ها را « قدرتمند » مي داند .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 67

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد