گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خانه » پروژه » صنایع غذایی » محصولات لبنی شیر پاستوریزه پگاه ، محصولات غذایی – رب گوجه فرنگی جام شهد توس و کمپوت گیلاس شهد سازان
محصولات لبنی شیر پاستوریزه پگاه ، محصولات غذایی – رب گوجه فرنگی جام شهد توس و کمپوت گیلاس شهد سازان

محصولات لبنی شیر پاستوریزه پگاه ، محصولات غذایی – رب گوجه فرنگی جام شهد توس و کمپوت گیلاس شهد سازان

پروژه محصولات لبنی شیر پاستوریزه پگاه ، محصولات غذایی – رب گوجه فرنگی جام شهد توس و کمپوت گیلاس شهد سازان
فهرست مطالب

محصولات لبنی
مقدمه:    ۳
تاریخچه کارخانه :    ۴
شیرهای طعم دار :    ۴
مدیریت تأمین وبهبود شیر خام :    ۵
کیفیت رمز ماندگاری در بازار رقابت :    ۶
بازاریابی و فروش :    ۶
فرآیند فرآورده های لبنی :    ۸
مواد اولیه شیرMILK    ۸
جدول(۱) ترکیبات شیمیایی کلستروم(مالک) بر حسب درصد    ۹
میزان تولید شیر در جهان    ۹
جدول شماره (۲) میزان تولید شیر در جهان بر حسب میلیون تن    ۱۰
جدول (۳) مقدار شیر تولید شده در ایران بر حسب هزار تن    ۱۰
شیر وترکیبات آن    ۱۱
جدول (۴) ترکیبات شیمیایی شیر با ۵/۳ درصد چربی بر حسب درصد    ۱۱
خواص ظاهری شیر :    ۱۳
سالم سازی شیرPastiurisation) (    ۱۳
روشهای پاستوریزاسیون شیر    ۱۴
۱- روش کند یاL . T . L . T   Long Time Low Temperature )     (:    ۱۴
۲- روش سریع یا Flash :    ۱۴
۳- روش تند یا H . T . S . T )    ( High Temperature Short Time :    ۱۴
۴- روش U . H . T :    ۱۴
۵- روش Thermisation :    ۱۵
جدول (۶)- نیاز روزانه یک انسان به پروتئین حیوانی در مقایسه با پروتئین نیم لیترشیر    ۱۵
مقایسه ارزش اقتصاد ی وارزش غذایی یک لیتر شیر با۲۰۰ گرم گوشت گاو در جدول(۷) آمده است :    ۱۵
شیر پاستوریزه:    ۱۶
حفظ کیفیت شیر پاستوریزه :    ۱۶
مراحل تولید شیر پاستوریزه    ۱۶
خط تولید شیر پاستوریزه:    ۱۷
۱- تحویل شیر خام :    ۱۷
۲- پلیت کولر :    ۱۷
۳- پاستوریزاسیون :    ۱۷
الف) پاستوریزاتور :    ۱۷
ب) سپراتور :    ۱۸
ج) باکتریفوژ :    ۱۸
د) Standomat :    ۱۸
۴- هولدینگ یا نگهدارنده :    ۱۹
۵- مخزن ذخیره سازی شیر پاستوریزه :    ۱۹
۶- بسته بندی :    ۱۹
شیر استریلیزه :    ۲۰
الف) سیستم مستقیم (Direct)    ۲۰
ب) سیستم غیر مستقیم (In Direct)    ۲۰
خط تولید شیر استریلیزه :    ۲۰
خامه :    ۲۲
تعریف خامه:    ۲۲
خواص فیزیکی و شیمیایی خامه:    ۲۲
خط تولید خامه :    ۲۲
۱- خامه ورودی :    ۲۲
۲- استریلیزاسیون :    ۲۳
بسته بندی خامه بوسیله دستگاه کامبی بلک :    ۲۳
مرحله پرکن :(Filling)    ۲۵
دربندی :    ۲۵
انبار بسته بندی :    ۲۵
کره    ۲۶
ترکیبات کره:    ۲۶
خواص فیزیکی:    ۲۶
اهمیت غذایی کره:    ۲۶
کره سازی:    ۲۷
خط تولید کره(غیر مداوم):    ۲۷
کیفیت ماده خام:    ۲۷
پاستوریزاسیون:    ۲۸
خروج هوا تحت تأثیر خلاء:    ۲۸
ترش کردن خامه:    ۲۸
کرهزنی:    ۲۸
تشکیل کره:    ۲۹
شستشوی دانه کره:    ۲۹
مالش دادن کره:    ۳۰
مالش  دادن درخلاء:    ۳۰
بسته بندی:    ۳۰
پنیر :    ۳۰
تعریف :    ۳۰
فرآیند پنیرسازی    ۳۱
تاریخچه و انواع پنیر :    ۳۱
ارزش غذایی پنیر و میزان پنیر تولید شده در جهان :    ۳۲
جدول (۹) میزان پنیر تولید شده در جهان  درسال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲)    ۳۲
خط تولید پنیر UF  :    ۳۳
مراحل کلی خط تولید : ( سالن پروسس وبسته بندی  پنیرUF )    ۳۳
مراحل خط تولیدپنیرUF :    ۳۴
۱- سکوی دریافت شیر :    ۳۴
۲- سالن تولید :    ۳۵
الف) تنظیم دما :    ۳۵
ب) سالم سازی حرارتی (پاستوریزاسیون) :    ۳۵
ج) باکتریفوژ :    ۳۶
د) تنظیم درصد چربی: (سپراتور)    ۳۶
ه)عملیات UF :    ۳۷
فیلتراسیون غشایی :    ۳۷
به طورکلی استارترها سه فعالیت عمده دارند که عبارتند از:    ۳۸
۱- گلیکولیز:    ۳۸
۲- پروتنولیز:    ۳۸
۳- لیپولیز:    ۳۸
۳- سالن انعقاد :    ۳۹
ب) تونل انعقاد :(کوآگولاتور)    ۳۹
۴- دستگاه روتومین :    ۳۹
۵- بسته بندی :    ۴۰
شیر خشک    ۴۰
تاریخچه:    ۴۱
ترکیبات شیر گاو:    ۴۱
انواع شیر خشک :    ۴۱
ترکیب شیر خشک :    ۴۲
جدول(۱۰) درصد ترکیب شیرهای خشک    ۴۲
مراحل کلی خط تولید شیر خشک صنعتی:(بدون چربی)    ۴۲
مراحل خط تولید:    ۴۳
خصوصیات شیر برای تولید شیر خشک :    ۴۳
– تجهیزات سیستم تغلیظ کننده لوله ای:    ۴۳
۱- پیش گرمکن:    ۴۳
۲- پاستوریزاتور :    ۴۴
۳- بدنه های اواپراتور : (لوله ای)    ۴۴
۴- سپراتور:    ۴۵
۵- پمپ خلاء :    ۴۵
۶-کمپرسور بخار: (ترمو کمپرسور)    ۴۶
۷-کندانسور:    ۴۶
۴- تانک ذخیره شیر غلیظ شده :    ۴۶
– تجهیزات درایر پاششی :(Derayer)    ۴۷
۵- پری هیتر :(پیش گرمکن)    ۴۷
۶- اتومایزر :    ۴۷
۷- برج خشک کن افشانه ای پاششی :(درایر)    ۴۷
۸- سیکلون بسته بندی :    ۴۸
۹- بسته بندی :    ۴۸
پودر آب پنیر :    ۴۸
جدول(۱۱) ترکیبات تقریبی آب پنیر (درصد)    ۴۹
خط تولید پودر آب پنیر :    ۵۰
آزمونهای کیفی شیر خام، پاستوریزه وفرآورده های حاصل از آن :    ۵۱
– آزمایشات انجام شده بر روی شیر خام دریافتی :    ۵۱
۱- تست الکل :    ۵۱
۲- اندازه گیری دانسیته شیر:    ۵۱
الف) وزن مخصوص یادانسیته شیر:    ۵۱
۳- اندازه گیری چربی،پروتئین، لاکتوز و نقطه انجماد:    ۵۲
الف) تعیین لاکتوزشیر:    ۵۲
ب) اندازه گیری نقطه انجماد:    ۵۲
ج) اندازه گیری چربی شیر:    ۵۳
-آزمایشات فیزیکو شیمیایی شیر پاستوریزه و فرآورده های آن :    ۵۳
آزمایشات شیمیایی شیر    ۵۳
۱- تعیین اسیدیته شیر :    ۵۳
۲- آزمایش تعیین نقطه انجماد :(برای تعیین درصد آب موجود در شیر)    ۵۴
۳- آزمایش مربوط به چربی شیر:    ۵۴
۴- آزمایش مربوط به اسیدیته شیر:    ۵۵
۵- آزمایش مربوط به تعیینpH شیر :    ۵۵
-آزمایشات فیزیکو شیمیایی مربوط به پنیر:    ۵۵
۱- وزن خالص:    ۵۶
۲- طعم :    ۵۶
۳- بافت پنیر :    ۵۶
۴-  pH:    ۵۶
۵- اسیدیته :    ۵۶
۶- درصد نمک:    ۵۷
۷- اندازه گیری میزان چربی درماده خشک:    ۵۷
۸- اندازه گیری درصدچربی آب پنیر:    ۵۷
۹- اندازه گیری درصد رطوبت:    ۵۸
جدول(۱۲) حد قابل قبول آزمایشات پنیر    ۵۸
آزمایشات میکروبی در مورد شیر و فرآورده های آن:    ۵۹
۱- کشت کلی فرم:    ۵۹
۳- کشت کپک ومخمر :    ۶۰
۴-کشت اشرشیاکلی :    ۶۰
۵- کشت استافیلوکوک :    ۶۰
۶- تست آنزیم فسفاتاز :    ۶۱
آزمایشات انجام شده بر روی آب مصرفی کارخانه :    ۶۲
– آزمایشات انجام شده بر روی آب خام :    ۶۲
الف) سختی کل :    ۶۲
ب) سختی کلسیم :    ۶۲
ج) منیزیم :    ۶۳
د) قلیا ئیت متیل:    ۶۳
ه) کلرور:    ۶۳
و) pH آب خام :    ۶۳
– آزمایشات آب تصفیه ۱و۲ :    ۶۴
۱- آزمایشات سختی:    ۶۴
۲- آزمایش قلیائیت متیل و کلرور:    ۶۴
۳- pH :    ۶۴
۴)EC : (هدایت الکتریکی)    ۶۴
– آزمایشات آب کندانسه شده:    ۶۴
– آزمایشات آب بویلر:    ۶۴
۱) pH :    ۶۵
۲) قلیائیت فنل :    ۶۵
۳-قلیائیت متیل: (قلیائیت کل)    ۶۵
۴- کلرور :    ۶۵
– آزمایش آب مخصوص برج خنک کن :    ۶۶
آزمایش ضریب اشباع  :    ۶۶
آزمایش ضریب سیری :    ۶۶
جدول(۱۳) نتایج آب مصرفی کارخانه    ۶۷
تجهیزات :CIP (شستشوی درجا )    ۶۷
تجهیزات CIP :    ۶۷
– مراحل شستشوی کامل CIP :    ۶۷
– مسیر گرم :    ۶۸
– مسیر سرد :    ۶۸
– عوامل مؤثر در کیفیت بالای  CIPعبارتند از :    ۶۸……………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است