خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خانه » روش تحقیق » کار تحقیقی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد
کار تحقیقی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

کار تحقیقی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

فهرست مطالب
چکیده……………….    ۱
فصل اول :کلیات…….    ۲
۱-۱-مقدمه……….    ۳
۱-۲-اهداف…….    ۵
۱- ۳فرضیات…….    ۵
فصل دوم: پیشینه نگاشته……….    ۶
۲-۱-مقدمه………    ۷
۲-۲-مطالعات داخلی…………….    ۷
۲-۲-۱- گردشگری………………    ۷
۲-۲-۲-بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گروه های مختلف جامعه……….    ۱۳
فصل سوم: روش تحقیق…………    ۱۸
۳-۱-مقدمه………    ۱۹
۳-۲-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……..    ۱۹
۳-۳-جامعه آماری    ۱۹
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه…………    ۲۰
۳-۵-مدل مورد استفاده در این مطالعه………….    ۲۰
فصل چهارم: نتایج و بحث……..    ۲۲
۴-۱- مقدمه……..    ۲۳
۴-۲- بررسی ویژگیهای گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد………………..    ۲۳
۴-۲-۱ توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن…………….    ۲۳
۴-۲-۲ توزیع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسیت …………………    ۲۴
۴-۲-۳  توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصیلات….    ۲۴
۴-۲-۴ – توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع  شغل….    ۲۵
۴-۲- ۵- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت………..    ۲۶
۴-۲-۶-  توزیع گردشگران  مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل
سکونت تا مشهد (کیلومتر )……..    ۲۷
۴-۲-۷-  توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار…………..    ۲۸
۴-۲- ۸- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار……….     ۲۹
۴-۲- ۱۰- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت………………    ۳۰
۴-۲-۱۱- توزیع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد  سفر به مشهد    ۳۱
۴-۳- بررسی اهداف گردشگران مورد مطالعه  از سفر به شهر مشهد ……………    ۳۲
۴-  بررسی نحوه هزینه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد………… -۴    ۳۲
۴-۵-  بررسی میزان آگاهی گردشگران مورد مطالعه ازمکانهای سیاحتی و تفریحی در شهر مشهد  ………………    ۳۳
۴-۶-میزان بازدیدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهای تاریخی شهر مشهد…………    ۳۴
۴-۷- بررسی میزان بازدید گردشگران در شهر مشهد از مکانهای تفریحی و ییلاقی ………….    ۳۵
بررسی میزان رضایتمندی  گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد……..-۸-۴    ۳۶
۴-۹-نتایج تخمین مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد.    ۳۷
۴-۱۰- بررسی مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد………    ۴۱
۴- ۱۱-بررسی پیشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعیت گردشگری در شهر مشهد………… ……..    ۴۲
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات…    ۴۶
۵-۱-مقدمه……….    ۴۷
۵-۲- نتایج…………    ۴۷
۵-۳-پیشنهادات….    ۴۸
پرسشنامه…………….    ۵۲
منابع.    ۵۷
۵-۱-مقدمه
در این فصل با استفاده از اطلاعات حاصل از بررسی جداول و تخمین مدل فصل چهارم نتایج به صورت زیر بدست آمد و در این راستا پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت گردشگری بیان شده است.
۵-۲-نتایج
نتایج بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها بیانگر آن است که اکثر گردشگران مورد مطالعه در فاصله سنی ۵۰- ۳۵سال, مرد , دارای تحصیلات دیپلم ودارای مشاغل اداری با حقوق سالانه ۸۰۰۰-  ۴۰۰۰  هزار ریال بوده اند. تعداد افراد خانواده گردشگران مورد مطالعه اکثرا  ۸-۴ نفر بوده است.  بیشتر گردشگران مورد مطالعه از شهر اصفهان و با وسیله نقلیه شخصی به مشهد آمده اند و هدف اکثر گردشگران زیارت بوده است. بیشترین مدت اقامت گردشگران مورد مطالعه بین ۵-۱ روز بوده است و تعداد کل دفعات سفر آنها مشهد بین ۵- ۱بار بوده است.  بیشترین بخش هزینه گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد به اقامتگاهها اختصاص یافته است. میزان آگاهی گردشگران از مکان های سیاحتی و زیارتی شهر مشهد و همچنین میزان رضایت آنها از این سفر که  با استفاده از آزمون z مورد تحلیل قرار گرفته بیانگر آن بوده است که اکثر گردشگران از مکان های سیاحتی و زیارتی شهر مشهد آگاهی کافی داشته اند و همچنین میزان رضایت آنها از این سفر کامل بوده است. بررسی میزان آگاهی گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بیانگر آن بوده است که اکثر گردشگران از آرامگاه فردوسی به عنوان مکان تاریخی و از پارک کوهسنگی به عنوان مکان تفریحی بیشتر بازدید کرده اند.
نتایج به دست آمده از بررسی مشکلات گردشگران بیانگر آن بوده است که مهمترین مشکلات گردشگران نبود اطلاعات کافی از مکانهای تاریخی و دیدنی شهر و گرانی اقامتگاهها  بوده است. همجنین   نتایج تخمین مدل تعداد دفعات سفر به مشهد  با توجه به مقدار کشش های به دست آمده برای هر یک از        متغیر های مستقل نشان داد که متغیر تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بیشترین تاثیر و سپس به ترتیب متغییرهای سن گردشگر، میزان آگاهی گردشگران از مکانهای تاریخی ، وسیله رفت و آمد گردشگر به مشهدو درآمد سالانه آنها ، کمترین تاثیر را بر تعداد  دفعات سفر گردشگران به مشهد داشته اند.
۵-۳-پیشنهادات
۱-معرفی مکانهای تاریخی، سیاحتی و زیارتی شهر جهت بالا بردن آگاهی مردم که برای انجام این کار موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
۱-۱-طراحی سایت جامع توسط ارگانهای مربوط به گردشگری جهت معرفی شهر و مدیریت جامع گردشگران، که هزینه این سایت را می توان از تبلیغاتی که برای هتلها، مهماپذیرها و رستورانها انجام   می شود، پرداخت. در این سایت می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱-۱-۱- معرفی مکانهای تاریخی، سیاحتی و زیارتی شهر با نشان دادن تصویر از آنها و  اعلام آدرس .
۱-۲–۱ -معرفی هتلها و مهمانپذیرهای سطح شهر با اعلام آدرس دقیق و دامنه قیمت های مصوب در مورد آنها وهمچنین معرفی کمپهای زائر
۱-۳-۱-معرفی رستورانهای تایید شده توسط وزارت بهداشت و اعلام دامنه قیمتهای مصوب
۱-۴-۱- اعلام مکان بیمارستانهای سطح شهر با درج تخصص هر کدام از آنها.
۱-۵-۱- معرفی بازارهای معروف در سطح شهر
۱-۶-۱- اعلام برنامه نمایشگاه بین المللی مشهد
۱-۷-۱- اعلام برنامه پایانه های مسافربری .
۱-۸-۱- اعلام وضع هوا
۱-۹-۱- نقشه جامع گردشگری مشهد
۲-۱- طراحی نقشه جامع گردشگری که در آن علاوه بر معرفی مکانهای سیاحتی، زیارتی، تاریخی و درمانی شهر، کلانتری ها، امداد خودرو ها و فروشگاههای شبانه روزی در سطح شهر را نیز معرفی کند.
۳-۱- افزایش تعداد باجه های اطلاع رسانی در ورودیهای شهر، کمپ ها و اطراف حرم و فعالتر شدن آنها.
۴-۱- نصب بیلبوردهای تبلیغاتی از مکانهای سیاحتی، زیارتی و تاریخی شهر در ورودیهای شهر.
۵-۱- ساخت مجموعه های مستند تلویزیونی که به معرفی مکانهای سیاحتی، زیارتی و تاریخی شهر   می پردازد و پخش آن در شبکه های استانی و ملی .
۲- مدیریت اسکان گردشگران:
اگر گردشگران را از لحاظ اقتصادی به سه دسته کم درآمد، با درآمد متوسط و با درآمد بالا تقسیم کنیم برای مدیریت اسکان آنها می توان بدینگونه عمل کرد:
۱-۲- افزایش تعداد کمپ ها و بهبود وضعیت رفاهی آنها.  به منظور بهبود وضعیت رفاهی می توان به احداث واحدهای پیش ساخته در کمپ ها با حداقل امکانات آسایشی و  بهداشتی، احداث فضای سبز و مکان بازی برای کودکان،  احداث فروشگاههای شبانه روزی فصلی (در فصل تابستان و بهار) جهت رفع نیازهای اولیه گردشگر در داخل کمپ و کاهش ترافیک، قرار گرفتن واحد امداد هلال احمر در داخل کمپها جهت رفع نیازهای پزشکی اولیه گردشگران، حضور تاکسی ها و اتوبوس های شرکت واحد جهت رفت و آمد گردشگران به مکانهای سیاحتی و زیارتی شهر اشاره کرد.
۱-۳- افزایش تعداد هتلهای بین المللی ،متلها و هتلهای ارگانیک در مکانهای سیاحتی شهر جهت جذب گردشگران به مکانهای سیاحتی و نظارت بر عملکرد آنها.
۳- مدیریت هزینه سفر گردشگران
۱-۳- افزایش تعداد بازارها و فروشگاههای بین المللی در مکانهای سیاحتی و اطراف حرم جهت فروش کالاهای لوکس و سوغاتی های شهر  و نظارت بر عملکرد آنها.
۲-۳- نظارت بر عملکرد بازارهای پرتردد مانند بازار رضا(ع)
۳-۳- افزایش فعالیت نمایشگاه بین المللی در فصل بهار و تابستان و فروش کالاهای عامه پسند، مانند نمایشگاه صنایع دستی ، غذاهای محلی، پوشاک، گل و گیاه و…
۴-۳- احداث بازار در پایانه ها جهت فروش سوغاتی های و کالاهای لوکس .
۵-۳- نظارت بر کیفیت و قیمت رستورانهای سطح شهر به خصوص اطراف حرم و مکانهای سیاحتی.
۴- مدیریت حمل و نقل گردشگران
۱-۴- اختصاص تاکسی های ویژه گردشگران در مکانهای سیاحتی، ابتدای پایانه ها و جلوی ورودیهای حرم که راننده های آن آموزشهای لازم جهت نحوه برخورد مناسب با گردشگر و همچنین راهنمایی گردشگر را دیده باشند و نظارت بر عملکرد آنها.
۲-۴- احداث بنگاههای اجاره ماشین در ورودیهای شهر و پایانه ها
۳-۴- افزایش تعداد پارکینگ های عمومی در مکانهای پر رفت و آمد .
۴-۴- افزایش تعداد اتوبوسهای شرکت واحد که مقصد آنها مکانهای سیاحتی و زیارتی شهر است .
۵- زیبا سازی شهر

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است