آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
خانه » روش تحقیق » کار تحقیقی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد
کار تحقیقی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

کار تحقیقی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

فهرست مطالب
چکيده……………….    1
فصل اول :کليات…….    2
1-1-مقدمه……….    3
1-2-اهداف…….    5
1- 3فرضيات…….    5
فصل دوم: پيشينه نگاشته……….    6
2-1-مقدمه………    7
2-2-مطالعات داخلي…………….    7
2-2-1- گردشگري………………    7
2-2-2-بررسي جايگاه اجتماعي- اقتصادي گروه هاي مختلف جامعه……….    13
فصل سوم: روش تحقيق…………    18
3-1-مقدمه………    19
3-2-روش و ابزار جمع آوري اطلاعات……..    19
3-3-جامعه آماري    19
3-4- روش نمونه گيري و حجم نمونه…………    20
3-5-مدل مورد استفاده در اين مطالعه………….    20
فصل چهارم: نتايج و بحث……..    22
4-1- مقدمه……..    23
4-2- بررسي ويژگيهاي گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد………………..    23
4-2-1 توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن…………….    23
4-2-2 توزيع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسيت …………………    24
4-2-3  توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصيلات….    24
4-2-4 – توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع  شغل….    25
4-2- 5- توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت………..    26
4-2-6-  توزيع گردشگران  مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل
سکونت تا مشهد (کيلومتر )……..    27
4-2-7-  توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار…………..    28
4-2- 8- توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار……….     29
4-2- 10- توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت………………    30
4-2-11- توزيع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد  سفر به مشهد    31
4-3- بررسي اهداف گردشگران مورد مطالعه  از سفر به شهر مشهد ……………    32
4-  بررسي نحوه هزينه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد………… -4    32
4-5-  بررسي ميزان آگاهي گردشگران مورد مطالعه ازمکانهاي سياحتي و تفريحي در شهر مشهد  ………………    33
4-6-ميزان بازديدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهاي تاريخي شهر مشهد…………    34
4-7- بررسي ميزان بازديد گردشگران در شهر مشهد از مکانهاي تفريحي و ييلاقي ………….    35
بررسي ميزان رضايتمندي  گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد……..-8-4    36
4-9-نتايج تخمين مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد.    37
4-10- بررسي مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد………    41
4- 11-بررسي پيشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعيت گردشگري در شهر مشهد………… ……..    42
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات…    46
5-1-مقدمه……….    47
5-2- نتايج…………    47
5-3-پيشنهادات….    48
پرسشنامه…………….    52
منابع.    57
5-1-مقدمه
در اين فصل با استفاده از اطلاعات حاصل از بررسي جداول و تخمين مدل فصل چهارم نتايج به صورت زير بدست آمد و در اين راستا پيشنهاداتي جهت بهبود وضعيت گردشگري بيان شده است.
5-2-نتايج
نتايج بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها بيانگر آن است که اکثر گردشگران مورد مطالعه در فاصله سني 50- 35سال, مرد , داراي تحصيلات ديپلم وداراي مشاغل اداري با حقوق سالانه 8000-  4000  هزار ريال بوده اند. تعداد افراد خانواده گردشگران مورد مطالعه اکثرا  8-4 نفر بوده است.  بيشتر گردشگران مورد مطالعه از شهر اصفهان و با وسيله نقليه شخصي به مشهد آمده اند و هدف اکثر گردشگران زيارت بوده است. بيشترين مدت اقامت گردشگران مورد مطالعه بين 5-1 روز بوده است و تعداد کل دفعات سفر آنها مشهد بين 5- 1بار بوده است.  بيشترين بخش هزينه گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد به اقامتگاهها اختصاص يافته است. ميزان آگاهي گردشگران از مکان هاي سياحتي و زيارتي شهر مشهد و همچنين ميزان رضايت آنها از اين سفر که  با استفاده از آزمون z مورد تحليل قرار گرفته بيانگر آن بوده است که اکثر گردشگران از مکان هاي سياحتي و زيارتي شهر مشهد آگاهي کافي داشته اند و همچنين ميزان رضايت آنها از اين سفر کامل بوده است. بررسي ميزان آگاهي گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بيانگر آن بوده است که اکثر گردشگران از آرامگاه فردوسي به عنوان مکان تاريخي و از پارک کوهسنگي به عنوان مکان تفريحي بيشتر بازديد کرده اند.
نتايج به دست آمده از بررسي مشکلات گردشگران بيانگر آن بوده است که مهمترين مشکلات گردشگران نبود اطلاعات كافي از مكانهاي تاريخي و ديدني شهر و گراني اقامتگاهها  بوده است. همجنين   نتايج تخمين مدل تعداد دفعات سفر به مشهد  با توجه به مقدار كشش هاي به دست آمده براي هر يك از        متغير هاي مستقل نشان داد که متغير تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بيشترين تاثير و سپس به ترتيب متغييرهاي سن گردشگر، ميزان آگاهي گردشگران از مكانهاي تاريخي ، وسيله رفت و آمد گردشگر به مشهدو درآمد سالانه آنها ، كمترين تاثير را بر تعداد  دفعات سفر گردشگران به مشهد داشته اند.
5-3-پيشنهادات
1-معرفي مكانهاي تاريخي، سياحتي و زيارتي شهر جهت بالا بردن آگاهي مردم كه براي انجام اين كار موارد ذيل پيشنهاد مي گردد:
1-1-طراحي سايت جامع توسط ارگانهاي مربوط به گردشگري جهت معرفي شهر و مديريت جامع گردشگران، كه هزينه اين سايت را مي توان از تبليغاتي كه براي هتلها، مهماپذيرها و رستورانها انجام   مي شود، پرداخت. در اين سايت مي توان به موارد زير اشاره کرد :
1-1-1- معرفي مكانهاي تاريخي، سياحتي و زيارتي شهر با نشان دادن تصوير از آنها و  اعلام آدرس .
1-2–1 -معرفي هتلها و مهمانپذيرهاي سطح شهر با اعلام آدرس دقيق و دامنه قيمت هاي مصوب در مورد آنها وهمچنين معرفي كمپهاي زائر
1-3-1-معرفي رستورانهاي تاييد شده توسط وزارت بهداشت و اعلام دامنه قيمتهاي مصوب
1-4-1- اعلام مكان بيمارستانهاي سطح شهر با درج تخصص هر كدام از آنها.
1-5-1- معرفي بازارهاي معروف در سطح شهر
1-6-1- اعلام برنامه نمايشگاه بين المللي مشهد
1-7-1- اعلام برنامه پايانه هاي مسافربري .
1-8-1- اعلام وضع هوا
1-9-1- نقشه جامع گردشگري مشهد
2-1- طراحي نقشه جامع گردشگري كه در آن علاوه بر معرفي مكانهاي سياحتي، زيارتي، تاريخي و درماني شهر، كلانتري ها، امداد خودرو ها و فروشگاههاي شبانه روزي در سطح شهر را نيز معرفي كند.
3-1- افزايش تعداد باجه هاي اطلاع رساني در وروديهاي شهر، كمپ ها و اطراف حرم و فعالتر شدن آنها.
4-1- نصب بيلبوردهاي تبليغاتي از مكانهاي سياحتي، زيارتي و تاريخي شهر در وروديهاي شهر.
5-1- ساخت مجموعه هاي مستند تلويزيوني كه به معرفي مكانهاي سياحتي، زيارتي و تاريخي شهر   مي پردازد و پخش آن در شبكه هاي استاني و ملي .
2- مديريت اسكان گردشگران:
اگر گردشگران را از لحاظ اقتصادي به سه دسته كم درآمد، با درآمد متوسط و با درآمد بالا تقسيم كنيم براي مديريت اسكان آنها مي توان بدينگونه عمل كرد:
1-2- افزايش تعداد كمپ ها و بهبود وضعيت رفاهي آنها.  به منظور بهبود وضعيت رفاهي مي توان به احداث واحدهاي پيش ساخته در كمپ ها با حداقل امكانات آسايشي و  بهداشتي، احداث فضاي سبز و مكان بازي براي كودكان،  احداث فروشگاههاي شبانه روزي فصلي (در فصل تابستان و بهار) جهت رفع نيازهاي اوليه گردشگر در داخل كمپ و كاهش ترافيك، قرار گرفتن واحد امداد هلال احمر در داخل كمپها جهت رفع نيازهاي پزشكي اوليه گردشگران، حضور تاكسي ها و اتوبوس هاي شركت واحد جهت رفت و آمد گردشگران به مكانهاي سياحتي و زيارتي شهر اشاره كرد.
1-3- افزايش تعداد هتلهاي بين المللي ،متلها و هتلهاي ارگانيك در مكانهاي سياحتي شهر جهت جذب گردشگران به مكانهاي سياحتي و نظارت بر عملكرد آنها.
3- مديريت هزينه سفر گردشگران
1-3- افزايش تعداد بازارها و فروشگاههاي بين المللي در مكانهاي سياحتي و اطراف حرم جهت فروش كالاهاي لوكس و سوغاتي هاي شهر  و نظارت بر عملكرد آنها.
2-3- نظارت بر عملكرد بازارهاي پرتردد مانند بازار رضا(ع)
3-3- افزايش فعاليت نمايشگاه بين المللي در فصل بهار و تابستان و فروش كالاهاي عامه پسند، مانند نمايشگاه صنايع دستي ، غذاهاي محلي، پوشاك، گل و گياه و…
4-3- احداث بازار در پايانه ها جهت فروش سوغاتي هاي و كالاهاي لوكس .
5-3- نظارت بر كيفيت و قيمت رستورانهاي سطح شهر به خصوص اطراف حرم و مكانهاي سياحتي.
4- مديريت حمل و نقل گردشگران
1-4- اختصاص تاكسي هاي ويژه گردشگران در مكانهاي سياحتي، ابتداي پايانه ها و جلوي وروديهاي حرم كه راننده هاي آن آموزشهاي لازم جهت نحوه برخورد مناسب با گردشگر و همچنين راهنمايي گردشگر را ديده باشند و نظارت بر عملكرد آنها.
2-4- احداث بنگاههاي اجاره ماشين در وروديهاي شهر و پايانه ها
3-4- افزايش تعداد پاركينگ هاي عمومي در مكانهاي پر رفت و آمد .
4-4- افزايش تعداد اتوبوسهاي شركت واحد كه مقصد آنها مكانهاي سياحتي و زيارتي شهر است .
5- زيبا سازي شهر

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است