سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » دانلود مقاله نقش ريشه و پايه هاي درختان ميوه در سازگاري با عوامل
دانلود مقاله نقش ريشه و پايه هاي درختان ميوه در سازگاري با عوامل

دانلود مقاله نقش ريشه و پايه هاي درختان ميوه در سازگاري با عوامل

 نقش ريشه و پايه هاي درختان ميوه در سازگاري با عوامل محيطي    

مقدمه

ريشه ها اغلب فراموش شده بوده اما اندام بسيار مهمى از نظام درخت ميوه هستند.دليل فراموش شدگى آنها سختى ديدن آنهاست و اساساً زير كف باغ ديده شدنى نيستند.ريشه ها اگرچه ديده نمى‌شوند ولى‌بطور معنى دارى رشدبوده و كاركرد درختان ميوه را تنظيم مى‌كنند.به دليل تنگناهاى موجود در ديدن آنها اطلاعات مربوط به سيستم ريشه اى درخت ميوه محدود تر از اطلاعات مطالعه شده است.به هر صورت دانش درباره رشد و نمو ريشه و تنظيم ريشه بكار گرفته شده بوسيله پايه به اداره بهتر باغ منجر خواهد شد.هنگام بررسى درختان ميوه در باغ بايد به ياد بياوريم كه آنها يك نظام واقعى ژنتيكى مركب هستند.يك درخت تركيبى از بخش هوايى يعنى رقم ميوه يا پيوندك و يك رقم پايه است.ريشه ها بايد به همان اندازه مورد توجه قرار گرفته كه بخشهاى هوايى‌مديريت مى‌شوند.

فهرست مطالب

مقدمه3

مرفولوژي ريشه4

رشد ريشه هاي درختان5

اعمال ريشه هاي درختان ميوه7

پايه ها و عوامل طبيعي9

راندمان محصول10

انواع پايه ها و كنترل رشد12

عوامل محيطي مختلف14

كنترل رشد18

پايه هاي گيلاس18

پايه هاي آلو19

پايه هاي هلو و زرد آلو20

پايه هاي درختان آجيلي21

پايه هاي انگور22

شناسايي انواع سرما25

درجه بروز خطر29

انواع يخبندان31

علايم خسارت و سرمازدگي32

روشهاي حفاظت نباتات از سرما و يخبندان34

منابع38

تصاوير

مورفولوژى ريشه

ريشه عضوى از گياه است كه معمولاً در داخل خاك قرار داشته املاح محلول و آب را براى تغذيه گياه از زمين جذب مى كند.در تعريف ريشه و مقايسه آن با ساقه،ريشه فاقد برگ است.گرچه ريشه نهاند انگان بطور عادى فاقد برگ است ولى‌با اثر دادن هورمونها و تغيير محيط كاشت مى‌تواند تحول يافته و برگ دار شود.ريشه اصلى دو لپه اى ها از رشد ريشه چه حاصل شده با دوام است و تا آخر عمر گياه باقى مى‌ماند.در صورتيكه در تك لپه اى ها ريشه اصلى زود از بين رفته و ريشه هاى نابجا جانشين آن مى گردند.ريشه هاى نابجا در گياهان تك لپه مانند گندم و ذرت معمولاً در نزديك خاك و در محل يقه ظاهر مى‌شوند.ريشه هاى فرعى در نهاند انگان دو لپه اى با نظم و قاعده ثابتى در اطراف ريشه هاى اصلى ظاهرشده و رشد مى‌كنند.منشاْ ريشه هاى فرعى در دو لپه اى ها هميشه درونى‌است و از تقسيم سلولهاى دايره محيطيه يا ريشه زا كه در برابر دسته هاى چوبى قرار دارند حاصل شده به تدريج با هضم و حذف بافت هاى سر راه ريشه اصلى‌از آن خارج مى‌شوند.

ريشه در پايين بطور معمول منتهى به كلاهك است.پس از كلاهك ناحيه تارهاى كشنده و بعد از آن منطقه ريشه هاى فرعى و بالاخره يقه قرار دارد كه به ساقه متصل است.

ريشه ها متناسب با اعمال و كارى‌كه به جز جذب مواد انجام مى‌دهند ممكن است تغييراتى در زير به آنها اشاره مى‌شود پيدا كنند.

الف)ريش هاىغده اى:در اين ريشه ها ريشه اصلى و فرعى پس از آنكه رشد معمولى خود را تمام كردند رشد راْسى آنها به تدريج متوقف شده در بافتهاى آنها مواد ذخيره اى متراكم و انباشته مى گردد.ريشه هاى غده اى از ساقه هاى غده اى (مانند سيب زمينى)به علت نداشتن جوانه به خوبى متمايزند.شكل كلى ريشه هاى غده اى تقريباً دوك مانند است.

ب)ريشه هاى مركب:مانند ريشه ثعلبيها كه غده اى ساده يا پنجه اى شكل هستند.هر غده در اين ريشه ها از الحاق چندين ريشه فرعى به وجود مى‌آيد.

ج)ريشه هايى‌كه وظيفه مكانيكى دارند:مانند ريشه هاى خار مانند بعضى از نخل ها و يا ريشه هاى هوايى لوروزانيشليا كه از اين دسته به شمار مى‌روند.

د)ريشه هاى مكنده:گياهانى مانند دارواش سس و گل جاليز داراى ريشه هاى مكنده اى‌هستند كه وارد تنه گياه (ريشه- ساقه و حتي برگ) ميزبان كه ممكن است درخت،درختچه و علفى باشند كه شيره غذايى را از آنها جذب مى‌كنند.

ه)ريشه هاى‌برگى:ريشه بعضى از ثعلبهاى نواحى حاره كه در سطح خاك يا در هوا قرار دارند مانند برگ يا ساقه هاى جوان داراى كلروپلاست فراوان بوده عمل كربن گيرى را انجام مى‌دهند.

رشد ريشه هاى درختان:

ريشه هاى جوان يك درخت ميوه معمولاً درابتدا به رنگ سفيد وآبدار همراه با ريشه هاى مويين كوتاه هستند.بعد از 1 تا 4 هفته به رنگ قهوه اى در مى‌آيند و ريشه هاى مويين پژمرده مى‌شوند.قهوه اى شدن در طى‌يك دوره 2 تا 3 هفته اى در تابستان اتفاق مى‌افتد.ولى اين پديده در زمستان تا 12 هفته طول مى‌كشد.قهوه اى شدن قشر پوست در نتيجه تجزيه و فساد صورت مى گيرد.به دنبال از بين رفتن قشر پوست برخى از ريشه ها ضخيم مى‌شوند كه موجب توليد سيستم ريشه دائمى‌در درخت مى‌شود.حداكثر ميزان رشد ريشه هاى سيب در حدود يك سانتيمتر در روز است.رشد ريشه عمدتاً در هنگام شب است.بر خلاف قسمت هوايى درخت ريشه ها دوران استراحت ندارند.آغاز رشد ريشه درختان ميوه بستگى به درجه حرارت دارد.بر اساس گزارش كولسينكوف(1971) در تحت شرايط كنترل شده رشد ريشه سيب درختى در 5-4 درجه سانتيگراد،گلابى 7-6 درجه سانتيگراد،زرد آلو و هلو در 12 درجه سانتيگراد آغاز مى شوند.

پديده دوره اى بودن رشد ريشه به طور فزاينده اى بستگى به رشد شاخه و ميزان باردهى درخت دارد.معمولاً پايان اوج آغازين رشد ريشه مرتبط با شروع رشد فعال شاخه است و دومين اوج فعاليت ريشه بعد از توقف رشد شاخه آغاز مى‌شود.تنظيم كننده هاى رشد كه رشد شاخه را كاهش مى‌دهند بالعكس رشد ريشه را افزايش مى‌دهند.پاكلوبوتازول يك ماده بازدارنده بيوسنتر جيبرلين است كه بطور فزاينده اى رشد شاخه سيب را كاهش مى‌دهد ولى در عوض موجب رشد ريشه ها مى‌شود.عوامل زيادى بر روى نقش ريشه تاْثير دارند كه بعضى از آنها ميزان اكسيژن و دى اكسيد كربن خاك،رطوبت خاك،درجه حرارت،سموم بيولوژيكى،بقاياى مواد شيميايى،تراكم خاك،اسيديته،وسعت ميكوريزه،خصوصيات ژنتيكى ريشه و فيزيولوژى ويژه سيستم ژنتيكى مركب رقم،پايه مى‌باشند.خصوصيات ژنتيكى ريشه حائز اهميت مى‌باشند زيرا ريشه وسعت كنترل رشد،تحمل به انواع مختلف خاك و محيط،مقاومت به امراض،حشرات و آفات خاكزاد،سازگارى پايه با پيوندك،جذب و توازن مواد غذايى و نهايتاً عواملى چون كيفيت ميوه و راندمان محصول را تعيين مى‌نمايد.

منابع:

 • روی سی.زم /رابرت اف.کارلسون/1375/پایه های درختان میوه/ترجمه:رادنیا،حسین/انتشارات نشر/آموزش کشاورزی
 • فاست.میکلوس/1377/فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله/ترجمه:طلائی،علیرضا/انتشارات دانشگاه تهران
 • وست وود.م ان/1375/میوه کاری در مناطق معتدله/ترجمه:رسول زادگان،یوسف/انتشارات دانشگاه صنعتی شریف اصفهان
 • قهرمان.احمد/1378/گیاه شناسی پایه/انتشارات دانشگاه تهران
 • آندرسون.مایر.بونیگ.فرایتان/1374/فیزیولوژی گیاهی/ترجمه:لسانی،حسین-مجتهدی،مسعود/ انتشارات دانشگاه تهران
 • معینی،مهندس عباس علی/مبانی علمی پرورش درختان میوه
 • فرانسیس.چارلز/کشاورزی پایدار در مناطق معتدله
 • سالاردینی،علی اکبر/حاصل خیزی خاک
 • بلك.برنت/دنيس/فرانك/1380/فيزيولوژي درختان ميوه:رشد و نمو/ترجمه راهمي- مجيد/انتشارات جهاد كشاورزي دانشگاه مشهد

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 43

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است