دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهش نقش ديوان بين المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش ديوان بين المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

چکیده:    موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.    امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.    با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.    در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.    هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

واژگان کلیدی : حقوق بشر ، دیوان بین المللی دادگستری ،حقوق بین الملل ،سازمان  ملل متحد

پژوهش نقش ديوان بين المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

فهرست مطالب:

مقدمه

هدف پژوهش

روش پژوهش

ساماندهی پژوهش

فصل اول – کلیات

مبحث اول – حقوق بشر

گفتار اول- تعریف حقوق بشر

گفتار دوم- تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

بند اول – حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد

بند دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیست میلادی

بند سوم – حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

گفتار سوم- تحولات مفهومی حقوق بشر

گفتار چهارم- منابع حقوق بشر

بند اول- اسناد بین المللی حقوق بشر

الف) جریان تنظیم اسناد حقوق بشر

ب)طبقه بندی اسناد حقوق بشر

) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر

-)اسناد عام

-)اسناد خاص

)  اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر

)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور

ج) پذیرش اسناد حقوق بشر

بند دوم- عرف بعنوان منبع حقوق بشر

گفتار پنجم – توسعه حقوق بشر و ابعاد این توسعه

بند اول- توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی

بند دوم- توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی

مبحث دوم- دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول- معرفی و تاریخچه تشكیل دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار دوم – ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

بند اول – هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری

بند دوم – مجمع دولت‌های عضو

بند سوم – دبیر خانه

بند چهارم – قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

بند پنجم – قضات ویژه

گفتار سوم- صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

بند اول – صلاحیت ترافعی

الف) مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)

) قرارداد خاص

) اعلام رضایت از طریق صدور سند (رضایت بعدی)

) شرط اختیاری قضاوت اجباری:

-)اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان:

–) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروطی كه می‌توان در اعلامیه‌ها آورد

-) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وكنوانسیونها

ب) نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری (در رسیدگی ترافعی)

) كشورهای عضو سازمان ملل متحد

) كشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه دیوان را قبول كرده اند

) كشورهایی كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند

) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی

بند دوم- صلاحیت مشورتی

گفتار چهارم- آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری

بند اول – طرح دعوا

الف) طرح دعوی از طریق مصالحه

ب) طرح دعوا از طریق شكایت یك جانبه

بند دوم- مرحله رسیدگی

الف) رسیدگی كتبی

) بررسی شكلی و ایراد به صلاحیت

) بررسی ماهوی

ب)رسیدگی شفاهی

بند سوم – احكام دیوان

بند چهارم- تفسیر آراء دیوان

بند پنجم – اعاده دادرسی

بند ششم- آئین دادرسی آراء مشورتی

گفتار پنجم- ضمانت اجراء احكام دیوان

بند اول- ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان

الف) نقش شورای امنیت در اجرای احكام دیوان

) توصیه نامه

) اقدامات

ب) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

ج)دكترین خودیاری

) مقابله به مثل

) اقدامات تلافی جویانه

د) نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احكام دیوان

بند دوم- ضمانت اجری آراء مشورتی دیوان

الف) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی

ب) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد

ج) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی

د)تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست كننده رأی مشورتی

بند سوم- ضمانت اجرای قرارهای موقت دیوان

الف) ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت

ب) ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم- بررسی آراء ترافعی

مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

گفتار اول- قضیه كانال كورفو

بند اول : شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراكشن

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیكاراگوئه وعلیه آن كشور

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای كنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژنوسید

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور

بند اول – شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ  آوریل

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار پنجم- قضیه كنگو _ اوگاندا

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

گفتار اول- قضیه تیمور شرقی

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

مبحث سوم – حقوق محیط زیست

گفتار اول- قضیه كانال كورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)

مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیك

گفتار اول- قضیه بارسلونا تركشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)

گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم – قضیه اونا و سایر اتباع مكزیكی

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

گفتار اول- حق شرط بر كنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏كشی (ژنو ساید)

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار دوم -مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‏های هسته‏ای (درخواست شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل)

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم – قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

مبحث دوم – حق تعیین سرنوشت

گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار دوم- قضیه صحرای باختری

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم – بررسی رأی دیوان

گفتار سوم -آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین (بررسی رأی دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)

مبحث سوم- حقوق محیط زیست

گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

نتیجه

منابع…………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 234

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

دانلود پژوهش نقش ديوان بين المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد