دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه بررسي امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل

فهرست مطالب
1
-فصل اول: مقدمه1
2- فصل دوم: مروري بر ادبيات و اصول و مباني نظري4
2-1 مقدمه5
2-2 سيستم جدا ساز ذرات معلق در گازها8
2-2-1 صافي هاي کيسه اي8
2-2-2 ته نشين کننده هاي ثقلي8
2-2-3 شوينده ها9
2-2-4 سيکلونها9
2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتيک9
2-3 زمينه تاريخي10
2-4 مكانيزمهاي انباشت آكوستيك11
2-4-1 فعل و انفعالات اورتوكينتيك11
2-4-2 فعل و انفعالات هيدروديناميك17
2-4-3 واكنشهاي آشفتگي آكوستيك20
2-4-4 روان سازي آكوستيك19
2-4-5 توده آكوستيك23
2-5 مدلهاي شبيه سازي فعلي24
2-5-1 مدل وولك24
2-5-2 مدل شو25
2-5-3 مدل تيواري25
2-6 مدل سانگ25
3-فصل سوم: روشها و تجهيزات27
3-1 مقدمه28
3-2 روش شبيه سازي انباشت آكوستيك28
3-2-1 فرضيات انجام شده در مدل سازي28
3-2-2 الگورِيتم مدل سازي29
3-3 سيستم آزمايشگاهي فيلتراسيون آكوستيكي30
3-3-1 سيستم آزمايشگاهي اندازه گيري توزيع اندازه ذرات30
3-3-2 آزمايشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستيکي33
3-3-3 مواد مورد استفاده41
3-4 كاليبراسيون وسايل آزمايشگاهي 43
4- فصل چهارم: نتايج و تفسير آنها45
4-1 مقدمه46
4-2 نتايج آزمايشگاهي47
 4-2-1 اندازه گيري توزيع اندازه و غلظت کلي ذرات
خروجي از اگزوز موتورهاي ديزلي46
 4-3 آزمايشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستيکي49
4-3-1 آزمايش بدست آوردن فرکانس هاي بحراني49
4-3-2 رسم پروفيل فشار آکوستيکي در طول لوله52
4-3-3 اعمال امواج آکوستيکي بر روي جريان ايروسل55
4-3-3-1 اعمال امواج آکوستيکي برروي ذرات درحالت بدون دبي و ساکن55
4-3-3-2 اعمال امواج بر روي جريان ايروسل62
4-4 بررسي تأثير عوامل موثر در بازده فيلترهاي آکوستيکي
در خروجي موتور هاي ديزل67
4-4-1 بررسي تأثير دبي عبوري از محفظه65
4-4-2 بررسي اثر توان اعمالي امواج72
4-4-3 بررسي تاثير دما و فشار75
4-4-4 تأثيرات فركانس صدا77
4-4-5 اثر اندازه ذرات77
5- فصل پنجم79
فهرست مراجع83
ضميمه 185
ضميمه 288
ضميمه 395
فهرست نمودارها
شکل 2-1- حجم انباشت آكوستيك12
شکل 2-2- حجم واقعي انباشت آكوستيكي14
شكل 2-3- مكانيزم هاي آشفتگي20
شكل 2-4- شكل موج سرعت آكوستيك درشدت بالا22
شكل 3-1- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله اي31
شكل 3-2- سيستم حذف ذرات بزرگ32
شكل 3-3- دستگاه شمارنده ذرات33
شكل 3-4- منبع امواج آکوستيکي34
شكل 3-5- دستگاه منبع ايجاد سيگنال35
شكل 3-6- دستگاه Amplifier36
شکل 3-7- دستگاه فرکانس متر36
شكل 3-8- بلندگو و horn37
شكل 3-9- صفحه بازتاب كننده امواج و لوله فلزي براي خروج گازها38
شكل 3-10- فشار سنج ديجيتالي38
شكل 3-11- دستگاه توليد کننده ايروسل تک توزيعي39
شكل 3-12- دستگاه مولد ايروسل چند توزيعي40
شكل 3-13- دبي سنج41
شكل 3-14- توزيع اندازه ذرات خروجي از دستگاه توليد كننده ايروسل43
شكل 4-1- توزيع جرمي ذرات كوچكتر از 10 ميكرون خروجي از اگزوز موتورهاي ديزلي46
شكل 4-2- درصد جرمي توزيع ذرات كوچكتر از 10 ميكرون خروجي از اگزوز موتورهاي ديزلي46
شكل 4-3- توزيع فشار آكوستيكي در cm10 از بالاي لوله49
شكل 4-4- توزيع فشار آكوستيكي در cm17 از بالاي لوله49
شكل 4-5- توزيع فشار آكوستيكي در cm150 از بالاي لوله50
شكل 4-6- مقايسه نتايج نظري و آزمايشگاهي براي فركانس 200 (Hz) بر اساس ماكزيمم فشار51
شكل 4-7- مقايسه نتايج نظري و آزمايشگاهي براي فركانس 650 (Hz) بر اساس مينيمم فشار51
شكل 4-8- مقايسه نتايج نظري و آزمايشگاهي براي فركانس 830 (Hz) بر اساس ماكزيمم فشار52
شكل 4-9- setup استفاده شده در حالت بدون جريان54
شكل 4-10- تست نشست آكوستيكي براي حالت بدون دبي و فركانسHz 20056
شكل 4-11- محل نقاطي كه در آن ايروسل ها به ديواره چسبيده اند57
شكل 4-12- تست نشست آكوستيكي براي حالت بدون دبي و فركانسHz 650 58
شكل 4-13- تست نشست آكوستيكي براي حالت بدون دبي و فركانسHz 830 59
شكل 4-14- setup استفاده شده براي اعمال امواج بر روي جريان (Q=250 L/h61
شكل 4-15- تست نشست آكوستيكي براي حالت  Q=250 L/hourو فركانسHz 830 62
شكل 4-16- setup استفاده شده براي اعمال امواج بر روي جريان (Q=27.8 L/min)63
شكل 4-17- تست نشست آكوستيكي براي حالت  Q=27.8 L/minو فركانسHz 830 64
شكل 4-18- setup استفاده شده براي استفاده از ذرات توزيع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات66
شكل 4-19- تاثير دبي جريان بر بازده فيلتراسيون68
شكل 4-20- تاثير زمان اعمال جريان بر اندازه ذرات در مدل سازي عددي69
شكل 4-21- بررسي تاثير زمان اعمال امواج در توزيع اندازه ذرات و مقايسه بين نتايج مدل سازي عددي و نتايج آزمايشگاهي در فركانس 200 Hz در حالت لوله سر بسته70
شكل 4-22- تاثير توان الكتريكي امواج بر بازده فيلتراسيون72
شكل 4-23- تاثير دما در نرخ انباشت آكوستيكي74
شكل 4-24- تاثير فشار گاز در نرخ انباشت آكوستيكي75
شكل 4-25- تاثير اندازه ذرات در انباشت آكوستيكي76
فهرست جداول
جدول 4-1- فرکانس هاي بحراني48
جدول 4-2- توزيع فشار آكوستيكي در فركانس هاي مختلف48
جدول 4-3- بررسي اثر دبي در بازده فيلتراسيون67
جدول 4-4- بررسي اثر توان صوتي در بازده فيلتراسيون71

پروژه بررسي امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد