باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی دادگاه عمومی
دانلود گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

دانلود گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

فصل اول
نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه ۱۳ دادگاه عمومی
نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه
مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی
نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .
شماره پرونده : ۸۳/۴۸ع/۱۳
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۰ و ۱۱۲۱ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد ۵۰۲ و ۵۰۵ و ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه ۶۰ هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.

دانلود گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

شماره پرونده:  83/24ع/۱۳
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ ۲۲/۱/۸۳ اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف ۵ روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار  رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.
نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.
مهر شعبه                                                                       امضای سرپرست

فهرست

فصل اول
۱- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر ۲
۲- انواع اوراق قضایی ۵
۳- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه .۷
اصطلاحات ……..۹
فصل دوم : شعبه حقوقی
۴- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده    11
5- مطالبه وجه چک ..۱۴
۶- مطالبه نصف مهریه ۱۷
۷- مطالبه وجه چک ..۲۰
۸- خلع ید……….۲۳
۹- الزام به تنظیم سند خودرو..۲۶
۱۰- ابطال سند مالکیت معارض با درج  در آگهی روزنامه …..۲۸
۱۱- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه ……… ۳۰
۱۲- واخواهی از دادنامه شماره ۱۶۲۱- ۲۸/۱۱/۸۳ ۳۴
۱۳- صدرو حکم به فروش باغ…..۳۶
۱۴- مطالبه مهریه ۳۸
۱۵- گواهی حصر وراثت…….۴۱
۱۶- فسخ نکاح…۴۳
۱۷- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی .۴۶
۱۸- ابطال رأی کمیسیون ……۴۹
۱۹- مطالبه اجور معوقه ……….۵۱
۲۰- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه .۵۳
۲۱- استرداد چک ۵۵
۲۲- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر ..۵۷
۲۳- فسخ معامله .۵۸
۲۴- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ
مغازه …..۶۰
۲۵- دادخواست اجرت المثل .۶۲
۲۶- دادخواست اثبات وقوع بیع …۶۴
۲۷- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض ….۶۶
۲۸- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه .۶۸
۲۹- الزام به پرداخت سهم الشرکه .۷۰
۳۰- اخذ شناسنامه ۷۲
۳۱- فرزند خواندگی .۷۴
۳۲- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی .۷۶
۳۳- ابطال سند سجلی ۷۸
۳۴- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب ۸۰
35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج…۸۲
۳۶- تغییر نام فرزند ….۸۴
۳۷- تعدیل اجازه بها ..۸۶
۳۸- تنفیذ وصیت نامه ۸۹
۳۹- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی …۹۱
۴۰- انتقال سند….۹۳
فصل سوم
۴۱- مطالبه وجه ..۹۵
۴۲- حضانت فرزند ….۹۷
۴۳- تخلیه ……….۹۹
۴۴- استرداد جهیزیه …۱۰۱
۴۵- اجرای قرار تأمین خواسته ۱۰۴
۴۶- دستور موقت۱۰۶
۴۷- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری ۱۰۹
۴۸- الزام به ایفاء تعهد ۱۱۱
۴۹- اجرای و پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ۱۱۳
۵۰- اجرای مهریه ۱۱۵
۵۱- اجرای دادنامه ۸۰۷ دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن ۱۵۷۹۹۲۹۰ ریال می باشد   117
52- مطالبه مهریه ۱۱۹
۵۳- مطالبه مهریه ۱۲۱

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 215

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است