دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهش آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

پژوهش آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

چکیده

آنچه تحت عنوان «قراردادهاي پيمانکاري يا مقاطعه کاري» مطرح ميگردند، پديده هايي هستند که به مقدار زيادي معلول پيشرفتها و توسعه اقتصادي و صنعتي جهان مي باشند. پيچيدگي و تنوع پروژه هاي عظيم پيمانکاري که همگي معلول پيشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشري است، اين گونه قراردادها را در وضعيت پيچيده اي قرار مي دهد که شناخت آنها براي هر حقوقداني مشکل مي سازد. به طوري که براي پي بردن به ذات واقعي آنها به کنکاشي دقيق و ذهني نکته بين نياز دارد. بدين منظور و از آنجايي که شناخت واقعي مبنا و ماهيت آثار حقوقي قراردادهاي پيمانکاري به شناخت دقيق مفهوم و ماهيت اين نوع قراردادها بستگي تام دارد، لذا در اين پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.

کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

فهرست مطالب

چکیده1

بخش اول: کلیات پژوهش

1-مقدمه 3

2-بیان مسأله 4

3-اهمیت و ضرورت پژوهش 5

4-اهداف پژوهش 6

4-1- هدف کلی 6

4-2- اهداف فرعی 6

5-سوال تحقیق7

6-فرضیه های تحقیق7

7-پیشینیه علمی تحقیق 7

8-روش تحقیق 8

9-سازماندهی تحقیق 8

 بخش دوم: تعاریف و مفاهیم

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه10

مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع 10

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی پیمانکاری 10

گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد11

گفتار سوم: تعریف و انواع قرارداد پیمانکاری12

بند اول: تعریف قرارداد پیمانکاری 14

بند دوم : انواع قرارداد پیمانکاری15

الف:  قراردادهای مقطوع15

ب) قراردادهاي اسانسي16

ج) قرار داد مديريت اجرائي16

د) قراردادهای پرداخت كلی16

هـ) قرارداد با دوره زمانی محدود17

و) قراردادهای سنجشی17

گفتار چهارم: کارفرما19

مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری20

فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری24

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری24

گفتار اول: مباني حقوقي قرارداد25

گفتار دوم: عناصر قراردادهاي  دولتی27

مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری29

گفتار اول: قواعد شكلي انعقاد قرارداد30

بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد31

بند دوم: ممنوعيت های  قبل از انعقاد قرارداد32

بند سوم: اهلیت طرفین 33

بند چهارم: كتبي بودن قرارداد33

گفتار دوم: قواعد ماهوي انعقاد قرارداد36

بند اول: قواعد ترجيحي36

الف- فسخ يك جانبه به علت تخلف ( تقصير ، تأخير) 37

ب- حق تعليق قرارداد37

ج- حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد37

بنددوم : قواعد اقتداري38

الف:  فسخ به علت مقتضيات اداري38

ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غير متعاقدين38

ج: حق جانشيني39

د: احكام عادي39

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد39

بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن39

بنددوم: اهلیت و صلاحیت طرفین40

بندسوم: -موضوع عمل حقوقی40

بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد40

بخش سوم: فسخ قراردادهای پیمانکاری و شرائط آن

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها42

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ42

گفتار اول: فسخ درلغت واصطلاح43

گفتار دوم: ماهیت فسخ44

بند اول: ایقاع بودن46

بند دوم: استثنائی بودن46

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط47

بند چهارم: اجباری بودن47

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات48

گفتار سوم: مبنای فسخ50

بنداول: توافق طرفین50

بنددوم: حکم مستقیم قانون51

گفتار چهارم: شرائط فسخ51

بند اول: قصد انشاء51

بنددوم: رضا52

بندسوم: اهلیت و صلاحیت54

بندچهارم: لزوم اعلام55

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ56

بنداول: مراحل تایید فسخ قرارداد58

بنددوم: فسخ قرارداد درحالت دعوای متقابل60

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری61

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار62

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار 63

بند اول:  تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه63

بند دوم : تاخیر در ارائه برنامه زمانی64

بند سوم: تاخیر در تجهیز کارگاه65

بند چهارم:  تاخیر در شروع عملیات65

بند پنجم:  تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی66

بند ششم: تاخیراتمام کار67

بند هفتم: عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری67

بند هشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران68

گفتار دوم: مشکلات کارگاه 69

بند اول: بی سرپرستی و تعطیل کار 70

بند دوم: عدم اصلاح کارهای معیوب71

بند سوم: واگذاری به شخص ثالث72

بند چهارم: انحلال شرکت74

بند پنجم: ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات 75

بند ششم: قوانین و مقررات 79

مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار81

گفتار اول: آثارقانونی فسخ82

بند اول: فسخ به استناد ماده 46 ش.ع.پ82

بند دوم: خلع یداز پیمانکار83

بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار84

بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه94

الف: تصرف ماشین آلات94

ب: مصالح و تجهیزات97

بند پنجم: فسخ به استناد ماده 48 ش.ع.پ99

بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث103

الف: فسخ و حقوق ضامن103

ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء104

ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم105

مبحث دوم: خسارات  عدم اجرای تعهد یا تأخیر105

گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت105

بند اول: خسارت مادی107

بند دوم: خسارت معنوی107

بند سوم: خسارت عدم النفع108

بند چهارم: خسارت از خسارت109

بند پنجم: خسارت  ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی110

بند ششم: خسارت انقضاءموعد112

گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له114

گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد120

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده120

بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد122

گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی125

گفتار پنجم: روشهای تقویم خسارت128

گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری130

گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت  ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد133

گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی ازفسخ قراردادپیمانکاری134

بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی135

بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها137

بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت139

بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت140

نتیجه گیری 141

پیشنهادها 145

منابع 146

بخش اول

 کلیات پژوهش

 1-  مقدمه

پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند. ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری است. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.

برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورند.

در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.

مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود. و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

 فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 162

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

دانلود پژوهش آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد