دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی

مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال

فهرست مطالب
چکيده
فصل اول : کليات پژوهش
1- طرح مسئله
2- سئوال اصلي
3 – سئوالات فرعي
4 – فرضيه اصلي
5 – قلمرو تحقيق
6 – روش تحقيق
7 – متغيرها
8 – انگيزه انتخاب موضوع
9 – اهداف انتخاب موضوع
10 – بررسي ادبيات موجود
11 – تعريف مفهومي متغيرها
12- تعريف مفاهيم کليدي

پروژه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی

13- ساختار تحقيق
فصل دوم : آخرين موج از تئوريهاي روابط بين المللي ؛ نظريه رژيم هاي بين المللي
مقدمه
گفتار اول : اهميت و جايگاه رژيم هاي بين المللي
الف – ساختار گرايان
ب – پيروان گروسيوس
ج – ساختار گرايان تعديلي
گفتار دوم : بنيان هاي مفهومي و تئوريک رژيم هاي بين المللي
الف – بنيان هاي مفهومي رژيم هاي بين المللي
ب – اجزاء تشکيل دهنده رژيم هاي بين المللي
ج – ويژگي هاي رژيم هاي بين المللي
د – انواع رژيم هاي بين المللي
ه – گروه بندي رژيم هاي بين المللي
و – رژيم هاي رسمي سياستگذار و عملياتي
ي – عوامل موثر در تشکيل رژيم هاي بين المللي و رويکردهاي نظري
گفتار سوم : دلايل به وجود آمدن مشکلات تغييرات ، و نيز نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي
الف – مشکلات ماهوي و بنيادين رژيم هاي بين المللي
ب – مشکلات ساختي و شکلي
ج – مشکلات تصميم گيري و تصميم سازي
د – نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي
ه – جايگاه حقوقي رژيم هاي بين المللي
و – پارادايم هاي تحليلي رژيم هاي بين المللي
ي – علل و عوامل موثر در تغيير رژيم هاي بين المللي
نتيجه گيري
فصل سوم : رژيم هاي امنيتي بين امللي و مقايسه ديدگاه هاي ديدگاه امريکا و روسيه

مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد

مقدمه
گفتار اول مفهوم امنيت ، بازدارندگي ، کنترل تسليحات و خلع سلاح
الف – مفهوم امنيت
ب – باز دارندگي و مراحل مختلف مسابقه تسحيلاتي امريکا و روسيه (شوروي سابق) 95
ج – کنترل تسليحات و خلع سلاح
1 – کنترل تسليحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد
2 – کنترل تسحيلات و خلع سلاح پس 11 سپتامبر 2001
گفتار دوم : ديدگاه هاي امريکا و روسيه نسبت به قرار دادهاي ABM و طرح سپر دفاع ملي

مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد

موشکي NMD
الف – گفتگوهاي محدوديت سلاح هاي استراتژيک
1 – قرارداد سالت يک
2 – قرار دادسالت دو .
3 – قرار دادهاي استارت يک ، دو ، سه ،
4 – قرار داد سورت
ب – سيستم دفاع ملي موشکي NMD و ديدگاههاي موافقين و مخالفين آن
1 – سيستم دفاع ملي موشکي NMD و واکنش روسيه به آن.
2 – پيامدهاي استقرار سيستم دفاع ملي موشکيNMD
3 – اثرات سپر دفاع ملي موشکي بر کنترل تسليحات
ج – طرح سپر دفاع ملي موشکي NMD و حادثه 11 سپتامبر
گفتار سوم : رژيم بين المللي کنترل و مهار موشکي MTCR و نظامنامه موشکي ICOC

مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد

الف – رژيم مهار و کنترل فناوري مشکي MTCR
ب – دلايل کارايي و عدم کارايي رژيم کنترل و مهار فن آوري موشکيMTCR
ج – ايجاد نظام نامه يا کردار نامه موشکي ICOC
د – رژيم کنترل صادرات تسليحات و ديدگاه هاي روسيه و امريکا
گفتار چهارم : کنوانسيون هاي منع سلاح هاي بيولوژيک و منع سلاح هاي شيميايي
CW – BWC
الف – کنوانسيون منع گسترش ، توليد و ذخيره سازي سلاح هاي بيولوژيک ( BWC)
ب – کنوانسيون ممنوعيت کاربرد سلاح هاي شيميايي (CWC)
گفتار پنجم : دو رژيم امنيتي خلع سلاح هسته اي جهان (CTBT, NPT )
الف – نگاهي به مباني نظري انرژي هسته اي
ب – آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA )
ج – معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي ( NPT)
د – رژيم امنيتي منع جامع آزمايشات هسته اي(CTBT )
گفتار ششم : رﮊيم امنيتي ناتو ، رﮊيم کنترل تسليحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعي موشکي در لهستان و چک
الف – رﮊيم امنيتي بين المللي ناتو ، ارزيابي جايگاه آن در محيط امنيت بين المللي
ب – سپر دفاع موشکي در لهستان و چک و شکاف در رﮊيم امنيتي
ج – رﮊيم کنترل تسليحات متعارف يا نيروهاي متعارف در اروپا (CFE )
نتيجه گيري

فصل چهارم : نگرش امريکا و روسيه به پرونده هسته اي ايران
مقدمه
گفتار اول : تاريخچه روابط هسته اي ايران و امريکا پس از انقلاب
الف – سير تعاملات ايران و آمريکا در خصوص مسائل هسته اي
ب – استراتژي سياست خارجي امريکا در دوره بوش پسر در قبال ايران
گفتار دوم : ديپلماسي هسته اي امريکا در قبال ايران
الف – برنامه هسته اي ايران از ديد امريکا
ب – سياست هاي امريکا براي مقابله با برنامه هاي ايران
گفتار سوم : اتهامات ايالات متحده عليه فعاليتهاي هسته اي ايران
الف – اتهامات فني
ب – تحليل اقتصاديگفتار چهارم : سياست خارجي ايران و روسيه در قبال يکديگر
الف – زمينه هاي همکاري ايران و روسيه
ب – زمينه هاي همکاري اقتصادي در سطح جهاني
گفتار پنجم : تغيير نگرش روسيه در خصوص پرونده هسته اي ايران از حالت بازي با ايران تا رأي مثبت به قطعنامه بر عليه ايران
نتيجه گيري
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري پيوست ها و ضمائم :
پيوست (الف ) گاه شمار هستهاي در سال 1385
پيوست (ب ) سير برنامه اتمي ايران در سال 1386کتابنامه
الف ) کتب فارسي
ب ) مقالات فارسي
ج ) نشريات فارسي
د ) جزوات درسي
و ) پايان نامه ها و رساله ها
ه ) منابع اينترنتي و خبر گزاري ها
ي ) منابع انگليسي
چکيده انگليسي…………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 400

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

پروژه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد