دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نقش زنان در خانواده و اجتماع

نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي و … در جامعه
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
طرح تحقيق
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه
اهداف تحقيق
پيشينه تاريخي
الف) نقش زنان روستايي قبل از اصلاحات ارضي
ب) نقش زنان روستايي بعد از اصلاحات ارضي
ج) نقش زنان روستايي بعد از انقلاب جمهوري اسلامي
پيشينه مطالعات در رابطه با زنان در ايران
روش شناسي تحقيق
محدوديتهاي پژوهش
تواناسازي
تعريف اصطلاحات و واژه‌ها
توسعه
قرار دادن زنان در جريان اصلي توسعه
زن در توسعه
نيروي كاردستمزدي
كارخانه براي كارفرما
كاربراي خود
كارياوري
كارخانوادگي بدون دستمزد
فصل دوم
كليات و مباني نظري پژوهش
توسعه و اهداف آن «ديدگاههاي نظري»
توسعه با تاكيد بر نقش زنان
ديدگاههاي موجود در تئوري زن و توسعه
رفاه
فقرزدايي
برنامه‌هاي فقرزدايي و اشتغال‌زا براي زنان
كارآيي
برابري
توانبخشي
نقش مشاركت زنان در اقتصاد روستايي
اهميت اشتغال زنان در مناطق روستايي
جايگاه زنان در توسعه روستايي و كشاورزي
نقش زنان روستايي در دامداري
صنايع دستي
تاريخچه صنايع روستايي در ايران
اهداف ايجاد صنايع روستايي
نقش زنان روستايي در توليد صنايع دستي
اثرات صنايع روستايي بر اشتغال زنان روستايي ايران
تواناسازي زنان
كاهش بار تكفل
مهياسازي امكان اشتغال مناسب در محيط روستا
دسترسي افراد به فرصتهاي آموزش حرفه‌اي
تقويت حس استقلال حرفه‌اي
مهياسازي زمينه‌هاي اشتغال بيشتر زنان در آينده
اهرم آموزش و كيفيت بهره‌گيري زنان
توسعه پايدار و نقش محوري زيست محيطي زنان روستايي
مسائل و مشكلات زنان روستايي
مشكلات آموزشي زنان روستايي
مشكلات اقتصادي – اجتماعي زنان روستايي
عدم مشاركت زنان روستايي در تشكلهاي مردمي
كمبود متخصصان زن براي آموزش زنان روستايي
عدم مشاركت زنان روستايي در طرحهاي اجرايي
مسائل فرهنگي زنان روستايي
مشكلات مربوط به دسترس نبودن خدمات آموزشي- ترويجي براي زنان روستايي
فصل سوم
كليات و ويژگيهاي طبيعي
تالش
موقعيت، حدود و وسعت
توپوگرافي
اقليم
شرايط اقليمي منطقه
درجه حرارت
بارندگي
رطوبت نسبي
تبخير
فصل چهارم
نگرشي بر جغرافياي انساني
تالش
توزيع و تراكم جمعيت
ساخت جنسي و سني
نيروي انساني و اشتغال
جمعيت شاغل بر حسب گروههاي عمده فعاليت
جمعيت و تغييرات آن
4عناصر جمعيتي
ميزان مواليد در شهرستان تالش
باروري
مرگ و مير
رشد جمعيت در شهرستان تالش
مهاجرت در شهرستان تالش
وضع سواد و كيفيت آموزش
بررسي وضع سواد در شهرستان تالش
آموزش
نهضت سوادآموزي
بهداشت و درمان
شاخصهاي بهداشتي
فصل پنجم
چگونگي تاثيرگذاري زنان
روستايي تالش بر توسعه منطقه
عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعاليتهاي روستايي منطقه
بستر اكولوژيكي و عمومي منطقه مورد مطالعه
بستر جمعيتي روستاهاي منطقه مطالعاتي
حجم خانوار
متغيرهاي اكولوژيكي- اقتصادي در روستاهاي شهرستان تالش
سهم زنان در فعاليتهاي اقتصادي روستا
نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي
دامداري و پرورش طيور
زنبورداري
نوغانداري
صنايع روستايي
صنايع تبديلي – صنايع دستي
ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه
تفاوتهاي جنسي در نحوه بهره گيري از سواد و تأثير آن بر اقتصاد روستايي منطقه
كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتها
منزلت اجتماعي و اشتغال زنان
جايگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه
نقش و جايگاه تصميم گيري و مديريتي زنان در امور توليدي وخانوادگي
نقش زنان روستايي تالش در حمايت و حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست
فصل ششم
نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادات
آموزش زنان = آموزش جامعه
پيوستها
نقش سازمانهاي غير دولتي NGO و مشاركت زنان در پروژه‌هاي توسعه
سياست ملي‌زنان روستايي جمهوري اسلامي ايران
هدف 1
حفظ كيان خانواده
سياستها
هدف 2
كاهش فقر و تأمين عدالت اجتماعي
سياستها
هدف3
رشد سواد آموزي و گسترش تسهيلات آموزشي
سياستها
هدف 4
تأمين نيازهاي بهداشتي
سياستها
هدف 5
ارتقاي منزلت زنان روستايي
سياستها
فهرست  منابع مأخذ فارسي
فهرست منابع و ماخذ لاتين
مقدمه

جغرافياي انساني در دهه‌هاي اخير دستخوش تحولات مهمي گرديده كه اين تغييرات نه تنها در روش بلكه در محتوا ظهور يافته است. در اين راستا مطالب جديدي مطرح شده و عناوين تازه‌اي اتخاذ گرديده است. يكي از موضوعات بالقوه قدرتمندي كه در تحقيقات ميداني جغرافيا در حال نشو و نما مي‌باشد بر مسايل مربوط به زنان و تقسيم كار جنسيتي تاكيد مي‌ورزد ضرورت طرح اينگونه سوالات از يك سو ناشي از آگاهي فزاينده جغرافيدانان در جهت بكارگيري قواعد و قوانين اجتماعي در تجزيه و تحليلهاي جغرافيايي بوده و از سوي ديگر به اين دليل بوده است كه جهت انجام اصلاحات لازم براي رسيدن به چهارچوب عملي و نتيجه‌گيري صحيح از مسايل خاص اجتماعي- فضايي الزاماً بكارگيري ابزارها و تكنيكهاي خاص اين علم ضرورت مي‌يابد.بدين منظور در سال 1984 اولين كتابي كه با ديدگاه جغرافيا و جنسيت تدوين شده بود به چاپ رسيد اين كتاب در حال حاضر خارج از چاپ مي‌باشد.ظهور علاقه‌ها و توجه بيشتر به شناخت موقعيت زنان در جغرافياي بريتانيا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گرديد. در ايالات متحده و بريتانيا ابتدا در جهت برخورداري زنان و دسترسي برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاكيد بيشتري صورت مي‌گرفته و در پي آن زنان در تحقيقات جغرافيايي توجه بيشتر را كسب نمودند.به دنبال آن به سرعت يك جغرافياي فمنيست واضحتري توسعه يافت كه نه تنها بر موارد مطالعه جغرافيا بلكه به روش به كار رفته براي سازماندهي اين دانش به منظور جلب نظرات بيشتر به امور زنان با ديد انتقادي مي‌نگريست. اين انتقادات بيشترين بحثها را در طي 15 سال در توسعه جغرافيا برانگيخته است.

جغرافي دانان فمنيست مدت زيادي اين مساله را كه در نظم حاكم توسط مردان نتايج جدي را در بر داشته و اينكه چه چيزي به عنوان دانش جغرافياي واقعي به حساب مي‌آيد و هم چه كسي مي‌تواند چنين دانشي را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند كه جغرافيا يك سري فرضيات نامعين درباره اينكه مردان و زنان چه كاري انجام مي‌دهند و اينكه آن نظمي كه بر فضاها، مكانها و چشم‌اندازها متمركز شده يك نظم مردانه است را مطرح مي‌كند.

با توجه به مسايل مربوط به زنان مانك و هانس در مقاله‌اي روشنگر نه تنها بر اتخاذ ديدگاهي جغرافيايي بر چنين نظراتي تاكيد داشته بلكه بر ضرورت موقت كردن انتقالي را كه بر اساس نظر مولفين توسط انحرافات بوجود آمده در جريان فمنيستي غير قابل دسترس شده است اقرار ورزيده‌اند.

اين اشتباه خواهد بود كه گمان شود جغرافيدانان بطور كلي با مسايل زنان درگير نيستند، هر چند كه در واقع غالب كارهايشان در مورد زنان آشكارا به سمت مردان گرايش مي‌يابد، براي مثال در مطالعه مسايل مهاجرت اگر نويسندگان و مولفين مهاجرت زنان را ناديده مي‌گيرند و تنها به اين فرض ساده كه توده عظيمي از مهاجرت در پي ازدواج صورت مي‌پذيرد اكتفا مي‌نمايند.دانلود پروژه نقش زنان در خانواده و اجتماع
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد