حقوق و علوم سیاسی

دانلود پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

دانلود پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

دانلود پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها فهرست مطالب مقدمه                  ۱ فصل اول کلیات، تعریف بخش اول: کلیات و مفاهیم  ۵ مبحث اول) روند تاریخی نفت ۶ مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت ۱۲ گفتار اول: اقتصاد نفت گفتار دوم: مالکیت نفت ۱۴ بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران ۱۵ بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب ۱۷ بخش دوم: تعریف و ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی

دانلود پروژه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی فهرست ایراد و آثار آن بر دادرسی فصل اول – کلیات ۴ بخش اول – مقدمه ۴ بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن ۶ بند اول – ایراد چیست ۶ بند دوم – انواع ایراد ۸ بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی ۱۱ بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات ۱۲ بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید ۱۳ بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است ۱۶ بند سوم – آثار طرح ایراد ۱۹ بند چهارم – اثر پذ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا فهرست مطالب ب) قانون مدنی و اهدای جنین ۶ فصل اول  : تعاریف و کلیات ۹ شرایط صاحبان جنین ۱۴ تشریفات اهداء جنین ۱۵ الف) دیدگاه عرفی ۳۱ الف) نظر قانون مدنی و فقها ۵۱ ۳) اعتبار اماره فراش ۸۰ ۱) عدم وقوع نزدیکی ۸۴ الف – اهلیت تمتع ۱۰۶ ۱-۲ در حالت اهدای جنین ۱۲۲ ۱) مفهوم حضانت ۱۲۸ ۲-۱-۲ مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت ۱۳۱ ۳) ماهیت حقوقی حضانت ۱۳۲ ۱) اهدای گامت ۱۴۲ – صغیر ۱۴۵ ۴- الزام به نفقه (انفا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام فهرست مطالب چکیده: مقدمه: فصل اول : کلیات مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی: گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن: الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی: ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری: مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن: ۱- منبع مس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

دانلود پروژه بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

دانلود پروژه بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی فهرست مطالب مقدمه ۱  فصل اول (کلیات) ۱٫ طرح و تبیین موضوع ۲ ۲٫ ادبیات موضوع ۳ ۳٫ علل انتخاب موضوع۳ ۴٫ سؤال اصلی و سؤالات فرعی۳ ۵٫ فرضیه های تحقیق ۴ ۶٫ تعریف مفاهیم ۴ ۷٫ متغییرها ۵ ۸٫ روش‌تحقیق ۵ ۹٫ موانع و محدودیتهای تحقیق ۵ ۱۰٫ سازماندهی تحقیق ۶ یادداشتهای فصل اول فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه) بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی ۸ ۱٫ روشهای مطالعه سیاست خارجی ۸ ۲٫ سطح تحلیل ۱۲ ۳٫ ع...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل فهرست مطالب مقدمه ۷ الف) جنایات علیه بشریت ۷ ب) سؤالات اصلی تحقیق ۸ ج) فرضیه‌‌های تحقق  ۹ د) روش و نوع تحقیق  ۹ و) اهداف تحقیق ۹ مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت  ۱۱ الف) در صلح بین المللی ۱۱ ب) در سطح داخلی  ۱۳ ۱) محاکمات  ۱۳ ۲) قانونگذاری ۱۳ ۳) رویه قضایی  ۱۵ ۴) نوشته‌های حقوقی ۱۶ مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  ۱۷ الف) بررسی پیش نویس ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد

دانلود مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد

دانلود مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد فهرست مطالب بخش اول تعاریف فورس ماژرو از دیدگاههای مختلف فصل اول تعریف فورس ماژور در حقوق تطبیقی فصل دوم تعریف فورس ماژور در حقوق فرانسه فصل سوم تعریف فورس ماژور در فرهنگ اصطلاحات حقوقی فصل چهارم تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل فصل پنجم تعریف فورس ماژور از نظر دکتر برادران فصل ششم تعریف فورس ماژور از نظر دکتر کاتوزیان فصل هفتم تعریف فورس ماژور از نظر آقای حسینی نژاد فصل هشتم تعری...

ادامه مطلب