دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه پروتئین های مثوک حرارتی

پروتیین های مثوک حرارتی
فهرست مطالب
پروتئين هاي مثوك حرارتي 3
چاپرون ها 4
فيلوژنتيكي: 14
بحث و نتيجه گيري از اين بررسي : 33
روشها و مواد : 39
بررسي تنظيم مكانيسم عمل small tlsp ها 46
نكات و نتايج مهم: 61
چگونگي القا رگولون سيگما 32: 68
سنتز HSP ها گذرا است پس چگونه متوقف مي گردد: 71
نتيجه و بحث 79
منابع Refrences: 81
Heat shock proteins ( HSPs)
پروتئين هاي مثوك حرارتي
همانطور كه مي دانيد يك دسته از عواملي كه در رشد و فعاليت ميكروارگانيسمها  موثر هستند عوامل محيطي مي باشند كه به 2 دسته فيزيكي و شيميايي تقسيم مي شوند. يكي از مهمترين اين عوامل كه به عنوان يك عامل فيزيكي مطرح مي گردد گرما ( حرارت) مي باشد. حرارت بر كليه فعل و انفعالات سلولي اثر دارد و متابوليسم سلول را تحت تاثير قرار مي دهد. اگر حرارت تاحد معيني افزايش يابد واكنش ها را تسريع مي كند ولي اگر از حد معين تجاز كند فعاليت هاي متابوليكي را متوقف مي كند زيرا باعث مي گردد كه پروتئين ها ماهيت خود را از دست بدهند، دناتوره گردند، آنزيم هاي مهم و اساسي سلولي از كار افتاده روي غشا و فشار اسمزي اثر كرده در نتيجه نقل و انتقال مواد را تحت تاثير قرارداده  و روي مواد غذايي كاهش مي يابد و نفوذ مواد سمي و زايد افزايش پيدا كرده و خروج آنها كند مي گردد. در نتيجه فعاليتهاي سلولي مختل مي گردد. همچنين دما روي فعاليت هايي مثل توليد اسپور، توليد پيگمان، عمل تخمير و تنفس هم اثر مي گذارد.
حرارت اپتيمم: مناسبترين درجه حرارت براي رشد يك باكتري را گويند.
حرارت لتال: حرارت كشنده باكتري ها كه سبب مي گردد تمام ميكروارگانيسمهاي يك گونه درعر 10 دقيقه كشته شوند.
ترموتولورانس : تحمل گرمايي
چاپرون ها
:  مولكول هايي پروتئيني هستند كه براي فولدينگ و تثبيت پروتئين ها اختصاص پيدا كرده اند و به پروتئين هاي جديد در حال ترجمه متصل مي گردند.
Folding : تا شدگي پروتئين ها
Unfolding :باز شدن تاي پروتئين
Refolding : تاخوردگي مجدد پروتيئن
باكتري ها از نظر نيازهاي حرارتي به 3 دسته تقسيم مي شوند:
ترموفيل ها يا گرما دوست ها با دماي opt بالاي 45 درجه كه در مناطق گرم، خاك و كود و … زندگي مي كنند و از نظر صنعتي نيز مهم هستند.
باكتريها هايپرترموفيل نيز گروهي از باكتري ها هستند كه در حرارت بسيار بالا مثل مناطق آتشفشاني زندگي مي كنند و قادر به رشدهستند و opt بالاي 80دارند. مثل Bacillus steavo thermophilus
گروه دوم مزوفيل ها هستند مثل E coli كه در حرارت هاي مياني رشد مي كنند گروه سوم نيز ساكروفيل ها هستند مثل polaromonas كه در حرارت هاي زير 20 و حتي زير صفر صفر رشد مي كنند.
به طور كلي 2 پاسخي كه سيستم هاي بيولوژيكي به حرارت مي دهند شامل موارد زير است:
1- fiuidity of the lipid bllayer
2- activity of enzyme systems
مورد اول و افزايش رواني غشاي 2 لايه ليپيدي مي تواند نهايتاً باعث تراوش يك سري از يون ها به خارج گردد كه آركياها اين مسئله را با داشتن يك سري اتصالات اتدي حل كرده و مقاوم شده اند.
مورد دوم فعاليت سيستم آنزيمي است كه به ازاي هر 10 درجه باعث 2 برابر شدن فعاليت مي گردد كه اين داراي محدوديت است. اغلب ترموفيل ها آنزيمهايي دارند كه داراي مقاومت حرارتي هستند از جمله با داشتن يكسري اتصالات و باندهاي اضافه.
از جمله پاسخهاي مهمي كه ارگانيسم ها به تغييرات دمايي مي دهند القا و تحريك توليد يك سري پروتئين ها مي باشد كه به 2 دسته تقسيم مي گردند:
1- cold shock pro
2- Heat shock pro
Hsp ها 2 وظيفه كلي دارند كه در شرايط فيزيولوژيكي به عنوان چايرون هاي مولكولي فعاليت مي كنند و كاتاليز refoding پروتئين هاي دناتوره شده و كمك به بلوغ pro هاي تازه نستز شده و ممانعت از تراكم aggve pation پروتئيها.
دوم اينكه در پاسخ به استرسهاي سلولي نقش دارند از جمله به طور عمده در برابر افزايش حرارت و به ميزان كمتر از برابر فلزات سنگين، حضور راديكالهاي اكسيژن و اتانول و … توليد مي گردند. ( 2 و 3 و 4 )………….
دانلود پروژه پروتئین های مثوک حرارتی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد