نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود کارآموزی شركت مديريت توليد برق اصفهان
دانلود کارآموزی شركت مديريت توليد برق اصفهان

دانلود کارآموزی شركت مديريت توليد برق اصفهان

کارآموزی شركت مديريت توليد برق اصفهان

کارآموزی شركت مديريت توليد برق اصفهان استان اصفهان به عنوان يكي از قطبهاي صنعتي كشور همواره در راستاي افزايش توليد انرژي الكتريكي به منظور تامين برق صنايع مهمي كه در اين منطقه وجود دارد، مورد توجه خاصي بوده است، صنايعي همچون پالايشگاه اصفهان، مجتمع فولاد مباركه، ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع پتروشيمي اصفهان، پلي‌ اكريل و دهها واحد صنعتي بزرگ و كوچك ديگر، همچنين توسعه بخشهاي كشاورزي و فعاليتهاي وابسته به اين بخش و قدمت تاريخي از سوي ديگر، اين استان را به صورت يك قطب جاذب و استراتژيك كشور درآورده است. لذا افزايش توليد انرژي در اين استان امري است اجتناب‌ناپذير.نيروگاه اصفهان در موقعيت جغرافيايي بسيار مطلوب و در حاشيه زاينده‌رود و در دامنه تپه‌هاي قائميه قرار گرفته است. اين نيروگاه در سيزده كيلومتري جنوب غربي اصفهان و در فاصله 2 كيلومتري بزرگراه ذوب‌آهن به وسعت تقريبي 74 هكتار واقع شده است.

کارآموزی شركت مديريت توليد برق اصفهان

فـهرسـت مـطالـب

مقدمه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

تاريخچه صنعت برق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

تاريخچه برق در اصفهان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

موقعيت جغرافيايي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

نحوه كار نيروگاه بخار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

تصفيه‌خانه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

هيتر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

بويلر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

توربين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ژنراتور  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

تحريك ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

حفاظت ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

سنكرونيزم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ترانسفورماتور  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

پست‌هاي فشارقوي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

پست برق‌هاي نيروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

مصرف‌كننده‌هاي نيروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

مخازن سوخت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

واحد اول 37.5MW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

مشخصات واحد اول 37.5MW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

بويلر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

توربين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

سيستم Cooling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

مشخصات واحد دوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

تاريخچه واحد دوم 120 مگاوات  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

مشخصات واحد 120MW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

بويلر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

توربين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

واحد اول 120MW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

مشخصات فني واحد اول 320 مگاواتي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

بويلر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

توربين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ژنراتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

سيستم Cooling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

واحد دوم 320MW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

مشخصات واحدهاي بخار نيروگاه اصفهان ( جدول 2  ) . . . . . . . . . . . . . . . . 56

مشخصات آب‌خام نيروگاه اصفهان ( جدول 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

مشخصات شيميايي آب و بخار واحدهاي 1 و 2 نيروگاه اصفهان . . . . . . . . . 58

دياگرام تصفيه آب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

مشخصات شيميايي آب و بخارهاي 4 و 5 نيروگاه اصفهان . . . . . . . . . . . . 60

نيروي انساني نيروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

حرم نيروگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

چارت سازماني شركت تعميرات نيروي برق اصفهان . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

چارت سازماني شركت مديريت توليد برق اصفهان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

منبع و مآخذ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

کارآموزی شركت مديريت توليد برق اصفهان

مقدمه :

استان اصفهان به عنوان يكي از قطبهاي صنعتي كشور همواره در راستاي افزايش توليد انرژي الكتريكي به منظور تامين برق صنايع مهمي كه در اين منطقه وجود دارد، مورد توجه خاصي بوده است، صنايعي همچون پالايشگاه اصفهان، مجتمع فولاد مباركه، ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع پتروشيمي اصفهان، پلي‌ اكريل و دهها واحد صنعتي بزرگ و كوچك ديگر، همچنين توسعه بخشهاي كشاورزي و فعاليتهاي وابسته به اين بخش و قدمت تاريخي از سوي ديگر، اين استان را به صورت يك قطب جاذب و استراتژيك كشور درآورده است. لذا افزايش توليد انرژي در اين استان امري است اجتناب‌ناپذير.نيروگاه اصفهان در موقعيت جغرافيايي بسيار مطلوب و در حاشيه زاينده‌رود و در دامنه تپه‌هاي قائميه قرار گرفته است. اين نيروگاه در سيزده كيلومتري جنوب غربي اصفهان و در فاصله 2 كيلومتري بزرگراه ذوب‌آهن به وسعت تقريبي 74 هكتار واقع شده است.

کارآموزی شركت مديريت توليد برق اصفهان

منابع :

1- كتاب دوره توجيهي نيروگاه بخار.

2- كتاب تاسيسات نيروگاه جلد 1 و 2 .

3- راهنماي نيروگاه اصفهان.

4- آموزش كاركنان نيروگاه اصفهان.

5- كتاب تجهيزات پست.

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :81

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید

جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است