ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
دانلود کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

دانلود کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان استان اصفهان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور همواره در راستای افزایش تولید انرژی الکتریکی به منظور تامین برق صنایع مهمی که در این منطقه وجود دارد، مورد توجه خاصی بوده است، صنایعی همچون پالایشگاه اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع پتروشیمی اصفهان، پلی‌ اکریل و دهها واحد صنعتی بزرگ و کوچک دیگر، همچنین توسعه بخشهای کشاورزی و فعالیتهای وابسته به این بخش و قدمت تاریخی از سوی دیگر، این استان را به صورت یک قطب جاذب و استراتژیک کشور درآورده است. لذا افزایش تولید انرژی در این استان امری است اجتناب‌ناپذیر.نیروگاه اصفهان در موقعیت جغرافیایی بسیار مطلوب و در حاشیه زاینده‌رود و در دامنه تپه‌های قائمیه قرار گرفته است. این نیروگاه در سیزده کیلومتری جنوب غربی اصفهان و در فاصله ۲ کیلومتری بزرگراه ذوب‌آهن به وسعت تقریبی ۷۴ هکتار واقع شده است.

کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

فـهرسـت مـطالـب

مقدمه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱

تاریخچه صنعت برق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲

تاریخچه برق در اصفهان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲

موقعیت جغرافیایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶

نحوه کار نیروگاه بخار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷

تصفیه‌خانه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹

هیتر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱

بویلر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲

توربین  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵

ژنراتور  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۷

تحریک ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۸

حفاظت ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۹

سنکرونیزم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰

ترانسفورماتور  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱

پست‌های فشارقوی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۴

پست برق‌های نیروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۷

مصرف‌کننده‌های نیروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۸

مخازن سوخت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰

واحد اول ۳۷٫۵MW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۲

مشخصات واحد اول ۳۷٫۵MW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

بویلر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۳

توربین  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۴

ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۵

سیستم Cooling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۶

مشخصات واحد دوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۰

تاریخچه واحد دوم ۱۲۰ مگاوات  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۱

مشخصات واحد ۱۲۰MW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

بویلر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۲

توربین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۲

ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳

واحد اول ۱۲۰MW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۵

مشخصات فنی واحد اول ۳۲۰ مگاواتی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶

بویلر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶

توربین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶

ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۹

سیستم Cooling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۱

واحد دوم ۳۲۰MW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵

مشخصات واحدهای بخار نیروگاه اصفهان ( جدول ۲  ) . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶

مشخصات آب‌خام نیروگاه اصفهان ( جدول ۳ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۷

مشخصات شیمیایی آب و بخار واحدهای ۱ و ۲ نیروگاه اصفهان . . . . . . . . . ۵۸

دیاگرام تصفیه آب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۹

مشخصات شیمیایی آب و بخارهای ۴ و ۵ نیروگاه اصفهان . . . . . . . . . . . . ۶۰

نیروی انسانی نیروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۱

حرم نیروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۲

چارت سازمانی شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۳

چارت سازمانی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۶

منبع و مآخذ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۸

کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

مقدمه :

استان اصفهان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور همواره در راستای افزایش تولید انرژی الکتریکی به منظور تامین برق صنایع مهمی که در این منطقه وجود دارد، مورد توجه خاصی بوده است، صنایعی همچون پالایشگاه اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع پتروشیمی اصفهان، پلی‌ اکریل و دهها واحد صنعتی بزرگ و کوچک دیگر، همچنین توسعه بخشهای کشاورزی و فعالیتهای وابسته به این بخش و قدمت تاریخی از سوی دیگر، این استان را به صورت یک قطب جاذب و استراتژیک کشور درآورده است. لذا افزایش تولید انرژی در این استان امری است اجتناب‌ناپذیر.نیروگاه اصفهان در موقعیت جغرافیایی بسیار مطلوب و در حاشیه زاینده‌رود و در دامنه تپه‌های قائمیه قرار گرفته است. این نیروگاه در سیزده کیلومتری جنوب غربی اصفهان و در فاصله ۲ کیلومتری بزرگراه ذوب‌آهن به وسعت تقریبی ۷۴ هکتار واقع شده است.

کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

منابع :

۱- کتاب دوره توجیهی نیروگاه بخار.

۲- کتاب تاسیسات نیروگاه جلد ۱ و ۲ .

۳- راهنمای نیروگاه اصفهان.

۴- آموزش کارکنان نیروگاه اصفهان.

۵- کتاب تجهیزات پست.

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۸۱

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید

جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است