هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » زمین شناسی و معدن » پروژه بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب
پروژه بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب

پروژه بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

فهرست مطالب

قسمت اول : تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ۱
خلاصه ۲
فصل اول
۱ معرفی۳
فصل دوم
۲ روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ ۶
۱ – ۲   مقدمه ۶
۲ – ۲ آنالیز سینماتیک ۶
۳ – ۲ آنالیز تعادل محدود ۷
۱ – ۳ – ۲ تحلیل انتقالی ۸
۲ – ۳ – ۲ تحلیل واژگونی ۹
۳ – ۳ – ۲ تحلیل چرخشی۱۱
۴ – ۲ شبیه سازهای ریزش سنگ۱۶

روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

فصل سوم
۳ شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ۱۹
۱ – ۳ روش پیوسته۲۰
۲ – ۳ روش غیرپیوسته۲۳
۱ – ۲ – ۳ شیوه اجزای ناپیوسته۲۴
۲ – ۲ – ۳ تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی۳۲
۳ – ۲ – ۳ کدهای جریان ذره۳۳
۳ – ۳ روش هیبریدی۳۶
فصل چهارم
۴ توسعه و کاربرد مدل چندگانه۳۷
فصل پنجم
۵ پیشرفتهای آینده۴۲
 قسمت دوم
شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز۴۴
خلاصه۴۵
فصل اول
۱ مقدمه۴۶
۱ – ۱ پیش زمینه۴۶
۲- ۱ احتیاجات کاربر۴۶
۳ – ۱   روش‌های ممکن۴۶
۱ – ۳ – ۱   نمایشگر زمین لرزه۴۷
۲ – ۳ – ۱   رادار۴۷
۳ – ۳ – ۱   لیزر۴۸
۴ – ۳- ۱ عکس برداری۴۸
۴ – ۱   انگیزه برای استفاده از رادار۴۹
۵ – ۱ کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار۴۹
۶ – ۱   شیب و محدودیت‌ها۵۰
فصل دوم
۲ رادار با فرکانس مدرج۵۱
۱ – ۲ مفهوم رادار با فرکانس مدرج۵۱

اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

۲ – ۲   پارامترهای رادار۵۱
۳ – ۲   راه اندازی رادار۵۳
۴ – ۲   بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری۵۳
فصل سوم
۳ شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن۵۶
۱ – ۳ مفهوم شبیه سازی مطلب۵۶
۱ – ۱ – ۳ تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح۵۶
۲ – ۱ – ۳ محاسبه مجموع انعکاس فرکانس۵۷
۳ – ۱- ۳ – مدل سازی از طریق صدا۵۸
۴ – ۱ – ۳ مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله۵۸
۲ – ۳   روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس۵۹
۱ – ۲ – ۳   لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه
 برای افزایش رزولوشن تصویر۵۹
۲ – ۲ – ۳   حذف زواید (بزرگنمایی) برای
 پایین آوردن سطوح لبه فرعی۵۹
۳ – ۲ – ۳ پایه بندی برای حذف شیب فاز۶۰
۳ – ۳   تعیین تغییر در فاصله۶۱
۱ – ۳ – ۳   انتقال به محدوده زمانی۶۱

اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

۲ – ۳ – ۳   پیوستگی فازی۶۲
۳ – ۳ – ۳   اختلاف فاز۶۴
۴ – ۳ – ۳ ابهام در فاز اختلافی۶۵
۵ – ۳ – ۳ تعیین منطقه مورد نظر۶۵
۶ – ۳ – ۳ حذف جهش‌های در مقایر فاز۶۶
۷ – ۳ – ۳   محاسبه شیفت در دامنه۶۶
۴ – ۳   نتایج شبیه سازی۶۸
۵ -۳   نتیجه گیری۷۰
فصل چهارم
۴ قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد۷۱
۱ – ۴   پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها۷۱
۲ – ۴   اصطلاحات برای الگوریتم ۷۳
۱ – ۲ – ۴   جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود ۷۳
۲ – ۲ – ۴   انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا۷۳
۳ – ۲ – ۴   تغییر در پهنای باند بالای حذف
خطاهای موجود در شیفت بزرگ ۷۶
۳ – ۴ نتایج قرائت‌های تجربی ۷۶
۱ – ۳ – ۴   خطاهای شیفت کوچک۷۷
۲ – ۳ – ۴   خطاهای شیفت بزرگ۷۷
۴ – ۴ نتیجه گیری ۷۸

اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

فصل پنجم
۵ شبیه سازی کل اسکن۷۹
۱- ۵ مفهوم شبیه سازی مطلب۷۹
۱ – ۱ – ۵ تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره۷۹
۲ – ۱ – ۵   مدل سازی شیفت در دامنه ۷۹
۲ – ۵   نتایج شبیه سازی انتقال جرم ۸۱
۱ – ۲ – ۵ خطاهای شیفت کوچک۸۲
۲ – ۲ – ۵ خطاهای شیفت بزرگ۸۲
۳ – ۵ نتیجه‌گیری ۸۴
فصل ششم
۶ عدم ارتباط موقتی۸۵
۱ – ۶   تعریف عدم ارتباط موقتی ۸۵
۲ – ۶ مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز ۸۶
۳ – ۶ عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه ۸۷
۱ – ۳ – ۶ مدلسازی تغییر در زاویه ۸۷
۲ – ۳ – ۶ کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه۸۷
۳ – ۳ – ۶ نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ۸۷
۴ – ۶   عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی۹۱

تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

۱ – ۴ – ۶   مدلسازی شیفت موضعی ۹۱
۲ – ۴ – ۶   شیفت میانگین کل سلول ۹۱
۳ – ۴ – ۶ کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی۹۲
۴ – ۴ – ۶  نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی۹۳
۵ – ۶ نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ۹۴
۱ – ۵ – ۶ مدلسازی شکست گوه‌ای ۹۵
۲ – ۵ – ۶ – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ۹۵
۶ – ۶ نتیجه‌گیری ۹۶
۱ – ۶ – ۶   خلاصه نتایج شبیه سازی۹۷
۲ – ۶ – ۶   مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ۹۸
۳ – ۶ – ۶   تغییر در روش برای کاهش
عدم ارتباط موقتی ۹۸
فصل هفتم
۷ تغییرات اتمسفری۱۰۰
۱ – ۷   اثر تغییرات اتمسفری۱۰۰
۲ – ۷   شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای ۱۰۱
۳ – ۷   شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ۱۰۱
۱ – ۳ – ۷   تغییر در دما ۱۰۲
۲ – ۳ – ۷ – تغییر در فشار۱۰۲
۳ – ۳ – ۷   تغییر در فشار جزئی بخار آب ۱۰۴
۴ – ۷   تغییر اثرات اتمسفری با دامنه ۱۰۶
۵ – ۷   الگوریتم ارتقاء یافته۱۰۷
۶ – ۷   نتایج برای شبیه سازی ۱۰۷
۷ – ۷ نتیجه گیری ۱۰۸
فصل هشتم
۸ نتایج۱۱۰
۱ – ۸ مرور فرضیه۱۱۰
۲ – ۸ خلاصه نتایج۱۱۲
۳ – ۸ ارزیابی نهایی تکنیک ۱۱۲
۴ – ۸   روش اسکن توصیه شده ۱۱۳
منابع و مؤاخذ۱۱۵

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۲۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است