خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کارتحقیقی بررسی حقوقی و پزشکی و فقهی جرم سقط جنین
دانلود کارتحقیقی بررسی حقوقی و پزشکی و فقهی جرم سقط جنین

دانلود کارتحقیقی بررسی حقوقی و پزشکی و فقهی جرم سقط جنین

دانلود کارتحقیقی بررسی حقوقی و پزشکی و فقهی جرم سقط جنین

بررسی حقوقی و پزشکی و فقهی جرم سقط جنین

چکیده
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیربوده اند، راهیابی برای مقابله با آن از جمله ی مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است: نکته قابل ذکر آن است که در قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثارصاحب نظران کیفری، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظردیده نمی شود. منشأ اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانون گذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت طفل و یا حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است. در این تحقیق ابتدا به بررسی مواد قانونی سقط و ارکان تشکیل دهندۀ آن و مجازات جرم سقط جنین در ایران می پردازیم سپس در مورد انگیزها و زمینه های سقط جنین و بررسی سقط جنین در فقه اسلامی و نظر شیعه و سنی در مورد آن صحبت کرده و در آخر هم مسائل حقوقی سقط جنین را هم از دیدگاه شیعه و هم از نظر فقهای سنی مورد بررسی قرار می دهیم.
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
گفتار اول : آشنایی علمی با موضوع سقط جنین
مبحث اول :تعریف سقط جنین
مبحث دوم : رشد جنین در رحم و مراحل آن
مبحث سوم : مرگ و میر مادران در سقط جنین
مبحث چهارم: علل مرگ و میر مادران در سقط جنین
بند اول : مرگ فوری
بند دوم : مرگ تالی
بند سوم : مرگ متأخر
بند چهارم : تلقی فرد انسان از جنین
مبحث پنجم :نظریات علمی در باب اطلاق انسان به جنین
بند اول : نقد و بررسی دیدگاه‌ها
بند دوم :آغاز حیات انسانی از دیدگاه قرآن کریم
مبحث پنجم : قرآن کریم و مراحل رشد جنین و سقط آن
بند اول : قرآن و جنین‌شناسی
بند دوم : قرآن و سقط جنین
گفتار دوم : سقط جنین از منظر روایات و فقه امامیه
مبحث اول : نسبت میان سقط جنین و قتل نفس
مبحث دوم : تعبیر قتل جنین در روایات
مبحث سوم: سقط جنین پس از ولوج روح
مبحث چهارم :رضایت پدر و مادر در سقط جنین
مبحث پنجم : حکم حرمت سقط، به اعتبار وجوب تأخیر رجم زانیه ی باردار
مبحث ششم : حرمت سقط جنین به اعتبار وجوب پرداخت دیه
فصل دوم :بررسی جرم سقط جنین
گفتار اول :اعتبار حرمت سقط جنین، از منظر ما
مبحث اول : آراء فقهی، در سقط جنین مجاز، پس از ولوج روح
بند اول : حرمت مطلق سقط جنین، پس از ولوج روح
بند دوم :جواز سقط جنین زنده، به اعتبار دفاع از جان مادر
بند سوم : جواز سقط جنین زنده، به اعتبار تزاحم دو حکم
بند چهارم: جواز سقط جنین زنده، به اعتبار قاعده ی اضطرار
مبحث دوم : جواز سقط جنین زنده، به اعتبار بنای عقلا
مبحث سوم : سقط جنین، برای تأمین سلامتی جسمی و روحی مادر
بند اول : احکام مربوط به سقط جنین از منظر امام و رهبری
بند دوم : سقط جنین از منظر امام
مبحث چهارم :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
مبحث پنجم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی
گفتار دوم : عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین
الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی
ب: خطای جزایی در سقط جنین
مبحث اول :وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف
مبحث دوم :وضعیت سقط جنین در ایران
مبحث سوم : مجازات سقط جنین
الف )مجازات افراد غیرمتخصص
ب) مجازات افراد متخصص
ج)مجازات سقط جنین توسط مادر
د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )
مبحث چهارم : نظر فقها در مورد سقط جنین
مبحث پنجم :مجوز شرعی و قانونی سقط جنین
نتیجه گیری
منابع
چکیده
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیربوده اند، راهیابی برای مقابله با آن از جمله ی مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است: نکته قابل ذکر آن است که در قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثارصاحب نظران کیفری، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظردیده نمی شود. منشأ اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانون گذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت طفل و یا حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است. در این تحقیق ابتدا به بررسی مواد قانونی سقط و ارکان تشکیل دهندۀ آن و مجازات جرم سقط جنین در ایران می پردازیم سپس در مورد انگیزها و زمینه های سقط جنین و بررسی سقط جنین در فقه اسلامی و نظر شیعه و سنی در مورد آن صحبت کرده و در آخر هم مسائل حقوقی سقط جنین را هم از دیدگاه شیعه و هم از نظر فقهای سنی مورد بررسی قرار می دهیم.
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
واژگان کلیدی: سقط ، جنین، فقه ، ادله، جایز، حرام، جرح، دیه
مقدمه:
با توجه به اهمیت و نقش منحصر به فرد انسان در نظام آفرینش، آغاز و فرجام زندگی او، همواره مورد مطالعه اندیشمندان و ادیان الهی بوده‌است. «جنین‌شناسی» به عنوان شاخه‌ای از علوم مرتبط با «انسان شناسی» که به ادوار زندگی و رشد انسان قبل از ولادت می‌پردازد و آگاهی‌های لازم در این خصوص را دراختیار انسان قرار می‌دهد، از عهد یونان باستان و زمان رواقیون به طور جدی مطرح بوده‌است…………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۵۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است