دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970 (پروژه روابط بین الملل)

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول کلیات
طرح مسأله    8
علل انتخاب موضوع    10
ادبیات موجود 10
سوال اصلی تحقیق 10
سوالات فرعی            11
مفروض(های) تحقیق          11
فرضیه(های) تحقیق            11
مفاهیم           11
روش تحقیق 12
سازماندهی تحقیق 12
موانع تحقیق 16
فصل دوم  مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق
بنیانهای مفهومی و تئوریک امنیت   18
تعریف امنیت 19
نظامهای امنیتی        19
ویژگیهای امنیت         21
الف)تجزیه ناپذیری امنیت     21
ب) ذهنی بودن امنیت           22
رهیافت امنیتی          24
الف) دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت         25
ب)رهیافت ایده آلیستی یا لیبرالیستی امنیت       26
ابعاد داخلی امنیت   27
ابعاد اقتصادی امنیت            28
ابعاد زیست محیطی امنیت 30
دیدگاه سوم درارتباط با امنیتintegrated approach        31
استراتژیهای امنیتی 32
استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد         33
مکاتب امنیتی بدیل برای امنیت خلیج فارس           34
چارچوبهای آلترناتیو   36
آیا پیوند های چند جانبه صلح و ثبات را تضمین می کند؟   43
اقدامات امنیتی          46
دستور کار جدید         55
منابع فصل دوم          61
فصل سوم  سوابق طرحهای امنیتی
نظام امنیت ایرانی     66
نظام امنیتی انگلستان یا دوران صلح بریتانیایی     66
تحولات مفاهیم امنیتی و طرح های امنیت منطقه ای       67
پیمان بغداد     70
تشکیل سنتو 72
تحولات دهه 60 و خروج بریتانیا از خلیج فارس        72
سیستم امنیت دو ستونی(دکترین نیکسون- کسیسنجر)            75
موانع تحقق اهداف دکترین نیکسون            77
پایان سیستم امنیت دو ستونی نیکسون    78
دکترین کارتر   79
ارزیابی دکترین کارتر 82
دکترین ریگان(سیاست اتفاق نظر استراتژیک)       83
سیستم امنیتی شورای همکاری خلیج فارس       85
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس          89
اهداف و مضامین شورا         90
اهداف اقتصادی         90
اهداف امنیتی شورا   91
سیاست خارجی شورا          92
اول جنگ ایران و عراق          92
دوم  بحران کویت        92
دلایل ضعف و ناتوانی شورا   93
الف) دلایل ضعف شورا از بعد تئوریک          93
ب) موانع عملی فراروی شورا 96
1 – عدم فراگیری شورا        96
2- اختلافات ارضی و مرزی بین اعضاء          98
3- ناتوانی شورا ناشی از ضعف نظامی      99
بحران اول و دوم خلیج فارس            99
بیانیه دمشق و طرح امنیتی 2 + 6 100
انگیزه ها و اهداف طراحان سیستم امنیتی 2 + 6 103
1– آمریکا        103
2- اهداف کشورهای عربی از شرکت در طرح2+6 104
بررسی دلایل ناکامی طرح امنیتی 2 + 6    104
طرحهای امنیتی دو جانبه     109
نقش و هدف آمریکا   110
اقدامات عملی برای استقرار سیستم         112
ارزیابی طرح امنیتی دو جانبه           112
نگاه برون منطقه ای به عنوان آخرین آلترناتیو (تجربیات تاریخی) 114
منابع فصل سوم        116
فصل چهارم

بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
1 – شکافهای سیاسی و اجتماعی(طبقه متوسط جدید)              123
2 – تضاد های فرهنگی        124
3 – معضلات نسل جوان       126
4 – بحران مهاجرت    127
5 – جنبش های سیاسی– مذهبی 129
اساس مشروعیت در دولتهای عربی حوزه خلیج فارس    133
منابع فصل چهارم      140
فصل پنجم  بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوططرحهای امنیتی در  منطقه خلیج فارس
مباحث مربوط به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس        145
الف) تهدیدات مشترک متوجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس          145
1- تهدیدات ناشی از بافت جمعیتی ناهمگون         145
2- بحران مشروعیت و هویت           148
تهدیدات خاص متوجه هر کدام از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس     156
عربستان سعودی     156
کویت   157
امارت عربی متحده    158
قطر، بحرین، عمان     160
مباحث مربوط به ایران و عراق          160
ایران    160
الف) تهدیدات اقتصادی         160
ب) تهدیدات سیاسی            161
ج) تهدید ناشی از حضور بیگانگان در منطقه           162
2 ) عراق         165
انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل همگرایی و واگرایی 166
مشکل کشورهای منطقه در ایجاد یک سیستم امنیت منطقه ای           170
منابع فصل پنجم        176
فصل ششم  بررسی نقش عوامل فرا منطقه ای در پیدایش و تداومنظامهای امنیتی در
منطقه خلیج فارس
آمریکا 180
تلقی آمریکا از مفهوم تهدید 184
برنامه کمکهای امنیتی به کشورهای خلیج فارس             186
نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکرد های آن        189
اتحاد جماهیر شوروی           192
دکترین برژنف و امنیت خلیج فارس 193
مصر    194
سوریه 196
منابع فصل ششم      198
سخن پایانی؛ تحلیلی بر عدم موفقیت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس 200
کتابشناسی تحقیق 211

پروژه بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد