خانه » پروژه » مقالات رایگان » دانلود رایگان پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم
دانلود رایگان پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

دانلود رایگان پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

دانلود رایگان پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم.موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال ۱۳۸۲ تصویب و در اواخر سال ۱۳۸۳ همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

فهرست مطالب

مقدمه۱

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف۶

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن۶

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی۶

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی۶

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی۸

مبحث اول : تاریخچه۸

مبحث دوم: سیر قانونی۱۰

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی۱۴

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی۱۴

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی) ۱۸

مبحث سوم: تلقیح اسپرم۱۸

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر۱۸

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT) 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت ZIFT)        ۱۹

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی۲۳

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه۲۸

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا۲۸

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی۳۳

گفتار اول: ماهیت نسب ۳۳

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب۴۶

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی۵۳

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی۵۷

فصل سوم : قاعده فراش در حقوق امامیه۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر۶۳

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی.. ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ۶۷

مبحث اول: رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)       ۶۷

مبحث دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه۶۸

گفتار اول: ثبت تولد طفل۶۸

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود۶۹

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی۷۰

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل۷۱

مبحث سوم: رابطه طفل با شوهر زن۷۲

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین۷۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین۷۴

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین۷۸

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین۸۱

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین۹۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین۹۴

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین۹۶

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین۹۸

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین      ۱۰۱

بند ۱: رابطه طفل با زن اجاره ای۱۰۱

بند۲: رابطه طفل و شوهر زن اجیر۱۰۲

بند۳: رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک) ۱۰۲

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای۱۰۳

بند۱ : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد..   ۱۰۳

بند۲ : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود۱۰۳

نتیجه و پیشنهاد۱۰۵

فهرست منابع۱۰۷

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشممی خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود ۱۵-۱۰ درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد          می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از  موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

 

دکمه دانلود 2

لینک دانلود غیر مستقیم
منبع : پروژه . آی آر
لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید

 

 

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

تماس با پشتیبانی 09383646575

برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

معادله فوق را حل نمایید *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است