دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی ید مالکی و ید ضمانی

ید مالکی و ید ضمانی

 چکیده
بررسی جامع و مفصل یکی از قواعد مهم فقهی که در ابواب متفاوت فقهی ومسائل حقوقی کاربرد گسترده ای دارد. روش پژوهش کتابخانه ای استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نقد و تحلیل نظرات متفاوت و بررسی تطبیقی آنها می باشد. پژوهش در قاعده ضمان ید در یک مقدمه و هفت فصل طرح گردیده که در مقدمه اهداف، پیشینه تحقیق، گزارشی از شاکله تحقیق و نتیجه کلی از پژوهش ارائه شده است. فصل اول، کلیات و شامل سه گفتار اول در مورد شناخت واژه ها از لحاظ لغوی و اصطلاحی، گفتار دوم تحت عنوان قاعده فقهی و گفتار سوم اقسام قاعده فقهی است. فصل دوم مبانی فقهی قاعده مذکور، فصل سوم انواع ید از حیث مسؤولیت، استقلال یا ترتیب و اجتماع یا انفراد است. در فصل پنجم تحت عنوان قلمرو ضمان ید، ضمان ید در اعیان، منافع، ضمان بدل ، و ضمان حقوق مورد بحث قرار گرفته است . در فصل ششم در نه گفتار موارد تطبیق قاعده و در فصل هفتم قاعده ضمان ید در ارتباط با برخی قواعد دیگر مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتیجه بدست آمده از پژوهش ارائه شده است. نتیجه تحقیق آن است که قاعده ضمان ید یک قاعده ی فقهی و حقوقی است که آیات، سنت، بنای عقلا و سیره مسلمین مؤید آن است که ید بر مال غیر، برای صاحب ید مسؤولیت ایجاد می کند خواه ذوالید مستقل، منفرد یا غیر آنها باشد. ضمان در ید ضمانی، ضمان واقعی محسبوب می شود و اموال؛ اعم از عیان ، منابع و حقوق را شامل می شود از موارد قابل تطبیق با این قاعده را می توان غصب، مقبوض به عقد فاسد ، لقطه، معامله فضولی، ایفا ناروا و … نام برد.

دانلود کارتحقیقی ید مالکی و ید ضمانی

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
مقایسه ید امانی و ید ضمانی
گفتار اول : نوع عقدی
مبحث اول : سه حالت ید بر اموال
بند اول : انواع ید امانی در مدنی:
بند دوم : برای تعریف هر عقدی دو نوع تعریف داریم
مبحث دوم : اداره مال مشاع
بند اول : تعریف مالکین مشاعی در مال مشاعی
ویژگی های مضاربه:
بند دوم : شرط ضمن عقد جایز باز هم جایز است
مبحث سوم : فرق مضاربه با شرکت
تعریف عقد مساقات:
مبحث چهارم : عقود ید زمانی
مبحث پنجم : مشترکات عقود وثیقه ای
استثناءبرای عقد رهن
دو استثناءبرای ضمان
گفتار دوم :دو شرط تضامنی شدن دو دین
مبحث اول :ویژگی های عقدرهن
مبحث دوم : شرایط اساسی جهت عقد رهن
فرق تلف با اتلاف عین مرهونه
مبحث سوم :اگر ید امانی تبدیل به ید ضمانی شود چه میشود؟
فصل دوم
ید ضمانی در ید مالکی
گفتار اول : ید مالکی
ادله اعتبار قاعده ید
مبحث اول : قاعده ید قاعده ای است فقهی
مبحث دوم :  آثار این دو ید : ید امانی و ید زمانی
بند اول : بررسی یک پرونده
نظریه اکثریت:
نظریه اقلیت:
گفتار دوم : جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث اول : تعریف چک از نظر قانون تجارت
مبحث دوم : تعریف چک از نظر دکترین حقوقی
مبحث سوم :سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک
نتیجه گیری
منابع
 چکیده
بررسی جامع و مفصل یکی از قواعد مهم فقهی که در ابواب متفاوت فقهی ومسائل حقوقی کاربرد گسترده ای دارد. روش پژوهش کتابخانه ای استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نقد و تحلیل نظرات متفاوت و بررسی تطبیقی آنها می باشد. پژوهش در قاعده ضمان ید در یک مقدمه و هفت فصل طرح گردیده که در مقدمه اهداف، پیشینه تحقیق، گزارشی از شاکله تحقیق و نتیجه کلی از پژوهش ارائه شده است. فصل اول، کلیات و شامل سه گفتار اول در مورد شناخت واژه ها از لحاظ لغوی و اصطلاحی، گفتار دوم تحت عنوان قاعده فقهی و گفتار سوم اقسام قاعده فقهی است. فصل دوم مبانی فقهی قاعده مذکور، فصل سوم انواع ید از حیث مسؤولیت، استقلال یا ترتیب و اجتماع یا انفراد است. در فصل پنجم تحت عنوان قلمرو ضمان ید، ضمان ید در اعیان، منافع، ضمان بدل ، و ضمان حقوق مورد بحث قرار گرفته است . در فصل ششم در نه گفتار موارد تطبیق قاعده و در فصل هفتم قاعده ضمان ید در ارتباط با برخی قواعد دیگر مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتیجه بدست آمده از پژوهش ارائه شده است. نتیجه تحقیق آن است که قاعده ضمان ید یک قاعده ی فقهی و حقوقی است که آیات، سنت، بنای عقلا و سیره مسلمین مؤید آن است که ید بر مال غیر، برای صاحب ید مسؤولیت ایجاد می کند خواه ذوالید مستقل، منفرد یا غیر آنها باشد. ضمان در ید ضمانی، ضمان واقعی محسبوب می شود و اموال؛ اعم از عیان ، منابع و حقوق را شامل می شود از موارد قابل تطبیق با این قاعده را می توان غصب، مقبوض به عقد فاسد ، لقطه، معامله فضولی، ایفا ناروا و … نام برد
مقدمه
یكی از قواعد مهمی كه در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار می گیرد، قاعده «علی الید» است. فقها این قاعده را معمولاً در کتاب الغصب و کتاب البیع و کتاب الضمان متعرض شده‌اند؛ خصوصاً در جائی که بحث مقبوض به عقد فاسد وجود دارد.
مشهور فقها از این قاعده ــ‌ که هم باید سندش را بررسی کنیم و هم دلالتش را  ــ ضمان را استفاده کرده‌اند؛ از این رو، مناسب است که مقداری بعنوان مقدمه در مورد ضمان مطالبی را عنوان کنیم تا یک تصویری از ضمان و این که مسأله ضمان در فقه اسلامی و در شریعت ما به چه نحوی است، داشته باشیم و سپس وارد بحث قاعده ید شویم……..

فرمت : WORD | صفحات:70

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود کارتحقیقی ید مالکی و ید ضمانی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد