عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خانه » پروژه » زمین شناسی و معدن » دانلود پروژه نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج
دانلود پروژه نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج

دانلود پروژه نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج

نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج

فهرست مطالب
۱-۱ مقدمه ۹
۲-۱ ژئوشیمی و مینرالوژی سرب: ۱۰
۳-۱ ژئوشیمی و مینرالوژی روی: ۱۰
۱-۴-۱ کانسارهای اسکارن: ۱۱
۲-۴-۱ کانسارهای رگه ای: ۱۳
۱-۲-۴-۱ کانسارهای هیپوترمال: ۱۳
۳-۲-۴-۱ کانسارهای زینوترمال: ۱۴
۳-۴-۱ کانسارهای استراتاباند: ۱۶
۱-۳-۴-۱ تیپ دره می سی سی پی ۱۶
۳-۳-۴-۱ کانسارهای مسیوسولفاید: ۱۹
۴-۴-۱ کانسارهای دگرگونی: ۲۱
۵-۱ کانسار سرب و روی مهدی آباد: ۲۳
۱-۵-۱ زمین شناسی کانسار سرب و روی مهدی‌آباد ۲۳
۴-۱-۵-۱ نهشته های کواترنر: ۲۵
۱-۲ کلیاتی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): 26
۲-۲ سیستم اطلاعات جغرافیایی :(GIS) 27
۳-۲ اهداف سیستم اطلاعاتی: ۲۹
۴-۲ عناصر و اجزای :GIS 30
۵-۲ قابلیت های تحلیلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی: ۳۱
۶-۲ کاربردهای :(GIS) 32
GIS 2-6-3 در برخورد با سوانح طبیعی مانند زلزله: ۳۴
GIS 2-6-5 در بررسی و ارزیابی فرسایش خاک : ۳۴
۶-۶-۲ در علوم مهندسی عمران: ۳۵
۷-۲ GIS در اکتشاف معدن: ۳۵
مواردکاربرد GIS در اکتشاف: ۳۶
۲-۷-۲ تعیین مکان و محدوده اکتشاف نیمه تفضیلی: ۳۷
۳-۷-۲ تعیین مکان و محدوده حفاری های اکتشافی: ۳۸
۴-۷-۲ تعیین مکان و محدوده اکتشاف تفضیلی: ۳۸
۵-۷-۲ تعیین محل تأسیسات و ماشین آلات معدنی: ۳۹
۹-۲ کاربرد GIS در مهندسی معدن (۲) ۴۰
۱۰-۲ کاربرد GIS در مهندسی معدن (۳) ۴۱
۱-۳ مقدمه: ۴۱
۲-۳ مبانی سنجش از دور: ۴۲
۳-۳ طیف الکترومغناطیس : ۴۳
۵-۳ گزینش سیستم مناسب : ۴۷
۲-۴ تعریف نقشه : ۴۹
۳-۴ عوارض نقشه : ۴۹
۶-۴ سیستم تصویر نقشه ها : ۵۱
۱-۶-۴ سیستم تصویر لامیر: ۵۱
۳-۶-۴ سیستم تصویر قطبی (Azimuthal Map projections) : 52
شکل ۴: سیستم مدل سازی تصویر ۵۴
۷-۴ نمایش داده های جغرافیایی: ۵۵
۸-۴ رقومی کردن (Digit): 56
۱-۹-۴ عوارض فضایی: ۵۷
۳-۹-۴ مدل برداری: ۵۹
معرفی برخی از نرم افزارها ۶۱
۲-۵ نرم افزار ILWis 62
۳-۵ نرم افزار ARCVIEW: 63
۱-۶ تهیه نقشه های پتانسیل معدنی ۶۵
شکل۸: نمایی از یک پایگاه داده برای یک محدوده اکتشافی ۷۰
شکل ۹: نقشه زمین شناسی مورگان ۷۲
شکل ۱۰: نقشه نشاندهنده دگرسانی (التراسیون) ناحیه مورگان ۷۲
شکل بالا: کل داده های فیلد ۷۴
۳-۲-۶ مرحله ۳: ۷۵
۱-۷ اکتشاف سطحی کانسار سرب و روی مهدی آباد: ۷۶
۱-۱-۷ مرحله اول: ۷۷
۲-۱-۷ مرحله دوم: ۷۸
شکل ۱۴: فریم کامل منطقه ۷۹
شکل ۱۵: فریم بریده شده منطقه مهدی آباد ۷۹
شکل ۱۶: تعیین محدوده دپوی سرب و روی ۸۱
شکل ۱۸: عملگر ترکیب سه باند ۸۲
شکل ۱۹: ترکیب باند ۴‘۳‘۲ و ۷‘۴‘۲ و ۷‘۵‘۱ ۸۳
شکل ۲۰: Map Calculation 85
۴- ۱- ۷ مرحله چهارم classify : 85
شکل ۲۱: عملگر ساخت Map List 86
شکل ۲۲: نمودار همبستگی بین نمونه ها ۸۸
شکل ۲۳: عملگر Sample Set 89
نقشه ۲۴: نقشه های بدست آمده از طبقه بندی ۹۰
۱-۱-۸ تصویر گیری نقشه( Map projection): 98
۲-۸   (۲) ilwisزمینه  (DOmain): 99
نتیجه‌گیری: ۱۰۲
پیشنهادات: ۱۰۳
منابع: ۱۰۴

-۱ مقدمه
سرب در حدود ۶ تا ۷ هزار سال پیش در مصر و بین النهرین کشف شده است. این فلز در شمار قدیمی ترین فلزهایی است که انسان آن را بکار برده است. به این فلز در زبان انگلیسی Lead در عربی رصاص و در زبان پهلوی سرب گفته می شود. در حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مصری ها و سومری ها از سفید سرب برای آرایش استفاده می کردند. در قرون وسطی از سرب به گستردگی در مصالح ساختمانی استفاده می شده است. در ایران نیز سرب از اواخر هزاره سوم شناخته شده و چون ذوب کربنات های سرب آسان بوده است، معادن کربنات سرب زودتر مورد استفاده قرار گرفته اند.
در حال حاضر مهمترین کاربردهای آن در باطری ها، کابل ها و بلبرینگ ها می باشد. روی در سال ۱۷۴۶ بوسیله شیمیدان آلمانی بنام مارگراف کشف شده است. این فلز برای مدت ۲۰۰۰ سال بعنوان یکی از اجزاء آلیاژ برنج در اروپا و آسیا مصرف می شده است. در حدود ۱۵۰ سال پیش از میلاد مسیح رومی ها از این فلز و آلیاژهای آن سکه تهیه می کردند. امروزه بیشترین کاربرد روی در صنعت گالوانیزه، ترکیب آلیاژها و الکترونیک است. معمولا سرب و روی با یکدیگر و با فلزاتی چون مس، طلا و نقره همراه می باشند. همچنین کانسارهای سرب و روی با درصدهای متنوعی از این فلزات شناسایی شده اند. (۴، ص ۵)
۲-۱ ژئوشیمی و مینرالوژی سرب:
بطور کلی چهار ایزوتوپ پایدار سرب با اعداد جرمی ۲۰۴،۲۰۶،۲۰۷ و ۲۰۸ وجود دارند که از بین آنها ایزوتوپ ۲۰۸ با فراوانی ۱/۵۲% بیشترین ایزوتوپ سرب است. ایزوتوپ‌های ۲۰۶،۲۰۷ و ۲۰۸ محصولات نهائی متلاشی شدن اورانیوم و توریم می باشند. سرب بطور کلی از لحاظ فراوانی در پوسته زمین در رتبه سی و چهارم قرار دارد، سرب دارای کلارک ۳-۱۰*۶/۱% می باشد، در حال حاضر بطور متوسط حداقل ضریب تجمع سرب برای تشکیل کانسارهای اقتصادی در حدود ۲۰۰۰ می باشد. کلارک سرب از سنگهای باریک به سمت سنگهای اسیدی افزایش می یابد، بطوریکه میزان کلارک در سنگهای اوترابازیک ۵-۱۰*۱% در سنگهای بازیک ۴-۱۰*۸% و در سنگهای با منشأ ماگمایی اسیدی ۳-۱۰*۲% می باشد. (۴)
کانی های اصلی سرب و درصد سرب در هر کدام به ترتیب زیر می باشد:
گالن با ۶/۸۶% سرب، جیمسونیت با ۱۶/۴۰% سرب، بولانگریت با ۴۲/۵۵% سرب، بورنیت با ۶/۴۲% سرب، سروسیت با ۶/۷۷% سرب و آنگلزیت با ۳/۶۸% سرب.
۳-۱ ژئوشیمی و مینرالوژی روی:
روی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار است که اعداد جرمی آن ۶۴، ۶۶، ۷۸، ۸۰ می باشد که در این میان بیشترین ایزوتوپ آن ایزوتوپ ۶۴ با فراوانی ۹/۴۸% می باشد. روی از لحاظ فراوانی در رتبه بیست و سوم پوسته زمین قرار دارد. کلارک روی تا حدودی بیشتر از سرب می باشد، میزان کلارک روی ۳-۱۰*۳/۸ و ضریب تجمع آن برای تشکیل کانسارهای اقتصادی ۵۰۰ می باشد. میزان کلارک روی از سنگهای ماگمائی با منشأ بازی به سمت سنگهای ماگمایی با منشأ اسیدی افزایش پیدا می کند. میزان کلارک در سنگهای اولترابازیک ۳-۱۰*۳% در سنگهای بازی ۳-۱۰*۳/۱% و در سنگهای اسیدی ۳-۱۰*۶% می باشد. میزان کلارک در سنگهای اسیدی خیلی نزدیک به میزان کلارک در پوسته است. کانی های اصلی روی و درصد روی هر یک به صورت زیر می باشد:
اسفالریت با ۶۷% روی، ورتزیت با ۶۳% روی، اسمیت زونیت با ۵۲% روی، همی مورفیت با ۷/۵۳% روی. (۴)
۴-۱ انواع کانسارهای سرب و روی:
بطور کلی انواع کانسارهای سرب و روی عبارتند از:
۳-۱) اسکارن
۳-۲) رگه ای
۳-۳) استراتاباند
۳-۴) دگرگونی
۱-۴-۱ کانسارهای اسکارن:
چنانچه در دگرگونی مجاورتی موادی از توده نفوذی به سنگ میزبان افزوده شود، کانسارهای اسکارن پدید می آید. بطور معمول کانی های منطقه اسکارن متنوع و فراوانند. اسمیرنف این کانسارها را با توجه به مبانی مختلف به پنج گروه تقسیم کرده که در این میان به رده بندی بر مبنای ترکیب سنگ های دربرگیرنده توده نفوذی اهمیت بیشتری داده زیرا به اسکارن آهکی، اسکارن منیزیتی و اسکارن سیلیکاته اشاره می کند.
امروزه این کانسارها را که از دیدگاه اقتصادی مورد توجه بسیاری از زمین شناسان قرار دارند بر مبنای نوع غالب و چیره و با ارزش موجود در آنها تقسیم بندی می کنند که در حقیقت دنباله رده بندی این کانسارها بر پایه نوع سنگ در بر گیرنده توده نفوذی است.
اینودیک بورت کانسارهای اسکارن آهکی را به پنج گروه اسکارن های آهن، تنگستن، مس، سرب، روی و قلع تقسیم کرده است. نکته قابل توجه این است که بر عکس کانی های موجود در اسکارن ها که ترکیبی پیچیده و متنوع دارند، کانه ها ، بطور معمول، سولفورها و اکسیدهایی با ترکیب ساده هستند. از مهمترین سولفورهای موجود در اسکارن ها اسفالریت و گالن را می‌توان نام برد. (۴، ص ۲۳)
کانسارهای اسکارن بیشتر به شکل ورقه، عدسی و یا رگه وجود دارند و دارای ضخامت چند ده متر و وسعت چندصد متر می باشند. در هر صورت مورفولوژی سولفیدهای سرب و روی بر روی ترکیب اسکارن آهکی تأثیر گذاشته و آنها را بیشتر پیچیده می کند. ماده معدنی در این موارد بیشتر به شکل عدسی، ستونی و یا پاکتی شکل دیده می شود. شکل کانسار چندین صدمتر در طول و در امتداد گسترش پیدا می کند؛ همچنین ضخامت آن نیز ۱ تا ۱۰ متر و یا بیشتر می‌تواند وجود داشته باشد.
۲-۴-۱ کانسارهای رگه ای:
این کانسارها حاصل کانه سازی سیال های کانه دار گرم است که در زیر زمین جریان دارند. عناصر فلزی موجود در این سیال های گرمایی ممکن است خاستگاه ماگمایی داشته باشند و در چهره های گوناگون همراه آب به جای تجمع، حمل شود و یا اینکه در مسیر حرکت آب قرار گیرند و ضمن همراه شدن تدریجی با آب سیال کانه داری را پدید آورند. کانی هایی که خاستگاه گرمایی دارند ممکن است به دو صورت پدید آیند:
الف : تمرکز به روش پر کردن کاواکها و فضاهای خالی درون سنگها که خود به دو گروه همزاد و دیرزاد پخش می شود:
ب : تمرکز به روش جانشینی؛
بنابراین شکل انباشته های گرمایی تابعی از شکل کاواک های سنگ میزبان و یا چگونگی جانشینی در آن است. از همین رو در این دسته از کانسارها انواع رگه ها ، عدسی ها، کانسارهای لایه ای، استوک ورک و اشکال پیچیده دیده می شود. با توجه به رده بندی لیندگرن کانسارهای گرمایی به پنج گروه تقسیم می شوند که مهمترین آنها در ارتباط با سرب و روی عبارتند از:
۱-۲-۴-۱ کانسارهای هیپوترمال:
این کانسارها نشان دهنده دما و فشار زیاد هستند و درجه حرارت پیدایش آنها را از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد تعیین کرده اند. در این نوع کانسارها پدیده جانشینی آشکارا قابل تشخیص است و دارای بافت درشت دانه هستند. حجم آنها زیاد و شکل نامنظم دارند ولی بطور کلی به صورت رگه مانند و لایه ای هستند. در بیشتر موارد جای پیدایش آنها ستیغ چین ها و مناطق برشی است.
پارک و مک دیارمید (۱۹۷۵) معمول ترین کانه های این نوع کانسارها را اسفالریت، گالن، کالکوپیریت، فلوئوریت و باریتیت می دانند. برای آشنایی با کانسارهای شناخته شده هیپوترمال در دنیا به کانسار معروف سرب و روی و نقره بروکین هیل در منطقه جنوب استرالیا که نمونه ای از کانسارهای گرمایی نوع هیپوترمال است می‌توان اشاره نمود.
۲-۲-۴-۱ کانسارهای مزوترمال:
کانسارهای مزوترمال در شرایط دما (۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد) و فشار متوسط ایجاد می شوند. منطقه مزوترمال وجوه مشترک کانسارهای هیپوترمال و اپی ترمال است؛ از این رو کانسارهای مزوترمال حد واسط میان دو گروه یاد شده است. در این کانسارها پدیده جانشینی فراوان است.
سنگ میزبان در بیشتر موارد رسوبی است ولی می تواند سنگ های آذرین یا دگرگونی نیز باشد. مواد اصلی کانسارهای مزوترمال مس، سرب و روی ، نقره و طلا هستند. کانه‌ها شامل اسفالریت، گالن و بسیاری کانه های دیگر است. (۴ ، ص ۲۵)
۳-۲-۴-۱ کانسارهای زینوترمال:
اگر توده ماگمایی بتواند به بخش های کم ژرفا و به نسبت سطحی نفوذ کند سیال های کانه دار با دمای بالا به مناطق کم فشار راه می یابند که این حالت از شرایط اصلی پیدایش این نوع کانسارها است. در چنین شرایطی، حرارت و فشار توده نفوذی با شتاب کاهش می یابد و کانه سازی در فاصله‌ای کوتاه و با پاراژنزی مبهم انجام می گیرد.
کانی هایی که در دمای بالا متبلور می شوند نخست شکل می گیرند ولی از آنجا که کاهش فشار و حرارت شتاب زده است کانی های وابسته به حرارت و فشار پایین نیز همزمان یا کمی بعد و به گونه ای در هم با کانی های حرارت بالا متبلور می شوند. کانسارهایی که دارای چنین مخلوط ناجوری هستند به نام کانسارهای زینوترمال نامیده می شوند و پیشوند زینو (xeno) در اینجا به معنی عجیب یا غیر عادی است.
در بیشتر این نوع کانسارها مناطق کانی سازی همپوشی پیدا می کنند و حالت تلسکوپی در آنها مشاهده می شود که این امر از صفات مشخص کانسارهای زینوترمال است. بیشتر این کانسارها با سنگهای آتش فشانی و توف های به نسبت جوان همراه اند. در این کانسارها بطور عمده پر شدن فضای خالی نسبت به جانشینی کانی ها برتری دارد. سنگ میزبان بطور معمول شکسته و خرد شده است و کانه ها بطور کلی دانه ریز هستند.
در جهان نمونه هایی از این کانسارها یافت می شود که از آن جمله می توان ناحیه ایکونو ـ آکنوب در جنوب ژاپن را نام برد که از آن فلزات طلا، نقره، مس، سرب و روی، قلع، تنگستن و بیسموت بهره برداری می شود. انباشتگی این ناحیه در سنگ های پالئوزوئیک تا سنوزوئیک جای دارند و کانی سازی در فاز پسین فاز تکاپوهای آتش فشانی انجام گرفته است. بررسی های ژئومتری در این کانسارها نشان داده است که تغییرات درجه حرارت کانه سازی در این منطقه مرزی از ۳۵۰ درجه تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد داشته است.
۳-۴-۱ کانسارهای استراتاباند:
این کانسارها دارای زیر مجموعه بزرگی هستند که بطور کلی آنها را میتوان در سه گروه دسته بندی کرد که این گروهها عبارتند از:
تیپ دره می سی سی پی
لایه ای
مسیوسولفاید
۱-۳-۴-۱ تیپ دره می سی سی پی
این کانسارها در حقیقت منابع اصلی سرب و روی دنیا هستند. گسترش آنها بیشتر در اروپا، شمال آمریکا و شمال آفریقا است. نمونه هایی از این کانسارها در دیگر نقاط جهان از آن جمله شمال استرالیا نیز دیده شده است. کانسارهای یاد شده در اروپا در
منطقه آلپ به نام کانسارهای آلپی و در آمریکا در نواحی میانه دره رودخانه می سی سی پی معروف به کانسارهای نوع دره می سی سی پی هستند. این کانسارها بیشتر در رسوب های پالئوزوئیک و مزوزوئیک اختصاص دارند. نوع سنگ میزبان اکثر آنها سنگ های آهکی است.
استانتون (۱۹۷۲) به همین جهت این کانسارها را زیر عنوان همراهی سنگ آهک سرب و روی مورد بررسی قرار داده است. سنگ در برگیرنده کانه ها اکثراً آهک منیزیم دار و دولومیت است. در برخی مناطق کانسار حالت لایه مانند دارد؛ غالباً سولفیدها به صورت رگه ای پر کردن فضاهای خالی را ایجاد کرده و یا بصورت بافت برشی دیده می شوند.
کانی های مشخص این کانسارها عبارتند از: گالن، اسفالریت، باریت و فلوریت به این ترتیب این کانسارها نشانه جدا شدن مقادیر قابل ملاحظه ای از عناصر سرب ، روی، باریم و فلوئور از بخشی از پوسته زمین و تمرکز آنها در بخش دیگر است. از مشخصات اسفالریت این کانسارها رنگ پریدگی و وجود مقدار جزئی آهن و منگنز در ترکیب آن است. استانتون (۱۹۷۲) خاستگاه کانسارهای نوع دره می سی سی پی را به دو گروه تقسیم کرده است.
۱- در ارتباط با مراحل رسوبگذاری:
الف ) نتیجه رسوبگذاری از آب دریا:
ب) نتیجه جدا شدن مستقیم از بخارها و گازهای حاصل از فعالیت های توده های نفوذی زیردریایی
ج) نتیجه رسوبگذاری مواد تخریبی
د)‌حرکت مواد موجود در محلول های درون خلل و فرج سنگ ها و رسوبگذاری آنها در شرایط مناسب
هـ) تشکیل رگه ها و جانشینی کانی در مراحل دیاژنز سنگ؛
۲- در ارتباط با سیال های وارد شده:
الف ) سیالات با خاستگاه آذرین
ب) سیالات با خاستگاه ژرف
از کانسارهای مهم نوع دره می سی سی پی می توان کانسار سرب و روی سیلیسیای بالایی در کشور لهستان، کانسارهای متعدد آمریکا و تعدادی از کانسارهای سرب و روی ایران از جمله کانسار سرب نخلک را نام برد. (۴، ص ۲۶، ۲۷).
۲-۳-۴-۱ کانسارهای لایه ای شکل:
کانسارهای سرب و روی لایه ای شکل در مناطق زیر شناسایی شده اند. اتحادجماهیر شوروی، آسیای مرکزی، در نواحی لهستان، بلغارستان، یوگسلاوی، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ایران، الجزیره، تونس، آمریکا و کانادا.
این کانسارها از سنگهای کربناته بسیار ضخیم تشکیل شده اند که سن آنها پالئوزوئیک و به طور کمتر مزوزوئیک می باشد. ساختارها و تشکیلات این کربنات ها ده ها و صدها کیلومتر وسعت دارد و در پلاتفرم رسوبی و قدیمی اپی هر سینین واقع شده است که روی تشکیلات ژئوسینکلینال را می پوشاند.
ماده معدنی در بیشتر مواقع شبیه صفحات هماهنگ و یک ساختار عدسی شکل می باشد که در دو مرحله شکل گرفته است. بندرت ماده معدنی دارای ساختار رگه ای و یا لوله ای می باشد. ماده معدنی دارای وسعت قابل ملاحظه ای در جهت امتداد از چند صد متر تا چند کیلومتر می باشد، همچنین در جهت شیب نیز دارای طول ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر می‌باشد. ضخامت آن نیز دارای رنج متغیر و از ۵ تا ۲۰۰ متر و بطور میانگین ۱۰ تا ۲۰ متر می باشد.
ماده معدنی در ساختار خود دارای عناصر سرب و روی و یا فقط سرب یا روی به طور مجزا می باشد. کانی های اصلی نیز با اسفالریت، گالن و در بعضی مواقع پیریت مشخص می گردد. کانی های گانگ شامل: کلسیت، دولومیت و بندرت باریت می باشد. مارکاسیت، کالکوپیریت و بورنیت کانی های فرعی محسوب می گردند. همچنین کوارتز و فلوریت کانی های فرعی گانگ به حساب می آید.
در مورد پیدایش کانسارهای لایه ای سرب و روی تردید و اختلاف نظر وجود دارد تعدادی از دانشمندان معتقدند که این کانسارها دارای منشأ اپی ژنتیک می باشد در حالیکه گروه دیگر معتقدند که این کانسارها در رسوبات سن ژنتیک پیدایش و تکوین شده اند.
۳-۳-۴-۱ کانسارهای مسیوسولفاید:
کانسارهای مسیوسولفاید در نواحی زیر شناسایی شده اند: در اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی و در دیگر کشورها از قبیل اسپانیا، نروژ، سوئد، ترکیه، کوبا، کانادا، ژاپن و استرالیا. معمولا ماده معدنی شامل صفحات هم شیب و عدسی ها و رگه ها و استوک ورک هائی هستند که در کمر بالای این کانسارها دیده می شود کمر بالای کانسار معمولا دارای شیب زیادی می باشد، همچنین کمر پائین ماده معدنی دارای مورفولوژی پیچیده‌ای می باشد و شیب زیادی در جهت عمق دارا می باشد.
ماده معدنی نیز در داخل کانسارها بصورت رگه پراکنده در اثر دگرگونی هیدروترمال بوجود آمده است. صفحات کانسار دارای وسعت چندصدمتر در جهت امتداد و دارای طول ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر و یا بیشتر در جهت شیب می باشند؛ ضخامت آن نیز در حدود ۱۵ تا ۲۰ متر و در بعضی از مکانها تا ۵۰ متر می باشد.
در مورد ترکیب ماده معدنی باید گفت که این کانسار از عناصر مس – سرب – روی و یا سرب – روی و در بعضی موارد فقط سرب تشکیل شده است. در این کانسارها پیریت کانی عمده می باشد و در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کانی های فلزی را شامل می شود…..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است