یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه کودک آزاری
دانلود پروژه کودک آزاری

دانلود پروژه کودک آزاری

کودک آزاری

فهرست مطالب
موضوع: ۱
کودک آزاری ۱
خلاصه پژوهش ۶
فصل اول: مقدمه ۷
مقدمه: ۸
بیان مسئله: ۱۰
هدف پژوهش ۱۱
ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۱
فصل دوم : پیشینه پژوهش ۱۲
تعریف ها: ۱۳
روش‌های اعمال خشونت: ۱۷
تاریخچه: ۲۰
کودک آزاری در عصر جدید: ۲۳
انواع سوء رفتار: ۲۷
-چرا والدین فرزندان خود را کتک می زنند؟ ۲۹
والدین آسیب رسان:abusine parents 30
علائم و نشانه های مهم رفتاری و کلامی در کودک تحت آزار جسمی و شاخص‌های خانوادگی(موسوی و همکاران۱۳۸۰) ۳۴
اثرات روانی کودک آزاری جسمی: ۳۵
اثرات بدنی کودک آزاری جسمی: ۳۵
گزارش از یک مورد سوء رفتار جسمی: ۴۰
تشخیص کودک آزاری جسمی: ۴۱
شیوع و گستره کودک آزاری جسمی: ۴۷
شیوع کودک آزاری جسمی در ایران: ۴۹
۲-کودک آزاری جنسی ۵۲
انواع آزار جنسی: ۵۳
جنس کودکان قربانی سوء استفاده جنسی: ۵۴
سن کودکان قربانی سوء استفاده جنسی: ۵۶
بررسی منطقه ای در تهران و حومه: ۵۸
-اختلالات روانی آزارگران جنسی: ۶۰
زنای با محارم : ۶۱
تجاوز به عنف: ۶۲
رازداری در کودکان قربانی سوء استفاده جنسی: ۶۴
تهدید کردن: ۶۵
تأثیرات سوء استفاده جنسی بر کودکان قربانی: ۶۵
نشانه ‌های بالینی سوء رفتار جنسی: ۶۶
علائم و نشانه ‌های کودک آزاری جنسی(موسوی و همکاران ۱۳۸۰) ۶۹
گستره و شیوع آزار جنسی: ۷۰
۳-غفلت و مسامحه : ۷۲
مصادیق غفلت : ۷۳
نشانه های سوء رفتار ناشی از غفلت و مسامحه : ۷۵
خصوصیات بارز غفلت فیزیکی : ۷۵
نشانه های روانی غفلت و مسامحه : ۷۶
۴-کودک آزاری عاطفی : ۷۶
مصادیق بدرفتاری عاطفی : ۷۷
– دور بودن از کانون عاطفه ۷۸
علائم و نشانه های کودک آزاری، عاطفی، مسامحه و غفلت هیجانی:(موسوی و همکاران، ۱۳۸۰) ۸۰
علائم و عوارض سوء رفتار با کودکان:(موسوی و همکاران ۱۳۸۰) ۸۱
علل و زمینه های کودک آزاری: ۸۱
عوامل محیطی اجتماعی و فرهنگی: ۸۲
-کودک آزاری ناشی از نقص قوانین حقوقی ۸۲
کودکان شبانه روزی: ۸۴
تفاوت محیط خانواده و شبانه روزی: ۸۶
کودکان جنگ: ۸۸
۲-کودک آزاری ناشی از آداب، رسوم و نگرش ‌های مذهبی و فرهنگ ۹۱
۱-ازدواج کودکان child marriage: 91
۲-دایه گری کودک fostetage- انتقال trunsfer 92
۳-رهن دادن کودک child pawing 92
۳-کودک آزاری ناشی از نظام آموزشی: ۹۳
-ایجاد ترس و اضطراب ۹۴
-تکالیف فراوان ۹۵
رقابت‌های شدید ۹۶
۴-کودک آزاری در قالب تجارت اعضای بدن و فروش کودکان: ۹۶
۵-کودک آزاری ناشی از فقر و نظام اقتصادی ، جامعه و دولت: ۹۸
کودکان خیابانی:street children 99
آمار کودکان خیابانی در ایران: ۱۰۱
۲-کودکان کار ۱۰۱
کار استثمارگرانه به چه معناست؟ ۱۰۲
-کودک، فقر، کار، آموزش ۱۰۳
کار کودکان در ایران ۱۰۴
آیا باید از این آمار خوشحال بود یا اندوهگین؟ ۱۰۵
شکل ‌های کار در کودکان: ۱۰۶
۱-کاربردگی و اجباری کودکان: ۱۰۶
۲-استفاده از کودکان در سوء استفاده ‌های جنسی: ۱۰۶
۳-کار کشاورزی: ۱۰۷
۴-کار در معدن: ۱۰۷
۵-کار در کارخانه ‌های سرامیک و شیشه سازی. ۱۰۷
۶-کار کودکان در صنایع کبریت سازی: ۱۰۸
۷-ماهیگیری در آب ‌های عمیق دریا ۱۰۸
۸-کار در منازل: ۱۰۸
۹-کار ساختمانی: ۱۰۸
۱۰-کار در خیابانها: ۱۰۹
وضعیت اشتغال کودکان در ایران: ۱۰۹
علل عمده کار کودکان: ۱۱۱
-کار کودکان و بزه کاری ۱۱۱
خصوصیات کودک آزار دیده، والدین و خانواده ‌های آزار گر: ۱۱۴
-کدام کودکان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؟ ۱۱۴
کدام دسته از والدین آزارگرند: ۱۱۶
-والدین معتقد به خرافات ۱۲۰
تیپ ‌های خانوادگی: ۱۲۰
-خانواده ‌های طرد شده از اقوام و اجتماع ۱۲۱
درمان: ۱۲۲
استراتژی کلی در درمان: ۱۲۳
رویکرد‌های نظری در ارتباط با کودک آزاری: ۱۲۴
حقوق کودکان : ۱۲۹
پیگیری کنوانسیون حقوق کودک در کشور‌های خارجی : ۱۳۵
کنوانسیون حقوق کودک در ایران : ۱۳۶
حقوق کودکان در ایران‌ : ۱۳۷
حضانت ، ولایت و الزام به انفاق : ۱۴۳
حقوق کودک در مجلس : ۱۴۶
فصل سوم: روش جمع آوری اطلاعات ۱۴۸
روش پژوهش : ۱۴۹
نوع پژوهش : ۱۴۹
سوال‌ پژوهش : ۱۴۹
فرضیه‌ی پژوهش : ۱۴۹
جامعه پژوهش : ۱۵۰
نمونه پژوهش و ویژگی ‌های آن : ۱۵۰
ابزار پژوهش : ۱۵۰
معرفی پرسشنامه کودک آزاری : ۱۵۱
نمره گذاری آزمون : ۱۵۱
روش آماری : ۱۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۵۲
بررسی دلایل اثبات یا رد فرضیه : ۱۵۳
عوامل زمینه ساز کودک آزاری به ترتیب الویت : ۱۵۸
فصل پنجم: نتایج پژوهش ۱۵۹
تبیین فرضیه : ۱۶۰
پیشنهادها ۱۶۶
محدودیت ها: ۱۶۷
منابع و مآخذ ۱۶۸
۱-منابع فارسی ۱۶۸
۲-منابع لاتین ۱۷۱
خلاصه پژوهش
در حالی که تعداد بی شماری از کودکان به علت فقر، سوء تغذیه، بیماری ‌های واگیردار و جنگ جان خود را از دست می دهند شاهد تعداد زیادی مرگ و میر کودکان بر اثر سوء رفتار هستیم.
“کودک آزاری” به عنوان یک پدیده اجتماعی- فرهنگی که نشان دهنده بحران در یک جامعه است، امروزه روند رو به رشدی را در جامعه ما طی می کند.
پژوهش حاضر با این فرضیه که کودک آزاری در کشور ما رو به افزایش است، انجام شده است. در این پژوهش افراد متخصص و دست اندرکار در زمینه کودک آزاری و پژوهشگران این حوزه که شامل ۵۰ نفر هستند مورد سوال قرار گرفته اند.
هدف این پژوهش بررسی و پی بردن به عوامل زمینه ساز کودک آزاری بوده است که نتایج پژوهش نشان گر آن است که احتمال بروز کودک آزاری در وضعیت ‌های اجتماعی و خانوادگی خاصی بیشتر مشاهده می شود به طوری که بر اساس نتایج به دست آمده مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار عبارتند از : فقر، بی‌کاری ، اعتیاد ، خانواده‌‌های پر جمعیت و شلوغ، تک والد بودن، خانواده ‌های منزوی ، عدم تفاهم و دوستی بین والدین، تحصیلات پایین والدین، بیماری ‌های روانی آنها، جنسیت کودکان مورد آزار، اختلالات کودکان مانند بیش فعالی، بیماری، معلولیت و همچنین فرزندان اول خانواده،  کودکان خیابانی و کودکان ناخواسته، سن والدین، مسائل فرهنگی یک کشور، قوانین حقوقی و …
با در نظر گرفتن رشد شاخص‌‌های فقر، اعتیاد، بی کاری، طلاق، ازدواج موقت، کودکان خیابانی و سایر شاخص‌‌های مهم تاثیرگذار، فرضیه پژوهش مبنی بر رشد کودک آزاری در ایران تأئید شد.
فصل اول: مقدمه
مقدمه:
مراقبت برای رشد اولیه و تکامل کودکان خردسال، راه‌گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتکایی و زندگی مستقل در آینده است. کودک در هنگام تولد موجود ناتوانی است که برای طی کردن مسیر زندگی مستقل نیاز مبرمی به زندگی خانوادگی دارد به‌طوری‌که اگر این حمایت خصوصاً در سال‌های اولیه زندگی خدشه دار شود ادامه زندگی سالم کودک با مخاطره بسیار جدی مواجه می‌شود. در این دوران حساس، کودک زندگی مستقل، توجه به دیگران، رعایت حق و حقوق سایر افراد، نظم و انظباط و … را در محیط پویا و صمیمی خانوادگی فرا می گیرد. فرآیند رشد و تحول کودک تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار مهم و اساسی را در این زمینه ایفا می کند.
کودک برای رشد و تحول نیاز به فراهم شدن محیط مساعد دارد، محیطی که کلید اصلی آن “ مراقبت والدین” است. مراقبت یعنی درک کردن، شناختن، دوست داشتن، پذیرفتن، تحریک انگیزه های کودک، تأمین نیازهای تغذیه ای و پوشاک و حفاظت از کودک در برابر بیماریها و در یک کلام انتظار مناسب از توانائی‌های کودک داشتن است.
والدین باید بتوانند نیازهای فزاینده کودک را دریافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. میزان وابستگی و علاقه دو طرفه بین والدین و کودک، توانائی او را برای یادگیری و دانستن مطالب جدید افزایش می دهد. در حالی که بدرفتاری با کودک و عدم توجه به نیازهای او می تواند باعث ایجاد اختلالات روانی مانند پرخاشگری در بزرگسالی شود. (موسوی و همکاران، ۱۳۸۰).
کودک در ابتدای تولد کاملا وابسته و ناتوان است. او برای بقای خود نیازمند است که به محیط خود اطمینان داشته باشد و احساس امنیت کندو احساس امنیت مهمترین سنگ بنای شخصیت آدمی است. در اولین مرحله رشد ، درگیری و مبارزه میان امنیت خاطر و احساس ناامنی، مهمترین مسأله ای است که کودک با آن روبروست. او همیشه به طور فطری در جستجوی آرامش است.
هنگامی‌که در محیط رشد هیجان، ترس، بی توجهی و بدرفتاری و ناراحتی‌هایی مانند آن باشد، کودک با تجربه هایی روبرو می شود که نتیجه اش احساس ناامنی و عدم اعتماد است. اما محیطی که سلامت جسمی و تغذیه ای کافی و به کار گیری حواس و حرکات و احساس آرامش طفل را فراهم کند، باعث ایجاد امنیت و حس اعتماد در کودک می شود.
اهمیت مادر برای کودک در رفع نیازهای او خلاصه نمی شود: بلکه همه احساس امنیت کودک وابسته به وجود مادر است. اولین احساس رضایت در نتیجه مکیدن حاصل می شود. شیر دادن مادر، پیوندی عمیق بین کودک و مادر به وجود می آورد و موجب رضایت خاطر مادر و احساس امنیت و رضایت کودک می شود.
مطابق تحقیقات ولف واشپیتز، در صورتی که کودک به طور مستمر عشق و علاقه مادر را دریافت نکند. حتی واکنش‌های بسیار طبیعی عاطفی نیز به موقع بروز نمی کند. برای مثال در فاصله سنی سه تا شش ماهگی واکنش طبیعی خنده در کودک دیده می شود، اما اگر فعالیت‌های مادرانه ناکافی باشد این واکنش طبیعی بروز نمی کند.
تحقیقات مارگارت ریبل نشان می دهد که واکنش کودکان نسبت به توجه ناکافی مادر، به صورت پریدگی رنگ و از دست دادن شادابی طبیعی، عدم تنفس طبیعی و حتی ناراحتی های معده و روده که منجر به اسهال و استفراغ در کودک می شود، ظاهر می گردد.
با توجه به این تحقیقات، کودک باید در یک دوره طولانی، محبت مادرانه کافی و با ثبات را تجربه کند و تظاهر به رفتار مادرانه کافی نیست. کودک نیاز به دریافت محبت واقعی و عمیق مادر یا جانشین مادر دارد تا بتواند مراحل رشد را به‌طور طبیعی طی کند یا عشق و علاقه خود را به او ابراز کند.
طرد کودک و عدم توجه به او برای کودک بسیار خطرناک و دردناک است. عدم توجه مادر به کودک می تواند اختلالات مختلف روانی برای کودک به بار آورد. از همان ابتدا مشاهده می شود که کودک نسبت به ناراحتی و عصبانیت واکنش نشان می دهد. گاه به شدت گریه می کند، عصبانی می شود و شیر نمی خورد. روابط اولیه کودک و مادر اهمیت فوق العاده ای در چگونگی اجتماعی شدن و رشد شخصیت او دارد.
عدم توجه به کودک نیز سبب طرد شدن کودک می شود. در نتیجه او به هیچ وجه نسبت به محیطی که در آن زندگی می کند احساس امنیت نمی کند. چنین کودکانی معمولاً مشوش و مضطربند و ناسازگاری‌های رفتاری نشان می دهند. (سیف و همکاران ۱۳۸۰) . لذا قرار گرفتن کودک در یک محیط خانوادگی پر استرس و یا در معرض خطر آزار و اذیت بودن می تواند مانع رشد جسمی و فکری کودک گردد.
کودکان تحت آزار در کسب مهارت‌های بنیادی در دامان خانواده دچار مشکل می شوند، مهارت‌های اصلی فکر کردن را به دست نمی آورند، اعتماد به نفس ضعیفی خواهند داشت و رشد اجتماعی پیدا نمی کنند و نهایتاً در بزرگسالی ممکن است نقش مثبت و مؤثر در اجتماع نداشته باشند.
کودک باید آزادی عمل داشته باشد زیرا آزادی عمل موجب تقویت حس استقلال و ایجاد اعتماد به نفس در کودک می گردد. ولی آزادی باید تا آنجا باشد که کودک از آن سوء استفاده ننماید و موجب آزار دیگران و صدمه به خود نگردد. کودکی که احساس کمبود محبت از سوی والدین می کند تمامی توان خود را به کار می گیرد تا با جلب محبت دیگران آن را جبران نماید.(موسوی و همکاران، ۱۳۸۰)

بیان مسئله:
آزار و اذیت کودکان هموراه در طول تاریخ، به اشکال مختلف وجود داشته است. به عبارتی کودکان که جزء یکی از آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی هستند و همیشه در معرض تعرض افراد گوناگون- خواه در خانواده یا اجتماع- قرار می گرفته‌اند.
پدیده کودک‌آزاری ناشی از علل گوناگونی چون ناآگاهی و ناآشنایی افراد نسبت به حقوق کودک، فقر، اعتیاد، طلاق، مشکلات روانی آزارگران کودک ، مشکلات خانوادگی و بیماری‌های مزمن و غیر قابل درمان در کودکان است.
کودک آزری طیف گسترده ای دارد و در جوامع مختلف دارای شدت و ضعف است. در مجموع کودک آزاری به طرق مختلف از جمله کار و استثمار کودکان، ایذای کودکان توسط والدین خود یا ناپدری، نامادری، نابرادری و ناخواهری، تجاوز جنسی به کودکان، تبعیض در خانواده به صورت تبعیض بین دو جنس یا تبعیض بین فرزندان از یک جنس، نظام آموزشی ناکارآمد و … ظهور می یابد.
هدف پژوهش
هدف کلی این پژوهش بررسی پدیده کودک آزاری، علل و انواع آن می باشد.
به نظر می رسد با پرداختن به مسئله کودک آزاری، بتوان راه‌کارهایی برای پیش‌گیری از کودک آزاری، شناخت کودکان و خانواده در معرض خطر را پیشنهاد کرد. تا شاید از این طریق بتوان خدماتی را به قربانیان این پدیده ارائه داد.
ضرورت و اهمیت پژوهش
کودک آزاری یکی از آسیب‌های اجتماعی است که به علت ویژگی‌‌های تأثیرگذار آن، نیاز به بررسی و برنامه ریزی مناسب به منظور پیش‌گیری و کمک به رفع یا کاهش آن به شدت احساس می شود. پاسخ به این نیاز به عنوان یکی از ضروریات رشد و پرورش نسلی سالم و شاداب و به تبع آن جامعه ای توانمند و توسعه یافته است.
متأسفانه در جامعه ما مسئله “کودک آزاری” دارای سابقه ای طولانی است و به تدریج نیز شدت می یابد این موضوع ضرورت طرح و توجه به مشکل، چاره اندیشی و تدبیر برای مواجهه با آن را اجتناب ناپذیر می کند.
با در نظر گرفتن ویژگی ‌های کودک آزاری در کشور ما از قبیل گسترش و پیچیده بودن علل این مسأله، همچنین به دلیل آثار زیان بار این پدیده و کبود آمار و ارقام در این زمینه و دست آخر وجود نداشتن یک سازمان برای اطلاع رسانی موارد کودک آزاری، هر اقدامی که در راه شناخت و کاهش کودک آزاری انجام گیرد، گامی در جهت کمک به حفظ سلامت و امنیت کودکان جامعه است.
فصل دوم : پیشینه پژوهش
تعریف ها:
پیمان نامه حقوق کودک از حق سلامت جسم و شخصیت کودکان حمایت می کند و دولتها را به حمایت از کودکان در برابر خشونت‌های جسمی و روانی، بهره کشی جنسی، بدرفتاری، تنبیهات غیر انسانی و توهین آمیز و سایر انواع سوء استفاده از کودکان متعهد می کند.
صدماتی که به کودکان آزار دیده وارد می شود سالانه موجب مرگ تعداد زیادی کودک در جهان می شود. همچنین بسیاری از کودکان آزار دیده در آینده دچار اختلالات روانی خواهند شد و عده ای نیز به دلیل صدمات فیزیکی دچار ضعف و ناتوانی و معلولیت می شوند.
کودک :طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی:کودک ، هر انسان کمتر از ۱۸ سال است مگر این‌که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد. (موسوی و همکاران،۱۳۸۰) طبق قوانین ایران، صغیر یا کودک کسی است که بالغ و رشید نشده است.
بلوغ در اصطلاح فقهی زمانی است که قوای جسمی صغیر نمو نموده و آماده توالدو تناسل می گردد. بلوغ به یکی از سه امر شناخته می شود:
۱-روئیدن مو‌های خشن بر پشت آلت تناسلی………………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است