دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله پراكندگي هيدروديناميك درتل ماسه اشباع نشده

پراكندگي هيدروديناميك درتل ماسه اشباع نشده
فهرست مطالب
پراكندگي هيدروديناميك درتل ماسه اشباع نشده : 1
خلاصه : 1
مواد و روشها : 5
آزمايش جابه جايي : 5
مدل هاي انتقال : 8
نتايج و بحث : 10
جريان آب اشباع نشده : 10
منحني هاي پيشرفت و تخمين پارامتر : 12
پراكندگي هيدروديناميك : 14
معادله پراكندگي –همرفتي : 14
مدل متحرك و غير متحرك : 15
جريان اشباع نشده و تركيب محلول : 18
نتيجه گيريها : 19
خلاصه :
گسترش محلول ها نسبت به وضعيت جابه جايي ميانگين درطول جريان آب در خاكها درنتيجه پيچش ازطريق كمپلكس منفذ اشباع شده ميباشد. گسترش باضريب پراكندگي هيدروديناميك درمعادله پراكندگي همرفتي مشخص ميشود. اين ضريب به طور وسيعي براي خاكهاي اشباع شده مطالعه شده است. دراين مطالعه ضريبهاي پراكندگي هيدروديناميك براي تل ماسه غير انباشته به عنوان تابعي از ثابتهاي آب حجمي تتا تعيين شد كه تغيير حدودي از اشباع تا 0.08cm3cm-3 درستون هاي 5cm‌ قطري و طول 25 تا 40 سانتي متري دارند. آزمايشات جريان شيب واحد جهت اندازه گيري منحني هاي پيشرفته محلول با به كارگيري رديابهاي شوري با 4 الكترود درچندين عمق ستوني انجام شدند. پارامترهاي حمل براي معادله پراكندگي همرفتي و مدل متحرك –غيرمتحرك با بهينه سازي محلولهاي تحليلي با منحني هاي پيشرفته محلول مشاهده شده تعيين شدند. يك پراكندگي حداكثر گاما 0.97 cm ‌ در تتا برابر است با 0.13 يافت شد درصورتيكه براي جريان اشباع شده گاما برابر با 0.1cm‌ صرف نظر از سرعت آب منفذ از208 تا 5878d-1‌ تغيير حدود دارد . براي مدل متحرك و غير متحرك بخش آب متحرك به تدريج با وحدت دراشباع با يك حداقل 0.85 در تتا برابر با 0.15 به دنبال افزايش جزئي با اشباع دوباره بيشتر ميباشد…………..

دانلود مقاله پراكندگي هيدروديناميك درتل ماسه اشباع نشده
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد