دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها

فهرست
خلاصه    1
مقدمه    2
ابزار و وسايل كتابت در دوران اسلام    3
كتابخانه هاي تمدن اسلامي    3
الف: كتابخانه هاي شخصي    6
ب: كتابخانه هاي مساجد    6
ج:كتابخانه هاي عمومي    6
معرفي برخي از كتابخانه هاي عمومي دوران اسلامي    7
كتابخانه حلب    7
كتابخانه شاپور    7
كتابخانه سيد رضي    8
كتابخانه سيد مرتضي    8
د- كتابخانه هاي نيمه عمومي    9
كتابخانه فارس    9
كتابخانه رامهرمز    9
كتابخانه بصره    10
كتابخانه ابن شاه  مردان    10
كتابخانه صاحب بن عباد    10
چگونگي اداره كتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها    11
شیوه های تهیه کتاب    11
کتابخانه های ایران اسلامی    12
دلايل افول كتابخانه هاي اسلامي    15
عوامل بروني    16
عوامل دروني    16
نتيجه    17
يادداشت‌ها :    18
Abstract    20
دكتر غلامحسين سعيديان    22
چكيده    22
كليد واژه‌ها    23
مقدمه    24
آذربايجان بزرگ و اميرخان تركمان    25
پي‌نوشت‌ها و توضيحات    36
منابع و مأخذ    48
سياست‌هاي شاه عباس اول در رونق تجاري ايران    52
چكيده    52
واژه‌هاي كليدي:    52
مقدمه    52
اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت    57
الف- امینیت راه‌ها ئ مبارزه با راهزنان    60
ب- احداث راه و کاروانسرا    60
ج- حمايت از اتباع خارجي ( بازرگانان و مبلغان مسيحي)    62
د: استفاده از ارمنه در تجارت ابريشم    66
نتيجه    68
پي‌نوشت‌ها و يادداشت‌ها    69
فهرست منابع    73
عنوان مقاله:    77
چكيده:    77
كليد واژه‌ها    78
مقدمه:    78
الف: شهرها    81
ب: رودها و رودخانه‌ها    96
ج: درياها و درياچه‌ها    97
د-كوه‌ها    98
ه: دژها و قلاع    99
و: اماكن جغرافيايي ديگر    101
پي ‌نوشت‌ها    103
فهرست منابع و ماخذ    109

خلاصه
با توجه به اهميت كتاب و كتابخانه در جهان اسلام، كه ناشي از تعاليم اين مكتب آسماني است، و وجود احاديث و روايات بيشماري از رسول اكرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جايگاه كتاب و كتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشكار مي شود.
در دوران تمدن اسلامي دو دوره كلي و بارز وجود دارد، دوران رشد و شكوفايي علم و دانش در اين تمدن، كه باعث به وجود آمدن كتابخانه هاي بسيار بزرگ و كاملي شد كه به كمك دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و ديگر دوره افوق كه در اين دوره به دلايل مختلفي از جمله عوامل دروني و بيروني، افول علم و دانش و در كنار آن كم رنگ شدن نقش كتابخانه ها در جهان اسلام را شاهد مي باشيم.

كليد واژه ها: ايران- تاريخ- تمدن اسلامي – كتاب – كتابخانه ها

فهرست منابع و ماخذ
1-    ابن بلخي. فارس‌نامه.  سعي و اهتمام و تصحيح گاي ليسترنج، رينولد آلن نيكلسون. تهران: دنياي كتاب، چاپ دوم، 1363
2-    ابن خرداد به.  المسالك و الممالك. ترجمه سعيد خاكرند، تهران: ميراث ملل. 1371
3-    ابن رسته (احمد بن عمر). الاعلاق النفيسه. ترجمه و تعليق حسين قراچانلو. تهران: اميركبير. 1365
4-    ابن واضح يعقوبي. ترجمه محمد ابراهيم آيتي جلد اول و دوم. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هفتم. 1374
5-    اتابكي، پرويز، واژه‌نامه شاهنامه. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، 1379
6-    استخري، ابواسحاق ابراهيم، مسالك و ممالك. به اهتمام ايرج افشار، تهران: انتشارات عليم و فرهنگي. چاپ سوم، 1368
7-    اشپولر، برتولد. تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي . ترجمه جواد فلاطوري، جلد اول، تهران : انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول، 1364
8-    اشپولر، برتولد. تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي . ترجمه مريم ميراحمدي، جلد دوم. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول، 1369
9-    بارتولد، و. تذكره جغرافياي تاريخي ايران. ترجمه حمزه سردادور. تهران: انتشارات توس، چاپ دوم، 1358
10-    بويل، جي. آ. (گردآورنده)  تاريخ ايران كمبريج . ترجمه حسن انوشه جلد پنجم،. تهران: انتشارات اميركبير، چاپ چهارم. 1380
11-    حمدالله، مستوفي،  نزهه القلوب. به كوشش محمد دبير سياقي. تهران. بي‌جا. 1336
12-    ديولافوا. ژان.  ايران. كلده وشوش. ترجمه علي محمد فره‌وشي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ پنجم.1371
13-    زنجاني، محمد،فرهنگ جامع شاهنامه. تهران: انتشارات عطايي، چاپ ا.ل، 1372
14-    ظهيرالدين مرعشي، تاريخ گيلان و ديلمستان. تصحيح و تحشيه منوچهر ستوده. تهران: مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ دوم، 1364
15-    فردوسي، ابوالقاسم،  شاهنامه، به كوشش سعيد حميديان، جلدهاي اول تا نهم. تهران: انتشارات قطره، چاپ اول، 1373
16-    فردوسي، ابوالقاسم، شاهنامه، مصحح ژول مول: جلدهاي اول تا هفتم. با مقدمه محمدامين رياحي، تهران: انتشارات سخن، چاپ چهارم،1373
17-    فردوسي، ابوالقاسم، شاهنامه، مصحح ژول مول. تهران: انتشارات آموزش و انقلاب اسلامي، چاپ پنجم،1370
18-    كريستين سن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان. ترجمه رشيد ياسمي. تهران: انتشارات اميركبير، چاپ پنجم، 1367
19-    لسترنج، گاي. جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي،  ترجمه محمود عرفان. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم. 1364
20-    محمدبن نجيب‌بن بكران. جهان نما. به كوشش محمد امين رياحي. تهران: بي‌جا، 1342
21-    مقدسي،  احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم . ترجمه عي نقي منزوي، جلد اول و دوم، تهران: شركت مولفان . مترجمان ايران. چاپ اول 1361
22-    مولف گمنام. حدود العالم من المشرق الي المغرب.  ترجمه مير حسين شاه. تصحيح و حواشي مريم احمدي و غلامرضا ورهرام، تهران: دانشگاه الزهرا، چاپ اول، 1372
23-    مينوي، مجتبي،  فردوسي . شعر او. تهران: انتشارات توس، چاپ سوم، 1372
24-    ياقوت حموي،  معجم البلدان (الجزء الاول)، بيروت: دارصادر. بي‌تا.

پروژه كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد