دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه هوش جمعی و کاربردهای آن

هوش جمعی و کاربردهای آن

چكيده:
موضوع اصلي اين پروژه، معرفي و بررسي روش هايي كه با نام هوش جمعي از آن ها ياد مي شوند. در روش هايي كه در گروه هوش جمعي جاي مي گيرند، ارتباط مستقيم يا غير مستقيم بين جواب هاي مختلف الگوريتم وجود دارند. در واقع، در اين روش ها، جواب ها كه موجوداتي كم هوش و ساده هستند، براي پيدا شدن و يا تبديل شدن به جواب بهينه، همكاري مي كنند. اين روش ها از رفتار هاي جمعي حيوانات و موجودات زنده در طبيعت الهام گرفته شده اند. الگوريتم مورچه ها يكي از بارزترين نمونه ها براي هوش جمعي است كه از رفتار جمعي مورچه ها الهام گرفته شده است. يكي ديگر از مهمترين الگوريتم هايي كه در گروه هوش جمعي جاي مي گيرد، الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات است. در الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات، اعضاي جامعه، كه ماهي ها يا پرندگان مي¬باشند، به صورت مستقيم با هم ارتباط دارند. و همچنين در اين پروژه به الگوريتم ژنتيك و ديگر كاربرد هاي هوش جمعي ميپردازيم.

فهرست مطالب
مقدمه 1
1- فصل اول : هوش مصنوعی و ارتباط آن با هوش جمعی 2
1-1 مقدمه2
1- 2 تاريخچه هوش مصنوعی3
1- 3 هوش چیست؟4
1- 4 فلسفه هوش مصنوعی5
1-5 مديريت پیچیدگی6
1-6 عامل هاي هوشمند7
1- 7 سيستم هاي خبره8
1- 8 رابطه هوش جمعي با هوش مصنوعی8
2- فصل دوم: تعريف هوش جمعی10
2- 1 مقدمه10
2- 2 تعريف هوش جمعی11
2- 3 خصوصيات هوش جمعی14
2- 4 اصول هوش جمعی15
2- 5 طبقه بندي هوش جمعی16
2- 5 -1 طبيعي در مقابل مصنوعی16
2- 5 – 2 علمي در مقابل مهندسی16
2- 6 تعامل دو دسته طبيعي/ مصنوعي و علمي/ مهندسی17
3- فصل سوم:‌ كاربردهاي هوش جمعی18
3- 1 مقدمه18
3- 2 تعريف بهينه سازی18
3- 3 الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه¬ها19
3- 3- 1 تعریف19
3- 3- 2 الگوریتم20
3- 3- 3 خواص عمومي كلوني مورچه¬ها23
3- 3- 4 الگوريتم مورچه براي مسئله فروشنده دوره-گرد24
3- 3- 5 كاربردهاي الگوريتم مورچه26
3- 3- 5- 1 مسيريابي خودرو27
3- 3- 5- 2 الگوريتم S_ANTNET28
3- 3- 5- 3 هزارتوي چند مسيره29
3- 3- 5- 4 مسيريابي در شبكه¬هاي مخابراتي…. 29
3- 4 الگوريتم بهينه سازي زنبور30
3- 4- 1 تعريف30
3- 4- 2 جستجوي غذا در طبيعت31
3- 4- 3 الگوريتم زنبور32
3-4-4- بهينه سازي كلوني زنبورها32
3- 4- 5 سيستم فازي زنبورها37
3- 4- 6 كاربردهاي الگوريتم بهينه سازي زنبورها….. 40
3- 4- 6- 1 مسئلهRide_matching40
3- 4- 6- 2 حل مسئله RS بوسيله سيستم فازي زنبورها41
3- 4- 6- 3 كاربردهاي الگوريتم زنبور در مهندسي 42
3- 5 الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات 43
3- 5- 1 تعريف43
3- 5- 2 الگوريتم44
3- 5- 3 كاربردهاي الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات….. 46
3- 6 الگوريتم ‍ژنتيك48
3- 6- 1 تعريف48
3- 6- 2 عملگرهاي يك الگوريتم ژنتيك49
3- 6- 3 عملكرد كلي الگوريتم ژنتيك50
3- 6- 4 مقايسه الگوريتم ژنتيك و ديگر شيوه هاي مرسوم بهينه سازي. 51
3- 6- 5 الگوريتم ژنتيك و سيستم¬هاي مهندسي…. 52
3- 6- 6 كاربردهاي الگوريتم ژنتيك52
3- 7 شبكه هاي عصبي53
3- 7- 1 تعريف53
3- 7- 2 تازيخچه شبكه هاي عصبي53
3- 7- 3 چرا از شبكه هاي عصبي استفاده مي-كنيم؟… 54
3- 7- 4 شبكه هاي عصبي در مقابل كامپيوترهاي معمولي.. 55
3- 7- 5 چگونه مغز انسان مي-آموزد؟56
3- 7- 6 از سلول هاي عصبي انساني تا سلول هاي عصبي مصنوعي.. 57
3- 7- 7 كاربردهاي شبكه هاي عصبي57
3- 8 كاربردهاي ديگر هوش جمعي58
3- 8- 1 تعريف58
3- 8- 2 اقتصاد59
3- 8- 3 شبكه هاي ادهاك60
3- 8- 4 سيستم هاي خودسازمانده60
4- فصل چهارم: نتيجه گيري
چكيده:
موضوع اصلي اين پروژه، معرفي و بررسي روش هايي كه با نام هوش جمعي از آن ها ياد مي شوند. در روش هايي كه در گروه هوش جمعي جاي مي گيرند، ارتباط مستقيم يا غير مستقيم بين جواب هاي مختلف الگوريتم وجود دارند. در واقع، در اين روش ها، جواب ها كه موجوداتي كم هوش و ساده هستند، براي پيدا شدن و يا تبديل شدن به جواب بهينه، همكاري مي كنند. اين روش ها از رفتار هاي جمعي حيوانات و موجودات زنده در طبيعت الهام گرفته شده اند. الگوريتم مورچه ها يكي از بارزترين نمونه ها براي هوش جمعي است كه از رفتار جمعي مورچه ها الهام گرفته شده است. يكي ديگر از مهمترين الگوريتم هايي كه در گروه هوش جمعي جاي مي گيرد، الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات است. در الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات، اعضاي جامعه، كه ماهي ها يا پرندگان مي¬باشند، به صورت مستقيم با هم ارتباط دارند. و همچنين در اين پروژه به الگوريتم ژنتيك و ديگر كاربرد هاي هوش جمعي ميپردازيم.

فرمت : WORD | صفحات:80

**************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود پروژه هوش جمعی و کاربردهای آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد