دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بتن

پروژه بتن
فهرست مطالب
مقدمه
معرفي پروژه
مشخصات مطالح
مشخصات خاك
مقاطع سقف و ديوار برشي
مقاطع تير و ستون
بارگذاري ثقلي
بارگذاري زلزله
محاسبات ديوار برشي
سختي و توزيع بار در ديوار برشي
بارگذاري باد
طراحي ستون
طراحي تير
محاسبات توزيع بار مرده و زنده بين تيرها در طبقات و بام
توزيع بار ثقلي بين تيرها در طبقات
توزيع بار ثقلي بين تيرها در بام
مقدار ميلگردهاي مصرفي
نقشه ها و دتايلهاي پروژه (ضمائم)
مقدمه
– پروژه با اسكلت بتني كه در جهت x سيستم قاب خمشي متوسط و در جهت y  سيستم قاب خمشي و ديوار برشي متوسط طراحي مي شود.
– با توجه به هندسه ساختمان امكان تعبيه ديوار برشي تنها در يك جهت y (امتداد طولي) وجود دارد.
– ساختمان در شهر تهران با خطر نسبي زلزله خيلي زياد طراحي مي شود.
– خاك محل احداث سازه از نوع تيپ (3) III است.
– مقاومت خاك محل كم بوده ناچار هستيم براي توزيع مناسب با رو كاهش تنشي وارده به خاك از پي گسترده استفاده كنيم:
2. معرفي پروژه
– ساختمان در نظر گرفته براي پروژه پنج طبقه بوده و كاربري آن مسكوني است.
– ارتفاع حمله طبقات m3 و ضخامت سقف cm30 در نظر مي گيريم.
– ضخامت ديوار برشي cm20 و cm25 مي باشد.
– ارتفاع جان پناه cm80 مي باشد.
منابع استفاده شده:
1) آيين نامه زلزله 2800 ويراش ؟؟؟
2) مبحث نهم: طرح و اجراي ساختمان بتن آرمه از مقررات ملي ساختمان
3) مبحث ششم: بارهاي ؟؟؟ بر ساختمان از مقررات ملي ساختمان
3. مشخصات مصالح
– مقاومت فشاري بتن براي اين پروژه  
– فولاد ميل گردهاي حلولي از جنس (3) III با مقاومت
– فولاد خاموت ها از جنس (3) III با مقاومت
– فولاد ميله گردهاي پي از جنس (3) III مي باشد.
– مقاومت فشاري بتن پي
– وزن و بعد حجم بتن مسلح
– مدول الاينه بتن
– ضريب بواسون بتن
– وزن واحد حجم براي اسكلت- سقف- ديوار برشي- پي مي باشد.
4. مشخصات خاك
– خاك منطقه از لحاظ مشخصات لرزه اي از رده تيپ III مي باشد.
– مقاومت فشاري خاك برابر  و ضريب بستر آن برابر  است.
– وزن واحد حجم خاك ؟؟؟ براي محاسبه فشار خاك روي پي برابر  فرض مي شود.

5. مقاطع سقف و ديوار برشي
1-5 سقف
– سقف ساختمان از جنس تيرچه بلوك در نظر گرفته مي شود.
– سقف تيرچه بلوك در اين پروژه بصورت تك اجرا مي شود………………..

دانلود پروژه بتن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد