دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر CAPP در محیطهای صنعتی مختلف

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف
فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل يکم -معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک
* 1-1-برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
* 1-1-1- رویکرد بنیادی
* 1-1-2- رویکرد متنوع
* 1-2- الگوریتم ژنتیک
* 1-2-1-کلیات الگوریتم ژنتیک
* 1-2-2-قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک
* 1-2-2-1-تابع هدف و تابع برازش
* 1-2-2-2- انتخاب
* 1-2-2-3- تقاطع
* 1-2-2-4- جهش
* فصل دوم- نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
* 2-1-بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک
* 2-1-1- توصیف توالی فرآیند
* 2-1-2- استراتژی کد گزاری
* 2-1-3- تجزیه و تحلیل همگرایی
* 2-1-3-1-همگرایی نزدیک شونده
* 2-1-3-2-همگرایی با در نظر گرفتن احتمال
* 2-1-3-3-همگرایی Gها در توالی سازی فرایندهای پشت سر هم
* 2-1-3-4-تعریف یک قانون
* 2-1-4-اپراتورهای ژنتیک
* 2-1-4-1-اپراتور انتخاب
* 2-1-4-2- اپراتور تغییر و انتقال
* 2-1-4-3- اپراتور جهش
* 2-1-5- برقراری تابع تناسب
* 2-1-5-1- آنالیز محدودیت ها
* 2-1-5-2- برقراری تابع برازش
* 2-1-6-مثال
* 2-1-6-1-مثالهایی برای کاربرد این روشها
* 2-1-6-2-تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات
* 2-1-7-نتیجه گیری
* 2-2-روشي براي برنامه ریزیمقدماتی ترکیبات دورانی شكل محور Cاستفاده از الگوريتم ژنتيك
* 2-2-1-مقدمه
* 2-2-2-مدول هاي سيستمCAPP پيشنهاد شده
* 2-2-3-تجسم قطعه
* 2-2-4-تولید توالی های ممکن
* 2-2-4-1-الزامات اولویت دار
* 2-2-4-2- الزامات تلرانس هندسی
* 2-2-4-3- رابطه ویژگی های اولویت دار
* 2-2-5 بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک G
* 2-2-5-1- تابع برازش
* 2-2-5-2- الگوريتم ژنتیك
* 2-2-6- نتايج و بحث
* 2-2-7-نتیجه گیری
* فصل سوم الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتمژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط صنعتی
* 3-1-مقدمه
* 3-2-الگوریتم ژنتیک
* 3-2-1-سیستم های تولیدی توزیع شده
* 3-2-2-نمایش طرح های فرایند
* 3-2-3-جمعیت اولیه
* 3-3-تولید مثل
* 3-3-1-ادغام
* 3-3-2-دگرگونی و جهش
* 3-4- ارزیابی کروموزوم
* 3-4-1- مینیمم سازی زمان فرایند
* 3-4-2- مینیمم سازی هزینه های تولید
* 3-5- مطالعات موردی
* 3-5-1- CAPPسنتی
* 3-5-2- CAPP توزیع شده
* 3-6- ارزیابی
* 3-6-1- معیار اول
* 3-6-2- معیار دوم
* فصل چهارم -نتیجه گیری
* منابع

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر CAPP در محیطهای صنعتی مختلف
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد