تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خانه » گزارش کارآموزی » گزارش كارآموزي پروژه پيمانكاري شركت حمل ونقل پيك سوخت شرق
گزارش كارآموزي پروژه پيمانكاري شركت حمل ونقل پيك سوخت شرق

گزارش كارآموزي پروژه پيمانكاري شركت حمل ونقل پيك سوخت شرق

گزارش كارآموزي پروژه پيمانكاري شركت حمل ونقل پيك سوخت شرق

مقدمه :‌

تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.

ارجاع طرحهاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرحهاي ياد شده و انجام دادن فعاليتهاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليتهاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روشهاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليتهاي مالي، تهيه و تنظيم گزارشهاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورتهاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.

حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از الها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتابها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روشهاي مناسبي براي نگهداري حسابها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورت هاي مالي مؤسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي سازوكارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه مي شود.

تاريخچه :

عنوان شركت : شركت حمل و نقل پيك سوخت شرق

تعداد پرسنل شامل:

مدير عامل ، رئيس حسابداري ، حسابدار ، ثبت بارنامه جهت گزارش حسابداري

تاريخچه شركت :

شركت در تاريخ 11/81 تاسيس شده و هدف آن از اين تأسيس حمل فرآورده هاي نفتي به تمام نقاط كشور مي باشد . در ضمن تمامي صاحبان ماشين هاي حمل فرآورده هاي نفتي در صورت تمايل ميتوانند زير نظر اين قبيل شركت ها فعاليت كنند. به اين صورت كه شركت نفت براي حمل فرآورده هاي نفتي از اين شركتها استفاده مي كند و به آنها دستور مي دهد كه آن محموله را تا مقصد برساند و از اين بابت درآمدي را كسب مي كند كه شركت 10% آن درآمد را كسر و مابقي را به آن صاحب ماشين پرداخت مي كند كه 10% شامل 5% كميسيون شركت و 5% ماليات است .

و نيز شركت از بابت حمل بارهاي آزاد 30% آن را به عنوان كميسيون بر مي دارد كه مابقي آن را به صاحب ماشين مي پردازد .

چارت سازماني

 

مشخص نمودن انواع سيستم مالي و شرح مختصري از آن سيستم ها :

سيستمهاي مالي موجود در شركت پيمانكاري پيك سوخت شرق شامل : سيستم حقوق و دستمزد و پيمانكاري مي باشد .

سيستم حقوق و دستمزد:

معمولا بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي و شناخت جامعه و روابط در هر دوره تاريخي و قوانين و مقررات جاري آن زمان از اهميت به سزايي برخوردار است . همه مي دانيم که قانون کار در هر کشوري از مهمترين قانون قانون بعد از قانون اساسي مي باشد و بي ترديد آگاهي و شناخت دست اندرکاران از قوانين کار و تامين اجتماعي صرف نظر از قانون اساسي که همه مرد بايستي از آن آگاه باشند هم به لحاظ اجرايي و هم به لحاظ نظري مفيد و موثر خواهد بود ، زيرا بسياري از اختلافات در محيطهاي کار که سبب تضييع وقت و منابع مي شود از عدم آگاهي از قوانين ومقررات است . پس لازم است افرادي که مسئوليتي را مي پذيرند به قوانين و مقررات حوزه فعاليت خود شناخت کافي پيدا کنند .

سيستم پيمانكاري :

موسسات بخش عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظيرراه سازي، سد سازي، اسکله و بندرسازي، نصب خطوط پستهاي فشارقوي و انتقال نيرو، کشتي سازي، هواپيماسازي،ساختن فيلمهاي سينمايي و قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پيمانکاري واگذار ميکنند. تعريف صنعت پيمانکاري به دليل تعدد و تنوع حيطه عمليات، کاري دشوار است  . در اين مقاله، حسابداري پيمانکاري در موسساتي که از طريق انعقاد قرارداد به ساختن دارايي اشتغال دارند مورد مطالعه قرار ميگيرد.ارکان اصلي عمليات پيمانکاري در هر نوع عمليات پيمانکاري سه ارکان اصلي زير وجود دارد:

1- کارفرما  2- پيمانکار 3- قرارداد

مقدمه
تاريخچه
چارت سازماني
مشخص نمودن انواع سيستم مالي و شرح مختصري از آن سيستم ها :
انتخاب يك سيستم مالي و بررسي آن سيستم به صورت كامل از ابتدا تا انتها با بررسي فرم ها و ثبت هاي حسابداري
اركان اصلي پيمانكاري
كارفرما
پيمانكار
قرارداد
انواع قراردادهاي پيمانكاري
مراحل اجراي طرح
مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح
مرحله دوم: شناسايي تفصيلي طرح
مرحله اول: مطالعاتي مقدماتي طرح
1.مطالعات شناسايي طرح
2.تهيه طرح مقدماتي
مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح
1.تهيه نقشه هاي تفصيلي
2.تهيه اسناد و مدارك مناقصه
مرحله سوم: اجراي طرح
1.ارجاع كار به پيمانكار
1.1.دعوت از پيمانكاران براي اجراي طرح
1.2.شركت در مناقصه
1.3. انتخاب پيمانكار
2.انعقاد قرارداد پيمانكاري
2.‌1. گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
2.‌2.تنظيم قرارداد پيمانكاري
2.‌3. ابطال ضمانتنامه در مناقصه
2.‌4. تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت
2.‌5. تأديه پيش پرداخت
3.عمليات اجرايي
3.‌1. ايجاد كارگاه
3.‌2. تخصيص تنخواه گردان به كارگاه
3.‌3. مخارج اجراي طرح
3.‌4. مخارج اجراي طرح بوسيله كارگاه
3.‌5. مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مركزي
4.تنظيم و پرداخت صورت وضعيت كارها
4.1 . تنظيم صورت وضعيت موقت كارها
4.‌2 پرداخت وجه صورت وضعيت كارها
5.تحويل موقت
5.‌1.برچيدن كارگاه
5.‌2. ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
5.‌4. تهيه صورت وضعيت قطعي
5.5. تهية صورت حساب قطعي
5.‌6. استرداد نصف سپرده حسن انجام كار
5.7.بهره برداري و نگاهداري عمليات موضوع پيمان
6.تحويل قطعي
ثبت عمليات مالي قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري
حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانكار:
مخارج قبل از انعقاد قرارداد
مخارج پيمان در طول اجراي طرح
برآورد كل درآمد يا مبلغ پيمان
الف- ثبت در دفتر روزنامه
ب-نحوه انعكاس در صورتهاي مالي:
ترازنامه
صورت سود و زيان
– نحوه گزارش در صورتهاي مالي:
ثبت عمليات مالي ( در دفاتر پيمانکار )
فرمها……..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 62

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است