پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
خانه » پروژه » پروژه مکانیک » پروژه بررسی امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
پروژه بررسی امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

پروژه بررسی امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

فهرست مطالب
۱
-فصل اول: مقدمه۱
۲- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری۴
۲-۱ مقدمه۵
۲-۲ سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها۸
۲-۲-۱ صافی های کیسه ای۸
۲-۲-۲ ته نشین کننده های ثقلی۸
۲-۲-۳ شوینده ها۹
۲-۲-۴ سیکلونها۹
۲-۲-۵ نشست دهنده الکتروستاتیک۹
۲-۳ زمینه تاریخی۱۰
۲-۴ مکانیزمهای انباشت آکوستیک۱۱
۲-۴-۱ فعل و انفعالات اورتوکینتیک۱۱
۲-۴-۲ فعل و انفعالات هیدرودینامیک۱۷
۲-۴-۳ واکنشهای آشفتگی آکوستیک۲۰
۲-۴-۴ روان سازی آکوستیک۱۹
۲-۴-۵ توده آکوستیک۲۳
۲-۵ مدلهای شبیه سازی فعلی۲۴
۲-۵-۱ مدل وولک۲۴
۲-۵-۲ مدل شو۲۵
۲-۵-۳ مدل تیواری۲۵
۲-۶ مدل سانگ۲۵
۳-فصل سوم: روشها و تجهیزات۲۷
۳-۱ مقدمه۲۸
۳-۲ روش شبیه سازی انباشت آکوستیک۲۸
۳-۲-۱ فرضیات انجام شده در مدل سازی۲۸
۳-۲-۲ الگورِیتم مدل سازی۲۹
۳-۳ سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آکوستیکی۳۰
۳-۳-۱ سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات۳۰
۳-۳-۲ آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی۳۳
۳-۳-۳ مواد مورد استفاده۴۱
۳-۴ کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی ۴۳
۴- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها۴۵
۴-۱ مقدمه۴۶
۴-۲ نتایج آزمایشگاهی۴۷
 ۴-۲-۱ اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات
خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی۴۶
 ۴-۳ آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی۴۹
۴-۳-۱ آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی۴۹
۴-۳-۲ رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله۵۲
۴-۳-۳ اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل۵۵
۴-۳-۳-۱ اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن۵۵
۴-۳-۳-۲ اعمال امواج بر روی جریان ایروسل۶۲
۴-۴ بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی
در خروجی موتور های دیزل۶۷
۴-۴-۱ بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه۶۵
۴-۴-۲ بررسی اثر توان اعمالی امواج۷۲
۴-۴-۳ بررسی تاثیر دما و فشار۷۵
۴-۴-۴ تأثیرات فرکانس صدا۷۷
۴-۴-۵ اثر اندازه ذرات۷۷
۵- فصل پنجم۷۹
فهرست مراجع۸۳
ضمیمه ۱۸۵
ضمیمه ۲۸۸
ضمیمه ۳۹۵
فهرست نمودارها
شکل ۲-۱- حجم انباشت آکوستیک۱۲
شکل ۲-۲- حجم واقعی انباشت آکوستیکی۱۴
شکل ۲-۳- مکانیزم های آشفتگی۲۰
شکل ۲-۴- شکل موج سرعت آکوستیک درشدت بالا۲۲
شکل ۳-۱- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای۳۱
شکل ۳-۲- سیستم حذف ذرات بزرگ۳۲
شکل ۳-۳- دستگاه شمارنده ذرات۳۳
شکل ۳-۴- منبع امواج آکوستیکی۳۴
شکل ۳-۵- دستگاه منبع ایجاد سیگنال۳۵
شکل ۳-۶- دستگاه Amplifier36
شکل ۳-۷- دستگاه فرکانس متر۳۶
شکل ۳-۸- بلندگو و horn37
شکل ۳-۹- صفحه بازتاب کننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها۳۸
شکل ۳-۱۰- فشار سنج دیجیتالی۳۸
شکل ۳-۱۱- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی۳۹
شکل ۳-۱۲- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی۴۰
شکل ۳-۱۳- دبی سنج۴۱
شکل ۳-۱۴- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید کننده ایروسل۴۳
شکل ۴-۱- توزیع جرمی ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی۴۶
شکل ۴-۲- درصد جرمی توزیع ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی۴۶
شکل ۴-۳- توزیع فشار آکوستیکی در cm10 از بالای لوله۴۹
شکل ۴-۴- توزیع فشار آکوستیکی در cm17 از بالای لوله۴۹
شکل ۴-۵- توزیع فشار آکوستیکی در cm150 از بالای لوله۵۰
شکل ۴-۶- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۲۰۰ (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار۵۱
شکل ۴-۷- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۶۵۰ (Hz) بر اساس مینیمم فشار۵۱
شکل ۴-۸- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۸۳۰ (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار۵۲
شکل ۴-۹- setup استفاده شده در حالت بدون جریان۵۴
شکل ۴-۱۰- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 20056
شکل ۴-۱۱- محل نقاطی که در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند۵۷
شکل ۴-۱۲- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 650 58
شکل ۴-۱۳- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 830 59
شکل ۴-۱۴- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h61
شکل ۴-۱۵- تست نشست آکوستیکی برای حالت  Q=250 L/hourو فرکانسHz 830 62
شکل ۴-۱۶- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min)63
شکل ۴-۱۷- تست نشست آکوستیکی برای حالت  Q=27.8 L/minو فرکانسHz 830 64
شکل ۴-۱۸- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات۶۶
شکل ۴-۱۹- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون۶۸
شکل ۴-۲۰- تاثیر زمان اعمال جریان بر اندازه ذرات در مدل سازی عددی۶۹
شکل ۴-۲۱- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فرکانس ۲۰۰ Hz در حالت لوله سر بسته۷۰
شکل ۴-۲۲- تاثیر توان الکتریکی امواج بر بازده فیلتراسیون۷۲
شکل ۴-۲۳- تاثیر دما در نرخ انباشت آکوستیکی۷۴
شکل ۴-۲۴- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آکوستیکی۷۵
شکل ۴-۲۵- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آکوستیکی۷۶
فهرست جداول
جدول ۴-۱- فرکانس های بحرانی۴۸
جدول ۴-۲- توزیع فشار آکوستیکی در فرکانس های مختلف۴۸
جدول ۴-۳- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون۶۷
جدول ۴-۴- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون۷۱

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است