نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه نقش زنان در خانواده و اجتماع
دانلود پروژه نقش زنان در خانواده و اجتماع

دانلود پروژه نقش زنان در خانواده و اجتماع

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعه
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
طرح تحقیق
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه
اهداف تحقیق
پیشینه تاریخی
الف) نقش زنان روستایی قبل از اصلاحات ارضی
ب) نقش زنان روستایی بعد از اصلاحات ارضی
ج) نقش زنان روستایی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی
پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران
روش شناسی تحقیق
محدودیتهای پژوهش
تواناسازی
تعریف اصطلاحات و واژه‌ها
توسعه
قرار دادن زنان در جریان اصلی توسعه
زن در توسعه
نیروی کاردستمزدی
کارخانه برای کارفرما
کاربرای خود
کاریاوری
کارخانوادگی بدون دستمزد
فصل دوم
کلیات و مبانی نظری پژوهش
توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری»
توسعه با تاکید بر نقش زنان
دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه
رفاه
فقرزدایی
برنامه‌های فقرزدایی و اشتغال‌زا برای زنان
کارآیی
برابری
توانبخشی
نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی
اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی
جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی
نقش زنان روستایی در دامداری
صنایع دستی
تاریخچه صنایع روستایی در ایران
اهداف ایجاد صنایع روستایی
نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی
اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران
تواناسازی زنان
کاهش بار تکفل
مهیاسازی امکان اشتغال مناسب در محیط روستا
دسترسی افراد به فرصتهای آموزش حرفه‌ای
تقویت حس استقلال حرفه‌ای
مهیاسازی زمینه‌های اشتغال بیشتر زنان در آینده
اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان
توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی
مسائل و مشکلات زنان روستایی
مشکلات آموزشی زنان روستایی
مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان روستایی
عدم مشارکت زنان روستایی در تشکلهای مردمی
کمبود متخصصان زن برای آموزش زنان روستایی
عدم مشارکت زنان روستایی در طرحهای اجرایی
مسائل فرهنگی زنان روستایی
مشکلات مربوط به دسترس نبودن خدمات آموزشی- ترویجی برای زنان روستایی
فصل سوم
کلیات و ویژگیهای طبیعی
تالش
موقعیت، حدود و وسعت
توپوگرافی
اقلیم
شرایط اقلیمی منطقه
درجه حرارت
بارندگی
رطوبت نسبی
تبخیر
فصل چهارم
نگرشی بر جغرافیای انسانی
تالش
توزیع و تراکم جمعیت
ساخت جنسی و سنی
نیروی انسانی و اشتغال
جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت
جمعیت و تغییرات آن
۴عناصر جمعیتی
میزان موالید در شهرستان تالش
باروری
مرگ و میر
رشد جمعیت در شهرستان تالش
مهاجرت در شهرستان تالش
وضع سواد و کیفیت آموزش
بررسی وضع سواد در شهرستان تالش
آموزش
نهضت سوادآموزی
بهداشت و درمان
شاخصهای بهداشتی
فصل پنجم
چگونگی تاثیرگذاری زنان
روستایی تالش بر توسعه منطقه
عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه
بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه
بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی
حجم خانوار
متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش
سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا
نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی
دامداری و پرورش طیور
زنبورداری
نوغانداری
صنایع روستایی
صنایع تبدیلی – صنایع دستی
ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه
تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه
کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها
منزلت اجتماعی و اشتغال زنان
جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه
نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی
نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست
فصل ششم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
آموزش زنان = آموزش جامعه
پیوستها
نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه
سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران
هدف ۱
حفظ کیان خانواده
سیاستها
هدف ۲
کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی
سیاستها
هدف۳
رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی
سیاستها
هدف ۴
تأمین نیازهای بهداشتی
سیاستها
هدف ۵
ارتقای منزلت زنان روستایی
سیاستها
فهرست  منابع مأخذ فارسی
فهرست منابع و ماخذ لاتین
مقدمه

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.بدین منظور در سال ۱۹۸۴ اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر ۱۹۷۰ آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی ۱۵ سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.

جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.

با توجه به مسایل مربوط به زنان مانک و هانس در مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاکید داشته بلکه بر ضرورت موقت کردن انتقالی را که بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند.

این اشتباه خواهد بود که گمان شود جغرافیدانان بطور کلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند که در واقع غالب کارهایشان در مورد زنان آشکارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده می‌گیرند و تنها به این فرض ساده که توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت می‌پذیرد اکتفا می‌نمایند.برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است