دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران  اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
مبحث اول : نفقه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف نفقه
بند اول : معنای لغوی نفقه
بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – نفقه از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
بند اول : در قرآن کریم
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
۱- از دیدگاه فقهای اسلام
۲- از دیدگاه حقوق ایران
ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
۱- از نظر حقوق ایران
۲-از نظر فقه اسلام
۲-۱-فقه عامه
۲-۲-فقه امامیه
ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
۱- از نظر حقوق ایران
۲- از نظر فقهای اسلام
۲-۱- فقهای عامه
۲-۲-فقهای امامیه
د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
۱- از نظر حقوق ایران
۲- از نظر فقه اسلام
ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
۱- در حقوق ایران
۲- در فقه اسلام
۲-۱- فقه عامه
۲-۲- فقه امامیه
بند دوم : میزان نفقه زوجه
الف – دیدگاه فقهای اسلام
۱- فقهای امامیه
۲- فقهای عامه
ب – دیدگاه قانونی

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
الف- از نظر فقهای امامیه
ب- از نظر فقهای عامه
ج- در حقوق ایران
بند دوم : در صورت انحلال نکاح
الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
۱- در حقوق ایران
۲- از نظر فقهای امامیه
۳- از نظر فقهای عامه
ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
۱- در حقوق ایران
۲- از نظر فقهای امامیه
۳- از نظز فقهای عامه
ج – نفقه زوجه در عده وفات
۱- دیدگاه فقهای امامیه
۲- در قانون مدنی ایران
۳- دیدگاه فقهای عامه
مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف مهریه
بند اول : معنای لغوی مهریه
بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب مهر
بند اول : در قرآن
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
بند چهارم : دلیل عقل
گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
بند اول : مالکیت زن بر مهریه
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
۱- فقهای امامیه
۲- فقهای عامه
بند دوم : ضمانت اجرای آن
الف- از نظر حقوقی

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

ب- از نظر فقهای اسلام
گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
گفتار اول : تعریف ارث
بند اول : معنای لغوی ارث
بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
الف – از نظر حقوقی
ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
بند دوم : وجود علقه زوجیت
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
بند چهارم : دائمی بودن نکاح

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

الف – در فقه اسلامی
۱- فقه عامه
۲- فقه امامیه
۲-۱-وجود توارث به طور مطلق
۲-۲-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم
وراثت
۲-۳- وجود توارث با قراردادن شرط
۲-۴- عدم توارث به طور مطلق
ب- در حقوق ایران
بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
الف – کفر
۱- از نظر فقه امامیه
۲- از نظر حقوق ایران
۳- از نظر فقه عامه
ب – قتل
۱- از نظر فقه امامیه
۲- از نظر حقوق ایران
۳- از نظر فقه عامه
گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول : اموال موضوع ارث
الف – از نظر فقهی
ب – از نظر حقوقی
۱- اموال منقول
۲-قیمت ابنیه و اشجار
بند دوم : حقوق موضوع ارث
الف – حق شفعه
۱- از نظر حقوقی
۲- از نظر فقهی
ب – ارث زوجه از حق خیار
۱- از نظر حقوقی
۲- از نظر فقهی
گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
بند اول:در حقوق ایران
بند دوم:در فقه اسلام

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام

(فقه عامه-فقه امامیه)
فصل اول : حضانت
مبحث اول : در حقوق ایران
مبحث دوم : در فقه اسلام
گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
فصل دوم : عده زوجه غایب
مبحث اول : در فقه اسلامی
گفتاراول : فقه امامیه
گفتار دوم : فقه عامه
مبحث دوم : در حقوق ایران
بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام    (حق انحلال نکاح)
مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
گفتار اول : در فقه امامیه
گفتار دوم : در فقه عامه
گفتار سوم: در حقوق ایران
بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب
ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق
د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
الف- مبنای فقهی قاعده

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
۱- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق
۱-۱- در فقه امامیه
۱-۲- در فقه عامه
۱-۳- در حقوق ایران
۱-۳-۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن    حداقل به مدت شش ماه
۱-۳-۲- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجاموظایف خاص زناشویی
ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج  زوجه ناشی از غیبت زوج
بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف – فقه امامیه
ب ـ فقه عامه
ج- در حقوق ایران
مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
بند اول : در فقه اسلامی
بند دوم : در حقوق ایران
الف- موجبات فسخ نکاح
گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی وحقوقی)
بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن
بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت
– نتیجه گیری
– رویه قضایی و قوانین مرتبط
– منابع و مواخذ……………..

 

 

جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید              جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد              فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۶۰

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

 

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد