خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید
دانلود پروژه طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

دانلود پروژه طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید
چکیده
هدف ازاین تحقیق، بررسی امکان بکارگیری سیستم های خبره دربرنامه ریزی وکنترل تولید با توجه به شرایط عملیاتی شرکتهای تولیدی داخلی می باشد.برای دستیابی به این هدف مراحل زیرطی شده است:
مطالعه وبررسی مفاهیم وعملکرد برنامه ریزی وکنترل تولید.
مطالعه وبررسی مفاهیم وعملکرد سیستمهای خبره.
مطالعه وبررسی عملکرد شرکتهای نمونه تولیدی برای آشنایی با ماهیت برنامه ریزی وکنترل تولید در این شرکتها.
در فصل اول این تحقیق،به تولید دسته ای وبرنامه ریزی وکنترل درآن پرداخته شده است.دراین زمینه به ترتیب موضوعات هدف و تعریف برنامه ریزی وکنترل تولید ، سازمان و تشکیلات بخش برنامه ریزی   وکنترل تولید،تأثیر سیستم برنامه ریزی وکنترل تولیدبرهزینه های سازمان وکلیات برنامه ریزی وزمانبندی شامل برنامه ریزی بلند مدت ،میان مدت وکوتاه مدت شرح داده شده ودرپایان نیز عوامل ارزیابی عملکردسیستم برنامه ریزی وکنترل تولید مطرح شده اند.
درفصل دوم که به معرفی سیستمهای خبره می پردازد،تعاریف ومفاهیم این سیستمها مورد بحث قرار گرفته است.در این زمینه ابتداء جایگاه سیستمهای خبره در شاخهء اصلی تر علم هوش مصنوعی و تعاریف کلی مربوط به این دو مقوله مطرح شده است و به دنبال ان کاربرد سیستمهای خبره ،مشخصات این سیستمها و اجزاء ان مورد بحث قرار گرفته است.اجزاء اصلی که در این جا مورد بحث قرار     گرفته اند عبارتند از :پایگاه دانش،موتور استنباطی،امکانات دستیابی به دانش و امکانات تفسیرگر.
در فصل سوم این تحقیق به روشهای برنامه ریزی و کنترل تولید درصنعت نمونه می پردازد.شرکتهای تولیدی که مورد مراجعه قرار گرفته  عبارتند از:شرکت اتمسفر (سهامی عام).انتخاب این شرکت بصورتی انجام شده است که جنبه های کلی عملکرد شرکت تولیدی را پوشش می دهد.
فصل چهارم تحت عنوان سیستم خبرهء برنامه ریزی و کنترل تولید ارائه شده است که به طرح یک سیستم خبرهء برنامه ریزی وکنترل تولید بر اساس مفاهیم حاصل از فصل های قبلی می پردازد.در اینزمینه ابتدا طرح سیستم شامل شناسایی موقعیت تحت مطالعه،انتخاب ناحیهء تصمیم گیری،و تمرکز مطالعات در یک ناحیه تخصصی،مورد بحث قرار گرفته و به دنبال ان چگونگی عملکرد و چگونگی فرایند تصمیم و عوامل کیفی موثر بر تصمیم بررسی شده است. درپی این مطالب مواردمربوط به مراحل تهیه برنامه تولید ارائه شده است.ابزارهای تجزیه وتحلیل کمی و اطلاعات مورد نیازسیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید ،مطالب دیگری است که دراین فصل موردبررسی قرارگرفته اند.وآخرین قدم دربرپایی سیستم خبره تعریف مسئله می باشد
فصل پنجم به معرفی یک سیستم خبره نمونه برنامه ریزی وکنترل تولیدبراساس طرح ارائه شده درفصل چهارم اختصاص دارد.دربخش انتهایی این فصل مستندات سیستم خبره شامل پیشنهادسیستم ،شرح نمونه اولیه،دیاگرام وابستگی هاونمودارهای تصمیم مورد استفاده سیستم رانامبرده شده است.
دربخش زمینه نمونه ای ازنمودارOPC ولیست مواد لازم برای یک محصول نمونه را نمایش می دهیم.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
تولید دسته ای :برنامه ریزی کنترل
۱- ۲ هدف وتعریف برنامه ریزی و کنترل وتولید
۱- ۲- ۱- سازمان وتشکیلات بخش برنامه ریزی وکنترل تولید                                 
۱- ۳ تأثیر سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید برهزینه های تولید                                  
۱- ۴ کلیات برنامه ریزی وزمانبندی                                                                  
۱- ۵ عوامل ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید                                  
 ۱- ۶ نتیجه گیری                                                                                      
فصل دوم
سیستمهای خبره                                                                                           
۲- ۱ کاربرد سیستمهای خبره                                                                           
۲- ۲ مشخصات سیستمهای پشتیبانی خبره 
۲- ۳ اجزای سیستم خبره
۲- ۳- ۱ پایگاه دانش
۲- ۳- ۲ موتور استنباطی
۲- ۳- ۳ امکانات تفسیرگر
۲- ۴ نتیجه گیری
فصل سوم
روشهای برنامه ریزی وکنترل تولید درصنعت نمونه
۳- ۱ تاریخچه وفعالیت کارخانجات اتمسفر
۳- ۲ معرفی محصولات شرکت
۳- ۳ معرفی کارگاه های تولید
۳- ۴ اهمیت محصولات
فهرست

۳- ۴- ۱ شرح پروژه های شرکت اتمسفر
۳- ۵ عملکرد برنامه ریزی وکنترل تولید
۳- ۶ سطوح برنامه ریزی تولید
۳- ۷ برنامه ریزی وکنترل تولید ازدیدگاه شرکت
۳- ۸ نکات قابل توجه دربرنامه ریزی تولید
۳- ۹ کنترل تولید
۳- ۱۰ روش عملی کنترل تولید
۳- ۱۱ شرح اطلاعات وجریان فرمها
۳- ۱۲ حرکت فرمها
۳- ۱۳ نتیجه گیری
فصل چهارم
سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید
۴- ۱ عوامل مؤثر برتصمیم گیری                                                                 
۴- ۲ مراحل تهیه برنامه تولید                                                                     
۴- ۳ ابزارهای تجزیه وتحلیل کمی                                                                
۴- ۳- ۱ نیازهای اطلاعاتی سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید                        
۴- ۳- ۱- ۱ اطلاعات موردنیازروش MRP                                                 
۴- ۳- ۱- ۲ اطلاعات تکمیلی سیستم خبره                                                   
۴- ۴ ملاحظات دیگردرمورد برنامه ریزی (برنامه ریزی صریع وضمنی) 
۴- ۵ تعریف مسئله
فصل چهارم
نتیجه گیری وجمع بندی وپشتیبانی برای حرکتها بعدی
۵- ۱ بررسی سیستم خبره وپیشنهادات
۵- ۱- ۱ توانایی های سیستم
۵- ۱- ۲ موارد لازم جهت تکمیلی سیستم
۵- ۲ پیشنهاداتی برای شرکت
منابع ومأخذ
پیوست ها
مقدمه
برنامه ریزی وکنترل تولید،سیستم خبره ،سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید
شاید از زمانی که بشر خلق شد،برنامه ریزی نیز تولدیافت.به عبارت ساده برنامه ریزی عبارت است ازتعیین تربیت ونحوهانجام کارها.
برنامه ریزی تولید نوع خاصی ازبرنامه ریزی است که برآن است تاهزینه های تولیدی رااز طریق تعیین ترکیب بهینه منابع،کاهش دهد.واژه منابع ،یک عنصر کلیدی دراین تعریف است. کلیه عوامل مورد نیاز تولید مانند نیروی انسانی،ماشین آلات،مواد اولیه،فضای مورد نیاز،سرمایه وغیره رابه عنوان منابع می شناسیم. ازیک دیدگاه می توان برنامه ریزی تولید را با برنامه ریزی نحوه استفاده از منابع معادل دانست.
زمان یکی دیگر از عوامل مهم وکلیدی در برنامه ریزی تولید است. به دلیل وابسته بودن فعالیتهای تولیدی به مصرف وهمچنین وابسته بودن مصرف به زمان ،معمولاً تعیین زمان تولید،یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی تولید می باشد.
استفاده از عامل برنامه ریزی بدون پرداختن به کنترل، کاری بیهوده وعبث است.هدف کنترل مقایسه نتایج حاصل از اجرای برنامه با یک شاخص از پیش تعیین شده، برای ارزیابی توان ومیزان دستیابی برنامه به اهداف از پیش تعیین شده خود می باشد. از طرف دیگر عامل کنترل می تواند به عنوان بازخور،اطلاعات مورد نیاز بخش برنامه ریزی را در جهت تصحیح وتنظیم حرکت آتی،تهیه کند.
سیستم های خبره ۱ (پایگاه های دانش ۲ ) سیستم های کامپیوتری هستند که سعی برتقلید روش استنباطی و نتیجه گیری انسان در برخورد با یک مسئله خاص ویا دسته ای از مسائل مشابه ، دارند.توان این سیستم ها بستگی به درجه پیچیدگی وگستردگی آنها دارد.طبق این تعریف می توان سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید را سیستم  کامپیوتری دانست که به فعالیتهای برنامه ریزی وکنترل درچهارچوب
مسائل تولیدی می پردازد وروش مورد استفاده آن مشابه روشی است که یک فرد خبره درامربرنامه ریزی وکنترل تولید در پیش می گیرد.
قبل از ادامه بحث،لازم است مرزیندی قابل قبولی از واژه ها ومفاهیم ارائه شده در مقدمه بحث ارائه گردد. این بحث برای معرفی اجمالی «سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید» مطرح شده است.
هر یک از کلمات بکار برده شده در این عنوان ماهیت خاصی راباخود به همراه دارند وممکن است ترکیب آنها با یکدیگر معانی مختلفی رالقاء کند.برای جلوگیری از اختلاف دیدگاه ها توضیحات زیر لازم است………………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است