دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه هنر عكاسي و جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در آن

هنر عكاسي و جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در آن

فهرست مطالب
پيشگفتار: 4
مقدمه 6
عکاسي‌ 6
فصل‌ اول‌: 11
دستگاه‌ بينايي‌ 11
دستگاه‌ بينايي‌ 12
ژاک‌ لکان‌(Jacgues Lacan) 16
1-1- لحظه‌ي‌ رويت‌ – چگونگي‌ ديدن‌ از ديدگاه‌ ژاک لکان‌ 17
چشم روشنايي 32
رولان بارت Roland Barthes 38
2-1- روئت عکاسي از ديدگاه رولان بارت 40
فصل‌ دوم: 47
ديدن در عکاسي – خواستگاه عکاس 47
ديدن در عکاسي – خواستگاه عکاس 48
فصل‌ سوم: 67
گزينش کادر 67
1-3- گزينش‌ کادر 68
2-3- ثبت‌ عکس‌ – فنون‌ عکاسي‌ 69
فصل‌ چهارم: 71
زيبايي شناسي در عکس 71
زيبايي‌شناسي‌ در عکس‌ (نگاه‌ – معنا) 72
فهرست اعلام: 82
فهرست‌ منابع‌ و مآخذ: 84
گزارش کار عملي 85
پيشگفتار:
مطلبي که به دنبال مي آيد، رساله نظري نگارنده است. اين تحقيق به بررسي نگاه، جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در هنر عکاسي مي پردازد.
از گذشته تا کنون براي نگارنده اين سوال مطرح بود که عکاس به عنوان هنرمند چگونه جهان رودرروي خود را گزينش مي‌کند. اين دغدغه از ابتداي تحصيل ذهن مرا به خود مشغول کرد. در سال آخر تحصيل هنگامي که جهت انتخاب پروژه پايان‌نامه به استاد راهنمايم رجوع کردم، موضوع خود را به ايشان گفته و ايشان عنوان نگاه و معنا در عکاسي را براي من انتخاب کردند و از من خواستند تا به مطالعه اين موضوع بپردازم. پس از يافتن چند منبع و پيگيري در مورد چند عکاس و چند نظريه پرداز در حوزه هنر و عکاسي موضوع پيشنهادي را پذيرفتم و شروع به فعاليت کردم.
رسالة مذکور داراي بحث بنيادي و نظري است. عکاسان هنگام ثبت عکسهاي خود به جهان بيرون از دوربين و يا به تعبيري به جهان رودرروي دوربين از طريق انديشة دروني و عنصر بينايي يعني چشمها دست مي يابند. هنر عکاسي هنر عيني است و در مرحله رؤيت، عکاس تصوير خود را ثبت مي کند – در اين فرآيند چشمها عمل نمي کند بلکه جهان،  جهان عکاس که همان گذشته، حال و تجربيات و نحوة انديشيدن اوست که در سطح عکسها مؤثر است. مبناي اين تحقيق نظري بر دو مسئله دستگاه بينايي و لحظة رويت و گزينش کادر و ثبت تصوير استوار است.
تحقيق شامل يک چکيده، پيشگفتار و مقدمه اي در باب عکاسي و چهار فصل تحت عنوان دستگاه بينايي و ديدن در عکاسي – خواستگاه عکاس، گزينش کادر و زيبايي شناسي عکس مي باشد. در پايان يک فهرست منابع و مآخذ و يک گزارش عملي درج شده است. نگارنده خود معتقد است که اين دو مقالة نظري پيچيده، اما در عين حال مهم‌اند. نظريه ژاک لکان در باره فرآيند بينايي و نظرية رولان بارت در زمينة عکاسي همچنان براي من سنگين، اما قابل احترام است. بديهي است مي بايستي حوزة مطالعات دانشجويان عکاسي و همچنين خودم گسترش يابد تا اين گونه موارد را بيشتر درک کنيم.
در پايان هيچ ادعايي در کامل بودن اين تحقيق ندارم و اميدوارم در پژوهشهاي بعدي بيشتر در بارة عکاسي فرا گيرم.
در اينجا بر خود واجب مي دانم از استاد گرامي، جناب آقاي شهاب الدين عادل که مرا در تمامي مشکلات و در تمامي دوران تحصيل راهنمايي کردند، کمال سپاسگذاري را به جا بياورم.
 مقدمه
عکاسي‌
انديشه‌ انتقادي‌ در باب‌ عکاسي‌ در سده‌ي‌ بيستم‌، بحث‌هايي‌ در قبال‌ قبول‌ عکاسي‌ به‌ عنوان‌ يک‌ شکل‌ هنري‌ درابتداي‌ اين‌ قرن‌، آثاري‌ در بارة‌ تأثير عکاسي‌ بر رسانه‌هاي‌ هنري‌ قديمي‌تر، تحول‌ تاريخ‌ اين‌ رسانه‌ و آثار اخر نويسندگان‌ و در راستاي‌ ارائه‌ي‌ نظريه‌ي‌ در باره‌ اين‌ راسانه‌ را در بر مي‌گيرد.
بسياري‌ از آثار متأخر در زمينة‌ عکاسي‌ معطوف‌ به‌ جريانهاي‌ گوناگون‌ انديشه‌ي‌ پسي‌مدرن‌ در راستاي‌ شالوده‌شکني‌مدرنيسم‌ در هنر است‌.
در نظر نويسندگان‌ و هنرمنداني‌ که‌ اين‌ آثار اخير را عرضه‌ کرده‌اند، پسي مدرنيسم‌ را بحراني‌ در فرآيند بازنمايي‌ غرب‌تعريف‌ کرد و عکاسي‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ ر در آن‌ ايفا کرده‌ است‌.
بسياري‌ از نظريه‌پردازان‌ مطرح‌ حوزه‌ي‌ عکاسي‌ را به‌ خاطر سرشت‌ بينا رشته‌ايي‌اش‌ مورد توجه‌ قرار مي‌دهند. شايد تنها خصلت‌ غالب‌ اين‌ رسانه‌ انعطاف‌پذيري‌اش‌ باشد. اين‌ نکته‌ با کاربردهاي‌ گوناگون‌ اين‌ رسانه‌ در عرصة‌ فرهنگ‌روشن‌ مي‌شود. کاربردهايي‌ که‌ تنها بخش‌ اندکي‌ از آنها وجه‌ي‌ هنري‌ دارند.
نخستين‌ تاريخ‌ جامع‌ عکاسي‌ بو مونت‌ نيوهال‌ بود. به‌ عنوان‌ کاتالوگ‌ نمايشگاهي‌ در «موزه‌ هنر مدرن‌» با نام‌ «عکاسي‌: 1937-1839» نوشته‌ بود، نقش‌ بسيار مهمي‌ در مورد پذيرش‌ قرارگرفتن‌ عکاسي‌ به‌ عنوان‌ يک‌ شکل‌ هنري‌ مشروع‌ ايفاکرد.
در اوايل‌ سده‌ بيستم‌، شکافي‌ ميان‌ دو گونه‌ عکاسي‌ در آمريکا پديد آمد؛ گونه‌يي‌ که‌ از خصلت‌ اجتماعي‌ اين‌ رسانه‌ بهره‌مي‌گرفت‌ و گونه‌‌ئي‌ که‌ با برداشت‌ ناب‌گرايانه‌ي‌ عکاسي‌ «هنري‌» همخوان‌ بود.
اين‌ شکاف‌ موجود ميان‌ عکاسي‌ هنري‌ و عکاسي‌ مستند رويارويي‌ دو اسطوره‌ي‌ عاميانه‌ يکي‌ نمادگرا و ديگري‌واقع‌گراست‌.
در کار ناب‌گرايان‌، از آن‌ جا که‌ هنر بيان‌ حقيقت‌ دروني‌ به‌ شمار مي‌رود عکاسي‌ يک‌ نهان‌ بين‌ است‌. اما در عکاسي‌مستند عکاس‌ يک‌ شاهد و عکس‌ گزارشي‌ از حقيقت‌ تجربي‌ است‌.
دانلود پروژه هنر عكاسي و جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد