خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کارتحقیقی نقش اسناد عادی در اثبات دعاوی
دانلود کارتحقیقی نقش اسناد عادی در اثبات دعاوی

دانلود کارتحقیقی نقش اسناد عادی در اثبات دعاوی

دانلود کارتحقیقی نقش اسناد عادی در اثبات دعاوی

نقش اسناد عادی در اثبات دعاوی

چکیده:

این رساله تحقیقی درباره سند عادی، تأثیر و اعتبار قانونی اسناد عادی در اثبات دعاوی حقوقی است و بحث اصلی آن این است که این عنوان را از نظر حقوقی بررسی کرده و تعریف، شرایط، ماهیت حقوقی، آثار، اعتبار، مصادیق و اقسام آن را بیان نماید، بدین نحو که: در فصل اول کلیات سند عادی از جمله اول تاریخچه سند مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و سند در حقوق قدیم اروپا و مشرق زمین و به طور عمده در حقوق اسلامی و در انتها ارزش اثباتی سند در حقوق ایران قبل از انقلاب اسلامی و همچنین ارزش اثباتی سند در بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دوم اقدام به تعریف سند عادی از نظر لغوی و ماهوی پرداخته و تفاوت آن با سند رسمی مورد بررسی قرار گرفته است. دلیل این است که پس از تعریف سند عادی تفاوت آن با سند رسمی ذکر شده است. این است که قانون گذار هیچگونه تعریفی از سند عادی به عمل نیاورد. صرفا بع تعریف سند رسمی پرداخته که مفهوم مخالف آن تعریف سند عادی محسوب می گردد. بنابراین برای روشن شدن مفهوم و تعریف سند عادی لاجرم می بایستی تفاوت سند عادی و رسمی در این فصل مورد بررسی قرار می گرفت. در فصل دوم ابتدا شرایط سند عادی از جمله در قرآن مورد بررسی قرار گرفته و دوم از مصادیق سند عادی تحقیق به عمل آمده، به خصوص قولنامه که از مهمترین مصادیق سند عادی است مورد تجزیه و تحلیل واقع، تعریف قولنامه، اعتبار شرعی قولنامه، وجه التزام مربوط در آن، شرایط اعتبار قولنامه، همچنین نقش اسناد عادی در انتقال مالکیت و اموال غیر منقول و اعتبار آن نسبت به طرفین و اشخاص ثالث و اسناد عادی راجع به صلح نامه، سندی که مأمور رسمی خارج از صلاحیت خود تنظیم می نماید

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :نقش اسناد عادی در اثبات دعاوی
گفتار  اول : اسناد و مفا هیم
الف ) مفهوم سند
ب) اقسام سند و اعتبارآن
ج) شرایط سند رسمی
۱- تنظیم سند به وسیله ماموررسمی
۲- صلاحیت مامور در تنظیم سند
۲-۱) صلاحیت ذاتی
۲-۲) – صلاحیت محلی
۲-۳) – رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند
مبحث اول : جعل اسناد
مقدمه و تعریف
بر اساس ماده ۵۲۳
مبحث دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
۱- عنصر قانونی جرم جعل و تزویر
۲- عنصر مادی جرم
۳-عنصر ضرری جرم
۳-۱) مفهوم ضرر
۳-۲)جایگا ه ضرر در عناصر جرم
مبحث سوم : مقایسه سند عادی و رسمی از جهت اثباتی
مبحث چهارم : جایگاه سند عادی در دعاوی
گفتار دوم : اعتبار اقرار و رابطه آن با سند
مبحث اول : مواردی که ثبت سند اجباری است
مبحث دوم : ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند
فصل دوم : تعریف سند و انواع آن
گفتار اول : تعریف سند و انواع آن
مبحث اول :چه اسنادی عادی محسوب می شوند
مبحث دوم : اسناد رسمی چه مزایایی دارند
مبحث سوم : تعریف سند
مبحث چهارم : سند از منظر فقه
گفتار دوم : مفهوم سند در مرحله اثبات معنی عام و خاص سند
مبحث اول :  امتیازهای سند رسمی بر سند عادی اول
رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند ماده ۱۲۸۸ (ق.م.)
مبحث دوم : دفاع شکلی در برابر اسناد
الف- انکار هریک از اصحاب دعوا
ب‌ـ تردید سند غیر رسمی
پ‌ـ تفاوت انکار و تردید و وجوه تشابه آنها
مبحث سوم : شرایط اعتبار سند
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:

این رساله تحقیقی درباره سند عادی، تأثیر و اعتبار قانونی اسناد عادی در اثبات دعاوی حقوقی است و بحث اصلی آن این است که این عنوان را از نظر حقوقی بررسی کرده و تعریف، شرایط، ماهیت حقوقی، آثار، اعتبار، مصادیق و اقسام آن را بیان نماید، بدین نحو که: در فصل اول کلیات سند عادی از جمله اول تاریخچه سند مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و سند در حقوق قدیم اروپا و مشرق زمین و به طور عمده در حقوق اسلامی و در انتها ارزش اثباتی سند در حقوق ایران قبل از انقلاب اسلامی و همچنین ارزش اثباتی سند در بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دوم اقدام به تعریف سند عادی از نظر لغوی و ماهوی پرداخته و تفاوت آن با سند رسمی مورد بررسی قرار گرفته است. دلیل این است که پس از تعریف سند عادی تفاوت آن با سند رسمی ذکر شده است. این است که قانون گذار هیچگونه تعریفی از سند عادی به عمل نیاورد. صرفا بع تعریف سند رسمی پرداخته که مفهوم مخالف آن تعریف سند عادی محسوب می گردد. بنابراین برای روشن شدن مفهوم و تعریف سند عادی لاجرم می بایستی تفاوت سند عادی و رسمی در این فصل مورد بررسی قرار می گرفت. در فصل دوم ابتدا شرایط سند عادی از جمله در قرآن مورد بررسی قرار گرفته و دوم از مصادیق سند عادی تحقیق به عمل آمده، به خصوص قولنامه که از مهمترین مصادیق سند عادی است مورد تجزیه و تحلیل واقع، تعریف قولنامه، اعتبار شرعی قولنامه، وجه التزام مربوط در آن، شرایط اعتبار قولنامه، همچنین نقش اسناد عادی در انتقال مالکیت و اموال غیر منقول و اعتبار آن نسبت به طرفین و اشخاص ثالث و اسناد عادی راجع به صلح نامه، سندی که مأمور رسمی خارج از صلاحیت خود تنظیم می نماید یا بدون رعایت مقررات تنظیم می نماید و سندی که به وسیله افراد تنظیم می شود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم ابتدا انواع سند عادی و اعتبار سند عادی مورد بررسی قرار گرفته، که از جمله انواع سند عادی: اسنادی ک افراد امضاء می کنند، نامه های خصوصی، دفار تجاری، انواع دفاتر تجاری، اعتبار تجاری میان تجار، اعتبار دفاتر تجاری بر علیه تجار، اعتبار دفاتر تجاری بر علیه غیر تجار، موارد عدم اعتبار دفاتر تجاری، نحوه ارائه دفاتر تجاری، همچنین وصیت نامه اعم از سری و خودنوشت، برات، سفته، چک و اسناد عادی در حکم سند رسمی، شرایط و اعتبار اسناد عادی در حکم سند رسمی مورد تحقیق قرار گرفته است. دوم در مورد اعتبار محتویات سند عادی در اثبات دعوی بین طرفین و نسبت به اشخاص ثالث از حیث صدور آن و از حیث صحت و از حیث تاریخی آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین موارد اعتبار اسناد عادی، اعتبار رونوشت سند عادی، ادعای مخالف با سند عادی اعم از انکار، تردید، جعل و کیفیت رسیدگی به صحت اصالت سند در مورد ادعای جعل مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. در انتها اقدام به نتیجه گیری از تحقیقات انجام شده در رساله بعمل آمده است. به طور کلی رساله مزبور به بررسی اسناد عادی پرداخته و در جهت پاسخ به این سوال بوده است که: آیا اسناد عادی در اثبات حق دارای اثر و اعتبار قانونی می باشد؟ به این ترتیب هدف از انتخاب موضوع تحقیق و تدوین رساله این است که اطلاعات روشن تر و جامع تری درباره اسناد عادی و تأثیر آن در اثبات دعاوی مدنی در دادگاه های حقوقی، آراء و احکام صادره از دادگاه ها به طور کل در مرحله عمل به دست آید…….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۴۴

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است