دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نیروهای الکتریکی و مغناطیسی

نیروهای الکتریکی و مغناطیسی
فهرست مطالب
ميدانهاي الكترومغناطيسي 5
امواج الكترومغناطيسي 6
شدت موج الكترومغناطيسي 8
كشف اثر فوتوالكتريك 9
نارسايي الكترومغناطيس كلاسيك در توجيه اثر فوتوالكتريك 10
مكانيك كوانتومي 11
توجيه كوانتومي پديده فوتوالكتريك توسط انيشتين 12
اثر كامپتون 14
اثر موسبوئر 16
يعني جابجايي به سمت سرخ گرانش 17
نظريه سي. پي. اچ. ساختمان فوتون 18
از توليد زوج تا اتحاد الكترومغناطيس-گرانش 24
ماده و پاد ماده 25
نابودي زوج 27
بررسي فرايند توليد و واپاشي زوج 28
توليد امواج الكترومغناطيسي 29
تاثير گرانش بر انرژي الكترومغناطيسي 31
نگاهي نوين به شواهد تجربي 33
قضيه كار و انرژي و تابش الكترومغناطيسي 34
تغيير ميدان الكتريكي و مغناطيسي فوتون 36
هنگاميكه گرانش روي فوتون كار انجام مي دهد 36
بار الكتريكي و نيروي الكتريكي 37
توليد ميدان مغناطيسي توسط بار الكتريكي متحرك 38
زير كوانتوم كرومودايناميك 39
برهمكنش الكترومغناطيسى 39
كواركها 41
گلوئون و بار -رنگ 41
مقادير منفي تابع بتا 42
شواهد تجربي 43
امواج الكترومغناطيس، بار – رنگ و مغناطيس-رنگ 46
بار-رنگ و مغناطيس-رنگ 47
گرانش Gravity 48
آلفاي گرانش 53
فضا-زمان چگونه انرژي توليد مي كند؟ 55
در اين نوشته هدف اصلي توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ است. نخستين برخورد ها با اثر فوتوالكتريك از ديدگاه الكترومغناطيس كلاسيك صورت گرفت كه توانايي توجيه آن را نداشت. سپس انيشتين اين پديده را با توجه به ديدگاه كوانتومي توجيه كرد. بنابراين نخست ميدانها و امواج الكترومغناطيسي كلاسيك را بطور فشرده بيان كرده، آنگاه با ذكر نارسايي آن به تشريح پديده فوتوالكتريك از ديدگاه انيشتين مي پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالكتريك، اثر كامپتون و توليد و واپاشي زوج ماده – پاد ماده را با توجه به نظريه سي. پي. اچ. بررسي خواهم كرد. و سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نيروهاي الكترومغناطيس و گرانش را نتيجه گيري كنيم.
نيروهاي الكتريكي و مغناطيسي
نيروهاي بين بارهاي الكتريكي را مي توان به دو نوع تقسيم كرد. دو بار نقطه اي ساكن يا متحرك به يكديگر نيروي الكتريكي وارد مي كنند كه از رابطه ي زير به دست مي آيد:
Fe=kqQ/r2
كه در آن
وقتي دو بار الكتريكي نسبت به ناظري در حركت باشند، علاوه بر نيروي الكتريكي، نيروي مغناطيسي نيز بر يكديگر وارد مي كنند.
از آنجاييكه بررسي نيروها با استفاده از مفاهيم ميدان عميق تر و ساده تر است، مي توان گفت كه هر بار الكتريكي در اطراف خود يك ميدان الكتريكي ايجاد مي كند كه شدت آن در فاصله r از آن، از رابطه ي زير به دست مي آيد:
E=kq/r2
حال اگر ذره ي باردار حركت كند، در اطراف آن علاوه بر ميدان الكتريكي، يك ميدان مغناطيسي نيز ايجاد مي شود كه وجود  چنين ميدان مغناطيسي بصورت تجربي قابل اثبات است اگر ذره اي با بار الكتريكي q در يك ميدان مغناطيسي  B  و با سرعت     vحركت كند، نيرويي بر آن وارد مي شود كه بر صفحه ي   B, v عمود است كه از رابطه ي زير به دست مي آيد:
F=qvxB
از اين رو، بار  q كه به فاصله ي rازQقرار دارد و با سرعتvحركت مي كند، يك ميدان مغناطيسي در محلQتوليد مي كند كه از رابطه ي زير به دست مي آيد :
بطور خلاصه، در نقطه اي كه ميدان الكتريكي و مغناطيسي E , Bوجود دارد، نيروي الكترومغناطيسي وارد بر ذره  باردار، با بار qكه با سرعت vحركت مي كند برابر است با
ميدانهاي الكترومغناطيسي
در يك ميدان الكتريكي موجود در فضا، به عنوان مثال در بين صفحات يك خازن باردار، انرژي الكتريكي وجود دارد. چگالي انرژي يا انرژي الكتريكي در واحد حجم از رابطه ي زير به دست مي آيد :
بطور مشابه چگالي انرژي مغناطيسي مثلاً انرژي مغناطيسي در ناحيه بين قطب هاي يك آهنربا برابر است با
امواج الكترومغناطيسي
بار الكتريكي ساكن ميدان الكتريكي مي آفريند. اما بار الكتريكي متحرك علاوه بر ميدان الكتريكي، ميدان مغناطيسي نيز ايجاد مي كند كه در قانون آمپر بخوبي نشان داده شده است. بنابراين در اطراف يك بار الكتريكي متحرك دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي وجود دارد. يعني با تغيير ميدان الكتريكي، ميدان مغناطيسي توليد مي شود. همچنين ميدان مغناطيسي متغيير نيز نيز به نوبه خود، يك ميدان الكتريكي مي آفريند كه با قانون فاراده نشان داده مي شود. اين مطالب نشان مي دهد كه چگونه امواج الكترومغناطيسي توليد مي شوند. بنابراين يك بار الكتريكي در حال نوسان (شتابدار) در فضا امواج الكتريكي و مغناطيسي توليد مي كند. فركانس اين امواج برابر است با فركانس بار الكتريكي توليد كننده ي امواج. اين ميدانها، يك ميدان الكترومغناطيسي تشكيل مي دهند كه پس از انتشار با سرعت نور c در فضا منتشر مي شود………

دانلود پروژه نیروهای الکتریکی و مغناطیسی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد