دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود رایگان پروژه تلقيح مصنوعي و اجاره رحم

دانلود رایگان پروژه تلقيح مصنوعي و اجاره رحم

تلقيح مصنوعي و اجاره رحم

چكيده

تلقيح مصنوعي در برابر لقاح طبيعي و عبارت است از تركيب اسپرم مرد و تخمك زن  – خواه زوج و زوجه خواه بيگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسيله اي غير از مقاربت، اين تركيب يا در رحم صورت مي پذيرد يا در خارج رحم. در حالت كلي، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعي بايد از انجام مقدمات بصورتي كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبيل تماس نامحرم يا نگاه و غيره .با توجه به اين دو روش (لقاح درون رحمي يا خارج رحمي) بالغ بر بيست صورت تلقيح مصنوعي وجود دارد. هر چند بصورت كلي حكم شرعي هيچ كدام از اين صورتها در فقه نيامده، لكن پس از بررسي هاي طولاني و دقيق توسط فقها برخي از اين صور بدون ايراد شرعي قابل اجرا هستند و برخي كه نياز به بحث بيشتري بوده و محل اختلاف شديد هست يا ممنوع اعلام شده و يا در آن احتياط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعي با اسپرم مرد بيگانه. هر چند تعداد اندكي از فقها آن را بدون ايراد تجويز كرده اند. ولي چون در هر يك از اين صور بايد اجماع آراء فقها و شوراي محترم نگهبان موافقت خود را اعلام كنند هنوز تا تدوين قانوني خاصي در زمينة صور ممنوعه فاصله داريم.موافقت بخشي از تلقيح مصنوعي بنام انتقال جنين ناشي از زن و شوهر رسمي جهت اهداء به زوجين نابارور بعد از سالها ضمن قانوني بنام « قانون نحوة اهداي جنين به زوجهاي نابارور» سال 1382 تصويب و در اواخر سال 1383 همراه آيين نامه به قوة قضائيه ابلاغ و قابل اجرا گرديد.بخش سوم تلقيح مصنوعي بنام «اجاره رحم» كه در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پرورش در رحم زن ثالثي بنام «مادر واسطه» و تنها به دليل اشكال در رحم زوجه صاحب جنين منتقل مي شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولي بازگشت زمان طولاني مراكز ناباروري منتظرند كه هر چه سريع تر مشكل ناباروري اين دسته از زوج ها با تصويب قانون مرتفع گردد.

فهرست مطالب

مقدمه1

بخش اول : كليات

فصل اول: تعاريف6

مبحث اول : تعريف تلقيح و انواع آن6

گفتار اول: تعريف تلقيح مصنوعي6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی6

فصل دوم: تاريخچه و سير قانوني8

مبحث اول : تاريخچه8

مبحث دوم: سير قانوني10

فصل سوم: مسائل پزشكي لقاح طبيعي و تلقيح مصنوعي14

مبحث اول : مسائل پزشكي لقاح طبيعي14

مبحث دوم: مسائل پزشكي لقاح خارج رحمي (تلقيح مصنوعي) 18

مبحث سوم: تلقيح اسپرم18

گفتار اول: تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر18

گفتار دوم: انتقال تزريق تخمك (GIFT) 19

گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده يا زايگوت ZIFT)        19

گفتار چهارم : روش باروري آزمايشگاهي يا انتقال رويان (IVF-EI) 19

بخش دوم : تلقيح مصنوعي

فصل اول: مباحث فقهي تلقيح مصنوعي23

فصل دوم : تلقيح مصنوعي و حقوق موضوعه28

مبحث اول: تلقيح مصنوعي و حقوق جزا28

مبحث دوم: وضعيت حقوقي اطفال ناشي از لقاح مصنوعي33

گفتار اول: ماهيت نسب 33

گفتار دوم: راههاي اثبات نسب مشروع يا مشروع كردن نسب46

مبحث سوم: تلقيح مصنوعي و قانون مدني53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشي از تلقيح مصنوعي57

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق اماميه63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيلة اسپرم شوهر63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيلة اسپرم مرد اجنبي.. 65

فصل چهارم: وضع حقوقي اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه 67

مبحث اول: رابطة طفل ناشي از لقاح مصنوعي با مادر طبيعي خود (زن ملقوحه)       67

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه68

گفتار اول: ثبت تولد طفل68

گفتار دوم: حق طفل براي دانستن نسب خود69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوي مسئوليت مدني70

گفتار چهارم: مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل71

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن72

بخش سوم: اهداء تخمك يا جنين و اجاره رحم (مادر جانشين)

فصل اول :  اهداء تخمك يا جنين74

مبحث اول : مسائل پزشكي اهداء تخمك يا جنين74

مبحث دوم: مسائل فقهي انتقال تخمك يا جنين78

مبحث سوم: مسائل حقوقي انتقال جنين81

فصل دوم: اجاره رحم يا مادر جانشين94

مبحث اول : مسائل پزشكي اجارة رحم يا مادر جانشين94

مبحث دوم: مسائل فقهي اجاره رحم يا مادر جانشين96

مبحث سوم: مسائل حقوقي اجارة رحم يا مادر جانشين98

گفتاراول : وضعيت حقوقي طفل ناشي از رحم اجاره اي يا مادر جانشين      101

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره اي101

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجير102

بند3: رابطة حقوقي طفل با صاحبان جنين (اسپرم و تخمك) 102

گفتاردوم: وضعيت حقوقي مادر جانشين يا اجاره اي103

بند1 : حالتي كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره اي نيز باشد..   103

بند2 : حالتي كه فقط رحم اجاره داده مي شود103

نتيجه و پيشنهاد105

فهرست منابع107

مقدمه

همانگونه كه آفريدگار خلقت اوليه ما را به نحو احسن قرار داده، نيز در خلقت هاي ثانويه كه به امر او به ما سپرده شده بايد نهايت دقت، پاكي و امانتداري را بكار ببريم.

بنابراين ارزش مياه و نطفه از طرف خداي متعال بسيار تأكيد شده تا بشر به گمراهي و هلاكت نيفتد.

اهداي يا فروش اسپرم به هر نحوي از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولي عكس آن اشكال ندارد يعني اهداء يا فروش تخمك حرام نيست و انگشت دقيقاً روي مياه يعني اسپرم گذاشته شده بنابراين اينكه آيا مي شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط مياه و ساير موانع شرعي و عرفي اهداء يا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالي است كه ما به دنبال جواب آن در اين پايان نامه هستيم. تا كنون تلاش حقوقدانان و پزشكاني كه به دنبال اثبات و رفع ايراد و اشكال از اين مورد هستند با شكست مواجه شده اند زيرا اينان به قول اقل مي خواهند توسل بجويند و بر اثر گذشت زمان زمينه را در جامعه فراهم كنند كه زوجهاي نابارور بتوانند از اسپرم غير استفاده كنند و ما مي دانيم كه از نظر حقوقي نيز موانعي دارد كه اين موانع بر طرف نگرديده است. هر چند ما اهداي اسپرم را داوطلبانه اعلام كنيم نه فروش، باز موانعي از جمله اينكه قوانين فرانسه در مواردي پس از گذشت زمان زيادي در اين باره به بن بست رسيدند و آن را ممنوع اعلام كرده اند از جمله موانع اخلاقي و اجتماعي كه ذيلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اينك جهان در اين زمينه بين دو محذور واقع شده. از طرفي زوجهاي نابارور مي خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف ديگر موانع اخلاقي، اجتماعي و حقوقي بسيار بر سر راه دارد كه عبور از اين موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانين اسلام مشكلات كمتر به چشممي خورد و موانع بيشتر عرفي است كه اميدواريم قوانين بتوانند صريح بيان شوند و راه را براي استفاده از تكنولوژي و علم در اين زمينه هموار سازيد.

در ايران وجود يك و نيم ميليون زوج نابارور يعني حدود 15-10 درصد و از سويي نگراني زوجهاي جواني كه زندگي مشتركي را براي آينده اي شيرين پايه ريزي مي كنند همواره يكي از مشكلات جامعه به شمار مي رود گر چه متوليان بهداشت و درمان، نازايي را يك بيماري تلقي نمي كنند و جز عملهاي لوكس و زيبايي مي نگرند و سازمانهاي بيمه گر هم با ديدن هزينه هاي درمان گران و سنگين اين بيماري را متقبل نمي شوند، اما مشكلات روحي رواني ناشي از آن بنياد زندگي زوج هاي جوان را تهديد مي كند چرا كه اين زوجها بعضاً تصميم به ازدواج مجدد          مي گيرند كه اين امر معمولاً به طلاق مي انجامد شايسته است كه مسئولين امر جهت ارتقاي فرهنگ باروري به گونه اي ديگر عمل كنند. از سوي ديگر وجود مراكزي كه راههاي درمان اين بيماري را به طرق مختلف تبليغ مي كنند و نبود نظارت كافي و دقيق بر عملكرد آنها از سوي وزارت بهداشت، موجب شده زوج هاي جوان عليرغم پرداخت هزينه هاي گران در، بسياري از  موارد نتيجه مطلوب نگيرند. اين در حالي است كه از نظر روحي پيش از پيش آسيب پذير مي شوند.

 

دکمه دانلود 2

لینک دانلود غیر مستقیم
منبع : پروژه . آی آر
لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید