کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خانه » پروژه » زمین شناسی و معدن » دانلود پروژه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد
دانلود پروژه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد

دانلود پروژه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد

نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت  یزد – اردکان با استفاده از دور سنجی
فهرست مطالب
مقدمه : ۳
فصل اول : ۵
تکنولوژی سنجش از دور و کاربرد آن در هیدروژئولوژی ۵
۱-۱- جایگاه سنجش از دور ۶
۱-۲- تعریف سنجش دور ۷
۱-۳- مبانی رادیومتری سنجش از دور ۸
۱-۳-۲ – انرژی الکترومغناطیسی ۹
۱-۳-۳- طیف الکترومغناطیسی ۹
۱-۳-۴- محدوده اپتیکی ۱۰
۱-۴- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS 11
۱-۵- طریقه جمع آوری و ثبت اطلاعات جغرافیایی ۱۲
۱-۶- تفسیر و تجزیه تحلیل اطلاعات سنجش از دور ۱۷
۱-۶-۲- تفسیر اطلاعات ماهواره ای ۱۸
۱-۶-۳- خصوصیات تصاویر رقومی ۱۸
۱-۷- کاربرد داده های ماهواره ای در ژئومورفولوژی و زمین شناسی ۱۹
فصل دوم : ۲۱
بررسی انواع سازندهای زمین شناسی از نظر هیدروژئولوژی ۲۱
۲-۱- چگونگی تجمع آب در زیر زمین ۲۲
۲-۱-۱- آبخیز یا سفره راه: ۲۲
۳-۱-۲- سفره ناتراوا: ۲۲
۲-۱-۳- مناطق بی آب: ۲۲
۲-۱-۴- حفره های آب: ۲۳
۲-۲- تخلخل: ۲۳
۲-۲-۱- آشنایی: ۲۳
۲-۲-۲- تخلخل اولیه وثانویه: ۲۳
۲-۳- توزیع آبهای زیرزمینی در جهت قائم ۲۴
۲-۴- قابلیت سنگها و مواد مختلف برای تشکیل آبخیز ۲۵
۴-۱- مواد نامتراکم: ۲۵
۲-۴-۲- سنگهای رسوبی: ۲۷
۲-۴-۳- سنگهای آذرین و دگرگونی: ۲۸
فصل سوم: ۳۰
هیدروژئولوژی دشت یزد- اردکان ۳۰
۱-۳- موقعیت و وسعت : ۳۱
۲-۳- جمعیت و تقسیمات کشوری : ۳۴
۲-۳- جمعیت و تقسیمات کشوری : ۳۴
۳-۳- راههای ارتباطی : ۳۴
۴-۳- صنایع و  معادن : ۳۵
۵-۳- آب و هوا ۳۶
۶-۳- زمین شناسی ۳۷
۳-۶-۱- دوران پرکامبرین ۳۸
۳-۶-۲-  پرکامبرین بالایی – اینفراکامبرین ۳۸
۳-۶-۳-  پالئوزوئیک ۴۰
۳-۶-۴- پالئوزوئیک زیرین ( کامبرین – اردوپسین – سیلورین ) ۴۰
۶-۳-۵ – پالئو زوئیک بالایی ( دونین – کربنیفر – پرمین ) ۴۱
۶-۳-۶- مزوزوئیک ۴۱
۶-۳-۷- سنوزوئیک ۴۲
۷-۳- آبهای سطحی ۴۳
۷-۳-۱- مسیل فخرآباد ۴۴
۷-۳-۲- مسیل فیض آباد ۴۴
۷-۳-۳- مسیل اسلامیه ۴۴
۷-۳-۴- کانال دره گاوان : ۴۴
۷-۳-۵-کانال مشیر ۴۴
۸-۳- آبهای زیرزمینی ۴۴
۸-۳-۱- تقسیم بندی دشتها و سفره های آب زیرزمینی حوضه آبریز : ۴۵
فصل چهارم : ۴۹
کاربرد سنجش از راه دور در بررسی نقش سازندهای زمین شناسی و اثر آن بر منابع آب زیرزمینی منطقه از نقطه نظر کمی و کیفی ۴۹
۱-۴- اثر سنگهای آذرین ۵۰
۲-۴- اثر تشکیلات آهکی ۵۱
۳-۴- اثر تشکیلات ماسه سنگی و کنگلومرایی ۵۲
۴-۴- اثر تشکیلات شیلی – مارنی و تبخیری ۵۴
۵-۴- اثر تشکیلات آبرفتی و رسوبات ناهم جوش دشتها ۵۶
بررسی تصاویر ماهواره ای دشت یزد – اردکان ۵۸
فصل پنجم : ۶۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۵
نتیجه گیری : ۶۶
منابع و مآخذ ۶۷
مقدمه :
این پروژه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت  یزد – اردکان با استفاده از دور سنجی را مورد بررسی قرار داده است . با توجه به کمبود آب منطقه چه از لحاظ شرب و چه از لحاظ کشاورزی و نیز پائین بودن کیفیت آب در اکثر نقاط منطقه ، اهمیت انجام این پروژه به وضوح مشخص می باشد . لذا امید است انجام این تحقیق ، در حل مسائل آبی منطقه کمکی هر چند ناچیز بکند .
در انجام این پروژه شرکت آب منطقه ای یزد در مورد مطالعه زمین شناسی منطقه و مطالعه آبهای زیر زمینی منطقه و همچنین موسسه سنجش از دور بصیر در مورد کارهای دورسنجی همکاریهای لازم را داشته اند .
این گزارش مشتمل بر پنج فصل است .
فصل اول در مورد تکنولوژی سنجش از دور و کاربرد آن در هیدروژئولوژی توضیح
می دهد .
فصل دوم انواع سازند های زمین شناسی از نظر هیدروژئولوژی را مورد بررسی قرار
می دهد .
در فصل سوم به هیدروژئولوژی دشت یزد – اردکان اشاره شده است .
فصل چهارم در مورد کاربرد سنجش از راه دور در بررسی نقش سازنده های زمین شناسی و اثر آن بر منابع آب زیر زمینی منطقه از نقطه نظر کمی و کیفی توضیح می دهد و در پایان فصل نیز به شرح و تفسیر عکسهای تهیه شده از Google Earth می پردازد و در نهایت فصل پنجم مربوط به نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد .
 فصل اول :
تکنولوژی سنجش از دور و کاربرد آن در هیدروژئولوژی
 ۱-۱- جایگاه سنجش از دور
سنجش از دور یکی از فراگیرترین ، مهیجترین و نیرومندترین تکنیکهای موجود در دست دانشمندانی است که با مسائل زیست محیطی در زمینه های گوناگون از نظیر زمین شناسی ، جغرافیا ، کشاورزی ، منابع طبیعی ، زیست شناسی ، جنگلداری ، اقیانوس شناسی ، هوا شناسی ، باستان شناسی و برنامه ریزی و استراتژی نظامی سر و کار دارند .
چگونگی رشد سنجش از دور را مانند هر انتظام علمی دیگر می توان با یک منحنی که در شکل ۱ دیده می شود نشان داد در این منحنی مرحله اول رشد اولیه با افزایش اندک متون سنجش از دور است بی آنکه شاهد ایجاد سازمان اجتماعی بر آن باشیم مرحله دوم دوره رشد چشمگیر است که در آن تعداد نشریه های ادواری دو برابر شده و واحدهای پژوهشی تخصصی تأسیس می گردند مرحله سوم دوره ای است که در آن آهنگ رشد رو به کاهش می گذارد و هر چند آهنگ رشد سالیانه ثابت می ماند اما تخصص گرایی و بحث در این زمینه افزایش می یابد مرحله چهارم ، دوره نهائی است که در آن آهنگ رشد به صفر
می رسد و واحدهای پژوهشی تخصصی و سازمان اجتماعی رو به رکود می گذارد و موضوع به حد تکامل می رسد .
موقعیت سنجش از دور در این چهارچوب در هر کشور متفاوت است در اکثر کشورهای در حال توسعه سنجش از دور در مرحله اول قرار دارد در اغلب کشورهای اروپایی در مرحله دوم و در ایالتهای متحده آمریکا به مرحله سوم وارد شده است .
هدف نهایی سنجش از دور رسیدن به مرحله چهارم تکامل است یعنی هنگامی که بتوانیم اطلاعات قابل اطمینان سنجش از دور را به صورت روزمره برای مدیریت سیاره آسیب پذیر و شکننده خود تولید کنیم .
۱-۲- تعریف سنجش دور
بنا به تعریف ، سنجش از دور عبارتست از اندازه گیری خصوصیات پدیده های سطح زمین با استفاده از داده هائی که از راه دور توسط هواپیما و ماهواره کسب می شوند به طور کلی اطلاعات مورد استفاده سنجش از دور در منابع زمینی یا ماهیت تصویری دارند که شامل عکسهای هوایی و عکسهای فضایی هستند یعنی انعکاسات اشعه الکترومغناطیسی از روی اجسام بر صفحه فیلمی که در دوربین هواپیما یا فضاپیما قرار گرفته اثر گذاشته و پس از ظهور فیلم به صورت عکس یا اسلاید مورد بررسی واقع می شوند یا اینکه ماهیت رقومی دارند یعنی اینکه انعکاسات الکترومغناطیسی از پدیده های منابع زمینی به وسیله سنجیده های ماهواره ها ثبت شده و پس از ارسال به ایستگاههای زمینی و انجام تصحیحات و پردازش لازم تبدیل به تصاویر شده و مورد تفسیر قرار می گیرند و یا به کمک کامپیوتر مستقیماً تجزیه و تحلیل می شوند سیستمهای سنجش از دور به ویژه آنهائی که بر روی ماهواره ها قرار دارند کره زمین را به صورت دائم و دوره ای مورد نگرش و تصویربرداری قرار می دهند و لذا موجبات فرابینی و نظارت زمین و اثرات فعالیتهای انسان بر روی آنرا فراهم می کنند بعضی از کاربردهای مهم سنجش از دور عبارتند از :
۱- نظارت و تعیین تغییرات جهانی نظیر کاهش لایه اوزون ، نابودی جنگل ها و گرم شدن جهان
۲- کشاورزی ( وضعیت مزارع ، پیش بینی محصول و فرسایش خاک )
۳- کشف منابع غیرقابل تجدید ( از معادن ، نفت و گاز و طبیعی )
۴- نظارت منابع طبیعی تجدید شونده ( جنگلها و مراتع ، اقیانوسها و خاکها )
۵- هواشناسی ( دینامیک اتمسفر و پیش بینی وضع هوا )
۶- مراقبت های نظامی
۱-۳- مبانی رادیومتری سنجش از دور
۱-۳-۱- سیستم سنجش از دور
هر سیستم سنجش از دور که از تابش الکترومغناطیسی استفاده می کند چهار قسمت اساسی دارد :
۱- منبع – منبع تابش الکترو مغناطیسی می تواند طبیعی باشد مانند نور بازتابیده خورشید یا گرمای گسیل شده از زمین یا مصنوعی باشد نظیر رادار میکروموج
۲- بر هم کنش با سطح زمین – مقدار و مشخصه های تابش گسیلی یا بازتابیده از سطح زمین به مشخصه های اشیای روی سطح زمین بستگی دارد .
۳- بر هم کنش با جو زمین – انرژی الکترومغناطیسی که از جو زمین عبور می کند و پیچیده و پراکنده می گردد .
۴- سنجنده – تابش الکترو مغناطیسی که با سطح زمین و جو آن بر هم کنش می کند به وسیله سنجنده ای مانند تابش سنج یا دوربین عکاسی ثبت می شود .
۱-۳-۲ – انرژی الکترومغناطیسی
عامل ارتباط میان قسمتهای اساسی سیستم سنجش از دور ، انرژی الکترو مغناطیسی است انرژی توانائی انجام کار می باشد و با انجام کار ، معمولاً انرژی از نقطه ای به نقطه دیگر دراثر رسانش ، همرفت یا تابش منتقل می شود در سنجش از دور در وهله نخست با انتقال انرژی در اثر تابش سروکار داریم .
۱-۳-۳- طیف الکترومغناطیسی
تابش الکترو مغناطیسی به صورت پیوستاری از طول موجها و فرکانسها از طول موج کوتاه و فرکانس بالای موجهای کیهانی تا طول موج بلند و فرکانس پایین موجهای رادیویی انجام می گیرد مهمترین امواج شناخته شده عبارتند از : گاما ، ایکس ، ماوراء بنفش ، مرئی ، مادون قرمز ، مایکروویو ، امواج رادیویی ، گاما و ایکس طول موجهای بسیار کوتاه دارند و به وسیله جو بالا جذب شده و در کارهای سنجش از دور مصرفی ندارند طول موجهائی که در سنجش از دور بیش از همه مورد توجه هستند طول موجهای مربوط به تابش مرئی و فروسرخ نزدیک در باند موج ۳تا ۴/۰ میکرومتر ، تابش فروسرخ در باند موج ۳ تا ۱۴ میکرومتر و تابش میکروموج در باند ۵ میلی متر تا ۵۰۰ میلی متر می باشد طیف الکترو مغناطیسی در جدول زیر آورده شده است .
۱-۳-۴- محدوده اپتیکی
محدوده اپتیکی طیف الکترو مغناطیسی ، حدوداً از ۳/۰ میکرومتر تا ۱ میلی متر می باشد ولی اکثر سنجنده هائی که تنها در بخش ۰۵/۰ -۳/۰ میکرومتر آن فعالیت دارند ( اپتیکی نامیده می شوند ) زیرا عناصر ساده اپتیکی نظیرعدسی ، آینه و غیره بر روی آنها تأثیر
می گذارند یعنی می توانند آنها را متمرکز یا منعکس کنند .
۴/۰-۳/۰ میکرومتر ؛ ماوراء بنفش
۷/۰-۴/۰- میکرومتر ؛ مرئی
۳/۱-۷/۰ – میکرومتر ؛ مادون قرمز نزدیک
۳-۳/۱ میکرومتر ؛ مادون قرمز میانی
۱۴-۳- میکرومتر ؛ ( و بیشتر ) مادون قرمز حرارتی ، دفعی یا حرارتی
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است