دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی چاههای حفاری شده سواحل خزر

چاههای حفاری شده سواحل خزر
فهرست مطالب چاههای حفاری شده سواحل خزر. ۷
چکیده تاریخچه ۱-I چاههای کم عمق حفر شده توسط کشورهای فرانسه – آلمان و اتحاد شوروی سابق. ۷
مقدمه : ۷
– شرکت تحقیقات فرانسه. ۸
– کشور آلمان. ۸
– اتحاد شوروی سابق. ۹
۲- I  چاههای اکتشافی حفاری شده توسط شرکت ملی نفت ایران : ۹
نتیجه و پیشنهاد : ۱۰
الف – دشت گرگان به ترتیب اولویت : ۱۰
هدف : ۱۱
لوله های جداری : ۱۱
نوع گل : ۱۱
تبصره : ۱۱
هدف : ۱۱
نوع گل : ۱۲
ب – دشت ساحلی مازندران به ترتیب الویت : ۱۲
هدف : ۱۲
لوله های جداری : ۱۲
نوع گل : ۱۳
هدف : ۱۳
لوله های جداری : ۱۳
نوع گل : ۱۳
ج – دشت ساحلی گیلان به ترتیب الویت : ۱۴
هدف : ۱۴
لوله های جداری : ۱۴
نوع گل : ۱۴
زمین شناسی سطح الارضی چاه مازندران : ۱۶
۲- ۱ تاریخچه چاههای حفاری شده : ۱۸
۳- ۱ موقعیت چاه : ۱۹
۲- چینه شناسی رسوبات چاه مازندران ۱ : ۱۹
بخش ۱ ) ( ۹۵-۷۴/۲ ) ۹۲ متر. ۲۰
سن یخش ۱ آرلوکاسپینبالایی ( قسمت بالایی خزر قدیم ) ۲۰
بخش ۲ ) ( ۹۵ – ۲۲۵ متر ) ضخامت ۱۳۰ متر. ۲۰
لیتولوژی آن شامل : ۲۰
سن بخش ۲ آرلوکاپیسن ( قسمت بالایی خزر قدیم ) ۲۱
بخش ۳ ) ( ۲۵۵ – ۲۲۵ متر ) ضخامت ۳۰ متر. ۲۱
لیتولوژی آن شامل : ۲۱
بخش ۴ ) ( ۲۸۹ – ۲۵۵ متر ) ضخامت ۳۴ متر. ۲۱
بخش ۵ ) ( ۴۰۴ – ۲۸۹ متر ) ضخامت ۱۱۵ متر. ۲۲
بخش ۶ ) ( ۸۷۰ – ۴۰۴ متر ) ضخامت ۴۶۶ متر. ۲۲
لیتولوژی آن شامل : ۲۲
بخش ۷ ) ( ۱۰۵۸ – ۸۷۰ متر ) ضخامت ۱۸۸ متر. ۲۳
لیتولوژی آن شامل : ۲۳
بخش ۸ ) ( ۱۲۰۱ – ۱۰۵۸ متر ) ضخامت ۱۴۲ متر. ۲۳
خلاصه و نتیجه گیری.. ۲۴
تحلیل چینه شناسی رسوبات چاه مازندران I. 25
مشروح چاههای حفاری شده در سواحل خزر ( توسط شرکت ملی نفت ایران ) ۲۸
الف ) دشت مازندران : ۲۸
چاه مازندران شماره ۳ (M – ۳ ) : ۲۹
خصوصیات دشت : ۳۰
ویژگیهای چاههای ساختمان گرگان : ۳۱
چاه شماره ۱ گرگان (Go – ۱ ) ۳۱
چاه شماره ۳ گرگان. ۳۲
چاه شماره ۳ الف  گرگان. ۳۳
آثار گاز و بعضا نفت : ۳۳
چاه شماره ۴ گرگان (Go – ۴ ) ۳۴
چاه شماره ۵ گرگان. ۳۴
ج ) ساختمان ایمر : ۳۵
چاه شماره یک ایمر : ۳۵
د ) ساختمان پهلویدژ ( آق قلا ) ۳۵
چاه پهلویدژ – ۱ : ۳۶
ساختمان اینچه : ۳۶
چاه شماره ۱ اینچه. ۳۶
چاه شماره ۲ اینچه. ۳۷
و- ساختمان قزل تپه : ۳۷
چاه قزل تپه شماره ۱ : ۳۸
* آثار هیدروکربور. ۳۹
چاه قزل تپه شماره ۲٫ ۴۰
نتیجه نهایی حفاری چاههای دشت گرگان سال ۴۸٫ ۴۰
الف ) سواحل جنوبشرقی خزر ( دشت گرگان ) ۴۱
ب) سواحل جنوب غربی خزر ( دشت محدوده انزلی و شفارود ) ۴۱
۲- در کشورهای همسایه سواحل جنوبی خزر. ۴۲
الف ) در جمهوری ترکمنستان. ۴۲
ب ) در منتهی الیه سر حد جنوبی جمهوری آذربایجان (نخجوان ) ۴۲
۳- نتیجه و تفسیر Correlation  چاههای دشت گرگان و ازندران : ۴۲
۱/۳ سکانس زیر دگرشیبی : ۴۳
۲/۳ سکانس رسوبات پالئوسن – ائوسن : ۴۳
۳/۳ سکانس میوسن : ۴۳
۴/۳ سکانس قاره ای Continental Sequence  : ۴۴
نتیجه اینکه ضخامت ایده آل سنگ مخزن چلکن ، فقط در دشت گرگان مناسب است . ۴۵
۵/۳ سکانس پلیوسن بالا ( آقچاگیل ) ۴۵
۶/۳ سکانس کواترنری : ۴۵
رخنمون های سواحل گرگان ، مازندران و گیلان ( زمین شناسی سطح الارضی ) : ۴۶
سوابق تاریخی برداشتهای زمین شناسی : ۴۶
چکیده نتایج ژئوشیمیایی نمونه های سطحی شرق مازندران. ۵۰
جزئیات چینه شناسی مازندران در ۹ مقطع ( از کرتاسه زیرین تا پلیوسن ) ۵۱
– مقطع دره گلند رود : ۵۱
– مقطع جوربند : ۵۱
کرتاسه بالایی و مقایسه در مقاطع علمده و جوربنده : ۵۲
نهشته های Santionian. 52
نهشته های Campanian. 53
نهشته های Maestrichtian. 53
در علمده و گلندرود : ۵۳
در مقطع جوربنده ۵۳
ترسیر : ۵۴
پالئوسن : ۵۵
فسیلهای (روزنداران ) پالئوسن مقطع علمده : ۵۵
در مقطع جوربند ، رسوبات پالئوسن کلا با آبرفت و جنگل پوشیده شده است . ۵۵
در مقطع ( یال شمالی طاقدیس ۷ تن ) و مقطع خرچنگ – کلور : ۵۶
مقطع خرچنگ –  کلود ۵۷
مقطع نوده – تکام : ۵۸
مقطع شمال پل جوارم : ۵۸
در مقطع جوربنده : ۵۹
میوسن فوقانی (Sarmatian ) : 59
مقطع علمده – گلندرود : ۵۹
در یال شمالی طاقدیس جوارم : ۶۰
نوده – تکام ( یال جنوبی طاقدیس ۷ تن ) ۶۰
مقطع خرچنگ – کلود ۶۱
مقطع جوربنده : ۶۱
پلیوسن : ۶۲
( دانه های ایم کنگلومرا نسبت به کنگلومرای قبلی کوچکترند ) ۶۳
رسوبات آقچاگیل : ۶۳
کواترنر در مازندران : ۶۴
سکانس جوانتر کواترنری : ۶۴
مقطع شمال علمده و مقطع جوربند : ۶۴
نتایج مطالعات زمین شناسی سطح الارضی سواحل خزر. ۶۵
حضور دو نبود چینه شناسی : ۶۵
۱- مقطع چینه شناسی جوربند ( جنوب چمستان ) ۱۷۶۲ -۱۶۴۰ H.Z.. 65
سارماسین (۱۶۶۶- ۱۶۴۰ ) H.Z  : ۶۶
اشکوب Konkian – Tarkhanian  (۱۶۸۴ – ۱۶۶۷ H.Z) 66
مایستریشتین ۱۶۸۶ – ۱۶۸۵ H.Z.. 67
کامپانین Campanian  ۱۷۱۱ – ۱۶۸۷ – H.Z.. 67
سانتونین Santonian  (۱۷۱۵ – ۱۷۱۲ H.Z  ) ۶۷
آپسین – آلبین  (۱۷۴۷ – ۱۷۱۶ H.Z ) 68
2- مقطع علمده – گلند رود ۶۸
نهشته های آپشرون ( قاعده کواترنر ) : ۶۹
رسوبات آقچاگیلین : (۱۵۱۹ – ۱۵۱۲ HZ ) : 69
نهشته های چلکن (Brown beds ) 69
سارماسین – تورتونین (۱۵۵۱ – ۱۴۲۴ H.Z ) 70
پالئوسن تحتانی (۱۵۶۲ – ۱۵۵۲ ) ۷۰
ما ایستریشتین ( ۱۵۷۷ – ۱۵۷۶ H.Z ) 71
کامپانین (۱۵۸۳ – ۱۵۷۸ HZ.) 71
سانتونین (۱۶۲۱ – ۱۵۸۴ HZ ) 71
آلبین – آپسین : ( ۱۶۲۹ – ۱۶۲۲ HZ ) 72
3- مقطع چینه شناسی یال شمالی طاقدیس جوارم ( ۱۳۰۵ – ۱۲۹۵ HZ ) 72
ما ایستریشتین : ۷۲
۱/۴ مقطع چینه شناسی ساری – کیاسر ( غرب رودخانه ورند ) (۱۳۱۷ – ۱۳۰۶ HZ ) 73
2/4 – مقطع چینه شناسی ساری – کیاسر ( شرق رود ورند ) ( ۱۳۵۴ – ۱۳۱۸ HZ ) 74
الف ) تحتانی ( ۳۳ – ۱۳۱۸ HZ ) 74
ب ) بخش بالایی ( ۳۵ – ۱۳۳۴ HZ ) 74
5- مقطع چینه شناسی شمال پل جوارم  ( ۱۳۸۱ – ۱۳۵۵ HZ  ) ۷۴
(  ۱۴۲۵ – ۱۳۹۱ HZ ) 74
الف ) بخش تحتانی : ۷۵
ب ) بخش میانی : ۷۵
ج ) بخش فوقانی : ۷۶
۶- مقطع چینه شناسی شمال دهکده نوده ( ۱۴۶۲ – ۱۴۲۶ HZ ) 76
الف ) بخش بالایی : ۷۶
ب) بخش میانی : ۷۷
ج ) بخش تحتانی : ۷۷
۷- مقطع چینه شناسی خرچنگ – کلود ۷۷
۸- مقطع چینه شناسی نوده – تکام ( ۱۲۷۷ – ۱۱۸۵ HZ ) 79
بخش میانی : ۷۹
بخش فوقانی : ۸۰
قاعده کواترنر. ۸۰
رسوبات آپشرون : ۸۰
۹- روستای خان عباسی. ۸۱
مقطع علمده ( گلند رود ) : ۸۱
خلاصه زمین ساخت منطقه. ۸۱
تاریخچه عملیات ژئوفیزیک و نتایج آنها ۸۳
آینده و دورنمای کلی اکتشافی دشت گرگان ، بخش کوهپایه مازندران دشت گیلان و دریای خزر. ۸۵
الف ) دشت شمال گرگان : ۸۵
ب) مازندران : ۸۷
ج) دشت گیلان : ۸۸
د) دریای خزر: ۸۹
ساختمانهای کشف شده : ۸۹
مقطع زیر آب : لیتولوژی چلکن : ۹۲
چاه هفت تن : ۹۴
سلر چاه مازندران ۳ ( M – ۳ ) و دلتای تجن : ۹۵
گل فشان گارنیاریک تپه : ۹۵
چاههای گرگان ۳ و ۳ الف : ۹۶
گل فشان نفت لیچه : ۹۶
۳- جمع بندی و پیشنهادات : ۹۶
نگاهی به رسوبات نئوژن حوضه. ۹۸
پاراتنیس جنوب دریای خزر در منطقه واقع. ۹۸
بین علمده تا نکارود ( شمال گسل شمالی البرز North Alborz Fault ) 98
ویژگیهای پالئوژئوگرافیک حوزه پاراتتیس: ۱۰۱
طرح کلی استراتی گرافی رسوبات نئوژن و دوران چهارم حوزه پاراتتیس شرقی و تطابق آن با سری های هم زمان در حوزه تتیس : ۱۰۳
توالی استراتی گرافی نئوژن در منطقه مورد مطالعه. ۱۰۳
۱- سری رسوبی پلیون فوقانی – پلیوسن تحتانی :بهای نئوژن فوقانی و دوران چهارم را در حوزه مدیترانه و پاراتتیس میانی و شرقی ( حوزه دریای خزر) خلاصه مینمای.. ۱۰۴
۲- تشکیلات مارن وماسه سنگی دارای لوماشل Spaniodontella. 105
3- تشکیلات مارن وماسه سنگی دارای لوشل. ۱۰۶
۴- تشکیلات ماسه سنگی و مارن و ماسه ای                      Sarmatian. 106
5- پلیوسن Continental Series Brown beds. 109
( پلیوسن تحتانی – میانی ) ۱۰۹
رسوبات دوران چهارم ۱۱۲
توالی استراتی گرافی رسوبات دوران چهارم در شمال گسل مازندران. ۱۱۳
۱- رسوبات آشکوب  Apsherpnhan. 113
2- رسوبات کاسپین قدیمی – Ancient Caspian 70000,,,13000. 114
3- رسوبات کاسپین جدید (Novocaspian) 114
ویژگیهای ساختمانی و تکنو نیکی رسوبات نئوژن کرانه جنوبی دریای خزر : ۱۱۵
نگاهی به نتایج فعالیت های اکتشافی. ۱۱۶
دشت گرگان – مازندران و گیلان. ۱۱۶
راهنمای بازدید علمی زمین شناسی. ۱۱۹
از منطقه علمده – گلندرود ۱۱۹
مسیرهای مورد بازدید ( شکل ۲– ۴) ۱۱۹
توقف اول. ۱۱۹
توقف دوم ۱۱۹
توقف سوم ۱۲۰
توقف چهارم ۱۲۰
توقف پنجم ۱۲۰
I . چاههای حفاری شده سواحل خزر
چکیده تاریخچه 1-I چاههای کم عمق حفر شده توسط کشورهای فرانسه – آلمان و اتحاد شوروی سابق
مقدمه : دستیابی به منابع قابل توجه نفت در طبقات پلیوسن زیرین که در منطقه آذربایجان شوروی  سابق و قفقاز و باکو ( باد کوبه ) به Productive Series   معروف بود در اواخر قرن 19 و سپس گسترش چشمگیر فعالیتهای اکتشافی در خشکی و فلات قاره دریای خزر (شبه جزیره آپشرون در غرب خزر میانه ) و سپس شبه جزیره کراسنوودسک ( ترکمن فعلی از جمهوری ترکمنستان ) – بطور یقین از پارامترهای مثبتی بودند که اکتشاف نفت در رسوبات مشابه موجود در سواحل جنوبی دریای خزر را توجیه نمایند – به همین دلیل ببرسی اکتشافی رسوبات چلکن  Productive Series   از دیر باز مورد علاقه دولت ایران بوده است و کارشناسان خارجی مقیم ایران نیز به این اهمیت و لذا هر از چند گاهی با توجه به شرایط مناسب روز ، حفاریهایی در سواحل خزر جنوبی کشورمان انجام داده اند :
– شرکت تحقیقات فرانسه
این شرکت در سالهای بین 1930- 1928  در ناحیه بین علمده تا دره نکاء  ( شکل -1 ) دو چاه اکتشافی کم عمق در نزدیکی چشمه های نفتی (See Page  ) ناحیه حفاری نمود . چاه شماره 1 در نزدیکی (( نفت چال )) در 5/12 کیلومتری شرق بابلسر حفاری و در عمق 5/81 متری بدلایل نامعلوم حفر آن متوقف و متاسفانه اطلاعاتی از آن در دسترس نیست (شکل – 1 ).
چاه شماره 2 در مغرب دهکده دشت کلا در مسیر بابل – بابلسرو حدود 10 کیلومتری شرق – شمال شرق بابل قرار داشته و عمق نهایی آن 107 متر که باز هم طبق مراجع موجود (10) اطلاعاتی از آن در دست نیست ( شکل – 1 ) .
– کشور آلمان
توسط متخصصین آلمان در سالهای 39- 1938 دو چاه اکتشافی دیگر در سواحل خزر حفاری گردید :
چاه شماره 1 خشت سر واقع در غرب محمود آباد به عمق 203 متر.
چاه شماره 2 خشت سر نیز در همان حوالی و به عمق 230 متر حفاری شد که هیچگونه اطلاع ثبت شده ای از این دو در دست نیست .
– اتحاد شوروی سابق
کارشناسان روسی در زمان اشغال و اقامت خود در ایران بین سالهای 1942- 1941 به حفاری  دو حلقه چاه اکتشافی در نواحی قائمشهر و بندر ترکمن اقدام نمودند :
چاه شماره 1 در 10 کیلومتری جنوب قائمشهر ( در کنار رود تلاروکمی پائین تر از تقاطع خط آهن با رود مذکور ) ( شکل – 1 ) .
چاه شماره 2 در حوالی شرق بندر ترکمن که مطلقا هیچگونه اطلاعی از موقعیت دقیق این چاه و نیز اطلاعات حاصله از حلقه چاه مذکور در دسترس نمی باشد .
2- I  چاههای اکتشافی حفاری شده توسط شرکت ملی نفت ایران :
در بین سالهای 1970 – 1960 شرکت ملی نفت ایران راسا اقدام به بررسی های اکتشافی در دشت گرگان – منطقه مازندران و دشت گیلان ( ناحیه انزلی ) را نمود و در طی مدت فوق مجموعا 16 حلقه چاه خشکی در سواحل خزر حفاری نمود که از این تعداد 11 حلقه در دشت گرگان ، 3 حلقه در دشت مازندران و دو حلقه  چاه در غازیان و شفا رود گیلان حفر شده
( شکل – 2 ) . از میان آثار نفت و گاز اقتصادی در چاه گرگان 3 گزارش شده است (2) جدول شماره 1 .
آثار نفتی در این چاه از مغزه هایی که از اعماق 826 – 731 متری بدست آمده مشخص شد .
( رسوبات مربوط به آقچاگیل ) و بررسی آزمایشگاهی نیز وجود نفت را در آن تائید نموده است ( 10 و 2 ) بعلاوه در همین چاه به علت برخورد به گاز ( در عمق 2009 متری رسوبات چلکن ) – چاه دچار حریق گردیده و متاسفانه دستگاه حفاری (National   5  ) از بین رفته است .
در چاه جایگزین ( گرگان 3 الف در 300 متری چاه مذکور ) نیز به گاز و همراه – Condensate برخورد شده است که در آزمایشات اولیه قادر به تولید 5/7 میلیون پای مکعب در روز در فاصله 2038 – 2035 متری ( نشسته های چلکن ) بوده است  ( 8 و 2 )
( جدول شماره 2 ) .
در چاه شماره 1 قزل تپه در ناحیه گرگان نیز طی لایه آزمائی های متعددی که همراه با اسید شویی بعمل آمده است یک زون گازی در فواصل 4759 – 4366 متری مشخص گردیده که متاسفانه به علت مشکلات حفاری موفق به آزمایش آن نشده اند ولی با توجه به I . F . P.  تست شماره 1 انتظار 5/6 میلیون پای مکعب در روز – گاز از فاصله فوق ( رسوبات معادل شوریچه سن کرتاسه پائین ) داشته اند که البته بنا به توصیه مهندسی نفت در آنزمان
( سال 1346 ) مقرون به صرفه اقتصادی نبوده است لذا چاه برای همیشه متروکه اعلام گردیده بود . ( 2 ) ( جدول شماره 3 ) .
نتیجه و پیشنهاد : با توجه به مطالب گفته شده در این چکیده و نیز مراجعه به گزارشات تکمیلی چاههای 16 گانه حفاری شده خشکی ( سواحل خزر ) پیشنهاد میگردد که از منتهی الیه شرق خزر به منتهی الیه غرب خزر یعنی از دشت گرگان و گنبد کابوس تا شفارود گیلان بررسی ها و عملیات ذیل صورت پذیرد :
الف – دشت گرگان به ترتیب اولویت :
حفاری جدید یک حلقه چاه به عمق نهایی 3500 متر در فاصله 200 متری گرگان 3 و 100 متری گرگان 3 – الف .
هدف : تولید گاز و یا نفت از نهشته های چلکن و سپس ( احتمالا ) کرتاسه  ( شکل – 3 )
لوله های جداری : Or 2250 m . 20,70m / 13   3/8 ,650 m  /   95/8 , 2150 m   / 7 , 2450 m /5 L . 2110 m T.D.
نوع گل : روغنی ( Oil base mud )
تبصره : پیشنهاد Work over     و یا   deepening  چاه قبلی ( گرگان 3 الف ) داده نمیشود زیرا در طول سالیان دراز ( حدود 35 سال ) قطعا لوله های جداری در اثر فرسودگی های شیمیایی و فیزیکی عمر مفید خود را از دست داده اند .
حفاری جدید یک حلقه چاه به عمق نهائی 5000 متر در فاصله تقریبی 150 متری چاه شماره یک قزل تپه ( با کنترل کامل انحراف چاه در هنگام حفاری )
هدف : ارزیابی و انجام تست فواصل تقریبی 4759 – 4366 متری مربوط به رسوبات کرتاسه زیرین ( که در چاه مذکور بعلت مشکلات حفاری موفق بانجام آن نشده بودند .
3450       2200/5 L . / 8,800M . /95/8,2400 M. /7 L  . –   20, 190 M./ 13 3
T.D.       3550           –
نوع گل : روغنی ( Oil base mud )
ب – دشت ساحلی مازندران به ترتیب الویت :
حفاری جدید یک حله چاه به عمق نهایی حداقل 2500 متر در فاصله 200 متری چاه حفاری شده ملزندران شماره یک .
هدف : رسیدن به راس رسوبات چلکن و حداقل حفاری 1000 متراز رسوبات این مقطع و آزمایش تولیدی آن .
زیرا در چاه مازندران یک به علت کم ظرفیتی دستگاه حفاری به رسوبات تولیدی ( چلکن ) برخورد نشده است ضمن اینکه طبق شواهد موجود (     )  آثار و گاز نفت هم در اعماق 1201 متری هم مشاهده گردیده است .

دانلود پروژه بررسی چاههای حفاری شده سواحل خزر
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد