دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر

نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر

فهرست مطالب
چكيده 3
مقدمه 4
فصل اول 5
طرح تحقيق 5
بيان موضوع و تشريح آن 6
اهميت و ضرورت مطالعه 7
پيشينه تحقيق 8
طرح مسئله 9
فرضيه ها 10
اهداف تحقيق 11
محدوديت ها و امكانات تحقيق 12
متدولوژي تحقيق 13
فصل دوم 14
بررسي شرايط جغرافيايي شهرستان 14
الف: شرايط طبيعي 15
نتيجه گيري 19
ب: شرايط انساني 20
جمعيت شهرستان بافق و سير تحول آن 23
فصل سوم 30
مرور اجمالي در جهت آشنايي با شركت سنگ آهن شهرستان بافق 30
1-1 تاريخچه سنگ آهن 31
2-1 مشخصات و معرفي شركت سنگ آهن 33
3-1 خلاصه عملكرد و فعاليتهاي شركت سنگ آهن 34
فصل چهارم 36
شهرداري بافق و منابع درآمدي آن 36
– تاريخچه تأسيس شهرداري بافق: 37
منابع درآمدي شهرداري بافق: 38
درآمد حاصل از خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي 39
بررسي منبع درآمدي از محل دريافت وام 40
درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول و سياير منابع تامين اعتبار: 41
فصل پنجم 45
فعاليت ها و طرحهاي ايجاد شده بعد از احداث سنگ آهن و برنامه هاي آينده شهرستان 45
الف- فعاليت ها و طرحهاي بهره برداري شده بعد از احداث سنگ آهن مركزي بافق 46
ب : پروژه هاي طراحي شده براي آينده شهر بافق 48
فصل ششم 50
نقش سنگ آهن در رشد شهرستان بافق (پرسشنامه) 50
نتيجه گيري 66
پيشنهادات 69
منابع و مأخذ 72
چكيده 73
چكيده
دراين تحقيق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است روش پژوهش به صورت توصيفي تحليلي است كه شاخص هاي اقتصادي همچون اشتغال، درآمد، توليد و مهاجرت مورد ارزيابي قرار گرفته است نتايج و يافته ها حاكي از اين است كه معدن چغارت در كاهش بيكاري و مهاجرت، افزايش فرصتهاي شغلي، افزايش سطح توليدات، توسعه شبكه حمل و نقل و گسترش صنايع جانبي نقش به سزايي داشته است. در حقيقت هزينه شدن درآمد كاركنان در شهر بافق، گسترش حمل و نقل به خاطر ارسال سنگ آهن، كاهش بيكاري همگي عواملي هستند كه راه دشوار توسعه اقتصادي را در شهر بافق هموار كرده اند.
كليد واژگان :
اقتصاد ، توسعه اقتصادي، معدن و صنعت، توسعه پايدار، برنامه ريزي
مقدمه
سرزمين اسلامي ايران از نظر خاير معدني به خصوص سنگ آهن كشوري است غني و در ميان ساير كشورهاي دنيا جاي خاصي را به خود اختصاص داده است در ايران بيش از چندين توده معدني آهن شناخته شده كه فقط برخي از اين كانسارها مطالعه شده است و به طور كلي نواحي آهن دار دارد ايران به مناسبت نزديكي كانسارهاي آهن نسبت به هم و چند منطقه تقسيم كرده اند كه ذيلاً فقط به برخي كانسارها اشاره مي شود:
1- منطقه اراك – ملاير 2- منطقه بافق –يزد 3- منطقه اصفهان –كاشان
4-منطقه خراسان 5- منطقه تهران، قم، قزوين 6- منطقه خليج فارس
معدن سنگ آهن چغارت بافق در فاصله ي 133 كيلومتري جنوب شرقي يزد و 13 كيلومتري شمال شرقي شهرستان بافق واقع شده است.
به دليل پتانسيل هاي معدني و عظيم منطقه در تيرماه 1341 به دنبال بررسي هاي مقدماتي توسط مهندسين ايراني و خارجي عمليات اكتشاف به صورت سيستماتيك انجام گرفت عمليات اكتشافي تكميلي در سال 1345 با ذخيره اي معادل 216ميليون به پايان رسيده است و گواهينامه اكتشاف آن صادر شده است.در اين پژوهش سعي شده است تأثير معدن چغارت را در توسعه شهر بافق مورد ارزيابي قرار بگيرد.
فصل اول
طرح تحقيق
بيان موضوع و تشريح آن
شهر بافق يك از غني ترين بخش هاي معدني كشور محسوب مي شود مواد معدني متنوعي به صورت هاي توده اي، رگه اي و رسوبي در اين منطقه ذخيره شده است.
معادن آهن و كانسارهاي سرب و روي، گچ و نمك و دهها ماده فلزي و غير فلزي ديگر در اين منطقه شناسايي شده كه امروزه علاوه بر اشتغال جمع كثيري از روستائيان اين منطقه محروم در تقويت اقتصادي كشور و فعال شدن بخش معدن و صنعت نيز نقش تعيين كننده اي دارد.
بدون شك وجود معادن در اين منطقه عاملي مؤثر در افزايش درآمد مردم و كاهش نرخ مهاجرت به خارج و كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال بوده است چنين عواملي مطالعه استعدادهاي اين منطقه را در گروه يكي از موضوعات مهم ناحيه اي و حتي كشوري قرار داده است. وجود معدن چغارت در اين منطقه مي تواند عاملي مؤثر در جلوگيري از مشكل اشتغال، افزايش بيكاري، كاهش پتانسيل هاي توليدي و مهاجرتهاي بي¬رويه و ناخواسته باشد.
اهميت و ضرورت مطالعه
همانگونه كه قبلاً اشاره شد امروزه مي توانيم نقش معدن، معدن سنگ آهن چغارت را در توسعه چند جانبه شهر بافق مشاهده كنيم.
سرمايه گذاري و بهره برداري از منابع سرشار اين شهر و اطراف آن مي تواند در توسعه و تحول جوامع ساكن در آن، نقش به سزايي داشته باشد و در ازاء ركود كشاورزي تا حدودي خلاء اقتصادي و اشتغال مردم را جبران نمايد و در دامان كوير اقتصادي پويا را شكل دهد.
عليرغم آن شهر بافق از بسياري مواهب طبيعي نظير آب كافي، خاك حاصلخيز، پوشش گياهي و اقليم مساعد بي نصيب مانده است و كشاورزي و دامداري آن نيز نقش مهمي در توسعه پايدار و رونق اقتصادي اين شهر ندارد، با اين وجود شرايط زمين شناسي مناسب آن باعث شكل گيري و تنوع مواد معدني جهت توسعه بخش صنعت و معدن شده است پس برنامه ريزي هاي صحيح راهگشاي مناسبي جهت توسعه اقتصادي هر چه بيشتر اين شهر مي باشد.
پيشينه تحقيق
در زمينه معدن چغارت، تحقيقات زيادي صورت گرفته است ولي شايد كمتر تحقيقاتي به بررسي تأثير معدن سنگ آهن چغارت بر روي زندگي ساكنان شهر بافق پرداخته باشد. وزارت معادن و فلزات تحقيقاتي را در رابطه با معادن هراز چند گاهي منتشر مي كند نظير:
– طرح توسعه مجتمع معدني سنگ آهن چغارت
– ميزان ذخاير و مشخصات محصولات
– عملكرد مالي- فيزيكي
– تنگناها و مشكلات
– برنامه زماني و جداول اعتبارات مورد نياز پروژه هاي اصلي جهت راه اندازي
– وضعيت زمين شناسي و معدني منطقه
كارهايي كه شركت ملي فولاد در ايران در اين زمنيه انجام داده است راهناي خوبي براي بررسي ميزان توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي باشد.
طرح مسئله
قطعاً پژوهش در اين زمينه سؤالاتي از اين قبيل را در ذهن تداعي مي كند:
1- آيا معدن چغارت در اشتغال مردم شهر بافق تأثيري داشته است؟
2- آيا معدن چغارت باعث افزايش سطح درآمد مردم شهر بافق شده است؟
3- آيا معدن چغارت در كاهش مهاجرت مردم شهر بافق مؤثر بوده است؟
4- آيا معدن چغارت در گسترش شبكه حمل و نقل شهري شهرستان مؤثر بوده است؟
فرضيه ها
چنين به نظر مي رسد كه معدن سنگ آهن چغارت از شروع فعاليت تاكنون در افزايش درآمد ميزان اشتغال سطح توليدات و كاهش مهاجرت نقش مهمي داشته است پس فرضيات اين تحقيق به صورت زير مي باشد:
1- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت در اشتغالزايي شهر بافق مؤثر بوده است.
2- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت در افزايش سطح درآمد مردم مؤثر بوده است.
3- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت دركاهش مهاجرت مردم شهر بافق مؤثر بوده است.
4- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت درگسترش شبكه حمل و نقل شهري شهرستان  مؤثر بوده است.
اهداف تحقيق
بررسي نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعة اقتصادي شهر بافق مي تواند راهنماي خوبي در جهت آگاهي از وضعيت اشتغال، ميزان مهاجرت، درآمد و كلاً سطح زندگي مردم شهر بافق باشد.
چه بسا راه اندازي معادن و صنايع در مكاني باعث توسعه همه جانبه آن مكان شده است ولي غفلت از اين موضوع و عدم برنامه ريزي هاي صحيح براي آينده وضعيت را حاد كرده است.
ناديده گرفتن نقش صنايع و معادن در توسعه و عمران مناطق و عدم برنامه ريزي براي آينده مي تواند آثار سوئي را به جا بگذارد.
1- بررسي تأثير معدن سنگ آهن چغارت در ميزان درآمد مردم شهر بافق
2- بررسي تأثير معدن سنگ آهن چغارت در ميزان اشتغالزايي شهر بافق
3- بررسي نقش معدن سنگ آهن چغارت در كاهش مهاجرت مردم
محدوديت ها و امكانات تحقيق
تحقيق و پژوهش همواره با مسائل و محدوديتهاي فراواني دست به گريبان است تحقيق حاضر با مشكلات و محدوديت هاي عديده اي روبرو بوده است كه در بسياري موارد موجب هدر رفتن منابع و زمان شده است.

دانلود پروژه نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد