دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه گیاه شناسی

   گیاه شناسی

فهرست مطالب

* فصل اول – مقدمه و هدف
* مقدمه و هدف 1
* فصل دوم – كليات و مروري بر منابع
* كليات و مروري بر منابع 4
* گياه شناسي گياه درمنه (آرتميزيا) 5
* آرتميزيا 6
* 1-2- اختصاصات پيوسته گلبرگان 6
* 1-1-2- راسته آسترال 6
* 2-1-2- تيره كاسني 6
* 1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رويشي 7
* 3-2-1-2 – اختصاصات دستگاه زايشي 7
* 3-1-2- زير تيره پرتو آساها (راديه) 8
* 4-1-2- طايفه بابونه 8
* 5-1-2- جنس درمنه (آرتميزيا) 8
* 1-5-1-2- آرتميزيا سيبري 9
* 1-1-5-1-2- اسامي مختلف گياه 9
* 2-5-1-2- گياه آرتميزيا سانتولينا 10
* 2-1-5-1-2 – مشخصات گياه آرتميزيا سيبري 10
* 3-1-5-2- انتشار در جهان 11
* 4-1-5-1-2- انتشار در ايران 11
* 5-1-5-1-2- نوع مناطق رويش 12
* 6-1-5-1-2- خصوصيات مناسب درمنه دشتي جهت رشد در مناطق بياباني 12
* 7-1-5-1-2- قسمتهاي مورد استفاده گياه و فصل رويش 13
* 8-1-5-1-2- تركيبات مهم شيميايي گياه 13
* 1-8-1-5-1-2- خواص آرتميزين (آرتميزينين) 14
* 2-8-1-5-1-2 – مكانيسم اثر آرتميزنين 15
* 3-8-1-5-1-2 خواص تعدادي از متابوليت‌هاي ثانويه 16
* 2-5-1-2 – كاربرد گياه درمنه در طب سنتي 17
* 3-5-1-2– تحقيقات انجام گرفته روي برخي ازگونه‌هاي جنس آرتميزيا 18
* 1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلي گونه‌هاي مختلف درمنه 19
* 2-3-5-1-2- اثر ضد ميكروبي درمنه 21
* 3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچي درمنه 21
* 4-3-5-1-2- ساير اثرات گونه‌هاي مختلف درمنه 22
* 1-2- طبقه بندي انگل پارابرونام اسكريابيني 25
* 2-2- مشخصات راسته اسپيروريدا 25
* 3-2- مشخصات فوق خانواده اسپيروريده آ 25
* 4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكريابيني 26
* 1-4-2-جنس نر 26
* 2-4-2-جنس ماده 26
* 3-4-2-محل زندگي 26
* 4-4-2-سير تكاملي 26
* 5-4-2-تخم 27
* 6-4-2-بيماريزايي 27
* 7-4-2-همه گيري شناسي انگل در ايران 27
* 8-4-2 همه‌گيري شناسي انگل درساير نقاط دنيا 29
* 3-2 – لواميزول 32
* 1-3-2- فرمول شيميايي و مشخصات لواميزول 32
* 2-3-2- موارد كاربرد 33
* 3-3-2- فارماكوكينتيك 34
* 4-3-2-فارماكوديناميك 35
* 5-3-2-عوارض جانبي 35
* 6-3-2-مسموميت دارويي 35
* 7-3-2-تداخل دارويي 36
* 8-3-2-احتياطات لازم 36
* 9- 3-2-ميزان درماني دارو 36
* فصل سوم- مواد و روش كار
* مواد و روش كار 37
* 1-3 مواد مورد استفاده 38
* 1-1-3 – وسايل و دستگاه‌هاي مورد استفاده 38
* 2-1-3 مواد شيميايي مورد استفاده 39
* 2-3- روش كار 39
* 1-2-3-تهيه عصاره 39
* 1-1-2-3- انتخاب گياهان مورد استفاده 39
* 2-1-2-3- خشك كردن 39
* 3-1-2-3 آسياب كردن و آماده‌سازي گياه براي عصاره‌گيري 40
* 4-1-2-3- تهيه عصاره‌ گياهي 40
* 5-1-2-3-آماده‌سازي عصاره‌هاي گياهي با غلظتهاي مختلف 41
* 1-5-1-2-3- تهيه عصاره‌هاي آبي 41
* 2-5-2-3- تهيه عصاره متانولي 41
* 3-5-2-3- تهيه عصاره متانولي 41
* 4-5-2-3- تهيه لواميزول 41
* 2-2-3- تهيه انگلها 42
* 1-2-2-3 تهيه شيردان جهت جداسازي انگلها 42
* 2-2-2-3- جدا سازي انگلها 42
* 3-2-3- انجام آزمايشات 42
* فصل چهارم- نتايج
* 1-4 نتايج حاصل از عصاره آبي گونه آرتميزيا سيبري 42
* 2-4 -نتايج حاصل از عصاره آبي آرتميزيا سانتوليا 50
* 4-4-نتايج حاصل از عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا 51
* 5-4-نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري 52
* 6-4- نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سانتوليا 52
* فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
* بحث 59
* منابع فارسي 67
* منابع لاتين

دانلود پروژه گیاه شناسی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد