دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کودک آزاری

کودک آزاری

فهرست مطالب
موضوع: 1
كودك آزاري 1
خلاصه پژوهش 6
فصل اول: مقدمه 7
مقدمه: 8
بيان مسئله: 10
هدف پژوهش 11
ضرورت و اهميت پژوهش 11
فصل دوم : پيشينه پژوهش 12
تعريف ها: 13
روش‌هاي اعمال خشونت: 17
تاريخچه: 20
كودك آزاري در عصر جديد: 23
انواع سوء رفتار: 27
-چرا والدين فرزندان خود را كتك مي زنند؟ 29
والدين آسيب رسان:abusine parents 30
علائم و نشانه هاي مهم رفتاري و كلامي در كودك تحت آزار جسمي و شاخص‌هاي خانوادگي(موسوي و همكاران1380) 34
اثرات رواني كودك آزاري جسمي: 35
اثرات بدني كودك آزاري جسمي: 35
گزارش از يك مورد سوء رفتار جسمي: 40
تشخيص كودك آزاري جسمي: 41
شيوع و گستره كودك آزاري جسمي: 47
شيوع كودك آزاري جسمي در ايران: 49
2-كودك آزاري جنسي 52
انواع آزار جنسي: 53
جنس كودكان قرباني سوء استفاده جنسي: 54
سن كودكان قرباني سوء استفاده جنسي: 56
بررسي منطقه اي در تهران و حومه: 58
-اختلالات رواني آزارگران جنسي: 60
زناي با محارم : 61
تجاوز به عنف: 62
رازداري در كودكان قرباني سوء استفاده جنسي: 64
تهديد كردن: 65
تأثيرات سوء استفاده جنسي بر كودكان قرباني: 65
نشانه ‌هاي باليني سوء رفتار جنسي: 66
علائم و نشانه ‌هاي كودك آزاري جنسي(موسوي و همكاران 1380) 69
گستره و شيوع آزار جنسي: 70
3-غفلت و مسامحه : 72
مصاديق غفلت : 73
نشانه هاي سوء رفتار ناشي از غفلت و مسامحه : 75
خصوصيات بارز غفلت فيزيكي : 75
نشانه هاي رواني غفلت و مسامحه : 76
4-كودك آزاري عاطفي : 76
مصاديق بدرفتاري عاطفي : 77
– دور بودن از كانون عاطفه 78
علائم و نشانه هاي كودك آزاري، عاطفي، مسامحه و غفلت هيجاني:(موسوي و همكاران، 1380) 80
علائم و عوارض سوء رفتار با كودكان:(موسوي و همكاران 1380) 81
علل و زمينه هاي كودك آزاري: 81
عوامل محيطي اجتماعي و فرهنگي: 82
-كودك آزاري ناشي از نقص قوانين حقوقي 82
كودكان شبانه روزي: 84
تفاوت محيط خانواده و شبانه روزي: 86
كودكان جنگ: 88
2-كودك آزاري ناشي از آداب، رسوم و نگرش ‌هاي مذهبي و فرهنگ 91
1-ازدواج كودكان child marriage: 91
2-دايه گري كودك fostetage- انتقال trunsfer 92
3-رهن دادن كودك child pawing 92
3-كودك آزاري ناشي از نظام آموزشي: 93
-ايجاد ترس و اضطراب 94
-تكاليف فراوان 95
رقابت‌هاي شديد 96
4-كودك آزاري در قالب تجارت اعضاي بدن و فروش كودكان: 96
5-كودك آزاري ناشي از فقر و نظام اقتصادي ، جامعه و دولت: 98
كودكان خياباني:street children 99
آمار كودكان خياباني در ايران: 101
2-كودكان كار 101
كار استثمارگرانه به چه معناست؟ 102
-كودك، فقر، كار، آموزش 103
كار كودكان در ايران 104
آيا بايد از اين آمار خوشحال بود يا اندوهگين؟ 105
شكل ‌هاي كار در كودكان: 106
1-كاربردگي و اجباري كودكان: 106
2-استفاده از كودكان در سوء استفاده ‌هاي جنسي: 106
3-كار كشاورزي: 107
4-كار در معدن: 107
5-كار در كارخانه ‌هاي سراميك و شيشه سازي. 107
6-كار كودكان در صنايع كبريت سازي: 108
7-ماهيگيري در آب ‌هاي عميق دريا 108
8-كار در منازل: 108
9-كار ساختماني: 108
10-كار در خيابانها: 109
وضعيت اشتغال كودكان در ايران: 109
علل عمده كار كودكان: 111
-كار كودكان و بزه كاري 111
خصوصيات كودك آزار ديده، والدين و خانواده ‌هاي آزار گر: 114
-كدام كودكان مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند؟ 114
كدام دسته از والدين آزارگرند: 116
-والدين معتقد به خرافات 120
تيپ ‌هاي خانوادگي: 120
-خانواده ‌هاي طرد شده از اقوام و اجتماع 121
درمان: 122
استراتژي كلي در درمان: 123
رويكرد‌هاي نظري در ارتباط با كودك آزاري: 124
حقوق كودكان : 129
پيگيري كنوانسيون حقوق كودك در كشور‌هاي خارجي : 135
كنوانسيون حقوق كودك در ايران : 136
حقوق كودكان در ايران‌ : 137
حضانت ، ولايت و الزام به انفاق : 143
حقوق كودك در مجلس : 146
فصل سوم: روش جمع آوري اطلاعات 148
روش پژوهش : 149
نوع پژوهش : 149
سوال‌ پژوهش : 149
فرضيه‌ي پژوهش : 149
جامعه پژوهش : 150
نمونة پژوهش و ويژگي ‌هاي آن : 150
ابزار پژوهش : 150
معرفي پرسشنامة كودك آزاري : 151
نمره گذاري آزمون : 151
روش آماري : 151
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات 152
بررسي دلايل اثبات يا رد فرضيه : 153
عوامل زمينه ساز كودك آزاري به ترتيب الويت : 158
فصل پنجم: نتايج پژوهش 159
تبيين فرضيه : 160
پيشنهادها 166
محدوديت ها: 167
منابع و مآخذ 168
1-منابع فارسي 168
2-منابع لاتين 171
خلاصه پژوهش
در حالي كه تعداد بي شماري از كودكان به علت فقر، سوء تغذيه، بيماري ‌هاي واگيردار و جنگ جان خود را از دست مي دهند شاهد تعداد زيادي مرگ و مير كودكان بر اثر سوء رفتار هستيم.
“كودك آزاري” به عنوان يك پديده اجتماعي- فرهنگي كه نشان دهندة بحران در يك جامعه است، امروزه روند رو به رشدي را در جامعه ما طي مي كند.
پژوهش حاضر با اين فرضيه كه كودك آزاري در كشور ما رو به افزايش است، انجام شده است. در اين پژوهش افراد متخصص و دست اندركار در زمينه كودك آزاري و پژوهشگران اين حوزه كه شامل 50 نفر هستند مورد سوال قرار گرفته اند.
هدف اين پژوهش بررسي و پي بردن به عوامل زمينه ساز كودك آزاري بوده است كه نتايج پژوهش نشان گر آن است كه احتمال بروز كودك آزاري در وضعيت ‌هاي اجتماعي و خانوادگي خاصي بيشتر مشاهده مي شود به طوري كه بر اساس نتايج به دست آمده مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار عبارتند از : فقر، بي‌كاري ، اعتياد ، خانواده‌‌هاي پر جمعيت و شلوغ، تك والد بودن، خانواده ‌هاي منزوي ، عدم تفاهم و دوستي بين والدين، تحصيلات پايين والدين، بيماري ‌هاي رواني آنها، جنسيت كودكان مورد آزار، اختلالات كودكان مانند بيش فعالي، بيماري، معلوليت و همچنين فرزندان اول خانواده،  كودكان خياباني و كودكان ناخواسته، سن والدين، مسائل فرهنگي يك كشور، قوانين حقوقي و …
با در نظر گرفتن رشد شاخص‌‌هاي فقر، اعتياد، بي كاري، طلاق، ازدواج موقت، كودكان خياباني و ساير شاخص‌‌هاي مهم تاثيرگذار، فرضيه پژوهش مبني بر رشد كودك آزاري در ايران تأئيد شد.
فصل اول: مقدمه
مقدمه:
مراقبت براي رشد اوليه و تكامل كودكان خردسال، راه‌گشاي زندگي آنان در آموزش، خوداتكايي و زندگي مستقل در آينده است. كودك در هنگام تولد موجود ناتواني است كه براي طي كردن مسير زندگي مستقل نياز مبرمي به زندگي خانوادگي دارد به‌طوري‌كه اگر اين حمايت خصوصاً در سال‌هاي اوليه زندگي خدشه دار شود ادامه زندگي سالم كودك با مخاطره بسيار جدي مواجه مي‌شود. در اين دوران حساس، كودك زندگي مستقل، توجه به ديگران، رعايت حق و حقوق ساير افراد، نظم و انظباط و … را در محيط پويا و صميمي خانوادگي فرا مي گيرد. فرآيند رشد و تحول كودك تابع تأثير متقابل عوامل زيستي، رواني و اجتماعي است و خانواده نقش بسيار مهم و اساسي را در اين زمينه ايفا مي كند.
كودك براي رشد و تحول نياز به فراهم شدن محيط مساعد دارد، محيطي كه كليد اصلي آن “ مراقبت والدين” است. مراقبت يعني درك كردن، شناختن، دوست داشتن، پذيرفتن، تحريك انگيزه هاي كودك، تأمين نيازهاي تغذيه اي و پوشاك و حفاظت از كودك در برابر بيماريها و در يك كلام انتظار مناسب از توانائي‌هاي كودك داشتن است.
والدين بايد بتوانند نيازهاي فزاينده كودك را دريافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. ميزان وابستگي و علاقه دو طرفه بين والدين و كودك، توانائي او را براي يادگيري و دانستن مطالب جديد افزايش مي دهد. در حالي كه بدرفتاري با كودك و عدم توجه به نيازهاي او مي تواند باعث ايجاد اختلالات رواني مانند پرخاشگري در بزرگسالي شود. (موسوي و همكاران، 1380).
كودك در ابتداي تولد كاملا وابسته و ناتوان است. او براي بقاي خود نيازمند است كه به محيط خود اطمينان داشته باشد و احساس امنيت كندو احساس امنيت مهمترين سنگ بناي شخصيت آدمي است. در اولين مرحله رشد ، درگيري و مبارزه ميان امنيت خاطر و احساس ناامني، مهمترين مسأله اي است كه كودك با آن روبروست. او هميشه به طور فطري در جستجوي آرامش است.
هنگامي‌كه در محيط رشد هيجان، ترس، بي توجهي و بدرفتاري و ناراحتي‌هايي مانند آن باشد، كودك با تجربه هايي روبرو مي شود كه نتيجه اش احساس ناامني و عدم اعتماد است. اما محيطي كه سلامت جسمي و تغذيه اي كافي و به كار گيري حواس و حركات و احساس آرامش طفل را فراهم كند، باعث ايجاد امنيت و حس اعتماد در كودك مي شود.
اهميت مادر براي كودك در رفع نيازهاي او خلاصه نمي شود: بلكه همه احساس امنيت كودك وابسته به وجود مادر است. اولين احساس رضايت در نتيجه مكيدن حاصل مي شود. شير دادن مادر، پيوندي عميق بين كودك و مادر به وجود مي آورد و موجب رضايت خاطر مادر و احساس امنيت و رضايت كودك مي شود.
مطابق تحقيقات ولف واشپيتز، در صورتي كه كودك به طور مستمر عشق و علاقه مادر را دريافت نكند. حتي واكنش‌هاي بسيار طبيعي عاطفي نيز به موقع بروز نمي كند. براي مثال در فاصله سني سه تا شش ماهگي واكنش طبيعي خنده در كودك ديده مي شود، اما اگر فعاليت‌هاي مادرانه ناكافي باشد اين واكنش طبيعي بروز نمي كند.
تحقيقات مارگارت ريبل نشان مي دهد كه واكنش كودكان نسبت به توجه ناكافي مادر، به صورت پريدگي رنگ و از دست دادن شادابي طبيعي، عدم تنفس طبيعي و حتي ناراحتي هاي معده و روده كه منجر به اسهال و استفراغ در كودك مي شود، ظاهر مي گردد.
با توجه به اين تحقيقات، كودك بايد در يك دوره طولاني، محبت مادرانه كافي و با ثبات را تجربه كند و تظاهر به رفتار مادرانه كافي نيست. كودك نياز به دريافت محبت واقعي و عميق مادر يا جانشين مادر دارد تا بتواند مراحل رشد را به‌طور طبيعي طي كند يا عشق و علاقه خود را به او ابراز كند.
طرد كودك و عدم توجه به او براي كودك بسيار خطرناك و دردناك است. عدم توجه مادر به كودك مي تواند اختلالات مختلف رواني براي كودك به بار آورد. از همان ابتدا مشاهده مي شود كه كودك نسبت به ناراحتي و عصبانيت واكنش نشان مي دهد. گاه به شدت گريه مي كند، عصباني مي شود و شير نمي خورد. روابط اوليه كودك و مادر اهميت فوق العاده اي در چگونگي اجتماعي شدن و رشد شخصيت او دارد.
عدم توجه به كودك نيز سبب طرد شدن كودك مي شود. در نتيجه او به هيچ وجه نسبت به محيطي كه در آن زندگي مي كند احساس امنيت نمي كند. چنين كودكاني معمولاً مشوش و مضطربند و ناسازگاري‌هاي رفتاري نشان مي دهند. (سيف و همكاران 1380) . لذا قرار گرفتن كودك در يك محيط خانوادگي پر استرس و يا در معرض خطر آزار و اذيت بودن مي تواند مانع رشد جسمي و فكري كودك گردد.
كودكان تحت آزار در كسب مهارت‌هاي بنيادي در دامان خانواده دچار مشكل مي شوند، مهارت‌هاي اصلي فكر كردن را به دست نمي آورند، اعتماد به نفس ضعيفي خواهند داشت و رشد اجتماعي پيدا نمي كنند و نهايتاً در بزرگسالي ممكن است نقش مثبت و مؤثر در اجتماع نداشته باشند.
كودك بايد آزادي عمل داشته باشد زيرا آزادي عمل موجب تقويت حس استقلال و ايجاد اعتماد به نفس در كودك مي گردد. ولي آزادي بايد تا آنجا باشد كه كودك از آن سوء استفاده ننمايد و موجب آزار ديگران و صدمه به خود نگردد. كودكي كه احساس كمبود محبت از سوي والدين مي كند تمامي توان خود را به كار مي گيرد تا با جلب محبت ديگران آن را جبران نمايد.(موسوي و همكاران، 1380)

بيان مسئله:
آزار و اذيت كودكان هموراه در طول تاريخ، به اشكال مختلف وجود داشته است. به عبارتي كودكان كه جزء يكي از آسيب پذيرترين اقشار اجتماعي هستند و هميشه در معرض تعرض افراد گوناگون- خواه در خانواده يا اجتماع- قرار مي گرفته‌اند.
پديده كودك‌آزاري ناشي از علل گوناگوني چون ناآگاهي و ناآشنايي افراد نسبت به حقوق كودك، فقر، اعتياد، طلاق، مشكلات رواني آزارگران كودك ، مشكلات خانوادگي و بيماري‌هاي مزمن و غير قابل درمان در كودكان است.
كودك آزري طيف گسترده اي دارد و در جوامع مختلف داراي شدت و ضعف است. در مجموع كودك آزاري به طرق مختلف از جمله كار و استثمار كودكان، ايذاي كودكان توسط والدين خود يا ناپدري، نامادري، نابرادري و ناخواهري، تجاوز جنسي به كودكان، تبعيض در خانواده به صورت تبعيض بين دو جنس يا تبعيض بين فرزندان از يك جنس، نظام آموزشي ناكارآمد و … ظهور مي يابد.
هدف پژوهش
هدف كلي اين پژوهش بررسي پديده كودك آزاري، علل و انواع آن مي باشد.
به نظر مي رسد با پرداختن به مسئله كودك آزاري، بتوان راه‌كارهايي براي پيش‌گيري از كودك آزاري، شناخت كودكان و خانواده در معرض خطر را پيشنهاد كرد. تا شايد از اين طريق بتوان خدماتي را به قربانيان اين پديده ارائه داد.
ضرورت و اهميت پژوهش
كودك آزاري يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است كه به علت ويژگي‌‌هاي تأثيرگذار آن، نياز به بررسي و برنامه ريزي مناسب به منظور پيش‌گيري و كمك به رفع يا كاهش آن به شدت احساس مي شود. پاسخ به اين نياز به عنوان يكي از ضروريات رشد و پرورش نسلي سالم و شاداب و به تبع آن جامعه اي توانمند و توسعه يافته است.
متأسفانه در جامعه ما مسئله “كودك آزاري” داراي سابقه اي طولاني است و به تدريج نيز شدت مي يابد اين موضوع ضرورت طرح و توجه به مشكل، چاره انديشي و تدبير براي مواجهه با آن را اجتناب ناپذير مي كند.
با در نظر گرفتن ويژگي ‌هاي كودك آزاري در كشور ما از قبيل گسترش و پيچيده بودن علل اين مسأله، همچنين به دليل آثار زيان بار اين پديده و كبود آمار و ارقام در اين زمينه و دست آخر وجود نداشتن يك سازمان براي اطلاع رساني موارد كودك آزاري، هر اقدامي كه در راه شناخت و كاهش كودك آزاري انجام گيرد، گامي در جهت كمك به حفظ سلامت و امنيت كودكان جامعه است.
فصل دوم : پيشينه پژوهش
تعريف ها:
پيمان نامه حقوق كودك از حق سلامت جسم و شخصيت كودكان حمايت مي كند و دولتها را به حمايت از كودكان در برابر خشونت‌هاي جسمي و رواني، بهره كشي جنسي، بدرفتاري، تنبيهات غير انساني و توهين آميز و ساير انواع سوء استفاده از كودكان متعهد مي كند.
صدماتي كه به كودكان آزار ديده وارد مي شود سالانه موجب مرگ تعداد زيادي كودك در جهان مي شود. همچنين بسياري از كودكان آزار ديده در آينده دچار اختلالات رواني خواهند شد و عده اي نيز به دليل صدمات فيزيكي دچار ضعف و ناتواني و معلوليت مي شوند.
كودك :طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني:كودك ، هر انسان كمتر از 18 سال است مگر اين‌كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك، سن قانوني كمتر تعيين شده باشد. (موسوي و همكاران،1380) طبق قوانين ايران، صغير يا كودك كسي است كه بالغ و رشيد نشده است.
بلوغ در اصطلاح فقهي زماني است كه قواي جسمي صغير نمو نموده و آماده توالدو تناسل مي گردد. بلوغ به يكي از سه امر شناخته مي شود:
1-روئيدن مو‌هاي خشن بر پشت آلت تناسلي………………….

دانلود پروژه کودک آزاری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد