زمین شناسی و معدن

دانلود پروژه زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران و جهان

دانلود پروژه زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران و جهان

زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران و جهان فهرست مطالب مقدمه: 3 پيش درآمد : 5 1 ـ1 ـ موارد استفاده و پراكندگي آلونيت در جهان 5 2 ـ 1 ـ تركيب شيميايي و برخي خصوصيات كاني شناسي آلونيت 7 3 ـ 1 ـ چگونگي رخداد 7 1 ـ 3 ـ 1 ـ آلونيت هاي رگه اي 9 3 ـ 3 ـ 1 ـ آلونيت جانشيني در سنگ هاي ولكانيكي و سنگ هاي نفوذي كم عمق 10 4 ـ 1 ـ منطقه بندي انباشته هاي جانشيني 11 1 ـ 4  ـ 1 ـ زون سيليسي مغزه اي يا پوششي 12 2 ـ 4 ـ 1 ـ زون كوارتز ـ‌ آلونيت ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مهندسی زلزله

دانلود پروژه مهندسی زلزله

مهندسی زلزله فهرست مطالب 1-1) مقدمه 7 1-2) اهداف مجموعه حاضر 9 1-3) ساختار مجموعه حاضر 11 فصل دوم 14 تئوري هاي حاكم بر رفتار لرزه اي سازه ها 14 2-1) مقدمه اي بر طراحي لرزه اي و اهداف آن 15 شكل(2-1 )حلقه هيسترزيس بار-تغيير مكان 20 2-2-2) رابطه نيرو – تغيير شكل تحت بار صعودي 22 2-3) شكل پذيري 23 شكل(2-5 )رفتار مصالح شكننده و شكل پذير 25 2-3-4-1) شكل پذيري جنس ماده 28 2-3-4-2) شكل پذيري چرخشي 29 2-3-5) ضريب مقاومت تسليم ه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت

دانلود پروژه كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت

كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت فهرست مطالب 1-1- مقدمه 4 1-2- ضرورت استفاده از سنجش از دور در مطالعات اکتشافي 6 1-3- تلفيق سنجش از دور و GIS 7 الف. مدلسازي جهان واقعي 8 ب. مديريت همزمان دادههاي توصيفي و مكاني 8 ج. توانايي تلفيق دادههاي توصيفي و مکاني 8 د. تحليل و آناليز دادهها 8 1-4- اهميت و اهداف طرح 9 1-5- موقعيت جغرافيايي و راههای ارتباطی منطقه مورد مطالعه 9 1-6- پيشينه موضوع 12 الف- مطالعات خارجي ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن

دانلود پروژه ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن

ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن فهرست مطالب چکیده فصل اول: آشنایی بامعدن مقدمه 2 1-1- موقعیت جغرافیایی و آب و هوا 3 1-2- تاریخچه مطالعات 3 1-3-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضة طبس 6 1-3-1- گسل نایبند 6 1-3-2-ناحیة زغالی مزینو 6 1-3-3- ناحیة‌زغالی نایبند 6 1-3-4- ناحیة زغالی پروده 6 1-3-5- ساختمان زمین شناسی 7 1-3-6- وسعت منطقه 7 1-3-7- ضخامت لایه های زغالی 9 1-3-8- ذخیره 9 1-4- عملیات اکتشافی 9 1-4-1- نقشه برداری 9 1-4-2- عملیات حفاری 11 1...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر

دانلود پروژه نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر

نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر فهرست مطالب چكيده 3 مقدمه 4 فصل اول 5 طرح تحقيق 5 بيان موضوع و تشريح آن 6 اهميت و ضرورت مطالعه 7 پيشينه تحقيق 8 طرح مسئله 9 فرضيه ها 10 اهداف تحقيق 11 محدوديت ها و امكانات تحقيق 12 متدولوژي تحقيق 13 فصل دوم 14 بررسي شرايط جغرافيايي شهرستان 14 الف: شرايط طبيعي 15 نتيجه گيري 19 ب: شرايط انساني 20 جمعيت شهرستان بافق و سير تحول آن 23 فصل سوم 30 مرور اجمالي در جهت آشنايي با شركت سنگ آهن شهرستان بافق 3...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي

دانلود پروژه مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي

مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي فهرست مطالب مقدمه: 5 اساس و مبناي تحليل : 6 انواع مقاطع مورد بررسي : 7 نحوة جمع آوري اطلاعات مربوطه : 7 نحوة ارائه تحليل : 7 2-1 روشهاي مورد استفاده جهت طبق بندي توده هاي سنگ 8 2-1-1 روش بينيا و سكي BIENIAWDKI 8 2-1-2 روش بارتن BARTON 12 2-2 طبقه بندي مهندسي توده سنگ و مشخصات هندسي درزه‌ها 19 2-2-1 در محدوده كيلومتر 550+4 در سنگ آهك دولوميتي كامبرين 20 2-2-2 در محدوده كيلو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت يزد

دانلود پروژه نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت  يزد

نقش سازنده اي زمين شناسي در وضعيت هيدروژئولوژيكي دشت  يزد – اردكان با استفاده از دور سنجي فهرست مطالب مقدمه : 3 فصل اول : 5 تكنولوژي سنجش از دور و كاربرد آن در هيدروژئولوژي 5 1-1- جايگاه سنجش از دور 6 1-2- تعريف سنجش دور 7 1-3- مباني راديومتري سنجش از دور 8 1-3-2 – انرژي الکترومغناطيسي 9 1-3-3- طيف الکترومغناطيسي 9 1-3-4- محدوده اپتيکي 10 1-4- سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيائي GIS 11 1-5- طريقه جمع آوري و ثبت اطلاعات جغرافيايي 12 1-...

ادامه مطلب