دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه هاي بدن

ورزش و ارتباط آن با دستگاه هاي بدن
فهرست مطالب:
برون ده قلب هنگام تمرين.. 1
حجم ضربه اي.. 3
ضربان قلب.. 6
برون ده قلب هنگام تمرينات طولاني.. 9
بازگشت وريدي.. 10
توزيع جريان خوني.. 12
دستگاه انتقال اكسيژن.. 15
سازو كار گردش خون: هموديناميك.. 16
فشار خون.. 17
فشار هاسسيستولي و دياستولي.. 18
ميانگين فشار سرخرگي.. 19
مقاومت عروقي.. 20
تغييرات فشار ومقاومت هنگام تمرين.. 21
پر فشار خوني و تمرين.. 23
خلاصه:.. 24
طبقه بندي اهداف تخصصي.. 29
اهداف جسماني.. 33
رشد و تكامل اندامي.. 35
آزمونهاي آمادگي دستگاه قلبي- عروقي – تنفسي.. 42
آزمون 540 متر (600 يارد) دويدن- راه رفتن.. 44
آزمون راه رفتن راك پورت.. 46
روش امتياز گذاري:.. 46
آزمون بالك.. 47
منابع:.. 49

برون ده قلب هنگام تمرين
همانگونه كه قبلامتذكر گرديد، برون ده قلب به عنوان مقدار خوني كه در هر دقيقه توسط قلب به ويژه توسط بطن چپ تلمبه مي شود.افزايش برون ده قلب مربوط به مردان تمرين كرده و تمرين نكرده در هنگام فعاليت همانطور كه انتظار مي رود، اين افزايش رابطه نزديكب با VO2 (و لذا با بار تمرين) در دامنه كامل تمرين از استراحت كرده و تمرين نكرده وجود دارد كه ميانگين آنها بين 5 تا 6 ليتر در دقيقه نوسان دارد. با اين حال، در تمريناتي كه لازمه آن VO2 (و لذا بار تمرين) در دامنه كامل تمرين از استراحت تا مقادير بيشينه دارد. هنگام استراحت اختلاف ناچيزي در برون ده قلب افراد تمرين كرده و تمرين نكرده وجوددارد كه ميانگين آنها بين 5 تا 6 ليتر در دقيقه نوسان دارد. با اين حال، در تمريناتي كه لازمه آن Vo2 ميعني است، برون ده قلب افرادتمرين نكرده نسبت به افراد تمرين كرده ، اندكي بالاتر و يا برابر مي باشد.برون ده بيشينه قلب مردان تمرين كرده ممكن است به مقدار بيش از 30 ليتر در دقيقه برسد. اين مقدارنشانگر افزايشي برابر 5تا 6 مرتبه بيشتر از زمان استراحت است. در واقع، يافتن چنين قهرمانان ورزيده اي كه گوي سبقت را در مسابقات استقامت از ديگران ربوده و داراي ظرفيت هاي هوازي استنثائي، برون ده هاي قلبي بيشينه نزديك به 40 ليتر در دقيقه غير عادي نيست. بر همين اساس، مردان شركت كننده تمرين نكرده كه داراي ربوده و داراي ظرفيت هاي هوازي استثنائي، برون ده هاي قلبي بيشينه نزديك به 40 ليتر در دقيقه غير عادي نيست. بر همين اساس، مردان شركت كننده تمرين كرده كه داراي كار بدني و ظرفيت هاي هوازي كمتري مي باشند، داراي برون ده قلبي بيشينه پائين تري هستند (در حدود 20 تا 25 ليتر در دقيقه). به طور كلي، مي توان گفت كه هر قدر برون ده هستند (در حدود 20 تا 25 ليتر در دقيق)، به طور كلي، مي توان گفت كه هر قدر برون ده هستند (در حدود 20 تا 25 ليتر در دقيقه). به طور كلي مي توان گفت كه هر قدر برون ده قلبي بيشينه بيشتر باشد، توان هوازي بيشينه (Vo2max) بيشتر است و بالعكس.
تغييرات برون ده قلب مردان كه در فوق بيان گرديد درمورد زنان نيز صادق است. با اين وجود، قابل ذكر است كه در مقام مقايسه وهنگامي كه كار انجام شده در سطح اكسيژن مصرفي برابر باشد زنان اندك گرايش بيشتري در برون ده قلب نيست به مردان دارند. اين اختلاف به مقدار بين 5/1 و 75/1 ليتر در دقيقه مي رسد، به بيان ديگر، ميانگين برون ده قلب در يك اكسيژن مصرفي معين در زنان 5/1 تا 75/1 ليتر دردقيقه بالتر از مردان است. دليل اين موضوع احتمالا مديون ظرفيت حمل اكسيژن كمتر خون در زنان بوده كه در نتيجه سطح كمتر هموگلوبين آنها مي باشد. همچنين، برون ده بيشينه قلب در هردو دسته زنان تمرين كرده و تمرين نكرده، عموما كمتر از مردان همرديف آنها مي باشد………….

دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه هاي بدن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد