دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

فهرست مطالب :

فصل‌ 1: مقدمه‌ای‌ بر مکانیزمها 1
1 ـ 1 حرکت‌: 2
1 ـ 2 اهرم‌بندی‌ چهار میله‌: 3
1 ـ 3 علم‌ حرکت‌ نسبی‌: 7
1 ـ 4 نمادهای‌ سینماتیکی‌: 8
1 ـ 5 زنجیره‌های‌ شش‌ میله‌ای‌: 12
1 ـ 6 درجات‌ آزادی‌: 15
1 ـ 7 تحلیل‌ تغییر مکان‌: شاخص‌های‌ مفید برای‌ تحلیل‌ موقعیت‌ اهرم‌بندی‌ها..21
1 ـ 8 موقعیتهای‌ محدود و نقاط‌ مرگ‌ یک‌ مکانیزم‌ چهار میله‌: 27
1 ـ 9 روابط‌ محاسبه‌ زوایای‌ موقعیت‌های‌ محدود و موقعیت‌های‌ نقطة‌ مرکب‌
(روش‌ ریاضی‌ 30
1 ـ 10 مفهوم‌ حرکت‌ نسبی‌: 31
1 ـ 11 مرکز آنی‌: 34
1 ـ 12 قضیة‌ کندی‌: 37
فصل‌ 2: مزیت‌ مکانیکی‌ 44
2 ـ 1 مزیت‌ مکانیکی‌: 45
2 ـ 2 روش‌ تحلیلی‌ برای‌ تعیین‌ سرعت‌ و مزیت‌ مکانیکی‌: 56
2 ـ 3 کمترین‌ مزیت‌ مکانیکی‌: 59
فصل‌ 3: وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی 61
3 ـ سنتز وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌: (Internal Force Exerting Devices Synthesis) 62
3 ـ 1 سنتز قیچیهای‌ مرکب‌ (Compond Lever ships Synthesis) 62
3 ـ 2 سنتز پرچ‌کنهای‌ یوک‌ (Yoke Riveters Syntheses) 64
3 ـ 3 سنتز عددی‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌: 66
3 ـ 4 تعداد لینکهای‌ دوگانه 66
3 ـ 5 سنتز ابعادی‌: 70
3 ـ 6 روشهای‌ هندسی‌: 70
3 ـ 7 قطبهای‌ نسبی‌ مکانیزم‌ چهار میله‌ای‌: 71
3 ـ 8 طریقة‌ یافتن‌ قطب‌ نسبی‌: 73
3 ـ 9 مکانیک‌ کلمپهای‌ خود قفل‌کن‌: (Toggle clamps Mechanic) 75
3 ـ 10 طراحی‌ کلمپهای‌ قفل‌کن‌: (Toggle Clamps Design) 78
فصل‌ 4: تحلیل‌ نیرویی 81
4 ـ 1 تحلیل‌ نیرویی‌: 82
4 ـ 2 قاب‌ و ماشین‌: 83
4 ـ 3 تحلیل‌ نیروی‌ کلمپهای‌ عمودی‌ و افقی‌ 84
فصل‌ 5: تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار 88
5 ـ 1 تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار: 89
5 ـ 1 ـ 1 فولادهای‌ ابزار کارگرم‌ (HOT WORK TOOL STEELS) 90
5 ـ 1 ـ 2 فولادهای‌ ابزار کار سرد (COLD WORK TOOL STEELS 91
5 ـ 1 ـ 3 فولادهای‌ابزارمقاوم‌به‌ضربه‌ (SHOCK RESISTING TOOL STEELS) 94
5 ـ 1 ـ 4 فولادهای‌ ابزار آبدیده‌ (WATER HARDENING TOOL STEELS).. 94
5 ـ 1 ـ 5 فولادهای‌ قالب‌ (MOLD STEELS) 95
5 ـ1ـ6فولادهای‌ابزارهای‌مخصوص‌ (SPECCIAL-PURPOSE STEELS) TOOL 96
5 ـ 1 ـ 7 فولادهای‌ ابزار تندبر (LIGH SPEED TOOL STEELS) 97
5 ـ 2 نقش‌ عناصر آلیاژی‌ در فولادهای‌ تندبر: 100
5 ـ 3 توسعه‌ فولادهای‌ ابزار: 101
فصل‌ 6: موارد استفادة‌ کلمپها 103
6 ـ 1 موارد استفادة‌ کلمپها و تاگلها در صنعت‌ 104
6 ـ 1 ـ 1 کلمپ‌ بادامکی‌: 104
6 ـ 1 ـ 2 کلمپ‌ مدل‌ F : 105
6 ـ 1 ـ 3 کلمپ‌ کوچک‌ (یا عکس‌ العمل‌ سریع‌) 105
6 ـ 1 ـ 4 کلمپ‌ پنوماتیکی‌: 106
6 ـ 1 ـ 5 کلمپ‌های‌ قفل‌ کن‌ افقی‌: 107
6 ـ 1 ـ 6 کلمپ‌ قفل‌ کن‌ عمودی‌: 108
6 ـ 1 ـ 7 کلمپ‌ کششی‌ عمل‌ کننده‌: 108
فصل‌ 7: طراحی‌ و ساخت‌ 109
7 ـ 1 طراحی‌ کلمپ‌ فشاری‌: 110
7 ـ 2 طراحی‌ و ساخت‌: 113
7 ـ 2 ـ 1 قدم‌اول‌درساخت‌کلمپ‌موردنظرلیست‌تعدادقطعات‌بکاررفته‌درکلمپ ‌است‌. 113
7 ـ 2 ـ 2 تهیه‌ نقشه‌های‌ ساخت‌ قطعات‌ و انتخاب‌ جنس‌ مواد 115
7 ـ 2 ـ 3 چگونگی‌ ساخت‌ 120
منابع‌ 124

دانلود پروژه طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد