خانه » گزارش کارآموزی » دانلود کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
دانلود کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

دانلود کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان (سهامی خاص)

مقدمه :

استان اصفهان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور همواره در راستای افزایش تولید انرژی الکتریکی به منظور تامین برق صنایع مهمی که در این منطقه وجود دارد، مورد توجه خاصی بوده است، صنایعی همچون پالایشگاه اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع پتروشیمی اصفهان، پلی‌ اکریل و دهها واحد صنعتی بزرگ و کوچک دیگر، همچنین توسعه بخشهای کشاورزی و فعالیتهای وابسته به این بخش و قدمت تاریخی از سوی دیگر، این استان را به صورت یک قطب جاذب و استراتژیک کشور درآورده است. لذا افزایش تولید انرژی در این استان امری است اجتناب‌ناپذیر.نیروگاه اصفهان در موقعیت جغرافیایی بسیار مطلوب و در حاشیه زاینده‌رود و در دامنه تپه‌های قائمیه قرار گرفته است. این نیروگاه در سیزده کیلومتری جنوب غربی اصفهان و در فاصله ۲ کیلومتری بزرگراه ذوب‌آهن به وسعت تقریبی ۷۴ هکتار واقع شده است.

دانلود کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

فـهرسـت مـطالـب

مقدمه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱

تاریخچه صنعت برق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲

تاریخچه برق در اصفهان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲

موقعیت جغرافیایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶

نحوه کار نیروگاه بخار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷

تصفیه‌خانه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹

هیتر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱

بویلر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲

توربین  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵

ژنراتور  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۷

تحریک ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۸

حفاظت ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۹

سنکرونیزم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰

ترانسفورماتور  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱

پست‌های فشارقوی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۴

پست برق‌های نیروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۷

مصرف‌کننده‌های نیروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۸

مخازن سوخت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰

واحد اول ۳۷٫۵MW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۲

مشخصات واحد اول ۳۷٫۵MW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

بویلر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۳

توربین  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۴

ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۵

سیستم Cooling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۶

مشخصات واحد دوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۰

تاریخچه واحد دوم ۱۲۰ مگاوات  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۱

مشخصات واحد ۱۲۰MW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

بویلر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۲

توربین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۲

ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳

واحد اول ۱۲۰MW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۵

مشخصات فنی واحد اول ۳۲۰ مگاواتی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶

بویلر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶

توربین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶

ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۹

سیستم Cooling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۱

واحد دوم ۳۲۰MW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵

مشخصات واحدهای بخار نیروگاه اصفهان ( جدول ۲  ) . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶

مشخصات آب‌خام نیروگاه اصفهان ( جدول ۳ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۷

مشخصات شیمیایی آب و بخار واحدهای ۱ و ۲ نیروگاه اصفهان . . . . . . . . . ۵۸

دیاگرام تصفیه آب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۹

مشخصات شیمیایی آب و بخارهای ۴ و ۵ نیروگاه اصفهان . . . . . . . . . . . . ۶۰

نیروی انسانی نیروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۱

حرم نیروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۲

چارت سازمانی شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۳

چارت سازمانی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۶

منبع و مآخذ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۸

مقدمه :

استان اصفهان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور همواره در راستای افزایش تولید انرژی الکتریکی به منظور تامین برق صنایع مهمی که در این منطقه وجود دارد، مورد توجه خاصی بوده است، صنایعی همچون پالایشگاه اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع پتروشیمی اصفهان، پلی‌ اکریل و دهها واحد صنعتی بزرگ و کوچک دیگر، همچنین توسعه بخشهای کشاورزی و فعالیتهای وابسته به این بخش و قدمت تاریخی از سوی دیگر، این استان را به صورت یک قطب جاذب و استراتژیک کشور درآورده است. لذا افزایش تولید انرژی در این استان امری است اجتناب‌ناپذیر.نیروگاه اصفهان در موقعیت جغرافیایی بسیار مطلوب و در حاشیه زاینده‌رود و در دامنه تپه‌های قائمیه قرار گرفته است. این نیروگاه در سیزده کیلومتری جنوب غربی اصفهان و در فاصله ۲ کیلومتری بزرگراه ذوب‌آهن به وسعت تقریبی ۷۴ هکتار واقع شده است.

تاریخچه صنعت برق :

صنعت برق در ایران از سال ۱۲۸۳ شمسی با بهره‌برداری از یک دیزل ژنراتور ۴۰۰ کیلوواتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج حسین‌ امین‌الضرب تهیه و در خیابان چراغ‌برق تهران (امیر کبیر) فعلی گردیده بود آغاز میشود.

این موسسه بنام دایره روشنایی تهران بود و زیر نظر بلدیه اداره می‌شد. این کارخانه روشنایی چند خیابان عمده تهران را تامین می‌کرد، خانه‌ها برق نداشته و تنها به دکانهای واقع در محله‌ها برق داده می‌شد و روشنایی آن از ساعت ۷ الی ۱۲ بود و بهای برق هم براساس لامپی یک ریال هر شب جمع‌آوری می‌شد. از سال ۱۳۱۱ اولین کارخانه برق دولتی به ظرفیت ۶۴۰۰ کیلووات در تهران نصب گردید، ولی مردم از گرفتن امتیاز خودداری می‌کردند و به‌ همین دلیل برای پیشرفت کارها برای کسانی که انشعاب برق می‌گرفتند یک کنتور مجانی به عنوان جایزه در نظر گرفته می‌شد. چند سال بعد وضع تغییر کرد و کار به جایی رسید که انشعاب برق سرقفلی پیدا کرد.

تاریخچه برق در اصفهان:

پیدایش برق در اصفهان همواره با نام مرحوم عطاءالملک دهش همراه بوده است وی در سال ۱۳۰۴ اقدام به تاسیس اولین کارخانه برق به قدرت ۹۹ کیلووات در محله فعلی دروازه دولت کوچه تلفن خانه نمود که در سال ۱۳۰۶ مورد بهره‌برداری قرار گرفت و باعث شگفتی مردم اصفهان در آن عصر گردید و برای اولین بار میدان نقش جهان و عمارت عالی قاپو و چهلستون برق‌دار شدند.سوخت این مولد کوچک و ابتدایی هیزم بود، در شرایطی از این مولد کوچک استفاده می‌شد که نیروی برق جنبه عمومی نداشته و مصرف آب بسیار محدود بوده و از طرفی ظرفیت نصب شده نیز تکافو نمی‌کرد، به همین دلیل در سال ۱۳۰۶ به میزان ۱۲۰ کیلووات به قدرت نصب شده اضافه گردید.در سال ۱۳۱۲ به منظور جبران کمبود نیروی تولیدی یک دستگاه دیزل ۲۸۰ کیلوواتی نصب گردید و چون بهره‌برداری از مولدهای موجود با سوخت هیزم به صرفه نبود، به تدریج این مولد از رده بهره‌برداری خارج و مولد دیزلی جایگزین آن گردید و استفاده از نیروی برق که از غروب تا نیمه‌شب انجام می‌شد تا صبح ادامه یافت.در سال ۱۳۱۶ دستگاههای مولد برق از نیروگاه دروازه دولت به کارخانه ریسندگی واقع در قسمت جنوبی پل خواجو منتقل گردید و در محل جدید با نصب دو دستگاه دیزل به قدرت ۱۵۰۰ اسب تا حدودی کمبود برق را جبران نمود.نیروی تولیدی بوسیله خط ۳۰۰۰ ولتی که درابتدای خیابان چهارباغ کشیده شده بود به مرکز اصفهان منتقل می‌شد.در سال ۱۳۲۰ با سهیم شدن شهرداری در شرکت مرحوم دهش وزارت کشور نسبت به احداث شبکه ۶۰۰۰ ولتی با کابل‌های زیرزمینی و دو دستگاه پست ترانسفورماتور جهت اصفهان اقدام نمود و این شبکه توسط سه رشته کابل ۶۰۰۰ ولتی از پست تقسیمی که جنب کارخانه ریسباف ساخته شده بود با ترانسفورماتور ۵۰۰ کیلوولت آمپر که در کارخانه ریسباف نصب شده بود، انتقال نیرو را انجام می‌داد. در سال ۱۳۲۴ شرکت سهامی توربین اصفهان تاسیس و شروع به کار نمود.این شرکت با استفاده از نظر مهندسین مشاور نسبت به سفارش نیروگاهی متشکل از چهار دستگاه توربین بخار هر کدام به قدرت ۳۰۰۰ کیلووات از انگلستان اقدام نمود. چون حمل و نقل توربین‌های سفارش شده به تعویق افتاد، شرکت در سال ۱۳۲۸ سه دستگاه ژنراتور آمریکایی هر یک به قدرت ۶۰۰۰ کیلووات خریداری و در نیروگاه هزار جریب نصب نمود این دیزلها به تدریج مورد بهره‌برداری قرار گرفت و همزمان با آن شبکه برق نیز توسعه یافت و بدین ترتیب برای اولین‌بار برق بطور شبانه‌روزی در اختیار متقاضیان گذارده شد.

در سال ۱۳۳۲ توربین‌های خریداری شده از انگلستان مورد بهره‌برداری قرار گرفتو در این سالها افزایش مصرف نیروی برق باعث گردید که مجدداً از نیروی اضافی کارخانجات نساجی برای تامین برق اصفهان استفاده گردد.همچنین جهت افزایش تولید یک دستگاه توربین بخار ۲۵۰۰ کیلوواتی از شرکت برق فیروز تهران خریداری و در نیروگاه هزار جریب نصب گردید، بهره‌برداری از آن در سال ۱۳۳۹ آغاز شد.در سال ۱۳۴۰ با تاسیس شرکت سهامی کارخانجات برق اصفهان که جایگزین سهامی توربین گردید، از مجموع سه دستگاه دیزل ژنراتور ۲۱۰۰ کیلوواتی یک دستگاه در نیروگاه انوشیروان واقع در جاده تهران و دو دستگاه دیگر در نیروگاه هزار جریب نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.نیروی تولیدی انوشیروان توسط خط ۲۰ کیلووات به شهر اصفهان منتقل می‌شد و همزمان کابل‌کشی کمربندی خط ۲۰ کیلووات در شهر اصفهان آغاز شد.در سال ۱۳۴۳ شرکت سهامی کارخانجات برق اصفهان اقدام به سفارش سه دستگاه دیزل هر یک به قدرت ۲۹۰۰ کیلووات از انگلستان نمود، که با بحرانهای مالی که شرکت دچار آن گردید فقط توانست یک واحد از سه واحد پیش‌بینی شده را در نیروگاه انوشیروان نصب و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

با افزایش سریع تعداد مشترکان برق خانگی، صنایع و کشاورزی، نیروگاه‌های جدیدی احداث شد و تولید برق کشور هر روز بیشتر گردید.ولین واحد نیروگاه اصفهان در سال ۱۳۴۶ شمسی با یک واحد دیزلی با قدرت ۳۳۰۰ کیلووات شروع به کار نمود، در سه ماه بعد ۲ واحد دیزلی دیگر با همان مشخصات به آن افزوده شد.با افزایش مصرف برق در استان اصفهان و شبکه آخرین واحد بخاری در سال ۱۳۶۷ با تولید ۳۲۰ مگاوات به شبکه سراسری وصل گردید، و واحدهای دیزلی در همان سالهای اولیه به یکی از شهرهای دیگر انتقال داده شد.لازم به توضیح است که سه واحد گازی هسا (هلیکوپترسازی ایران) هر یک به قدرت ۲/۲۹ مگاوات از ۱/۱/۱۳۷۲ تحت مدیریت نیروگاه اصفهان درآمد، واحدهای گازی هسا در فاصله ۲۵ کیلومتری اصفهان و در شمال شاهین‌شهر احداث شده، این واحدها در سال ۵۷-۱۳۵۶ توسط وزارت دفاع از یک کمپانی آمریکایی خریداری گردید، پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحدها به عهده وزارت نیرو واگذار شد و سرانجام در تیر ماه ۱۳۶۸ مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

منابع :

۱- کتاب دوره توجیهی نیروگاه بخار.

۲- کتاب تاسیسات نیروگاه جلد ۱ و ۲ .

۳- راهنمای نیروگاه اصفهان.

۴- آموزش کارکنان نیروگاه اصفهان.

۵- کتاب تجهیزات پست.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۸۱

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است